Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

ACF Frontend Form Element Pro v3.4.2 – WordPress Plugin

0

ACF Frontend Form Element Pro là tiện ích mở rộng ACF và Elementor cho phép bạn dễ dàng hiển thị biểu mẫu web ACF cho người dùng của bạn trong Elementor Editor để người dùng của bạn có thể tự chỉnh sửa nội dung từ giao diện.

Plugin này cần được cài đặt và kích hoạt cả ElementorAdvanced Custom Field. Bạn có thể tạo các biểu mẫu tuyệt vời trong ACF để lưu dữ liệu meta tùy chỉnh vào các trang, bài đăng, người dùng và hơn thế nữa. Sau đó sử dụng tiện ích này trong Elementor để dễ dàng hiển thị biểu mẫu cho người dùng của bạn. Bằng cách này bạn có thể chọn và chọn dữ liệu mà bạn cần chúng để có thể chỉnh sửa.

Demo: https://www.frontendform.com/

Tính năng cao cấp ACF Frontend Form Element Pro

ACF Frontend Form Element Pro

 • Không cần kiến thức code: Cung cấp cho người dùng cuối trải nghiệm quản lý nội dung tốt nhất mà không cần phải mở tài liệu ACF hoặc Elementor. Tất cả đã sẵn sàng để bạn thực hiện dễ dàng.
 • Chỉnh sửa bài viết: Hãy để người dùng của bạn chỉnh sửa các bài đăng từ frontend của trang web của họ mà không phải truy cập bảng điều khiển WordPress.
 • Thêm bài viết: Hãy để người dùng của bạn xuất bản các bài đăng mới từ frontend bằng cách sử dụng hành động mới
 • Chỉnh sửa hồ sơ người dùng: Cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu người dùng của họ một cách dễ dàng từ frontend.
 • Mẫu đăng ký người dùng: Cho phép người dùng mới đăng ký vào trang web của bạn với mẫu đăng ký người dùng tích hợp! Bạn thậm chí có thể ẩn bảng điều khiển WordPress khỏi những người dùng mới này.
 • Ẩn khu vực quản trị: Chọn và chọn người dùng nào truy cập vào khu vực quản trị WordPress.
 • Cấu hình quyền: Chọn người nhìn thấy biểu mẫu của bạn dựa trên vai trò người dùng hoặc bởi người dùng cụ thể.
 • Phương thức Popup: Hiển thị biểu mẫu trong cửa sổ phương thức mở khi nhấp vào nút để nó không chiếm bất kỳ khoảng trống nào trên các trang của bạn.
 • Chỉnh Sửa Global Options: Nếu bạn có dữ liệu toàn trang – như dữ liệu đầu trang và chân trang – bạn có thể tạo một trang tùy chọn bằng ACF và cho phép người dùng của bạn chỉnh sửa từ frontend.
 • Limit Submits: Ngăn chặn tất cả hoặc người dùng cụ thể gửi biểu mẫu nhiều hơn một số lần.
 • Trường Vai Trò Người Dùng: Cho phép người dùng chọn một vai trò khi chỉnh sửa hồ sơ của họ hoặc đăng ký.
 • Gửi Email: Đặt email sẽ được gửi và ánh xạ dữ liệu biểu mẫu để hiển thị trong các trường email như địa chỉ email, từ địa chỉ, chủ đề và tin nhắn.
 • Tab Kiểu MỚI!: Sử dụng Elementor để định kiểu biểu mẫu và cửa sổ phương thức cũng như các nút
 • Hình Thức Nhiều Bước MỚI!: Làm cho biểu mẫu của bạn hấp dẫn hơn bằng cách thêm nhiều bước.
 • Stripe Payments (Coming Soon): Chấp nhận thanh toán qua Stripe khi gửi biểu mẫu.
 • Thêm / Chỉnh Sửa Tác Vụ Sản Phẩm (Sắp Ra Mắt): Chúng tôi đang thêm các lĩnh vực được xây dựng cho các sản phẩm Woocomerce. Hãy để người dùng của bạn thêm sản phẩm của họ từ frontend!
ACF Frontend Form Element Pro Nulled Free Changelog

= v3.4.2 - 11-04-2022 =
* Fixed email verification creates duplicate entries

= v3.3.47 - 31-03-2022 =
* Fixed forms saving html entities instead of plain text

= v3.3.43 - 25-03-2022 =
* Fixed emails not sending when submitting multi step forms

= v3.3.42 - 24-03-2022 =
* Fixed multi steps display errors
* Fixed "Add Image Button" styles not working
* Added Modal Button Styles to all Elementor widgets

= v3.3.40 - 17-03-2022 =
* Fixed delete redirect url not working
* Added option to save specific fields to different data types

= v3.3.39 - 14-03-2022 =
* Fixed issue with product images field

= v3.3.37 - 09-03-2022 =
* Fixed image field's browser upload
* Fixed color picker and time picker breaking in multi step
* Added filter to prevent submissions from saving

= v3.3.35 - 04-03-2022 =
* Fixed file and image based fields breaking when button text changed

= v3.3.33 - 28-02-2022 =
* Updated Freemius SDK

= v3.3.32 - 22-02-2022 =
* Fixed product author field
* Fixed dynamic permissions option in edit button widget
* Fixed ACF fields not showing up within a group field
* Fixed JS not working after first step in multi step
* Fixed required mark not showing up after first step
= v3.3.30 - 17-02-2022 =
* Fixed delete button icons not showing

= v3.3.29 - 16-02-2022 =
* Fixed delete button icons not showing
* Fixed default colors for the delete button
* Fixed woocommerce shiping fields not showing up and not saving correctly

= v3.3.27 - 10-02-2022 =
* Fixed multi step validation error

= v3.3.26 - 06-02-2022 =
* Fixed conflict with multi step form and repeater fields

= v3.3.25 - 27-01-2022 =
* Fixed bug in woo delete product button

= v3.3.23 - 25-01-2022 =
* Fixed js error 'otherSteps undefined'
* Moved plugin folder into "main" for development purposes
* Restored missing submit button wrapper with class of "fea-submit-buttons"
* Fixed submit button floating to top right of the form when field widths are less than 100%
* Fixed local avatar setting
* Fixed conditional logic not working across multiple steps
= v3.3.19 - 20-01-2022 =
* Added submit button styling options in Oxygen integration
* Fixed missing fields in multi step form
* Fixed Elementor styles for delete button
* Fixed styles for labels applying to checkbox labels as well

= v3.3.16 - 17-01-2022 =
* Fixed price field not displaying
* Fixed url query editing current page if no object id passed in form
* Added post status and product status as default fields in form builder

= v3.3.13 - 10-01-2022 =
* Fixed error when navigating between steps on multi step form
* Fixed delete button not redirecting after deleting data
* Fixed issue when bulk deleting of submissions
* Fixed form tabs display
* Fixed email verification sending after each step of multi step form
* Fixed form title missing
* Fixed error with missing function in ACF Fields field
* Fixed hidden submit button issue
* Improved delete data widgets confirmation message
* Added Delete Product Widget
= v3.3.9 - 30-12-2021 =
* Fixed missing 'user_regitered' column

= v3.3.7 - 29-12-2021 =
* Fixed forms showing on post edit page
* Fixed new user form not saving data properly, including username and password
* Fixed form builder presets not working
* Fixed conflict with Oxygen
= v 3.3.6 - 27-12-2021 =
* Fixed issue with Woocmmerce fields: attributes and variations
* Fixed conditional logic of Woocommerce fields

= v3.2.21 - 17-12-2021 =
* Fixed user password not being saved on registration
* Fixed acf field custom classes not showing in elementor widgets
* Fixed css rule messing with repeater table display

= v3.2.20 - 14-12-2021 =
* Fixed password field updating password even when button is not pressed

= v3.2.19 - 13-12-2021 =
* Fixed false Trojan error in acff-min.js

= v3.2.18 - 09-12-2021 =
* Added request for plugin review after 10 submissions, 100 submissions, and 1000 submissions
* Fixed upgrade notice to dismiss without page reload

= v3.2.14 =
* Fixed fields being created from scratch instead of updated on page load in Elementor
* Fixed ACF field styles bug in Elementor

= v3.2.11 =
* Disabled media filters that were causing files to not show in media library

= v3.2.9 =
* Added modal window to form builder
* Fixed hidden field option in Elementor
* Fixed Specific Post option

= v3.2.6 =
* Added post status and product status fields

= v3.2.4 =
* Added button to install and activate the payments module
* Added option to require email verification on form submission

= v3.2.2 =
* Added display mode option to all field types. Option are Edit, Read Only, or Hidden
* Added duplicate post and duplicate product options to form builder
* Removed "addons" page in wp admin

= v3.2.1 =
* Added ACF fields option to frontend form builder

= v3.1.26 =
* Fixed styles for specific fields
* Fixed duplicate post form not reloading

= v3.1.24 =
* Added bulk add fields option to form builder

= v3.1.23 =
* Fixed referer redirect in delete button

= v3.1.21 =
* Fixed delete button not redirecting

= v3.1.13 =
* Fixed delete button issue

= v3.1.11 =
* Fixed issue with cross sell fields not showing
* Fixed SKU field not changing label

= v3.1.6 =
* Fixed username edit not working
* Fixed edit passwords validaing even when edit button isn't clicked
* Fixed term forms not saving data
* Fixed post author field not saving entry

= v3.1.3 =
* Fixed multi step form cookies issue
* Fixed images not saving properly
* Fixed submissions not showing submitted images

= v3.0.39 =
* Added ajax no page reload option to form builder

= v3.0.38 =
* Fixed "no success message" option not working when using ajax
* Fixed post status option disappearing when "Draft" is selected

= v3.0.36 =
* Fixed issue with product price

= v3.0.33 =
* Fixed acf_frontend/save_post hook
* Fixed default value issue with elementor dynamic tags

= v3.0.31 =
* Added default permissions by role value for ACF Frontend form
* Fixed image field not attaching on edit post form

= v3.0.18 =
* Fixed posts not saving if "title" field not in form

v2.11.6
* Fixed issue with limit submissions count with new posts

v2.11.5
* Fixed issues with emails not sending when using Elementor
* Fixed form shortcode display issue
* Added email feature to ACF Frontend Forms
* Added option to change error message

v2.11.3
* Multi step only counts submission at the last step
* Multi step only publishes posts on last step unless set otherwise
* Fixed issue with nested ACF relationship forms not adding new posts to the selected list.
* Fixed taxonomy field loading terms related to current page when adding a new post

= v2.11.0 =
* Fixed issue with Payments module addon

= v2.10.20 =
* Fixed error with delete button text hover color
* Fixed issue with Frontend Form shortcodes not displaying fields properly

= v2.10.18 =
* Fixed relationship add post feature within repeater/flexible content fields
* Fixed scripts loading even on all pages even whe form does not appear
* "Dynamic selection" for permissions now uses multi-valued as well as single-valued ACF user fields to control who can see the form
* Fixed annoying editor at the top of Elementor editors
* Fixed submit button showing even when a submit button field is used

= v2.10.9 =
* Fixed issue woth conditions of product fields

= v2.10.5 =
* Fixed cache errors with prodct slug and product sku files
* Fixed featured image display and attachment issue

= v2.10.2 =
* Fixed issue with featured image field

= v2.10.0 =
* Seperated Payments module to seperate addon in order to make the core pugin lighter

= v2.9.13 =
* Fixed Relationship Edit Post feature creating duplicate posts
* Fixed error when updating product type

= v2.9.12 =
* Fixed issue with "login as new user" in multi step
* Fixed limit submission not updating when post is deleted
* Fixed limit submission hiding form even in the Elementor preview

= v2.9.7 =
* Fixed "sale price" showing only on variable type products
* Added tax class field and tax status field
* Added Elementor support to ACF group fields

= v2.9.3 =
* Fixed issues with variations saving new products
* Fixed ACF Frontend admin options not saving
* Fixed local avatar not showing image fields

= v2.8.24 =
* Fixed issue with Relationship field "add post" feature
* Fixed broken clone fields display

= v2.8.20 =
* Added default terms option to categoies, tags, and taxonomy fields

= v2.8.17 =
* Changed new post form "post type" option to show all post types, including private opens
* Fixed gallery upload issue when logged out
* Multi step forms now update $GLOBAL['acfef_form'] when clicking on step tabs

= v2.8.16 =
* Added Edit Current Author option to User Edit Form
* Fixed conflict with ACF Multi Lingual

= v2.8.13 =
* Fixed "post url" redirect option
* Added step index as hidden field in multi step form

= v2.8.11 =
* Fixed js 404 issue

= v2.8.6 =
* Fixed error with gallery field when using basic uploader
* Added js filter to username field to accept only lowercase latin letters, digits, @, and .

= v2.8.5 =
* Fixed true/false field not showing checkbox

= v2.7.35 =
* Fixed issue with multi step form
* Fixed issue with defined function get_user_field()

= v2.7.32 =
* Fixed bug with new post and new user forms not showing up

= 2.7.28 =
* Fixed image uploading not working for logged out users or contributor role
* Fixed multiple instances of same html ids on the same page
* Added options to change the upload button text in Image-based fields

= v2.7.27 =
* Fixed message field disappearing

= v2.7.21 =
* Fixed bug that was changing post title upon editing without a post tile field

= v2.7.20 =
* Fixed featured image and Woo main image not saving when using basic input
* Fixed saved draft in last step of multi step form redirecting
* Fixed "frontend only" fields disappearing when using Ajax submit

= v2.7.18 =
* Removed closing /div that was breaking page layouts when multi step forms were used
* Fixed form not submitting on second ajax submission
* Fixed title field "post title" feature not saving as slug

= v2.7.17 =
* Fixed Password strength error in popups and modals

= v2.7.12 =
* Fixed issue with form not clearing

= v2.7.13 =
* Fixed issue preventing field data not displaying Elementor dynamic data

= v2.7.9 =
* Made submit button blur on submit

= v2.7.6 =
* Fixed issue in relationship field Add Post feature not saving the new posts
* Fixed issue in relationship field with post types
* Added a default post type field to the "Fields" widget in the Form template
* Fixed issue with modal window removing content when clicking the X
* Important: Deprecated the default title and default featured image settings as they can be set using hidden post title and featured image fields

= v2.7.5 =
* Fixed bug preventing author, subscribers, and logged out users from submitting
* Fixed bug with User shortcodes on post forms
* Fixed issue in relationship field adding post when the edit icon is clicked

= v2.7.4 =
* Fixed bug with the password meter

= v2.7.3 =
* Fixed bug with display name field

= v2.7.2 =
* Added option to add and edit posts from a relationship field
* Added option to choose Elementor form template for the add and edit posts form
* Added option to filter posts/pages/cpts in a relationship field based on a specific author or the current user's posts/pages/cpts
* Fixed bug with drafts list
* Dates on drafts now display in time and date format from the the wp dashboard settings page
* Fixed "set as post title" conflict with "set as post slug" when used together in a text field. Now it displays the Title and updates the slug as well.
* Added "post type" field to add post and edit post forms.
* Fixed issue with default title not showing dynamic values correctly
* Added option to add dynamic value shortcodes in the custom redirect url
* Added acfef_esc_attrs for backward compatibilty of older ACF versions
* Restructured the form submission to process data faster
* Fixed the preview redirect url setting
* Fixed email meta data repeating Time

= v2.6.20 =
* Fixed bug with Saved Drafts list
* Extended modal window option to all widgets
* Extended modal styles to free version

= v2.6.18 =
* Fixed issue with Add Product form

= v2.6.17 =
* Fixed issue with multi step add post form
* Fixed issue with modal closing on submit

= v2.6.16 =
* Added a more intuitive UI to password strength and match meters
* Added option to leave modal window open on submit
* Added edit password button to password field in edit user form
* Fixed redirect issues with new posts
* Fixed redirect when using acf_form()

= v2.6.15 =
* Fixed white screen error

= v2.6.14 =
* Added dynamic pricing option to the credit card form
* Added Slug field
* Added post Date field
* Added Post Author field
* Fixed Role field labels for custom roles
* Added Post Order Menu field
* Added option to show form data in update message by using field shortcodes (ex. [acf:field_name] )
* Fixed conflict with Anywhere Elementor

= v2.6.12 =
* Fixed multi step form render bug

= v2.6.11 =
* Fixed bug with edit user form
* Added option to add default featured image

= 2.6.10 =
* Fixed errors with multi step form

= v2.6.9 =* Fixed issue with edit post form settings not saving
* Fixed issue with two ajax forms on same page

= v2.6.8 =
* Fixed ajax errors when updating Elementor
* Added Ajax success message when creating a new post in Pro

= v2.6.7 =
* Fixed issue with email user shortcodes
* Fixed issue with post status in multi step forms

Xem thêm: tổng hợp plugin Codecanyon hoàn toàn miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.