Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

OMGF Pro v3.4.1 NULLED – Host Google Fonts Locally

0

OMGF Pro – Host Google Fonts Locally tận dụng bộ nhớ cache của trình duyệt, giảm thiểu yêu cầu DNS, giảm sự thay đổi bố cục tích lũy và phân phát Google Fonts của bạn theo cách tuân thủ 100% GDPR với OMGF!

OMGF Pro được viết với tâm trí là hiệu suất và sự thân thiện với người dùng. Nó sử dụng API Google Fonts Helper để tự động lưu vào bộ đệm các phông chữ mà chủ đề và plugin của bạn sử dụng để giảm thiểu các yêu cầu DNS và tăng tốc trang web WordPress của bạn.

Demo: https://ffw.press/wordpress/omgf-pro/

LÀM THẾ NÀO OMGF Pro – Host Google Fonts Locally HOẠT ĐỘNG?

OMGF Pro - Host Google Fonts Locally 1

Sau khi cài đặt plugin, hãy chọn Chế độ tối ưu hóa của bạn: Thủ công (mặc định) hoặc Tự động (chỉ có sẵn trong Pro).

Khi Thủ công được chọn, bạn có thể chỉ cần định cấu hình OMGF hoạt động theo cách bạn muốn và chạy cơ chế phát hiện của nó trên một địa chỉ bạn chọn. Chỉnh sửa (các) biểu định kiểu theo ý muốn và chúng sẽ được sử dụng trên toàn bộ trang web của bạn.

Ở Chế độ tự động (Pro), OMGF Pro chạy ngầm trong nền và ghi lại bất kỳ yêu cầu nào được thực hiện đối với fonts.googleapis.com hoặc fonts.gstatic.com. Khi một trang web được tải lần đầu tiên, nó sẽ định tuyến lại các yêu cầu này tới API Tải xuống của chính nó và sao chép các phông chữ sang máy chủ của bạn. Sau đó, nó tạo một biểu định kiểu cho các phông chữ của bạn bao gồm các định dạng SVG, EOT, TTF, WOFF và WOFF2 để đảm bảo khả năng tương thích nhiều trình duyệt tối đa!

Khi các phông chữ được tải xuống và biểu định kiểu được tạo, nó sẽ ghi lại mọi URL (trỏ đến font.googleapis.com hoặc fonts.gstatic.com) vào biểu định kiểu và / hoặc phông chữ được lưu trữ cục bộ.

Xin lưu ý rằng, mặc dù tôi cố gắng làm cho cấu hình của plugin này dễ dàng nhất có thể, nhưng khái niệm lưu trữ cục bộ tệp hoặc tối ưu hóa Google Fonts cho Pagespeed Insights hoặc GT Metrix đã được chứng minh là khó hiểu đối với một số người. Nếu bạn không chắc chắn về công việc của mình, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia SEO hoặc Nhà phát triển web để giúp bạn cấu hình plugin này hoặc thuê tôi làm điều đó cho bạn.

ĐẶC TRƯNG OMGF Pro – Host Google Fonts Locally

OMGF Pro - Host Google Fonts Locally 2

 • Tự động thay thế Phông chữ Google đã đăng ký / xếp hàng trong wp_head () bằng các bản sao cục bộ,
 • Tự động xóa các Phông chữ Google đã đăng ký / xếp hàng khỏi wp_head (),
 • Quản lý Phông chữ Google được Tối ưu hóa,
  • Tải trước phông chữ trong màn hình đầu tiên,
  • Không tải một số phông chữ nhất định hoặc toàn bộ bảng định kiểu.
 • Tận dụng tùy chọn hiển thị phông chữ (hoán đổi).

CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG TRONG OMGF Pro – Host Google Fonts Locally

OMGF Pro - Host Google Fonts Locally 3

Mọi thứ trong phiên bản miễn phí, cộng với:

 • Chỉ định Ngăn xếp Phông chữ Dự phòng cho mọi Phông chữ Google, để giảm Dịch chuyển Bố cục Tích lũy,
 • Tự động xóa / thay thế tất cả Phông chữ Google trong toàn bộ tài liệu / trang,
  • Đồng thời hỗ trợ WebFont Loader (webfont.js), Phông chữ Google Truy cập sớm và các yêu cầu trong bảng định kiểu bằng cách sử dụng câu lệnh @import và @ font-face.
  • Tự động tạo các biểu định kiểu khác nhau cho các trang có cấu hình Google Fonts khác nhau.
  • Hỗ trợ biểu tượng vật liệu.
 • Kết hợp tất cả các bảng định kiểu Google Fonts (do chủ đề và / hoặc plugin của bạn yêu cầu) thành một tệp,
 • Các bảng định kiểu Google Fonts trùng lặp,
 • Viết lại các biểu định kiểu được thêm bởi các plugin và / hoặc chủ đề khác để bao gồm tùy chọn hiển thị phông chữ đã định cấu hình (ví dụ: hoán đổi), điều này sẽ xóa đảm bảo văn bản vẫn hiển thị trong quá trình đề xuất tối ưu hóa tải webfont từ Google PageSpeed ​​Insights.
 • OMGF Pro xác định các loại tệp để đưa vào biểu định kiểu (WOFF, WOFF2, EOT, TTF, SVG),
 • Giảm thời gian tải và kích thước trang, bằng cách buộc sử dụng (các) tập hợp con nhất định cho tất cả các yêu cầu Google Fonts,
 • Xóa Gợi ý tài nguyên (tải trước, kết nối trước, dns-tìm nạp trước) trỏ đến font.googleapis.com hoặc fonts.gstatic.com,
 • Sửa đổi srcthuộc tính cho phông chữ trong biểu định kiểu bằng cách sử dụng tùy chọn URL Nguồn phông chữ để tích hợp hoàn toàn với cấu hình của bạn,
  • Sử dụng cái này để cung cấp phông chữ và bảng định kiểu từ CDN của bạn, hoặc
  • Để cung cấp phông chữ từ một đường dẫn thay thế (ví dụ: khi bạn đang sử dụng Bảo mật thông qua các Obscurity plugins như WP Hide, v.v.), hoặc
  • Bất cứ gì bạn thích!
 • Xử lý thích hợp cho các trang AMP (Dự phòng hoặc xóa Phông chữ Google).

OMGF Pro - Host Google Fonts Locally 4Changelog: OMGF Pro – Host Google Fonts Locally

Download OMGF Pro v3.4.1 - Host Google Fonts Locally Nulled Free

3.4.1 | March 22nd, 2022​
Fixed: Process Local Stylesheets didn't work in v3.4.0.

3.4.0 | March 21st, 2022​
Added: Compatibility for Jupiter Theme.
Added: Full Multisite Support. OMGF Pro automatically generates separate stylesheets for each site in a multisite network, the cache directory can be found under Advanced Settings.
Fixed: Cache would be marked as stale when Force Subsets and/or Include File Types options were modified.
Fixed: WebFont Loader stylesheets couldn't be fully unloaded (i.e. removed) from page source.
3.2.2 | February 16th, 2022​
Added: Debug information when Scan Posts/Pages mode is used in frontend.
Fixed: Show notice when OMGF Pro is activated without OMGF being installed/activated.
Optimized: Minor performance improvement when fetching cache handles.
Fixed: missing closing tag on settings page.
UX: Added clear Pro\'s/Con\'s to Scan Posts/Pages Task Manager.
3.2.1 | February 5th, 2022​
Fixed: Since WP 5.9, Scan Posts/Pages mode would only replace Google Fonts on a limited amount of pages.
Fixed: Array to string conversion in frontend.
Fixed: OMGF_PRO_DEBUG_MODE can now be set from wp-config.php to enable debugging.
3.2.0 | February 2nd, 2022​
Added: Fallback Font Stacks can now complete Replace a Google Fonts font-family, by checking the new Replace box.
Added: basic debugging throughout the plugin (can be enabled by setting OMGF_PRO_DEBUG_MODE to true).
Improved: Fallback Font Stacks performance.
Updated: License Manager now includes the following features:
Updates for OMGF Pro are now blocked until OMGF runs at the latest version.
License information can be refreshed (e.g. after a renewal) using the \'Just renewed?\' link.
Fixed: Commented code in CSS stylesheets would corrupt stylesheet when @import processing was enabled.
Fixed: Force Font Display would severely slow down page loading time.
Fixed: several PHP warnings and notices.
Fixed: Scan Posts/Pages Mode would not insert local Google Fonts on homepage, if homepage was set to a static page.
3.1.5 | January 26th, 2022​
Tested with WP 5.9
Fixed: WP 5.9 welcome banner was displayed in Scan Posts/Pages Mode Task Manager.
3.1.4 | January 7th, 2022​
Fixed: Invalid argument supplied for foreach in file class-html-parser.php on line 749.
Dev: Added several filters to allow for easier extension and modification of output.
Fixed: Added better handling for relative URLs (e.g. \'../font-file.woff2\' or, simply \'font-file.woff2\') when force font-display is enabled.
3.1.3​
Fix: Urgent fix in license-manager submodule to make sure updates are properly retrieved.
3.1.2​
Enhancement: use internal cache key to bust browser cache for stylesheets rewritten by force font-display and fallback font stacks options.
3.1.1​
Enhancement: Minor performance improvement when Advanced Processing is enabled.
Fix: Relative URLs (i.e. URLs starting with \'../\') are now properly rewritten before caching stylesheets when Fallback Font Stacks or Force Font-Display option is used.
3.1.0 | November 17th, 2021​
Enhancement: Added Material Icons support.
Enhancement: Added license manager as submodule -- you can remove the FFW.Press License Manager plugin.
Feature: Added Force Font-display option. This new feature will rewrite existing stylesheets (added by other themes/plugins) to include the configured font-display attribute.
3.0.5 | October 26th, 2021​
Fix: Pro options couldn\'t be saved.
3.0.4 | October 20th, 2021​
Fix: Call to a member function get_cache_handle() on null.
3.0.3 | October 18th, 2021​
Fix: Run frontend optimization on template_redirect action (instead of wp_loaded) to make sure code is only triggered in the frontend.
UX: Added welcome message to improve enrollment.
Fix: A bug in v3.0.2 would cause removal of external requests to fail in Manual Optimization Mode.

v3.0.2 | October 5th, 2021​
Fix: Manual Mode works again when Advanced Processing is on.
Fix: Empty Cache Directory broke down due to 3.0.1\'s dependency checks.
Fix: Don\'t throw any more notices, when optimization is finished.
Fix: When Automatic Optimization Mode hasn\'t processed the page yet, serve the original page, including Google Fonts.
v3.0.1 | October 4th, 2021​
Fix: prevent unsupported operand types error, by using array_merge() instead of + operand.
Fix: Properly check if all dependencies are installed and activated before activating OMGF Pro and loading Admin classes.
v3.0.0 | September 29th, 2021​
Feature: Automatic Optimization Mode is completely revamped!
It now runs by cron schedule, instead of upon page request. I.e. no more slow downs upon first pageload!
The Optimize Fonts-tab now features a full-fledged management panel, allowing you to manually trigger cron-tasks, manage batch size, etc.
AOM now updates you about its progress thru notices within the Admin area.
Enhancement: reduced the amount of code running in the frontend by ~60%!
Fix: when Advanced Processing is disabled, OMGF Pro\'s other features are still properly processed by the OMGF API (e.g. Combine & Dedupe)
Enhancement: several code refactors, optimizations and UX tweaks.
v2.5.3 | August 18th, 2021​
Enhancement: calls to OMGF\'s download API should include a nonce.
v2.5.2 | August 17th, 2021​
Fix: \"Too few arguments to function passthru_handle()\" error would occur if OMGF Pro was updated to v2.5.1 before OMGF was updated to 4.5.2.
Fix: \"Uncaught Error: Function name must be a string\" error.
v2.5.1 | August 15th, 2021​
Enhancement: Added @font-face detection in local stylesheets to Google Fonts Processing (Pro).
Fix: Fixed fatal error when OMGF was deactivated/removed, while OMGF Pro was active.
Fix: Fallback Font Stacks are now properly added to local stylesheets.
Enhancement: Huge performance boost! Reduced code footprint in frontend by ~33%. Instead of queueing and processing elements for removal and replacement seperately, it\'s now all done at once.
Fix: Fixed several warnings and notices.
Fix: (Rewritten) local stylesheets are now properly refreshed, after changes are made to Fallback Font Stacks.
v2.5.0 | August 2nd, 2021​
Feature: Added Fallback Font Stack feature.
Fix: Fixed warning when Relative URLs are used.
Fix: When a manual Save & Optimize is triggered from within the Admin area, always regenerate the stylesheet.
v2.4.0 | July 28th, 2021​
Feature: Include File Types allows you to specify which files to include in the stylesheet. If you used the WOFF2 Only option previously, this option is now set to only use WOFF2.
Feature: CDN URL, Alternative Relative Path and Use Relative URLs are replaced by the Fonts Source URL option. Don\'t worry. All your settings in the previously mentioned options are properly translated/migrated to this option.
Feature: Added AMP handling feature to allow proper fallback/remove behaviour of Google Fonts on AMP pages.
Fix: In Manual mode, the frontend would sometimes fail to load the stylesheet early when unloads were used.
v2.3.1 | July 5th, 2021​
Fix: WP Rocket (and other CSS optimization plugins) trigger OMGF Pro multiple times. We now skip out early, if the stylesheet is already added.
Enhancement: Added compatibility with Smart Slider 3.5 new implementation of Google Fonts.
Note: As of this version, OMGF Pro is no longer compatible with Smart Slider versions older than 3.5.

v2.3.0 - June 7th, 2021
Feature: Added Exclude Post/Page IDs option
Enhancement: Stylesheet is now properly placed after preloads and before other stylesheets in safe mode and default mode.
Feature: Added @import handling within theme/plugin stylesheets (@font-face handling coming soon!)
Fix: Webfont.js detection for default mode properly removes webfont.js objects (before a warning would be thrown)
Allround speed/memory usage improvements.

v2.2.1 - May 11th, 2021
Improved performance in Automatic and Manual optimization mode.
Improved CSS2 API handling.
Improved Safe Mode\'s handling of Google Fonts.
Several improvements and bugfixes.
A proper warning is now displayed when attempted to activate this plugin, without OMGF being installed and active.

v2.2.0 - 4/23/2021
Added Safe Mode option, which is to be used if (default) Advanced Processing breaks styling on certain (or all) pages.
Updated HTML5 validator.

2.1.4 | April 5th, 2021
When in Automatic mode, only the selected preloads for the currently used stylesheet should be loaded (work with OMGF 4.3.2 and higher)
2.1.3 | April 4th, 2021
When in Manual mode, the generated stylesheet is forced throughout all pages.
 • Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.