Ultimate Member User Locations v1.0.5 NULLED

0

Tải xuống Ultimate Member User Locations Premium Nulled miễn phí

Quan trọng: Tiện ích mở rộng Ultimate Member User Locations được tích hợp với Nền tảng Google Maps. Tiện ích mở rộng yêu cầu tạo một ứng dụng trong nền tảng và kích hoạt API. Nền tảng Google Maps là một dịch vụ trả phí đi kèm với 200 đô la sử dụng miễn phí mỗi tháng. Để xem giá sử dụng Google Maps, vui lòng bấm vào đây.

Các tính năng chính Ultimate Member User Locations

  • Thêm trường vị trí người dùng để đăng ký và biểu mẫu hồ sơ để cho phép người dùng thêm vị trí của họ.
  • Khả năng tự động phát hiện vị trí người dùng (yêu cầu người dùng nhấp vào biểu tượng ghim trên trường vị trí và cho phép chia sẻ vị trí)
  • Thêm trường tìm kiếm vị trí người dùng vào thư mục thành viên để cho phép mọi người tìm kiếm người dùng theo vị trí
  • Thêm bản đồ vào thư mục thành viên
  • Phân cụm người dùng cho người dùng ở gần trên bản đồ thư mục thành viên
  • Hình đại diện người dùng xuất hiện trên bản đồ để hiển thị vị trí của người dùng
  • Khi nhấp vào hình đại diện, một thẻ hồ sơ nhỏ sẽ xuất hiện trên bản đồ hiển thị hình đại diện, tên hiển thị và thông tin bạn chọn trong cài đặt thư mục thành viên
  • Cho phép mọi người tìm thấy người dùng bằng cách kéo bản đồ
Download Ultimate Member User Locations v1.0.5 Nulled Free

= v1.0.5: April 28, 2021 =
* Fixed: Registration and Profile forms handler
* Fixed: Integration with Profile Completeness extension

= v1.0.4: April 14, 2021 =
* Added: Search by radius functionality on the member directory
* Added: Ability to turn off clustering and OMS( Overlapping Marker Spiderfier ) by the JS hook
* Added: Ability to show the nearest members if the search results are empty
* Added: Location filter / location admin filter
* Added: Ability to select the location by the clicking on the map
* Fixed: OMS( Overlapping Marker Spiderfier ) library using on the map shortcode
* Fixed: Issue with the first map's idle
* Fixed: Distance sorting calculation

= v1.0.3: December 11, 2020 =
* Added: OMS( Overlapping Marker Spiderfier ) library for getting visible the clustering markers in the same place
* Added: Error/notices blocks for the location field
* Added: Ability to select map marker icon for role
* Added: Ability to select what markers type to use in member directory
* Added: Distance field based on User Location fields
* Added: Ability to add the Distance field to User Profile meta section
* Added: Ability to show the Distance field on the Member Directory
* Added: Ability to sort by nearby members based on distance and current user geolocation
* Added: [um_user_locations_map] shortcode
* Fixed: Getting bounds on the first member directory page loading (not default starting lat/lng/zoom)
* Fixed: Getting bounds on the first member directory page loading (Show results after search and searched by location. Added timeout for setting bound for invisible map)
* Fixed: Uninstall process

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.