Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Composium v5.6.1 – WP Bakery Page Builder Extensions Addon (formerly for Visual Composer)

0

Plugin Composium – WP Bakery Page Builder Extensions Addon (formerly for Visual Composer) này là một addon (tiện ích mở rộng) chính thức cho WPBakery Page Builder

Nếu bạn yêu cầu phiên bản cũ hơn hoặc chỉ muốn tải xuống thủ công bản phát hành mới nhất và bạn có gói hỗ trợ hợp lệ, vui lòng đăng ký trong diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi sau khi mua, nơi bạn có thể làm như vậy mọi lúc, sử dụng trang “Tải xuống” chuyên dụng. Nếu cần, trang đó cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào các bản vá tạm thời, cho đến khi bản cập nhật chính thức có thể được phát hành.

Test Drive:

Sau khi nhấp vào hình ảnh “Test Drive” ở trên, trang web hộp cát chuyên dụng của chúng tôi sẽ mở ra với một thanh menu bổ sung ở đầu trang. Nhấp vào nút “Launch Demo” ở thanh trên cùng để tạo bản sao trang web cá nhân của bạn, cho phép bạn truy cập vào cài đặt phụ trợ của plugin.

Demo: https://codecanyon.net/item/visual-composer-extensions-addon/7190695

Hội thảo - WP Bakery Page Builder Tiện ích mở rộng Addon (trước đây dành cho Visual Composer) - 6

Hội thảo - WP Bakery Page Builder Tiện ích mở rộng Addon (trước đây dành cho Visual Composer) - 9

Hội thảo - WP Bakery Page Builder Tiện ích mở rộng Addon (trước đây dành cho Visual Composer) - 10

Yêu cầu hệ thống Composium – WP Bakery Page Builder Extensions Addon (formerly for Visual Composer)

  • WP Bakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) 5.4.x hoặc mới hơn (hầu hết phiên bản hiện tại được khuyên dùng)
  • Nếu là của bạn WP Bakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) là một phần của chủ đề của bạn, vui lòng đảm bảo rằng các tác giả chủ đề không sửa đổi plugin hoặc plugin vẫn có khả năng hoạt động với các tiện ích bổ sung
  • WordPress 5.3.x được khuyến nghị (tối thiểu là 5.1)
  • Phiên bản PHP 7.x trở lên
  • Khuyến nghị tối thiểu 128-256MB bộ nhớ PHP / WordPress; tùy thuộc vào kích hoạt khác plugins và chủ đề được sử dụng, có thể cần nhiều hơn nữa (sau tất cả, mỗi hệ thống WordPress là duy nhất)
  • Khi cài đặt qua WordPress, hãy đảm bảo rằng giới hạn kích thước tải lên / bài đăng của bạn đủ lớn để chứa kích thước tệp plugin; nếu không, hãy tải lên plugin qua FTP

Hội thảo - WP Bakery Page Builder Tiện ích mở rộng Addon (trước đây dành cho Visual Composer) - 11

Hội thảo - WP Bakery Page Builder Tiện ích mở rộng Addon (trước đây dành cho Visual Composer) - 32

Composium – WP Bakery Page Builder Extensions Addon (formerly for Visual Composer) Hỗ trợ cho những người khác

Composium cung cấp elements để dễ dàng nhúng các biểu mẫu được tạo bằng “QuForm – Trình tạo biểu mẫu WordPress” phổ biến và các bảng định giá được tạo bằng “QuForm – WordPress Form Builder”. Xin lưu ý rằng những plugins KHÔNG thuộc “Go – Responsive Pricing and Compare Tables for WP”, bạn sẽ phải mua và cài đặt những plugins riêng biệt. Sau khi thực hiện, bạn có thể sử dụng elements từ “Composium – WP Bakery Page Builder Addon ”tương ứng với những plugins.

Mở rộng chứng chỉ Composium – WP Bakery Page Builder Extensions Addon (formerly for Visual Composer)

Nếu bạn muốn bao gồm plugin này với một sản phẩm khác (tức là chủ đề), trước tiên bạn phải mua giấy phép mở rộng. Sau khi bạn mua giấy phép mở rộng, vui lòng liên hệ với tôi để tôi có thể gửi cho bạn sự đồng ý và hướng dẫn rõ ràng bằng văn bản về cách xóa yêu cầu kích hoạt khóa cấp phép và tính năng tự động cập nhật của plugin này trước khi kết hợp nó vào sản phẩm của bạn. Vui lòng sử dụng biểu mẫu trên trang này để yêu cầu sự đồng ý:

http://www.composium.krautcoding.com/in-stock-license-request/

Tôi cũng muốn được thông báo sau khi sản phẩm tích hợp plugin này của bạn đã được phát hành, vì vậy tôi có thể sử dụng nó để quảng cáo plugins đặc trưng. Một bản sao sản phẩm của bạn được đánh giá cao nhưng không bắt buộc. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Changelog: Composium – WP Bakery Page Builder Extensions Addon (formerly for Visual Composer)

Download Composium v5.6.1 - WP Bakery Page Builder Extensions Addon Nulled Free
Version 5.6.1
-------------
- Tutorial videos within the plugin's admin sections now open in a lightbox instead of being directly embedded within settings page
- Restored missing title wrapper setting for "TS Title Textillate" element that was supposed to be part of v5.6.0
- Changelog has been moved into dedicated submenu entry instead of being part of settings page
- Fixed issue with color picker initialization within "TS Textblock Advanced" element
- Added option to "TS Title Textillate" element to allow animations on mobile devices
- Improved CURL error detection and request cancellation when retrieving changelog.txt file
- Updated internal PHP helper "Codestar" framework to v2.1.9
- Updated Bootstrap components (modal + transition) from v3.3.6 to v3.4.1
- Adjustments for WordPress v5.6.x releases
- Other CSS + JS Improvements
- Updated EN/DE .po/.mo language files

Version 5.6.0
-------------
- Plugin now provides option to load jQuery Migrate library directly if WordPress 5.5.x is used (disabled by default)
- Plugin now provides option to redeclare missing "wpColorPickerL10n" variable if WordPress 5.5.x is used (disabled by default)
- Plugin now supports new WordPress auto-update routine introduced with v5.5.0 of WordPress via 3rd party kernl.us service
- Added option to "CP Templates Widget" to strip all rows and contents from content before showing in footer or sidebar as widget
- Added option to "TS Timeline Post Type" element to pull multiple sections from post type at once by using assigned categories
- Added option to "TS Title Textillate" element to define DOM wrapper for title output
- Added options to "TS Font Icon" element to define alternative icon sizes for different device types or screen sizes
- Added option to "TS Circle Steps" element to not use "transitionend" event as trigger (to fix conflicts with some JS animation libraries)
- Added fallback routine to "TS Image GIF Player" element if extracting the first GIF frame via SSL failed
- Modified "TS Countdown" element to strip HTML/PHP tags from custom shortcode callbacks
- Modified "TS Icon Counter" element to strip HTML/PHP tags from custom shortcode callbacks
- Modified "TS Timeline Event" element to show date/time string in element summary
- Modified "Downtime Manager" to receive its own admin menu entry once enabled
- Fixed "contextual_help is deprecated since version 3.3.0" warning for custom post type's help tabs
- Fixed "jQuery.fn.load() is deprecated" messages in browser console when using jQuery migrate with active logging
- Fixed "Found 2 elements with non-unique id #ts_vcsc_extend_settings_submit_1" warning on custom JS editor page
- Fixed "woocommerce_get_product_ids_on_sale is deprecated since version 3.0! Use wc_get_product_ids_on_sale instead." warning for WooCommerce elements
- Fixed "WC_Cart::get_remove_url is deprecated since version 3.3! Use wc_get_cart_remove_url instead." warning for WooCommerce elements
- Fixed issue with "Advanced Styling" setting parameter on WP 5.5.x not rendering correctly
- Fixed issue with "Parse error: syntax error, unexpected ')' in ts_vcsc_parameter_custompost.php file" on some servers
- Fixed issue with "TS Image Switch" element where native WordPress lazyload routine does not load 2nd image
- Fixed "parse_str(): Calling parse_str() without the result argument is deprecated" warning message for "ts_vcsc_registrations_functions.php" file
- Fixed "TS Google Maps PLUS" + "TS Google Maps SINGLE" elements where clicking within the custom infowindow would bubble / propagate the click event down to the map itself
- Fixed issue with "TS Image Switch" element where lightbox is not properly loaded for some click events
- Fixed issue with "TS Textblock Highlighted" element if 3rd party helper class "simple_html_dom_node" is already loaded by theme or other plugins
- Fixed "Undefined variable: id in ts_vcsc_custom_post_downpages.php on line 395" error message for "CP Downpages" custom post type
- Renamed "TS Timeline Post Section" element to "TS Timeline Post Type"
- Added setting option to plugin's settings page to prevent this plugin to use the WP Bakery Page Builder internal "wpb_js_remove_wpautop" call for content elements of this addon
- Other Adjustments for changes in WordPress v5.4.x / 5.5.x releases
- Updated internal PHP helper "Codestar" framework to v2.1.4
- Updated "wp-color-picker-alpha" script from v2.1.2 to v2.1.4 (with custom adjustments for WP 5.5.x "wpColorPickerL10n" changes)
- Other CSS + JS Improvements
- Updated EN/DE .po/.mo language files

Version 5.5.5
- Fixed "Jetpack_Options was called incorrectly. Not all plugins have loaded yet ..." warning when "JetPack" plugin v1.1.2.0 or higher is used

v5.5.4
Fixed issue where disabling "Enable Content Sanitization Routine" function within plugin's settings page did not register as disabled
Changed default setting for "Enable Content Sanitization Routine" to "disabled" (instead of "enabled")
Added conditional option to further select which type of sanitization routine should be used (in case the internal WP "force_balance_tags" call causes issues)
Updated external auto-update class from kernl.us service from v1.2.0 to v1.2.5
Other CSS + JS Improvements

Version 5.5.1
Added option to "TS Google Maps PLUS" element(s) to forcibly set the map language and regional behavior (otherwise browser settings apply)
Added option to "TS Google Maps PLUS" element(s) to define point-of-view (heading, pitch and zoom) for optional streetview container
Fixed "A non well formed numeric value encountered" warning for "TS System Information" element shortcode output
Fixed issue with "TS Icon Text Box" element where there is no spacing between a right placed icon and right aligned text for the boxed layout
Fixed wrong shortcode attribute name within "TS Horizontal Timeline Item" from "timeline_formata" to "date_format"
Changed load behavior for waypoints.js file to account for incompatible modifications in WP Baker Page Builder v6.0.x
Changed control element allowable user roles for "Downtime Manager" to always include administrator role as being able to see the full site
Improved layout for "TS Dual Buttons" element on RTL sites
Correctly set the flag for automatic paragraph remover for empty paragraphs via page builder to "true"
Updated included Codestar framework to v2.1.0
Other CSS + JS Improvements
Updated EN/DE .po/.mo language files

Version 5.5.0
-------------
Upgraded utilized CodeStar framework for custom post types to new v2.x branch
Improved "TS Horizontal Timeline" element to better handle when two or more timeline sections have the exact same date/time setting
Added option to "TS Horizontal Timeline Item" element to define width and spacing for featured media column
Added option to "TS Horizontal Timeline Item" element to define placement of YouTube, Vimeo and DailyMotion featuered media (left or right column)
Extended icon selection for "TS Image Advanced Overlay" element for layouts with icon links
Frontend testimonial submission form can now be set to use AJAX to transmit post information (enabled by default)
Fixed issue with "TS Icon Text Box" element, where spacing is missing between icon and title with right icon placement (inside the box)
Reduced minimum allowable breakpoint setting option for "TS Title Morphed" from 360px to 240px
All custom post types now show the associated post id in the post listing overview
Improved "Polaroid Stack" layout for "TS Image Gallery" element when using the "Jupiter" theme 6.1.6 or less
Fixed issue with "Pagawa Slider" layout option for "TS Image Gallery" element, where the download button setting is ignored
Fixed issue with "Slick Slider" layout option for "TS Image Gallery" element, where "centerMode" option causes empty slides
Added new simple lines icon design option for lightbox controls
Fixed issue with lightbox script, where downloads of images with URL parameters fail
Restored fullscreen option for lightbox on Chrome (based) browser(s)
Improved JS scroll block for lightbox for browsers mit passive event listeners
Changed class prefix for all lightbox related elements from "nch-" to "kraut-"
Changed class prefix for all rectangle grid elements from "nchgrid" to "krautgrid"
Changed default group name for lightbox groups from "nachogroup" to "krautgroup"
Removed Google+ share routine from lightbox as service has been shut down as of March 7, 2019
Dropped dependency on Modernizr script for all elements and routines utilizing it until release 5.4.1
Other CSS + JS Improvements
Updated EN/DE .po/.mo language files
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.