Permalink Manager Pro v2.2.9.1 NULLED – Best WordPress Permalink Plugin

0

Permalink Manager Pro là Plugin permalink tiên tiến nhất nhưng thân thiện với người dùng cho WordPress. Với Permalink Manager Pro, bạn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả các permalinks của mình cho các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, danh mục, thẻ, phân loại tùy chỉnh và cửa hàng WooCommerce. Nó cũng sẽ giúp bạn khôi phục permalinks hoặc thay thế bất kỳ từ nào trong URL của bạn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Permalink được sử dụng để liên kết đến một bài đăng cụ thể trên blog hoặc diễn đàn, đến hồ sơ người dùng trên mạng xã hội. Một liên kết thông thường đôi khi chứa rất nhiều thông tin dịch vụ (số phiên, phần hiện tại của trang web, v.v.). Liên kết vĩnh viễn ngắn gọn hơn, dễ đọc và chỉ chứa thông tin để đi đến trang mong muốn.

Demo: https://permalinkmanager.pro/

 • Tính năng nổi bật Permalink Manager Pro – Best WordPress Permalink Editor

Tính năng Permalink Manager Pro - Best WordPress Permalink Editor

 • Tùy chỉnh permalinks WooCommmerce
 • Các loại bài đăng tùy chỉnh & phân loại permalinks
 • Chỉnh sửa nhiều permalinks cùng một lúc
 • Tự động chuyển hướng các permalinks cũ
 • Thêm các trường tùy chỉnh vào permalinks WordPress
 • Duplicate permalinks slugs
Permalink Manager Pro - Best WordPress Permalink Plugins v2.2.9.1 Changelog
* Hotfix for 'redirect_canonical' function (causing a redirect loop)
* The custom canonical permalink set with Yoast SEO is now no longer overwriten
* The custom permalinks are no longer saved if the post/term has no title
* Hotfix for Gutenberg related JS errors
* Hotfix for Groundhogg plugin
* Hotfix for "Customize" admin bar menu link
* Hotfix for WPML's language switcher on posts page
* Hotfixes for WP 5.5 - blog/posts page + draft template is now loaded correctly
* Trailing slash redirect code adjustments
* Added support for GeoDirectory plugin
 • Hướng dẫn loại bỏ slugs productproduct-category không dùng plugin


Loại bỏ chữ product trong đường dẫn

/*
* Code Bỏ /product/ hoặc /cua-hang/ hoặc /shop/ ... có hỗ trợ dạng %product_cat%
* Thay /cua-hang/ bằng slug hiện tại của bạn
*/
function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
  if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }
  if('product' == $post->post_type){
    $post_link = str_replace( '/cua-hang/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
  }else{
    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
  }
  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 );
/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
  global $wp_post_types, $wpdb;
  $siteLink = esc_url(home_url('/'));
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if($type == 'product'){
      if ($custom_post->_builtin == false) {
        $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
              FROM {$wpdb->posts} 
              WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish' 
              AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
        $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
        foreach ($posts as $post) {
          $current_slug = get_permalink($post->ID);
          $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
          add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');          
          add_rewrite_rule($base_product.'comment-page-([0-9]{1,})/?$', 'index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&cpage=$matches[1]', 'top');
          add_rewrite_rule($base_product.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&feed=$matches[1]','top');
        }
      }
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules');
/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
  global $wp_post_types;
  $post_type = get_post_type($post_id);
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
      devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
    }
  }
}
add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');

Loại bỏ chữ product-category trong đường dẫn

/*
* Remove product-category in URL
* Thay product-category bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
*/
add_filter( 'term_link', 'devvn_product_cat_permalink', 10, 3 );
function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
  switch ($taxonomy):
    case 'product_cat':
      $taxonomy_slug = 'product-category'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
      if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
      $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
      break;
  endswitch;
  return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    $siteurl = esc_url(home_url('/'));
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
      add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_product_category_rewrite_rules');

/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
  devvn_product_category_rewrite_rules(true);
}

Nguồn: devvn


 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.