EventOn v3.1.0 (+addons) – WordPress Event Calendar Plugin

0

EventOn là plugin lịch sự kiện WordPress. Plugin có thể được cấu hình để hiển thị các sự kiện dưới dạng lịch lưới tối thiểu. EventOn đi kèm với trình tạo mã ngắn (shortcodes) tương tác giúp đơn giản hóa cài đặt lịch.

EventOn Plugin được tích hợp hơn 200 tính năng hữu ích như các sự kiện lặp lại có thể tùy chỉnh cao, nhiều hình ảnh sự kiện, địa điểm tổ chức sự kiện và các tính năng nâng cao như nhiều loại dữ liệu và các sự kiện tương ứng với ngôn ngữ, v.v.

Demo: https://codecanyon.net/search/1211017

Tính năng nổi bật EventON – WordPress Event Calendar Plugin

Tính năng EventON - WordPress Event Calendar Plugin

 • Hỗ trợ các sự kiện đơn và nhiều ngày
 • Tạo sự kiện trong một ngày
 • Tạo sự kiện mà không có ngày kết thúc hoặc thời gian
 • Tạo sự kiện cả ngày
 • Sự kiện trùng lặp trong wp-admin
 • Loại trừ một số sự kiện từ lịch
 • Sự kiện kéo dài cho đến khi kết thúc trong khi ẩn thời gian kết thúc
 • Đặt hình ảnh vị trí sự kiện
 • Đặt vị trí theo kinh độ vĩ độ
 • Lưu địa điểm và sử dụng lại chúng cho các sự kiện
 • Đặt thông tin liên hệ của người tổ chức sự kiện
 • Lưu tổ chức sự kiện để sử dụng lại trong các sự kiện
 • Tìm hiểu thêm về hỗ trợ liên kết sự kiện
 • Nhiều tùy chọn khác nhau về cách người dùng có thể tương tác với sự kiện
 • Sử dụng định dạng ngày và giờ phổ biến thông qua trang web của bạn
 • Schema SEO hỗ trợ nội dung cho các sự kiện lịch
 • Khả năng tự động lưu trữ các sự kiện trong quá khứ
 • Dễ dàng thêm các kiểu CSS tùy chỉnh thông qua Cài đặt eventON
 • Tùy chỉnh định dạng tháng / năm
 • Tùy chỉnh định dạng ngày và giờ
 • Khả năng thiết lập lại giao diện lịch để mặc định dễ dàng
 • Khả năng mở eventCards khi tải
 • Hiển thị danh sách các sự kiện sắp tới theo tháng
 • Đặt trước thứ tự lịch sự kiện ASC / DESC
 • Hiển thị các sự kiện nổi bật trên các sự kiện khác trong lịch
 • Chỉ hiển thị lịch với các sự kiện nổi bật
 • Tạo lịch với hình ảnh nổi bật trong danh sách
 • Hiển thị lịch cho một số tháng cố định
 • Khả năng thiết lập mở eventCard để hoạt động theo phong cách accordion
 • Hỗ trợ RTL – (văn bản từ phải sang trái)
 • Hiển thị số lượng giới hạn của các sự kiện mỗi tháng trên lịch
 • Các sự kiện được phân loại dựa trên các nguyên tắc phân loại tùy chỉnh
 • Tạo lịch chỉ với các sự kiện từ các loại sự kiện nhất định
 • Hoàn toàn tùy chỉnh tất cả dữ liệu trên các hàng sự kiện trong lịch
 • Tùy chỉnh google maps các tính năng tương tác như cuộn chuột, thu phóng, v.v.
 • AJAX điều hướng trơn tru hàng tháng
 • Thêm lịch vào chủ đề của bạn thông qua shortcode hoặc thẻ mẫu PHP
 • PayPal tích hợp để chấp nhận thanh toán cho các sự kiện
 • Hỗ trợ văn bản ngôn ngữ tùy chỉnh và bao gồm tệp POT để tùy chỉnh thêm
 • Đặt sự kiện để hiển thị theo thứ tự ngẫu nhiên
 • Chỉ hiển thị sự kiện cho người dùng đăng nhập
 • Email cá nhân để nhận thanh toán qua paypal mỗi sự kiện
 • Làm cho các trường tùy chỉnh nhất định chỉ hiển thị cho quản trị viên hoặc người dùng đăng nhập
 • Ưu tiên các sự kiện kéo dài cả tháng và năm trên các sự kiện khác
 • Thêm nhiều hình ảnh vào một sự kiện
 • Chẩn đoán và môi trường EventON thông qua cài đặt
 • Tự động thiết lập các sự kiện trong quá khứ là hoàn thành
 • Địa điểm sự kiện ảo
 • Các giá trị trạng thái sự kiện khác nhau
 • Chế độ tham dự sự kiện trực tuyến hoặc vật lý
EventOn - WordPress Event Calendar Plugin Nulled Free Changelog

= v3.1 (2021-2-18) =
ADDED: zoom meeting with meeting authentication ability
ADDED: social media links support for event organizer
ADDED: pluggable filter for ics download for an event
ADDED: jitsi complete integration for virtual events
ADDED: moderator role selection option for virtual events
ADDED: all language strings duplicates to be updated when editing duplites
ADDED: event starting shortly notice for virtual events 30 minutes before
FIXED: live now bar showing NAN for days
FIXED: repeat events skipping certain months on monthly generator
FIXED: _convert_ssl_url() for urls without protocol
FIXED: colorpicker to have unique class
FIXED: undefined class error evo_admin()
FIXED: search showing same events multiple times
FIXED: event details ul ol formatting
FIXED: live bar layout issues on tile
FIXED: post event content display issues
UPDATED: color scheme for over all plugin backend
UPDATED: virtual events access section on eventcard

= v3.0.8 (2021-1-26) =
ADDED: related events to be orders in ascending order & minor style update
ADDED: jitsi, vimeo, twitch, wistia & RTMP stream as options for virtual event streaming
FIXED: font awesome backward icon compatibility
FIXED: open location in new window not saving value
FIXED: live now calendar d text translation for countdown timer
FIXED: Eventon element date picker start opening end time
FIXED: shortcode generator icon missing from classic editor

= v3.0.7 (2021-1-12) =
FIXED: number of repeats value creating 1 more than needed
FIXED: schema image url missing
FIXED: translation strings missing
FIXED: color eventon element not showing saved value
FIXED: add new event to reflect timezone set via settings
FIXED: adding custom repeats on 24 hour adds undefined value
FIXED: live now calendar with ux_val 3 clicks not working
FIXED: google map not working on ux_val 3a
FIXED: saving location showing as tags
FIXED: map scroll disable not working
FIXED: disable google maps not working
FIXED: disabling location info over image not working
FIXED: google maps API to not load on none eventon pages
FIXED: custom repeat to reset date range lock after adding
FIXED: arrow color settings not working in appearances
FIXED: zoom event image not working
FIXED: fourth week of month not saving repeat values correct
FIXED: new link to generate lanlat for locations
UPDATED: replaced repeat and featured icons on wp-admin with dashicons
UPDATED: font awesome fonts to 5.15.1

= v3.0.6 (2020-12-4) =
ADDED: shortcode livenow_bar to hide live now bar and time via shortcode for calendar
ADDED: new filter function evo_event_desc_trig_outter_styles
ADDED: new filters to support for repeat customizer addon
ADDED: new method is_future_event() to EVO_Event Object
ADDED: back custom event timezone text string
ADDED: repeat increment field to have typable input field for large numbers
FIXED: number of repeats maxed at 4
FIXED: date store running the_content filter causing conflict with other plugins
FIXED: future repeats on eventcard separate end time with dash
FIXED: repeats time not correct as initial event time
FIXED: _generate_events() return data after pluggable filter is run
UPDATED: to use EVO_Event class to fetch event image

= v3.0.5 (2020-11-23) =
FIXED: ux_val 4 not working
FIXED: event list calendar with gap between events not working
FIXED: enabling load eventon scripts only on eventON pages showing lightbox elements on page
FIXED: cancel event color on colorful events
FIXED: loggedin only events not showing
FIXED: yes no button in event edit not showing boxes

= v3.0.4 (2020-11-14) =
- FIXED: eventtop custom field textarea set to unsupported
- FIXED: eventtop custom fields user role & login validation
- FIXED: custom meta field icon not showing in event edit page
- FIXED: styles for event map on lightbox eventcard
- FIXED: undefiend author id in data_store object
- FIXED: various repeat intervals not creating correct repeat days
- FIXED: data store post_type value not passing through
- FIXED: switched handlebar.js back to v4.4.3
- UPDATED: repeat events edit user interface
- UPDATED: user interface for event edit
= v3.0.3 (2020-11-12) =
- ADDED: option in event edit to hide live event progress bar
- ADDED: new central data store object for all eventon based custom post types
- ADDED: repeat event header appearance editing into setting
- ADDED: EventON system log in eventon diagnose settings
- ADDED: event postmeta database entries count to EventON environment data in settings
- FIXED: feature event yes no button value not showing as saved
- FIXED: shortcode generator collable sections
- FIXED: cancelled events showing live now bar
- FIXED: open single event in new window opening 2 tabs in firefox
- FIXED: location archive page is_yes error
- FIXED: event edit timezone GMT value adjusted to current time and event start time
- FIXED: GMT value to be adjusted based on event start on frontend
- FIXED: day lights savings time not taken into effect for view in my time
- FIXED: minor styles fixed for frontend
- FIXED: location link open new window not working
- FIXED: future repeat event times showing past events
- FIXED: Location archive page location image error
- FIXED: cancel events still showing virtual event details in eventcard
- FIXED: event taxonomy archive page templates
- FIXED: year & month long repeat event times showing full time
- FIXED: live now bar super long for year long repeat events
- FIXED: location image styling
- UPDATED: all location information in eventcard to be linked if a location link given
- UPDATED: handlebars.js to v 4.7.6


= v3.0.2
- ADDED: Option to hide GMT time value from front end calendar
- FIXED: minor styles changes
- FIXED: time edit minute interval value issues
- FIXED: view in my time button showing on calendar by default
- FIXED: dark theme colors for new eventcard layout and other adjustments
- FIXED: eventon secondary button type color appearance missing
- FIXED: Event list events not appearing
- FIXED: Minor styles update
- ADDED: shortcode ux_val 3a - to open lightbox content via ajax
- ADDED: show after virtual event has taken place content
- ADDED: after virtual event ended content to show at certain times
- ADDED: user local time next to event time
- ADDED: option to apply timezone value to all the events
- ADDED: timezone appearances to eventON appearance settings
- ADDED: shortcode option bottom_nav to add calendar navigation arrows to the bottom of calendar
- ADDED: NEW [add_eventon_now] events happening now calendar view
- ADDED: Live events to show real-time event progress bar
- ADDED: Live events progress in real-time updating event time left
- ADDED: When live event end, auto change live event progress bar and possible tags
- ADDED: Event tiles to show event type & organize values
- ADDED: event tiles support for single events via shortcode
- ADDED: health guidelines for events, enabled via event edit
- FIXED: Event options box not showing in event edit post
- FIXED: Trying to access array offset on value of type bool in /plugins/eventON/includes/class-calendar-helper.php on line 119
- FIXED: event list with multiple months with hide empty months not showing anything
- FIXED: widget event title undefined issue
- FIXED: location and organizer term name translation error
- FIXED: date formatted time for event array value error
- FIXED: create zoom meeting button not showing in new event page on page load
- FIXED: search not showing results after clicking on load more events
- FIXED: ux_val for open single event page (4) not returning on dynamic clicks
- FIXED: all day events saving start seconds as 1 instead of 0
- FIXED: eventon language settings changing not working
- FIXED: tiles ux_val not setting to lightbox on default
- FIXED: event tiles height value as min-height
- FIXED: event tiles hover effect using translate instead of border adjust
- UPDATED: new event card design styles
- UPDATED: event details show more less button and section
- UPDATED: event edit fields to use eventon elements
- UPDATED: related events eventcard designs
- UPDATED: event tiles styles

Danh sách 36+ EventOn Addons – WordPress Event Calendar Plugin

 • EventON – ICS importer v1.1.3 (new)
 • EventON – Speakers & Schedule v1.0.3 (update 02-11)
 • EventON – Action User 2.2.3 (update 02-11)
 • EventON – Action User Plus v1.0.3 (update 25-10)
 • EventON – API Events v1.0.2 (update 25-10)
 • EventON – Dynamic Pricing v0.6 (update 25-10)
 • EventON – Lists and Items v0.10 (update 25-10)
 • EventON – PDFer v0.4 (update 25-10)
 • EventON – Reminders v0.4 (update 25-10)
 • EventON – Event Reviewer v1.0.4 (update 25-10)
 • EventON – RSVP Events Invitees v0.4 (update 25-10)
 • EventON – Yearly View v0.5 (update 25-10)
 • EventON – Bookings 1.1.1 (update)
 • EventON – Countdown timer v0.13 (update)
 • EventON – CSV Importer 1.1.8
 • EventON – Daily View 1.0.12 (update)
 • EventON – Event Lists Ext 0.21 (update 18-01)
 • EventON – Event Photos Plus 1.0.4 (update 25-10)
 • EventON – Full cal 1.1.12 (update 25-10)
 • EventON – QR Code 1.1.6
 • EventON – RSVP Events 2.6.13 (update 18-01)
 • EventON – RSVP Events Waitlist 0.3 (update 25-10)
 • EventON – Seats 1.0.9 (update 25-10)
 • EventON – Subscriber 1.3.4 (update 25-10)
 • EventON – Event Tickets 1.8.8 (update 18-01)
 • EventON – Ticket Variations & Options 0.8 (update)
 • EventON – Weekly View 1.1.3 (update 18-01)
 • EventON – Daily Repeats 0.3
 • EventON – Event Map 1.4.5 (update 25-10)
 • EventON – RSS Feed 0.3 (update 25-10)
 • EventON – Event Search 0.7
 • EventON – Single Event 1.1.6
 • EventON – Slider Addon 2.9.0 (update 25-10)
 • EventON – Sync Events 1.2.3
 • EventON – Wishlist v0.8 (new)
 • Gợi ý: Tổng hợp Plugin Booking cao cấp đa năng được sử dụng nhiều nhất WordPress

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.