Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

SUMO Reward Points v28.1 – WooCommerce Reward System

0

SUMO Reward Points là một hệ thống điểm thưởng hoàn hảo của WooCommerce.

Thưởng cho khách hàng của bạn bằng điểm thưởng khi mua sản phẩm, viết đánh giá, đăng ký, giới thiệu, quảng cáo xã hội (Facebook, Facebook, Twitter, Google+ và VK.com) trên trang web của bạn, v.v.

Điểm thưởng kiếm được có thể được đổi từ tương lai mua hàng. SUMO Reward Points cung cấp điểm chiến thắng ở cấp độ sản phẩm, cấp độ danh mục và cấp độ toàn cầu. Điểm thưởng SUMO hỗ trợ đăng ký đơn giản, các sản phẩm đăng ký biến và biến.

SUMO Reward hỗ trợ các điểm thưởng cố định để mua sản phẩm hoặc phần thưởng dưới dạng phần trăm giá của sản phẩm. Phiếu giảm giá phải được bao gồm trong WooCommerce cho SUMO Reward Points Plugin để nó hoạt động chính xác. Ngoài ra trên trang cài đặt, bạn có thể đặt số tiền quy đổi tối đa trong giỏ. Điểm thưởng SUMO hỗ trợ WPML.

Demo: https://codecanyon.net/search/7791451

Tính năng SUMO Reward Points – WooCommerce Reward System

Tính năng SUMO Reward Points

 • Hoàn thành hệ thống điểm thưởng
 • Được xây dựng trên Top của WooCommerce
 • Điểm có thời hạn
 • Tính năng đề cử cho từ thiện
 • Làm cho khách hàng của bạn trung thành bằng cách sử dụng Điểm thưởng SUMO
 • Điểm thưởng khi mua sản phẩm, đăng ký, viết đánh giá, giới thiệu, mã phiếu giảm giá, bài đăng trên blog, v.v.
 • Điểm thưởng có thể được đặt ở cấp sản phẩm, cấp độ danh mục và cấp độ toàn cầu
 • Điểm thưởng cho quảng cáo xã hội như Facebook like, chia sẻ Facebook, tweet Twitter và chia sẻ Google+
 • Xã hội (Facebook, Twitter, Google+, VK.com) Chia sẻ cho các liên kết giới thiệu
 • Cập nhật tùy chọn SUMO Reward Points ở Cấp sản phẩm / Cấp độ danh mục cho Sản phẩm / Danh mục hiện có
 • Thành viên có thể gửi điểm cho các thành viên khác
 • Tính năng cấp thành viên
 • Giá nghiêm ngặt
 • Cổng thanh toán điểm thưởng
 • Tùy chọn đổi điểm trên trang Thanh toán
 • Không bao gồm các sản phẩm / danh mục từ các điểm quy đổi
 • Bao gồm các Sản phẩm / Danh mục mà khi thêm vào Giỏ hàng chỉ có thể thực hiện Điểm đổi thưởng
 • Giới thiệu tính năng Bạn bè để quảng bá Giới thiệu
 • Phiếu quà tặng có điểm thưởng
 • Tạo phiếu quà tặng số lượng lớn
 • Điểm thưởng cho Cổng thanh toán
 • Tỷ lệ chuyển đổi điểm có thể được đặt
 • Điểm tối thiểu để đổi lần đầu
 • Số dư tối thiểu để đổi điểm
 • Tổng số giỏ hàng tối thiểu để đổi quà
 • Điểm tối đa để đổi quà trên giỏ hàng có thể được đặt
 • Giảm giá tối đa cho Cổng điểm thưởng
 • Ẩn áp dụng mẫu phiếu giảm giá trong trang giỏ hàng
 • Mã ngắn được hỗ trợ
 • Nhập / Xuất người dùng và điểm thưởng trong CSV
 • Hạn chế / Ban Users từ Tích luỹ và Đang đổi Points by tài Vai trò / cá nhân thành viên
 • Phần thưởng giới thiệu nên được áp dụng khi Thành viên x Ngày cũ
 • Tên người dùng hoặc Id người dùng làm Khóa giới thiệu
 • Thông báo SMS bằng Twilio hoặc Nexmo
 • Hỗ trợ API cho Nhà phát triển
 • Tùy chọn tùy chỉnh mở rộng
 • WPML, Dịch thuật chuỗi WPML và Tương thích đa ngôn ngữ WooCommerce – Xin lưu ý rằng bạn cần tất cả 3 Plugin này để gửi thư đa ngôn ngữ
 • Tương thích với WooCommerce Booking Plugin
 • Tương thích với Dynamic Pricing Plugin
SUMO Reward Points - WooCommerce Reward System Nulled Free Changelog

v28.1 on 18 July 2022
Tweak: Improvement made on Instagram Icon
Tweak: Improvement made in Gift Voucher Codes Export File
Tweak: Improvement made in SUMO Waitlist Compatibility Settings
Tweak: Tested with WordPress v6.0.1 and WooCommerce v6.7.0
Fix: Calculation issue in discount value applied through points[Conflict with Maximum Discount Threshold Value option] Fix: Error on Product Purchase Module[Conflict with Payment Gateway Restriction]
Fix: Warning error on Error Log
v27.7 on 02 April 2022
New: Promotion Reward Points Module
Tweak: Following improvements made in the Birthday Reward Points Module
- Points can be awarded when the Birthday Date has been manually set by the site admin
- Option to set the Birthday Date as Mandatory
Version 27.5 on 15 March 2022
Tweak: Added Email ID, First & Last Name Columns in CSV File exporting from Master Log
Tweak: Earn Points Message displaying on the product page is customizable for Guest Users
Tweak: Improvement made in restricting the Earning & Redeeming Points based on User Role
Tweak: Improvement made in "[rs_list_enable_options]" shortcode
Tweak: Improvement in displaying the Points Equivalent Value in cart & checkout after redeeming the points
Tweak: Tested with WordPress v5.9.2 and WooCommerce v6.3.1

Version 27.4 on 01 March 2022
New: Birthday Reward Points Module
Tweak: Improvement in sending the email when manually updating the points
Tweak: Improvement in getting Free Products based on the Order Status[cancelled/failed/refunded]
Tweak: Improvement in Earning & Redeeming Restriction Settings based on User Role filter
Tweak: Tested with WordPress v5.9.1 & WooCommerce v6.2.1
Fix: Redeeming Points calculation issue while updating the cart
Fix: Fatal Error at My Rewards Menu
Fix: Calculation issue when placing the order by applying Coupon & using SUMO Reward Points Payment Gateway
v27.3 on 12 February 2022
Tweak: Improvement in Button Type Redeeming when the Maximum Redeeming Threshold Value is configured
Tweak: Improvement in Earning Points Type[Cart Total & Cart Total Range] when the user hasn't purchased any Membership Plan[Compatible improvement with SUMO Memberships Plugin]
Tweak: Improvement in displaying earn points message on cart & checkout for Guest Users
Tweak: Improvement in setting the default value for Product Total Earning Type & Order Status Settings
Tweak: Improvement in Twitter Follow Icon Alignment
Tweak: Tested with WordPress v5.9 & WooCommerce v6.2
Fix: Line spacing is not working in Point Expiry Email
Fix: Discount from Auto Redeeming Points is not updating when the cart is updated
Fix: Fatal Error in PDF Invoice when earning points through Product Purchase Action[Compatibility issue with PDF Invoice Packing Slips Plugin]

v27.2 on 08 January 2022
New: Option to restrict the Referral Product Purchase Points based on Sale Price Products
Tweak: Improvement in awarding points for Product Purchase Action during Renewal Orders
Tweak: Improvement in displaying the date using this shortcode [rs_expiry]
Tweak: Improvement in displaying the Add/Remove Reward Points Settings & Reward Points Redeem Percentage based on Membership Plan Settings
Tweak: Code Improvement in Reward Points Redeem Percentage based on Membership Plan[Compatibility with SUMO Memberships Plugin]
Tweak: Code Improvement in awarding Free Products Automatically based on reaching the Earning Member Level Tweak: Tested with WooCommerce v6.0
Fix: Decimal Value in Point Price Product is showing without Round Off
Fix: Option to Reset the Plugin Settings is not working
v27.1 on 14 December 2021
Tweak: Added filter hook to alter point price display on Cart & Order Total
Tweak: Improvement made in Auto Redeeming Points when the cart is updated
Tweak: Displaying Earn Points Message on Vendor Pages [Compatibility with WCFM - WooCommerce Multivendor Marketplace Plugin]
Tweak: Displaying alert when unsubscribing the points related emails
Tweak: Toggle Improvement in My Rewards Menu Settings
Tweak: Tested WordPress with v5.8.2
Fix: Custom Duration Filter is not working in My Rewards Menu
Fix: Static Referral Link is not working in My Rewards Menu
Fix: Incorrect Points Data is displaying in Thank You Page[when placing the order through Reward Points Payment Gateway with tax setup]

v27.0 on 12 November 2021
New: Icons added for the Modules
New: Option to restrict Referral Product Purchase Points based on Existing Users
New: Option to restrict the Referral & Getting Referred Points when free shipping is applied in the order
Tweak: Added Filter for Member Level[Reward Points Earning Percentage based on Purchase History]
Tweak: Added Hook for Product Purchase Action
Tweak: Earn Points Message displaying in Shop Page for Variable Product is customizable
Tweak: Improvement in using SUMO Reward Points Payment Gateway
Tweak: Improvement in restricting the Product Purchase Points based on Coupon Usage
Tweak: Tested with WooCommerce v5.9.0
Fix: Point Price display issue in Thank You Page
Fix: Round off Type is not working when revising Product Purchase Points

v26.9 on 04 October 2021
New: Option to award Referral Product Purchase Points & Getting Referred Points excluding shipping cost
New: Option to hide the Buying Points Message in Related Products Section
Tweak: Code improvement made in the "select2 jQuery" Troubleshoot Option
Tweak: Code improvement made in Reward Points Calculation based on discount applied through WooCommerce Coupons/Points Redeeming
Tweak: Tested with WooCommerce v5.7.0
Fix Quantity selector displayed for free products on reaching the Earning Member Level
Fix: Reward Points Earn Message not displayed in Product Tag Page
Fix: Cashback Request Data is not showing properly in Cashback Request Table
Fix: Redeeming Points field is not displaying in Cart & Checkout after removing the discount applied through Points

v26.8 on 27 August 2021
Tweak: Compatible with PHP v8.x
Tweak: Tested with WooCommerce v5.6
Tweak: Added Filter for displaying order id in Reward Log
Tweak: Following improvements made in the "Cashback" Module
- Shortcode added [rs_currency_value] to display the points equivalent currency value in Cashback Email
- Validating the "Custom Payment Details" field displaying in Cashback Form
- Points equivalent currency value is not displaying correctly on Cashback Form based on Conversion Settings
Fix: Incorrect points equivalent currency value displaying in Email which is sending based on Cron Job
Fix: Getting blank data when exporting the CSV File using Import/Export Reward Points Module
Fix: Backend CSS is not loading for RTL based Languages
Fix: Referral Product Purchase Points are not awarded when Product Purchase Points are restricted upon redeeming points
Fix: Order Status option given in "Reward Points Earning Percentage based on Purchase History" settings are not working properly
Fix: User Search field is not working on Add/Remove Reward Points Tab
Fix: Error on cart & checkout when Referral System is enabled

v26.7 on 03 August 2021
Tweak: Improvement in displaying Redeeming Points Field in Cart & Checkout
Tweak: Improvement in displaying the settings in General Tab
Tweak: Following improvements in the "Refer a Friend Email"
- Message field is displaying empty
- Referral Link displaying in the email given as Hyperlink
Tweak: Improvement in awarding Birthday Reward Points
Tweak: Tested with WordPress v5.8 & WooCommerce v5.5.2
Fix: Test Email is not working in Email Module
Fix: Restriction option to display WooCommerce Coupon Field & Redeeming Points Field is not working
Fix: Warning Message at frontend when using Social Reward Points Module
Fix: Error at My Rewards Menu

v26.6 on 07 July 2021
Tweak: Code Improvements
New: Troubleshoot option to set Hook Priority for displaying Redeeming Points Field at checkout
Tweak: Tested WordPress up to v5.7.2 and WooCommerce v5.4.1
Tweak: Improvement made in the "Reward Points Earning Percentage based on User Role" option
Tweak: Description can be customized while sharing referral links on Twitter
Fix: Product & Category filter is not working in "Reward Points Payment Gateway" Module
Fix: Points earned are not revising based on Order Status Settings

Version 26.5 on 08 June 2021
New: Option to display the Cashback Form based on User Role & Available Points
New: Option to set the Product Review Points in Product Level
Tweak: Code improvement in "Cashback Form"
Tweak: Code improvement in displaying "WooCommerce Coupon Usage Reward Points" notice in cart & checkout Page
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.3.0
Fix: Home Page is changing when removing the applied points on the cart/checkout page
Fix: Product Price calculation issue when purchasing regular products with Currency & Point Price Products in the same order

Version 26.4 on 14 May 2021
New: Bonus Points for reaching the Member Level
New: Option to award the Product Review Points based on the specified number of days
New: Validity can be set in the rule for "Cart Total Range" Earning Type
New: Option to select the Nominee as Mandatory in checkout
Tweak: Code improvement in the "User Reward Participation Program" option
Tweak: Code improvement in "Reward Points Menu Restriction based on User Role" Settings
Tweak: Code improvement in the "Add/Remove Reward Points" option
Tweak: Code improvement in "Product Purchase Points" based on Order Status option
Tweak: Shortcode [equalamount] to display the points equivalent value in cart & checkout when earning coupon reward points
Tweak: POT File Updated
Fix: Auto Redeeming is applying when redeeming is restricted for User Roles
Fix: Fatal Error at frontend when accessing Point URL Page

v26.3 on 30 April 2021
New: Shortcode to display the Total Nominated Points
Tweak: Improvement in Minimum Available Points required to redeem option in Redeeming Restriction
Tweak: Improvement in displaying the earn points message for Social Icons
Tweak: Improvement in displaying the earn points message in Product Page[Compatibility with WPC Product Bundles for WooCommerce Plugin]
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.2.2
Fix: Fatal Error throws on reaching the order status for earning points
Fix: Product Purchase Points are not awarding properly[Conflict with "Minimum Quantity required to Earn Points" option]

v26.2 on 12 April 2021
New: Option to redeem points based on User Role & Minimum Available Points
New: Option to restrict redeeming points based on payment gateways
New: Option to restrict applying the points on tax cost in partial usage
New: Option to hide the social share buttons displaying in the "Generate Referral Link" section on My Account Page
New: Option to restrict product purchase points based on the quantity of products
New: Troubleshoot option to dequeue the Select2 CSS
Tweak: Code improvements in Point Expiry Email
Tweak: Code improvements in Currency & Point Price type
Tweak: Code improvements in exporting Master Log
Tweak: Added "User Reward Participation" Column on User Reward Points tab at the backend
Tweak: Displaying alert message in cart, checkout & My Account Dashboard when a user has reached the Maximum Threshold Value
Tweak: Displaying "Getting Referred Product Purchase Points" message in cart & checkout
Tweak: Tested up to WordPress v5.7 & WooCommerce 5.1.0
Tweak: POT File Updated
Fix: Remove link is not working in Manual Referral Link settings[Referral System Module]
Fix: Warning error at frontend when using "Point URL" Module
Fix: Incorrect Available Points displaying through shortcode in SMS
Fix: Product purchase points are not awarding properly[Compatibility issue with SUMO Memberships plugin]
Fix: Free Product search option is not working in Member Level Settings

v26.1 on 20 February 2021
Tweak: Added filter hook for insertion of earning points
Tweak: Validation made in "Refer a Friend Form" when entering existing Referred User Email ID
Tweak: Improvement in validating the First Product Purchase Points
Tweak: Sorting improvement in Send Point(s) Request List
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.0
Fix: Issue in revising the Referral and Getting Referred Points
Fix: Send Email option["Only Once Type"] is not working
Fix: Point Price display issue on Shop Page for Guest User
Fix: Category Filter is not working in Point Price Module
Fix: Price is not displaying on Shop and Category Page when Buying Points is enabled
Fix: Product Purchase Points is not awarding for payment plan product[Conflict with SUMO Payment Plans Plugin]
Fix: Error in the Cart Page when restricting first product purchase points
Fix: Error at Edit Order Page[Conflict with Order Status Settings & Referral Restriction Settings]

v26.0 on 21 January 2021
New: Option to award Referral & Getting Referred Points based on Cart Total
New: Option to award First Purchase Points based on Minimum Order Total
New: Option for site admin to allow the users for redeeming based on Available Points
New: Option to display the Social Icons on a particular Page & Post
New: Option to restrict the Product Purchase Points when using Free Shipping
New: Option to send the email based on WooCommerce Email Template/Plain Text using Add/Remove Reward Points Points Tab
Tweak: Cashback Form displaying in My Rewards Menu
Tweak: Social Icons are displaying only when the points are configured
Tweak: Pagination displaying in My Rewards Table when dequeuing footable jquery
Tweak: Improvement in User Reward Points tab when manually removing the points at the admin end
Tweak: Tested WooCommerce up to v4.9.1
Tweak: POT File Updated
Fix: Remove Link displaying under Generate Referral Link section is not working
Fix: Fatal error at frontend when earning points type configured as Cart Total Range[Maximum Points Value Priority]
Fix: Receiving Earning Points Email twice for the same order
Fix: Incorrect Redeemed Points displaying in Edit Order Page & PDF Invoice
Fix: Fatal Error in Advanced tab at the admin end
Fix: Daily Login Points awarding twice per day
Fix: Referral Reward Table data is not showing properly in the Referral System Module[Admin End]

Version 25.9 on 28 November 2020
New: Option to award Product Purchase Points based on Cart Total Range
Tweak: Code Improvement in Social Reward Points Module [Post/Page Settings]
Tweak: Code Improvement in Daily Login Reward Points
Tweak: Code Improvement in displaying the Earned and Redeemed Points in the PDF Invoice[WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips Plugin]
Tweak: Code Improvement in My Rewards Menu
Tweak: Static Referral Link can be displayed without table
Tweak: Added shortcodes {firstname} & {lastname} for SMS Messages
Tweak: Tested up to WordPress v5.6 & WooCommerce 4.8.0
Tweak: POT File Updated
Fix: jQuery code displaying in the following settings at the backend[Conflict with WordPress v5.6],
- Reward Points Earning & Redeeming Percentage based on Earned Points
- Reward Points Earning & Redeeming Percentage based on Purchase History
- Gift Icon Uploader
Fix: WooCommerce Payment Gateways are not displaying at checkout when "Reward Points Payment Gateway Module" is turned on
Fix: Point URL Usage Count Per User is not working
Fix: Points applied is being removed in Cart & Checkout page[Conflict with WooCommerce All Products For Subscriptions Plugin]

v25.8 on 27 November 2020
New: Option to set the Reason Field in Cashback Form as Optional
New: Option to Export the Points based on User Roles
New: Troubleshoot option to dequeue JS[Conflict with WCFM - WooCommerce Multivendor Marketplace Plugin]
Tweak: Tested up to WooCommerce v4.7
Tweak: POT File Updated
Fix: Fatal error throws on My Rewards Menu when Referral System Module is deactivated
Fix: Reward Points Payment Gateway not displaying for registered users at checkout
Fix: Option to hide the available points in cart & checkout is not working when points redeemed in the order
Fix: Payment Gateway Points log recording in Rewards Table when the gateway points settings field is left empty
Fix: Points getting expired instantly when manually adding the points without expiry date
Fix: Point Price validation message shows for guest users when Point Price will be visible for the registered user option is selected

= v25.7 =
- New: Option to award first product purchase points based on cart subtotal/order total
- New: Option for site admin to sort the tables displaying in the My Rewards Menu
- New: Currency Value field added in Cashback Form
- Tweak: Point Price Option optimized for Variable Product in Shop Page
- Tweak: Tested up to WooCommerce v4.6
- Tweak: POT File Updated
- Fix: Expiry Date & Time display issue in Rewards Table while manually adding the points
- Fix: "Hide Time Format" option in the Rewards Table is not working
- Fix: RoundOff Settings is not working properly
- Fix: Discount value applied through points is not updating properly when decreasing the quantity in cart
- Fix: Product Purchase Points are not revising when the maximum threshold value is reached
- Fix: Fatal Error at frontend when free product is added on the cart page
- Fix: Footable JS Error in the following modules,
-- Point URL
-- Email
-- Point Expiry Email

SUMO Reward Points – WooCommerce Reward System v28.1 Nulled

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.