SUMO Reward Points v26.1 – WooCommerce Reward System

0

SUMO Reward Points là một hệ thống điểm thưởng hoàn hảo của WooCommerce.

Thưởng cho khách hàng của bạn bằng điểm thưởng khi mua sản phẩm, viết đánh giá, đăng ký, giới thiệu, quảng cáo xã hội (Facebook, Facebook, Twitter, Google+ và VK.com) trên trang web của bạn, v.v.

Điểm thưởng kiếm được có thể được đổi từ tương lai mua hàng. SUMO Reward Points cung cấp điểm chiến thắng ở cấp độ sản phẩm, cấp độ danh mục và cấp độ toàn cầu. Điểm thưởng SUMO hỗ trợ đăng ký đơn giản, các sản phẩm đăng ký biến và biến.

SUMO Reward hỗ trợ các điểm thưởng cố định để mua sản phẩm hoặc phần thưởng dưới dạng phần trăm giá của sản phẩm. Phiếu giảm giá phải được bao gồm trong WooCommerce cho SUMO Reward Points Plugin để nó hoạt động chính xác. Ngoài ra trên trang cài đặt, bạn có thể đặt số tiền quy đổi tối đa trong giỏ. Điểm thưởng SUMO hỗ trợ WPML.

Demo: https://codecanyon.net/search/7791451

Tính năng SUMO Reward Points – WooCommerce Reward System

Tính năng SUMO Reward Points

 • Hoàn thành hệ thống điểm thưởng
 • Được xây dựng trên Top của WooCommerce
 • Điểm có thời hạn
 • Tính năng đề cử cho từ thiện
 • Làm cho khách hàng của bạn trung thành bằng cách sử dụng Điểm thưởng SUMO
 • Điểm thưởng khi mua sản phẩm, đăng ký, viết đánh giá, giới thiệu, mã phiếu giảm giá, bài đăng trên blog, v.v.
 • Điểm thưởng có thể được đặt ở cấp sản phẩm, cấp độ danh mục và cấp độ toàn cầu
 • Điểm thưởng cho quảng cáo xã hội như Facebook like, chia sẻ Facebook, tweet Twitter và chia sẻ Google+
 • Xã hội (Facebook, Twitter, Google+, VK.com) Chia sẻ cho các liên kết giới thiệu
 • Cập nhật tùy chọn SUMO Reward Points ở Cấp sản phẩm / Cấp độ danh mục cho Sản phẩm / Danh mục hiện có
 • Thành viên có thể gửi điểm cho các thành viên khác
 • Tính năng cấp thành viên
 • Giá nghiêm ngặt
 • Cổng thanh toán điểm thưởng
 • Tùy chọn đổi điểm trên trang Thanh toán
 • Không bao gồm các sản phẩm / danh mục từ các điểm quy đổi
 • Bao gồm các Sản phẩm / Danh mục mà khi thêm vào Giỏ hàng chỉ có thể thực hiện Điểm đổi thưởng
 • Giới thiệu tính năng Bạn bè để quảng bá Giới thiệu
 • Phiếu quà tặng có điểm thưởng
 • Tạo phiếu quà tặng số lượng lớn
 • Điểm thưởng cho Cổng thanh toán
 • Tỷ lệ chuyển đổi điểm có thể được đặt
 • Điểm tối thiểu để đổi lần đầu
 • Số dư tối thiểu để đổi điểm
 • Tổng số giỏ hàng tối thiểu để đổi quà
 • Điểm tối đa để đổi quà trên giỏ hàng có thể được đặt
 • Giảm giá tối đa cho Cổng điểm thưởng
 • Ẩn áp dụng mẫu phiếu giảm giá trong trang giỏ hàng
 • Mã ngắn được hỗ trợ
 • Nhập / Xuất người dùng và điểm thưởng trong CSV
 • Hạn chế / Ban Users từ Tích luỹ và Đang đổi Points by tài Vai trò / cá nhân thành viên
 • Phần thưởng giới thiệu nên được áp dụng khi Thành viên x Ngày cũ
 • Tên người dùng hoặc Id người dùng làm Khóa giới thiệu
 • Thông báo SMS bằng Twilio hoặc Nexmo
 • Hỗ trợ API cho Nhà phát triển
 • Tùy chọn tùy chỉnh mở rộng
 • WPML, Dịch thuật chuỗi WPML và Tương thích đa ngôn ngữ WooCommerce – Xin lưu ý rằng bạn cần tất cả 3 Plugin này để gửi thư đa ngôn ngữ
 • Tương thích với WooCommerce Booking Plugin
 • Tương thích với Dynamic Pricing Plugin
SUMO Reward Points - WooCommerce Reward System Nulled Free Changelog

v26.1 on 20 February 2021
Tweak: Added filter hook for insertion of earning points
Tweak: Validation made in "Refer a Friend Form" when entering existing Referred User Email ID
Tweak: Improvement in validating the First Product Purchase Points
Tweak: Sorting improvement in Send Point(s) Request List
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.0
Fix: Issue in revising the Referral and Getting Referred Points
Fix: Send Email option["Only Once Type"] is not working
Fix: Point Price display issue on Shop Page for Guest User
Fix: Category Filter is not working in Point Price Module
Fix: Price is not displaying on Shop and Category Page when Buying Points is enabled
Fix: Product Purchase Points is not awarding for payment plan product[Conflict with SUMO Payment Plans Plugin]
Fix: Error in the Cart Page when restricting first product purchase points
Fix: Error at Edit Order Page[Conflict with Order Status Settings & Referral Restriction Settings]

v26.0 on 21 January 2021
New: Option to award Referral & Getting Referred Points based on Cart Total
New: Option to award First Purchase Points based on Minimum Order Total
New: Option for site admin to allow the users for redeeming based on Available Points
New: Option to display the Social Icons on a particular Page & Post
New: Option to restrict the Product Purchase Points when using Free Shipping
New: Option to send the email based on WooCommerce Email Template/Plain Text using Add/Remove Reward Points Points Tab
Tweak: Cashback Form displaying in My Rewards Menu
Tweak: Social Icons are displaying only when the points are configured
Tweak: Pagination displaying in My Rewards Table when dequeuing footable jquery
Tweak: Improvement in User Reward Points tab when manually removing the points at the admin end
Tweak: Tested WooCommerce up to v4.9.1
Tweak: POT File Updated
Fix: Remove Link displaying under Generate Referral Link section is not working
Fix: Fatal error at frontend when earning points type configured as Cart Total Range[Maximum Points Value Priority]
Fix: Receiving Earning Points Email twice for the same order
Fix: Incorrect Redeemed Points displaying in Edit Order Page & PDF Invoice
Fix: Fatal Error in Advanced tab at the admin end
Fix: Daily Login Points awarding twice per day
Fix: Referral Reward Table data is not showing properly in the Referral System Module[Admin End]

Version 25.9 on 28 November 2020
New: Option to award Product Purchase Points based on Cart Total Range
Tweak: Code Improvement in Social Reward Points Module [Post/Page Settings]
Tweak: Code Improvement in Daily Login Reward Points
Tweak: Code Improvement in displaying the Earned and Redeemed Points in the PDF Invoice[WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips Plugin]
Tweak: Code Improvement in My Rewards Menu
Tweak: Static Referral Link can be displayed without table
Tweak: Added shortcodes {firstname} & {lastname} for SMS Messages
Tweak: Tested up to WordPress v5.6 & WooCommerce 4.8.0
Tweak: POT File Updated
Fix: jQuery code displaying in the following settings at the backend[Conflict with WordPress v5.6],
- Reward Points Earning & Redeeming Percentage based on Earned Points
- Reward Points Earning & Redeeming Percentage based on Purchase History
- Gift Icon Uploader
Fix: WooCommerce Payment Gateways are not displaying at checkout when "Reward Points Payment Gateway Module" is turned on
Fix: Point URL Usage Count Per User is not working
Fix: Points applied is being removed in Cart & Checkout page[Conflict with WooCommerce All Products For Subscriptions Plugin]

v25.8 on 27 November 2020
New: Option to set the Reason Field in Cashback Form as Optional
New: Option to Export the Points based on User Roles
New: Troubleshoot option to dequeue JS[Conflict with WCFM - WooCommerce Multivendor Marketplace Plugin]
Tweak: Tested up to WooCommerce v4.7
Tweak: POT File Updated
Fix: Fatal error throws on My Rewards Menu when Referral System Module is deactivated
Fix: Reward Points Payment Gateway not displaying for registered users at checkout
Fix: Option to hide the available points in cart & checkout is not working when points redeemed in the order
Fix: Payment Gateway Points log recording in Rewards Table when the gateway points settings field is left empty
Fix: Points getting expired instantly when manually adding the points without expiry date
Fix: Point Price validation message shows for guest users when Point Price will be visible for the registered user option is selected

= v25.7 =
- New: Option to award first product purchase points based on cart subtotal/order total
- New: Option for site admin to sort the tables displaying in the My Rewards Menu
- New: Currency Value field added in Cashback Form
- Tweak: Point Price Option optimized for Variable Product in Shop Page
- Tweak: Tested up to WooCommerce v4.6
- Tweak: POT File Updated
- Fix: Expiry Date & Time display issue in Rewards Table while manually adding the points
- Fix: "Hide Time Format" option in the Rewards Table is not working
- Fix: RoundOff Settings is not working properly
- Fix: Discount value applied through points is not updating properly when decreasing the quantity in cart
- Fix: Product Purchase Points are not revising when the maximum threshold value is reached
- Fix: Fatal Error at frontend when free product is added on the cart page
- Fix: Footable JS Error in the following modules,
-- Point URL
-- Email
-- Point Expiry Email

SUMO Reward Points – WooCommerce Reward System v26.1 Nulled

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.