Support Board v3.2.6 NULLED – Chat And Help Desk | Support & Chat

2

Support Board là một plugin WordPress giúp bạn tự động hóa giao tiếp với khách hàng của mình bằng các bot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống trò chuyện được tích hợp với các nền tảng được sử dụng nhiều nhất.

Tiết kiệm thời gian và sử dụng phần mềm bạn đã biết và yêu thích. Giao tiếp trực tiếp với khách hàng của bạn trong Slack. Kết nối Dialogflow và sử dụng các tin nhắn phong phú một cách nhanh chóng.

Demo: https://codecanyon.net/item/support-board-help-desk-and-chat/20359943

Support Board - WordPress Chat Plugin - 1

Support Board - WordPress Chat Plugin - 2

Support Board - WordPress Chat Plugin - 3

Support Board - WordPress Chat Plugin - 4

Support Board - WordPress Chat Plugin - 5

Support Board - WordPress Chat Plugin - 6

Tính năng đầy đủ Chat – Support Board – WordPress Chat Plugin

Trò chuyện thông minh được hỗ trợ bởi Dialogflow và Slack

Tự động hóa giao tiếp của khách hàng với các bot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống trò chuyện được tích hợp với các nền tảng được sử dụng nhiều nhất. Tiết kiệm thời gian và sử dụng phần mềm bạn đã biết và yêu thích.

Tích hợp Slack

Giao tiếp trực tiếp với khách hàng của bạn trong Slack. Slack là một nền tảng nhắn tin tức thì dành cho các doanh nghiệp. Được xây dựng để giúp các nhóm giao tiếp tốt hơn, miễn phí và khả dụng trên Windows, Mac, Android và iOS.

Trò chuyện tuyệt vời

Tận hưởng cuộc trò chuyện được thiết kế đẹp mắt của chúng tôi để có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nhẹ và nhanh, Support Board là giải pháp trò chuyện hiệu suất cao cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Thử ngay bây giờ!

Khu vực quản trị hiện đại

Giao diện quản trị sạch sẽ và hiện đại mang lại sự đơn giản và năng suất. Quản lý các cuộc trò chuyện, người dùng và cài đặt từ một nơi – và cài đặt khu vực quản trị trên máy tính để bàn và thiết bị di động của bạn với tính năng PWA.

Tích hợp trò chuyện WordPress

Sử dụng Bảng hỗ trợ với WordPress. Tự động đồng bộ hóa người dùng và dữ liệu có cấu trúc của bạn. Chỉ trong vài phút, không cần một dòng mã nào, WordPress Chat sẽ sẵn sàng để sử dụng.

Changelog Chat – Support Board – WordPress Chat Plugin

Download Support Board v3.2.6 - Chat And Help Desk Nulled Free changelog

= 29/04/2021 | Support Board | V 3.2.6 =
SecurityFixed a minor security bug that was allowing a user or agent/admin to stay logged in after a password change.
BugFixed minor design bugs.
BugFixed bug related to shortcodes into welcome message.
New featureOption to subscribe users to the following newsletter services: Mailchimp, Sendinblue, SendGrid, Elastic Email, Campaign Monitor.
New featureOption to enable email piping for all emails.
OptimizationMajor updates and improvements in the design of the mobile app.
ApiNew PHP API function 'sb_newsletter()'.
ApiNew JS AJAX and WEB API function 'newsletter'.

= 22/04/2021 | Support Board | v3.2.5 =
BugFixed bug related to articles in the admin area.
BugFixed bug related to email notifications.
BugFixed bug related to Push notifications.
BugFixed a few design bugs.
New featureOption to enable email piping for all emails.
New featureReports for direct messages.
New featurePerformance optimization options in Settings > Miscellaneous.
New featureOption to download the conversation transcript as .txt file.
New featureOption to make the registration phone field mandatory.
OptimizationAdmin users table is now fully updated in real-time when Pusher is active.
OptimizationLeft arrow animation.
OptimizationImproved email validation.
OptimizationNew messages sent from the server are now recognized as new messages.
OptimizationCron job for email piping is now executed every minute.
OptimizationText message notifications for email piping.
ApiNew PHP API function 'sb_transcript()'.
ApiNew JS AJAX and WEB API function 'transcript'.
ApiDepreacted PHP API function 'sb_csv_conversations()'. Now replaced by 'sb_transcript()'.
ApiDepreacted JS AJAX and WEB API function 'csv-conversations'. Now replaced by 'transcript'.
InfoUpdated translations.

= 19/04/2021 | Support Board | v3.2.4 =
SecurityFixed a minor security bug that was allowing a user to see the first part of the last message of a conversation of another user if the two messages were sent exactly at the same time.

BugFixed bug related to the translations of the admin area.

BugFixed bug related to the translations of merge fields.

BugFixed bug related to the queue when the registration is active.

BugFixed minor bugs related to the mobile version.

BugFixed bug related to WordPress user update.

BugFixed bug related to the PWA installation.

BugFixed bug related to WordPress users.

BugFixed bug related to queue when Pusher is active.

BugFixed bug related to Push notifications when queue is active.

BugFixed bug related to Push notifications sent to agents when the departments are used.

New featureDirect messages: emails, text messages, chat messages.

New featureSms notifications and messages.

New featureRTL support for the admin area.

New featureNew admin URL parameters.

New featureAutomatic generation of avatars with initials from names for users without a profile image.

New featureOption to select 4 built-in chat button icons.

New featureOption to select 9 built-in chat background patterns.

New featureOption to load a custom js file, and a custom css file, in the admin area.

New featureInternal conversation attachments list.

New featureAdmin login by pressing ENTER key.

New featureBrowser history.

OptimizationMinor improvments related to the articles admin area.

OptimizationPop-ups and lightboxes in the admin area are now dismissible by clicking anywhere on the page.

OptimizationFlashing browser tab notification.

OptimizationSome registration form input fields are now with dedicated layouts and contents: birthday calendar, phone, country, language.

OptimizationSome input fields of the edit user window of the admin area are now with dedicated layouts and contents: birthday calendar, phone, country, language.

OptimizationStriped formatting chars from push and desktop notifications.

OptimizationWordPress automatic server details update on site migration.

OptimizationIf a conversation is assigned to a department, email notifications are now sent only to the agents of that department. If a conversation is assigned to an agent, email notifications are sent only to that agent.

ApiNew set of WEB, JS, PHP APIs for direct messages.

ApiNew set of WEB, JS, PHP APIs for automations.

ApiNew optional argument 'recipient_id' for the PHP API function 'sb_send_message()' and WEB and JS API AJAX funtions 'send-message'.

ApiNew PHP API functions 'sb_get_users_with_details()', 'sb_email_send()', 'sb_send_sms()', 'sb_get_notes()', 'sb_add_note()', 'sb_delete_note()', 'sb_css()', 'sb_download_file()', 'sb_get_avatar()', 'sb_get_agents_ids()', 'sb_text_formatting_to_html()', 'sb_clear_text_formatting()'.

ApiNew WEB API and JS API AJAX functions 'get-users-with-details', 'send-custom-email', 'send-sms', 'get-notes', 'add-note', 'delete-note', 'chat-css', 'get-avatar', 'get-agents-ids', 'text-formatting-to-html', 'clear-text-formatting'.

ApiNew WEB API functions 'text-formatting-to-html', 'clear-text-formatting'.

ApiNew webhook 'sms-sent' and JS API event 'SBSMSSent'.

ApiNew JS API function 'SBMessage.strip()'.

ApiNew JS API AJAX function 'chat-css'.

ApiNew API use case: 'Chat in WordPress admin area'.

= 11/03/2021 | Support Board | v3.2.3 =
New featureOption to disable success registrarion message and user details in success message.
BugFixed bug related to the online status and the PHP API function 'sb_is_user_online()'.
BugFixed bug related push notifications for users.
BugFixed bug related to repeater settings.
BugFixed bug related to new conversations.
InfoThe PHP API function 'sb_curl()' now returns the URL of the saved file when the function type is 'FILE'.
InfoNew returned value 'extra' for the PHP API function 'sb_get_conversation()' and WEB and JS API funtions 'get-conversation'.
InfoNew returned value 'source' for the PHP API functions 'sb_get_conversation()', 'sb_get_conversations()', 'sb_get_new_conversations()', 'sb_search_conversations()' and WEB and JS API funtions 'get-conversation', 'get-conversations', 'get-new-conversations', 'search-conversations'.
InfoNew arguments 'source' and 'extra' for the PHP API function 'sb_new_conversation()' and WEB and JS API funtions 'new-conversation'.

= 02/03/2021 | Support Board | v3.2.2 =
New featureOption to disable follow-up and welcome messages if outside of office hours.
BugFixed bug related settings and articles translations.
BugFixed bug related Pusher initialization after registration or privacy message.
BugFixed bug related to the installation process.

= 25/02/2021 | Support Board | v3.2.1 =
New featureMultilingual articles.
New featureMultilingual emails.
New featureNew JS AJAX and WEB API functions 'get-user-language', 'article-ratings', 'get-articles-categories', 'save-articles-categories'.
New featureNew PHP API functions 'sb_get_multilingual_setting()', 'sb_get_articles_categories()', 'sb_save_articles_categories()', 'sb_article_ratings()'.
New featureAdded Slovak language.
New featureAdded Persian language.
BugFixed bug related emoji and save replies insertion position.
InfoNew arguments for the PHP API functions 'sb_get_user_extra()', 'sb_get_user_language()', 'sb_get_articles()', 'sb_search_articles()'.
InfoNew arguments for the JS AJAX and WEB API functions 'get-user-extra', 'get-articles', 'search-articles'.

= 17/02/2021 | Support Board | v3.2.0 =
Bug Fixed bug related to Pusher and cross-domain installations.
Bug Fixed bug related to WordPress caching plugins.
Bug Fixed multiple bugs related to the reports area.
Bug Fixed bug related to WEB API array values.
New featureNew set of APIs for articles.
New featureArticle categories.
New featureArticle ratings with dedicated chart in reports area.
New featureNew keyboard shortcut, ESC key, to close any search field in the admin area.
New featureOption to ask for the user phone number in email rich message and follow-up message.
New featureInternal notes.
New featureFollow-up option to asks for phone number.
New featureAdded Bulgarian language.
OptimizationAgents now can not delete conversations or empty the trash.
OptimizationImproved mobile design of the admin area.
OptimizationText formatting for offline message.
OptimizationImproved design and new features for the rating rich message. Rating message is now deprecated and no more available.
InfoNew API use case: 'Force a specific conversation'.

= 09/02/2021 | Support Board | V3.1.9 =
New featureOption to force the language of the admin area.
BugFixed bug related to admin translations.
BugFixed multiple bugs related to Pusher.

= 08/02/2021 | Support Board | V3.1.8 =
New featureOption to use the chat via Web Sockets powered by Pusher.
New featurePush notifications for users.
New featureNew JS, PHP API for Pusher.
New featureNew option in Settings > Miscellaneous to get the Support Board path.
New featureNew option to disable, or enable the mandatory registration for the tickets area or chat via JS variable. Insert 'var SB_REGISTRATION_REQUIRED = true'.
New featureNew JS API functions 'SBF.loadResource()' and 'SBF.debounce()'.
New featureNew WEB API function and JS API AJAX function 'cron-jobs'.
New featureOption to share login and conversations between the main domain and sub domains.
BugFixed bug related to follow-up message.
OptimizationPush and desktop notifications are not sent to agents if the message is from the bot.
OptimizationPush notifications are now sent to agents also if a message is sent via API.
OptimizationNew conversations started by a subscribe message are now automatically archived.
OptimizationRemoved file init.js. You can now load the chat directly from the main.js file.
OptimizationImproved reports.
OptimizationAlert on chat migration.
InfoDepreacted JS API function 'SBChat.pushNotification()'. Now replaced by 'SBPusher.pushNotification()'.
InfoUpdated response for the WEB API function 'is-online'. Returned values are now true or false.

= 25/01/2021 | Support Board | V 3.1.7 =
BugFixed bug related to input rich message information sent to Dialogflow.
BugFixed bug related to the timetable dates.
BugFixed bug related to follow-up message.
OptimizationNew flags added.
OptimizationImproved UI for mobile version.
New featureReports area.
New featureNew PHP API function 'sb_is_user_online()'.
New featureNew PHP API function 'get_user_from_conversation()'.

= 12/01/2021 | Support Board | v3.1.6 =
New featureJavaScript variable SB_DEFAULT_AGENT to set the default agent assigned to new conversations.
New featureOption to prevent agents from viewing conversations assigned to other agents.
InfoNew default user details: address and postal code.
InfoNew optional parameter 'user_id' for the PHP API function 'sb_update_login()' and the JS API method 'update-login'.
InfoFunction name 'sb_get_external_settings()' changed in 'sb_get_external_setting()'.
InfoNew optional parameter 'default' for the PHP API function 'sb_get_external_setting()'.

= 31/12/2020 | Support Board | V 3.1.5 =
OptimizationImproved WordPress logged-in user synchronization.
InfoRemoved WordPress setting 'Logout'. The chat now always logout if the WordPress user is not logged-in.

= 19/12/2020 | Support Board | V 3.1.4 =
BugFixed bug related to the queue.
BugFixed bug related to routing and departments.
BugFixed bug related to the social share rich message.
BugFixed bug related to WordPress users and admins login and profile update.
BugFixed bug related to departments translations in the dashboard.
BugFixed bug related to the header minimal design.
New featureOption to open the user details box by URL with attribute 'user=USER-ID'.
New featureNew PHP API function 'sb_external_db()'.
InfoNew requirement verification: MySQL UTF8mb4 support.
InfoNew parameter 'hash_passoword' for the PHP API functions 'sb_add_user()', 'sb_update_user()', 'sb_update_user_and_login()' and JS API methods 'get-active-user'.
InfoNew value 'url' in the login array of the login cookie and in the returned array of the PHP API function 'sb_get_active_user() and JS API method 'get-active-user'.
InfoNew value 'FILE' for parameter 'type' of the PHP API function 'sb_curl()'.

26/11/2020 | Support Board | v3.1.3
BugFixed bug related to stripped commas in automatic messages.
New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_get_image()'.
New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_site_url()'.
New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_get_option()'.
InfoNew parameter 'future' for the JS API function 'SBF.beautifyTime()'.

19/11/2020 | Support Board | v3.1.2
BugFixed bug related to the setting 'Login initialization' and code SBApps.isLoggedWP in the main.js file.
BugFixed bug related to new conversations.
BugFixed bug related to the 'infinite re-loading' issue in the WordPress admin area.
New featureOption to logout the user from Support Board when the user logout from WordPress.
New featureNew WordPress users are now imported automatically and syncronized on update.
New featureOption to open the chat on click of button with ID or CLASS 'sb-open-chat'.
New featureOnline users of the admin area are now updated in real-time.
InfoReplaced italic style formatting char _ with char __.
InfoNew parameter 'user_id' for the JS API function 'SBChat.desktopNotification()'.

v3.1.1
- BugFixed bug related to the text editor of the admin area.
- BugFixed bug related to the follow-up message.
- BugFixed bug related to links with chars _ in the URL.
- BugFixed bug related to rich message translations.
- New featureOption to allow registration with a duplicate email.
- New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_update_option()'.
- New featureCustom plugin folder name support.
- InfoJavaScript variable SB_INIT_URL must now contains the full URL.
- OptimizationNew requirements checks.
- OptimizationCustom admin title now replace also the default title of the admin login form.

password: xem hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

  • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
  • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

2 bình luận
  1. Nghèo đã bình luận

    Cài bị lỗi bác ạ 🙁 Cài n cứ load mãi k xong

    1. HoTroWordpress đã bình luận

      cài thủ công nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.