SUMO WooCommerce Payment Plans v9.4 – Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments

0

SUMO WooCommerce Payment Plans là một WooCommerce plugin sử dụng Gói thanh toán toàn diện mà bạn có thể định cấu hình các Gói thanh toán khác nhau như Tiền gửi có Thanh toán số dư, Trả góp theo số tiền cố định, Trả góp theo số tiền thay đổi, Trả trước với các khoản trả góp, v.v. trong của bạn WooCommerce Shop. Email Nhắc nhở (dựa trên thiết lập) sẽ được gửi khi Thanh toán đến hạn và tất cả Thanh toán có thể được thực hiện theo cách thủ công bởi khách hàng. Cũng Tính phí thanh toán tự động bằng cách sử dụng Stripe được hỗ trợ.

Demo: https://codecanyon.net/item/sumo-woocommerce-payment-plans-deposits-down-payments-installments-variable-payments-etc/21244868

Đặc trưng nổi bật SUMO WooCommerce Payment Plans – Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments

Đặc trưng nổi bật SUMO WooCommerce Payment Plans

 • Toàn diện nhất WooCommerce Deposits Plugin, Trả góp và Gói thanh toán
 • Tính phí thanh toán tự động bằng cách sử dụng Stripe
 • Số tiền ký quỹ có thể được xác định trước / người dùng xác định
 • Đặt trước bất kỳ sản phẩm nào bằng cách thanh toán số tiền đặt cọc
 • Buộc người dùng thanh toán số tiền ký quỹ
 • Thời gian Thanh toán Số tiền Số dư có thể được cấu hình
 • Sản phẩm có thể được mua trong Trả góp
 • Nhiều gói thanh toán có thể được cấu hình
 • Số tiền trả góp có thể là Số tiền cố định / Số tiền có thể thay đổi
 • Mua Sản phẩm bằng Thanh toán khoản thanh toán trước và số tiền còn lại theo từng đợt
 • Lãi suất có thể được tính khi trả góp
 • Tùy chọn để Tính chi phí thuế trong mỗi lần thanh toán / lần thanh toán cuối cùng
 • Tùy chọn để Ẩn các Cổng thanh toán Cụ thể khi SUMO Payment Plan Product có trong Giỏ hàng
 • Email nhắc nhở thanh toán
 • Tương thích với SUMO Reward Points (yêu cầu SUMO Reward Points Plugin)
 • Tương thích với WooCommerce Recover Abandoned Cart (yêu cầu WooCommerce Recover Abandoned Cart Plugin)
 • Tương thích với SUMO Affiliates (yêu cầu SUMO Affiliates Plugin)
 • Hoạt động với SUMO Memberships (yêu cầu SUMO Memberships Plugin)
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • WPML tương thích
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Và hơn thế nữa

SUMO WooCommerce Payment Plans tương thích với các plugin

1. SUMO Reward Points – WooCommerce Points and Rewards System

2. SUMO Affiliates – WooCommerce Affiliate System

3. WooCommerce Recover Abandoned Cart

4. SUMO WooCommerce Pre-Orders

5. SUMO Affiliates Pro – WordPress Affiliate Plugin

SUMO WooCommerce Payment Plans - Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments

Cách nâng cấp lên phiên bản SUMO WooCommerce Payment Plans mới hơn?

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn và muốn nâng cấp lên phiên bản SUMO WooCommerce Payment Plans mới nhất, sau đó vui lòng thực hiện các bước sau.

1. Hủy kích hoạt và xóa phiên bản hiện có của SUMO WooCommerce Payment Plans trong trang web của bạn.
2. Tải xuống tệp phiên bản mới nhất (sumopaymentplans.zip) của SUMO WooCommerce Payment Plans từ Codecanyon.
3. Giải nén sumopaymentplans.zip mà bạn sẽ tìm thấy Plugins các tập tin tức là sumopaymentplans.zip.
4. Cài đặt phiên bản mới nhất của SUMO WooCommerce Payment Plans tức là sumopaymentplans.zip sử dụng Bảng điều khiển WordPress.
5. Kích hoạt Plugin.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không mất bất kỳ giá trị cài đặt nào, dữ liệu, v.v. bằng cách làm theo các bước trên.

SUMO WooCommerce Payment Plans 1

Ủng hộ

Vui lòng kiểm tra tài liệu vì chúng tôi có rất nhiều thông tin ở đó. Tệp tài liệu có thể được tìm thấy bên trong thư mục tài liệu mà bạn sẽ tìm thấy khi giải nén tệp zip đã tải xuống.

Để được hỗ trợ, yêu cầu tính năng hoặc bất kỳ trợ giúp nào, vui lòng đăng ký và mở phiếu hỗ trợ trên trang web của chúng tôi.

Changelog: SUMO WooCommerce Payment Plans

Download SUMO WooCommerce Payment Plans v9.4 Nulled Free

v9.4 on 14 March 2022
Tweak: Removed the deprecated SUMO Payment Plans - Stripe payment gateway
Tweak: Tested with WooCommerce 6.3.1

v9.3 on 08 March 2022
Tweak: Code Sniffed
Tweak: Tested with WooCommerce 6.2.1
Tweak: Tested with WordPress 5.9.1
Fix: Add to cart redirect link to cart/checkout not working
v9.2 on 18 February 2022
Tweak: Added filter hook to show/hide time for backend and frontend
Tweak: Code improvements
Tweak: Tested with WooCommerce V6.2
Tweak: Tested with WordPress V5.9
Fix: Charge shipping during final payment not working for Order Payment Plan
Fix: Include/Exclude Categories in Order PaymentPlan not working properly
Fix: Price display issue
Fix: Next installment date and amount display issue in Orders section
Fix: View more link in archive page not working

v9.1 on 03 December 2021
Tweak: Added hooks for Admin instalment table
Tweak: Tested with WordPress V5.8.2
Tweak: Tested with WooCommerce V5.9
Fix: Fatal error in Edit payment page
Fix: Payment note added by customer removed

v9.0 on 09 November 2021
Fix: Trash restoring problem
Fix: Initial amount not showing correctly while editing the payment
Fix: Order PaymentPlan not working in cart page
Version 8.9 on 19 August 2021
Tweak: Tested with WordPress 5.8 
Tweak: Tested with WooCommerce 5.6 
Tweak: Compatible with PHP 8.x 
Fix: Fatal error when order is refunded 
Fix: Warning error in edit order page

Version 8.8 on 23 July 2021
Tweak: Tested with WordPress 5.7.2
Tweak: Tested with WooCommerce 5.5.1
Fix: Automatic Payments for Order PaymentPlan not working when placed using SUMO Payment Plans - Stripe

Version 8.7 on 10 July 2021
Fix: Unable to create new payment plans
Tweak: Code Improvements

Version 8.6 on 06 July 2021
Tweak: Code Improvements 
Tweak: Deprecation notice added for SUMO Payment Plans - Stripe payment method 
Tweak: Removed support for WooCommerce Versions 3.0 and below 
Fix: Warning notice displayed when customer purchased payment plan is deleted

Version 8.5 on 12 June 2021
New: Show Related Payment Orders in Edit Order Page 
New: Option to charge Shipping Fee during Initial/Final Payment for Order PaymentPlan 
New: Payment orders related table in email can be overridden in theme 
New: New Order email can be disabled for Payment Plan/Deposit orders 
Tweak: WPML Compatibility improvements Tweak: Utility functions added 
Tweak: Code improvements in SUMO Payment Plans - Stripe payment method

Version 8.4 on 24 April 2021
New: Option to show payment gateways when order amount is zero
New: Option to display Order PaymentPlan in Cart Page
Tweak: Code improvement in Order PaymentPlan settings page
Tweak: WPML Product Compatibility improvements
Tweak: Added filter API to display the order balance payable amount
Tweak: Added action API after the balance payable order creation
Tweak: Order Paymentplan - Multiple line item option supported for manually created orders
Fix: Frontend CSS isssue
Fix: Disable time option not working in Email
Fix: Product variations not loading in backend when there are more variations

Version 8.3 on 03 February 2021
New: Admin can edit installment amount from edit payment page
New: Option to customize plugin endpoints
Tweak: Added filter API for product name formatting args
Tweak: Added filter API to start with custom installment number
Fix: Compatibility issue with SUMO Preorders plugin
Fix: WooCommerce Stripe duplicated payment info
Fix: WooCommerce Stripe Payment Gateway plugin activation error
Fix: Automatic payment mode switcher not displaying for SUMO Payment Plans - Stripe

Version 8.2 on 09 December 2020
Tweak: Code Sniffed
Tweak: Plugin Settings page enqueues revamped
Tweak: Compatibility with WooCommerce v4.7.x
Fix: Price updated as 0 while Recalculating in Edit Order page

Version 8.1 on 06 November 2020
New: Category level filter added for Order PaymentPlan
Tweak: Admin notice to check whether PayPal Reference Transactions is enabled or not
Tweak: Automatic Payment failure retry support in WooCommerce Stripe gateway Integration
Tweak: Code improvement while redirecting the plan added to cart
Tweak: Price display improvement when the product Sale Price and Payment 
Plan price is charged based on Regular Price
Fix: SUMO Preorders compatibility - Fatal error issue
Fix: Stripe parameters missing error in checkout
Fix: Legacy option of Variation Form Template not working correctly
Fix: Fixed Price applied from Global Settings not working
Fix: Prevent loading Stripe js in all pages

Version 8.0 on 18 September 2020
New: SUMO Payment Plans - PayPal Reference Transactions payment gateway for automatic instalment payments Fix: Stripe parameters missing error in checkout

Version 7.8 on 17 September 2020
New: Compatible with WooCommerce Stripe( for Credit Card payment gateway support for automatic payments)

Version 7.7 on 10 September 2020
Fix: Initial Payable amount displayed incorrectly in single product page Payment Table

Version 7.6 on 01 September 2020
Fix: Order Payment Plan not working in some cases 
Fix: Unable to place orders using SUMO Payment Plans - Stripe payment gateway in some cases

Version 7.5 on 13 August 2020
Tweak: Stripe Localized error messages supported
Tweak: Payment amount in Cart and Checkout page will be displayed based on tax settings
Tweak: Displayed additional Payment related information in WooCommerce Orders section
Tweak: Displayed Initial Payment information in View More link

Version 7.4 on 24 July 2020
New: Added API to end the instalment at the end of the day
Tweak: Code optimization

Version 7.3 on 12 June 2020
Fix: Automatic payment mode switch not working for Manual Orders 
Fix: Unable to write a template error when plugin email templates are edited

Version 7.2 on 03 June 2020
Tweak: Stripe Library updated to latest version 7.36.1

Version 7.1 on 28 May 2020
Tweak: Manual payment order can be created using line total 
Tweak: Stripe.js thrown error displayed as WC error notice 
Fix: Display issue in edit payment page

Version 7.0 on 15 May 2020
New: Admin can edit instalment dates from Edit Payment Page 
Fix: Automatic Payments not processed when switching from Manual Payment mode 
Fix: Bulk action not working for Excluded Categories 
Fix: Flush rewrite rules not working in some scenarios

Version 6.8 on 01 May 2020
Tweak: Payments will be cancelled if the parent order status is Refunded
Tweak: Flush rewrite rules call prevented in multiple pages
Tweak: API added to provide custom Stripe Payment Description
Tweak: API added to fire before the email gets sent
Fix: Warning message - calling self :: in Non-static method
Fix: Unable to write a template error when the email template gets edited

Version 6.7 on 22 April 2020
New: Maximum Order Total to display Order PaymentPlan
Fix: Total Payable Amount displayed incorrectly in cart/checkout page

Version 6.6 on 17 March 2020
New: Troubleshoot option to display products in Order PaymentPlan as Multiple Line Items 
New: Option to give variation deposit/plan form from plugin/WooCommerce

Version 6.5 on 18 February 2020
New: Option to restrict same/different plans in cart
New: Option for admin to give Fixed Price for Order Payment Plan
Tweak: Added flag to indicate invoice order have been paid already
Tweak: Validated if parent order is fully refunded then don't trigger any automatic crons for that payment
Tweak: UI enhancement for toggling pay in full/payment plans/deposits 
in frontend
Tweak: Used {order_date} and {order_number} in the plugin email templates
Tweak: Stripe failure scenarios - Alternatively use the default source set via Stripe Dashboard
Fix: My Payments data protection
Fix: Bulk action not working for product categories

Version 6.4 on 27 January 2020
New: Option to grant Downloadable File Access After Initial/Final Payment 
New: Option to give Order Payment Plan for selected products 
Tweak: Prevent Cancel option in My Orders Page 
Tweak: Deprecated Charge Tax during Initial/Each payment option 
Fix: Issue when the initial order status changed from failed to processing/completed

Version 6.3 on 04 December 2019
New: Schedule option for Payment Plan/Deposit 
New: Payment Plan can be scheduled on a specific date to make available for users 
Tweak: WPML config file updated 
Tweak: View More Modal responsive support for mobile devices 
Fix: Order PaymentPlan not working in WooCommerce Version 3.2 and below

Version 6.2 on 21 November 2019
Tweak: Plan description is not mandatory
Tweak: Display total payable amount under Cart Total
Tweak: Supported custom order item meta from other plugins for Order Payment Plan
Tweak: Admin can override the translated po file under WP_LANG/plugin_name/.mo
Fix: Initial Order item metadata not updated in balance payable order
Fix: Stock not reduced for products in Order Payment Plan
Fix: Deposit Amount mismatch in the cart/checkout page when the page is static
Fix: PO translation issue

Version 6.1 on 13 October 2019
Fix: Fatal Error during Plugin activation

Version 6.0 on 01 October 2019
New: SUMO Payment Plans - Stripe Payment Gateway for automatic charging
New: Order Payment Plan Frontend templates can be overridden by the 
Admin in Theme directory
Tweak: Code...
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.