Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

LearnPress PRO Bundle v4.1.4.1 – LearnPress Premium Add-ons Bundle

4

LearnPress là một plugin WordPress LMS toàn diện cho WordPress, giống như WordPress Moodle nếu bạn biết Moodle là gì.

Đây là một trong những plugin WordPress LMS tốt nhất mà bạn có thể dễ dàng sử dụng để tạo và bán các khóa học trực tuyến. Mỗi giáo trình khóa học có thể được biên soạn với các bài học và câu đố có thể được kiểm soát bằng giao diện người dùng dễ sử dụng.

Với plugin WordPress LMS này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo các trang web cho các tổ chức giáo dục, trường học trực tuyến và các khóa học trực tuyến mà không cần kiến ​​thức về code.

LEARNPRESS PRO BUNDLE – LEARNPRESS PREMIUM ADD-ONS BUNDLE là một loạt các tiện ích cao cấp của LearnPress. Với bộ chủ đề này, bạn sẽ nhận được cả sức mạnh vô hạn của LearnPress LMS với hầu hết các tiện ích bổ sung cao cấp, cũng như thiết kế đẹp mắt để nhanh chóng tạo ra một trang web khóa học trực tuyến.

 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://thimpress.com/product/learnpress-pro/

Tính năng nổi bật LEARNPRESS PRO BUNDLE – LEARNPRESS PREMIUM ADD-ONS BUNDLE

 • Trải nghiệm học tập hoàn toàn mới cho lớp học của bạn với LearnPress PRO
 • Hoàn toàn kiểm soát khóa học trực tuyến của bạn
 • Mở khóa các tính năng LMS nâng cao mà chưa plugin nào làm được
 • Kiếm tiền từ khóa học của bạn với bất kỳ phương thức thanh toán nào
 • Bài tập bổ trợ cho LearnPress

LEARNPRESS PREMIUM ADD-ONS BUNDLE

LEARNPRESS PRO ADD-ONS BUNDLE

 • LearnPress – H5P Content v4.0.0 (new)
 • Learnpress – 2checkout Payment Add-On v4.0 (update 06-10)
 • Learnpress – Announcements Add-On v4.0.2 (update 06-10)
 • Learnpress – Assignments Add-On v4.0.0 (update 06-10)
 • Learnpress – Authorize.Net Payment Add-On v4.0.0 (update 06-10)
 • LearnPress – bbPress Integration v4.0.3 (update 06-10)
 • LearnPress – BuddyPress Integration v4.0.0 (update 17-05)
 • Learnpress – Certificates Add-On v4.0.1 (update 06-10)
 • Learnpress – Co-Instructors Add-On v4.0.0 (update 17-05)
 • Learnpress – Collections Add-On v4.0.1 (update 06-10)
 • LearnPress – Course Review v4.0.2 (update 17-05)
 • LearnPress – Coming Soon Courses v4.0.1 (update 06-10)
 • Learnpress – Content Drip Add-On v4.0.1 (update 06-10)
 • LearnPress – Course Wishlist v4.0.1 (update 17-05)
 • LearnPress – Instructor Commission Add-On v4.0.0 (update 17-05)
 • LearnPress – Export/Import Courses v4.0.1 (update 17-05)
 • Learnpress – Gradebook Add-On v4.0.1 (update 06-10)
 • Learnpress – Mycred Add-On v4.0.0 (update 17-05)
 • LearnPress – Offline Payment v4.0.2 (update 17-05)
 • LearnPress – Paid Membership Pro Integration Add-On v4.0.1 (update 06-10)
 • LearnPress – Prerequisites Courses v4.0.5 (update 10-01-2022)
 • Learnpress – Random Quiz Add-On v4.0.0 (update 17-05)
 • Learnpress – Sorting Choice Add-On v4.0.0 (update 17-05)
 • Learnpress – Stripe Payment Add-On v4.0.1 (update 17-05)
 • LearnPress – Students List v4.0.0 (update 17-05)
 • LearnPress – WooCommerce Payment Methods Integration v4.0.1 (update 06-10)
 • LearnPress – Frontend Editor Add-On v4.0.1 (update 06-10)

Changelog: LearnPress PRO Bundle – LearnPress Premium Add-ons Bundle

Download LearnPress PRO Bundle v4.1.4.1 - LearnPress Premium Add-ons Bundle Nulled Free
4.1.4.1 (2021-12-22)
~ Added: settings redirect when finish course.
~ Added: enqueue script by shortcode button purchase.
~ Fixed: error save value on the textarea format code HTML.
~ Fixed: error timezone is different UTC-0 will finish quiz soon.
~ Save info total items (quiz, question,…) of course when saving the course – improve performance.
~ Fixed: error change user Guest to another user on LP Order not save.
~ Fixed: Guest buy course with user exists.
~ Fixed: Guest buy course with create account.
~ Fixed: High CPU (many query) when user login view single course.
~ Fixed: No require enroll.
~ Changed: view course’s user on the Backend to the profile’s user.
~ Modified: submit quiz, get result course, quiz.
~ Fixed: query get orders on Profile page.
~ Fixed: query get orders by user (multiple user) on the Backend.
~ Modified: delete course will delete section, section_items, lp_user_items, user_itemmeta.
~ Saved: info total items of course when save course – to make call fast.
~ Rewrite: function count total items of the Course.
~ Fixed: get course id when click Get Passing Grade in Evaluate via results of the final quiz.
~ Fixed: count Unassigned questions.
~ Changed logic check “fill in blank” question: user answer right all fields will get point of question, one of answer wrong, the question is fail and get point = 0.

4.1.4 (2021-11-08)
~ Fixed security: when user share profile, another user can see settings as change password, change info.
~ Modify: not scroll to title courses when load first.
~ Fixed: get incorrect key setting “archive course layout”.
~ Fixed: get value “From name”, “Footer text” setting Email.
~ Removed: option set “From address” email, removed hook “wp_mail_from” make some site can’t send email when install LP.
~ Comment some functions deprecated: “_learn_press_restrict_view_items”, “_learn_press_set_user_items”.
~ Added: hook “learnpress/course/template/price/can-show”.
~ Added: filter “before_show_lp_widget_content”.
~ Show icons on the child Settings tab – Profile page.
~ Fixed: case answer’s question Fill in blank = “0” always incorrect.
~ Fixed: case content of question answers will change by hook apply_filters( ‘the_content’) when reload page, change to do_shortcode().
~ Fixed: store answer of user when reload page will lose.
~ Added: hooks apply_filters(‘learnpress/profile/tab/enrolled/subtab-active’), apply_filters(‘learnpress/profile/tab-active’).
~ Modified: functions course_external_button, can_enroll_course with case course is external and purchased course.
~ Sanitize: email_footer, email_header.
~ Removed: some functions not use on file class-lp-email.php: “get_variable”, “get_object”, “get_common_template_data”, “data_to_variables”
~ Fix show explanation when reload site.
~ Fix show message: “Your order is waiting for processing” when LP Order status is processing.
~ Fixed: condition get link last item if all items completed – on button continue.
~ Fixed: show explanation.
~ Fixed: error user login with mail buy as Guest and LP Oder completed but can’t view course.
~ Fixed: error, sql injection, sanitize feature duplicate post (Course, Lesson, Quiz v.v…)

4.1.3.2 (2021-10-15)
~ Fixed: security CVE-2021-39348, set sanitize for some params missing.

4.1.3.1 (2021-09-15)
~ Fixed: some shortcode of latex show incorrect on question answer.
~ Added: hooks for course_continue_button, course_purchase_button, course_enroll_button.
~ Fixed: Fatal error LP_Abstract_User::get_course_data() when upgrade from LP3 to LP4.
~ Moved: function “Email hook notify” to hook “plugin_loaded”.
~ Added: hooks “learnpress/hook/before-addons-call-hook-learnpress-ready”.
~ Fixed security: Cross Site Scripting (XSS) on fields: External Link, Requirements, Target Audience, Key Features, FAQs.
~ Fixed: click button continue redirect wrong item.
~ Added: functions get_user_ids_enrolled, get_total_user_enrolled.
~ Fixed: error WP_Filesystem_Direct::exist not exist.

4.1.3 (2021-09-07)
~ Modified: Learnpress order status on Dashboard of WordPress.
~ Fixed: Widgets: Popular course, Feature course, Recent course, Course Progress, Course Info, Course Extra. All widget compatible with Elementor.
~ Fixed: Info Order have courses deleted on page Profile .
~ Fixed: error user can’t learn course set external link when Admin created Order manual Completed has this course.
~ Improve performance.
~ Modify function set cache.
~ Modify custom post type of LP.
~ Modify feature run progress on background.
~ Handle send all email of LP (New Order, Processing Order, Completed Order, Cancelled Order, Enrolled Course, Finished Course, Become An Instructor) on Background.
~ Remove child order when Admin created Order manual.
~ Modify enroll/buy course (user, guest).
~ Added wysiwyg field for metabox.
~ Compatible with MathJax-LateX plugin.

4.1.2
~ Modify, optimize Archive course page – call API – make faster
~ Added: back icon on item page
~ Fixed: some where call old function “get_profile_socials” not has param $user_id

4.1.1
~ Added: tool clean “table session” clean sessions expire after 1 days.
~ Fixed: not show button “continue” when course is blocked.
~ Fixed: course doesn’t has any item will be not show button “continue”, “finish”, “retake”.
~ Updated: file languages

4.1.0
~ Added: feature “Allow repurchase option”. Manager can set fixed: Reset/Keep course progress of course or allow student choice.
~ Fixed: show incorrect “Active Courses” on page profile.
~ Fixed: show fake student.
~ Fixed: duplicate label on form Register custom fields.

4.0.9
~ Added: option enable sticky navigation pagination when user answer question on quiz.
~ Fixed: set again current item when manager remove item current when edit course.
~ Modified: page profile – load ajax call API, show more info.
~ Fixed: can’t upgrade DB from 3 to 4 because user translate menu “LearnPress”.
~ Modified: Navigation on page quiz – change icon next, previous to text.
~ Fixed: function “duplicate course” not duplicate “answer option”
~ Fixed: Social icons on page profile when user view another user.
~ Fixed: on multiple site enable option “Registration is disabled” will not show form register on page Profile.

4.0.8
~ Added: feature “Allow Repurchase course”
~ Added: feature “No require enroll”
~ Fixed: Custom register fields error with some name not utf8
~ Added: field “confirm password” on register form profile
~ Fixed: file config.js permission 403 on some sites, change name to lp-configs.js
~ Fixed: When edit course, Admin can add item of another user

4.0.7
~ Fixed: CPU runs high
~ Fixed: “start quiz” error with some cases have cached.
~ Fixed: make Elementor pro show wrong: header, footer… (theme builder)

4.0.6
~ Fixed: Page profile not show login/register form
~ Fixed: translated text on js function “Quiz”
~ Fixed: js scroll to item viewing
~ Fixed: show html title question
~ Fixed: Order change status from “completed” to “pending” => user can’t learn courses in this order
~ Added: Option “Logout Redirect”
~ Fixed: Set default sidebar curriculum will be hide on mobile
~ Modify: Remove course on Overview tab when enable “Publish Profile”
~ Fixed: Elementor pro make archive course show wrong

4.0.5
~ Fixed: error “Duplicate entry” for case upgrade LP4, if user install LP4 and save setting before Upgrade Database
~ Fixed: get option ‘avatar_dimensions’ set default value if user not set
~ Fixed: get option ‘course_thumbnail_dimensions’ set default value if user not set
~ Modify template Profile
~ Fixed: tool “Reset course progress”
~ Fixed: get options “Courses per page”

4.0.4
~ Fixed: get option “archive_course_limit” default value if empty.
~ Fixed: Profile shortcode.
~ Fixed: error table “learnpress_user_itemmeta” doesn’t exist when install new.
~ Fixed: style comment function.
~ Added: form comment on course.
~ Fixed: js itemProgress undefined in Eduma theme

4.0.3
~ Fixed: tool “Reset course progress”
~ Fixed: tool “Reset user progress”
~ Added: tool “Create Database Indexes”
~ Fixed js button “Retake course” if have more than one.
~ Added: tool “Re upgrade Database” ~ If DB upgrade not success
~ Fixed: show button finish when completed quiz – if assessment passed

4.0.2
~ Upgrade library chart.js to v3.2.1
~ Optimize query with cache get list questions on a quiz
~ Show content(description) on page LP Profile, LP Archive
~ Fixed: errors when activated “Metabox” plugin
~ Fixed: broken layout profile page when activated “All in one seo” plugin
~ Removed: tool “Remove current Data”
~ Removed: tool “Remove outdated Data”
~ Removed: tool “Repair database”

4.0.1
~ Fixed: upgrade LP error if mysql version < 5.7 – “Specified key was too long”.
~ Fixed: minor bugs.

4.0.0
~ Added new UI/UX for Quiz screen in frontend.
~ Added enable Gutenberg for lesson and quiz and question.
~ Added extra meta for course: Requirements, Target Audience, Key Features.
~ Improved quiz settings that made it simpler and easy to use.
~ Improved single course page.
~ Improved archive course page.
~ Restructure database tables.
~ Added some hooks/filters.
 • Xem thêm: Tutor LMS Pro – Plugin WordPress Quản Lý Học Tập Mạnh Nhất
 • Gợi ý: Learn Theme – Mẫu Chủ Đề Giáo Dục WordPress
 • Gợi ý: Eduma Theme – Mẫu Chủ Đề Giáo Dục WordPress

Decryption key: vJYB_B1yD535Fle8re-fIg

4 bình luận
 1. Minh Trần đã bình luận

  Hi Admin ơi plugin này có cập nhật không ạ, nhờ admin giúp ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok mình sẽ bắt đầu update thằng này. Dự kiến xong trog tối nay nha

 2. ken đã bình luận

  Hỏng hết link rồi có tải được đâu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   learnpress bạn cài và cập nhật ở wordpress admin. Link tải addons vẫn hoạt động nhé. Ad sẽ update all addon trong hôm nay

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.