Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WatuPRO v6.6.1.5 NULLED – Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes

1

WatuPRO – Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes tạo câu đố, bài kiểm tra và khảo sát trong bất kỳ trang web nào được hỗ trợ bởi WordPress

Quản lý mọi thứ từ bảng quản trị WordPress của bạn.

Thu thập dữ liệu liên hệ và phản hồi của người dùng ngay lập tức.

WatuPRO là một phần mềm trắc nghiệm, khảo sát và thi đa mục đích. Bạn có thể sử dụng nó trong giáo dục, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, cuộc thi, cuộc thi, tiếp thị và để tăng mức độ tương tác của người dùng trên trang web của bạn.

WatuPRO - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes 1

WatuPRO là một plugin chạy bên trong trang web hỗ trợ WordPress của bạn.

WatuPRO thân thiện với thiết bị di động / cảm ứng. Nó hoạt động trên tất cả các trình duyệt máy tính để bàn và di động hiện đại.

Không yêu cầu kiến ​​thức kỹ thuật cao cấp. Đây là video bắt đầu nhanh.

Phiên bản WatuPRO hiện tại là 6.6 .
Plugin được thử nghiệm lên đến WordPress 5.8+ bao gồm cả cài đặt mạng. Yêu cầu WordPress 4.7 hoặc phiên bản mới hơn.

Một năm nâng cấp miễn phí và bao gồm hỗ trợ miễn phí.

Demo: https://calendarscripts.info/watupro/

WatuPRO rất dễ bắt đầu, nhưng nó có một số siêu năng lực:

WatuPRO - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes 2

 • Hệ thống chấm điểm mạnh mẽ nhất trong thế giới WordPress.
 • Quản lý vai trò nâng cao cho phép bạn truyền bá công việc trong các bài kiểm tra của mình với những người tham gia khác.
 • Quản lý vai trò hoặc nhóm cho người làm bài kiểm tra cho phép bạn tinh chỉnh quyền truy cập vào các câu đố và bài kiểm tra.
 • WatuPRO – Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes tính toán câu trả lời mạnh mẽ cho phép bạn chỉ định các quy tắc khác nhau xác định cách đánh giá một câu hỏi và điểm nào được trao.
 • Mô-đun Báo cáo có thể tạo biểu đồ, thống kê dữ liệu và phân tích lập bảng chéo về các cuộc khảo sát của bạn.
 • Một loạt các trình kết nối miễn phí và các phần bổ trợ chức năng bổ sung : từ trình tạo quy mô logic và likert có điều kiện đến tích hợp WooCommerce, hỗ trợ PDF, tích hợp LMS và cầu nối với nhiều dịch vụ tiếp thị qua email.
 • Và hơn thế nữa – hãy xem các tính năng , chuyến tham quan quản trị , các bản trình diễn trực tiếp và hộp cát của chúng tôi .

Tại sao nên chọn WatuPRO thay vì các plugin bảng câu hỏi khác cho WordPress?

WatuPRO - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes 3

 • WatuPRO – Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes thường xuyên được cập nhật và luôn tương thích với các phiên bản WordPress mới nhất. Xem bảng thay đổi của chúng tôi .
 • Chúng tôi lắng nghe phản hồi của khách hàng. Nhiều tính năng của chúng tôi đã được phát triển để đáp ứng yêu cầu của người dùng.
 • Trong hơn 15 năm, chúng tôi xây dựng phần mềm cho giáo dục, thử nghiệm, phân tích và thu thập dữ liệu người dùng. Kết quả của trải nghiệm này WatuPRO có lẽ là plugin WordPress linh hoạt nhất trong không gian này.
 • Hơn 4.200 khách hàng tin tưởng chúng tôi. Hãy xem một số buổi giới thiệu của khách hàng và theo dõi thành công của họ.
 • Ưu tiên hỗ trợ không bao giờ làm bạn thất vọng.

WatuPRO - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes 4WatuPRO - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes 5WatuPRO - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes 6

Changelog: WatuPRO – Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes

Download WatuPRO v6.6.1.5 - Plugin To Create Exams, Tests and Quizzes Nulled Free
Changes in Version 5.9
Improvements when questions are grouped by category: subcategories will by default arrange under their parents (you can change the order from Edit Quiz -> Advanced Settings tab). Added options to choose heading tag for categories and subcategories. Added option to exclude subcategories from the category-based paginator.
Basic integration with Ultimate Member allows users to select WautPRO user group on registration. More details: https://blog.calendarscripts.info/how-to-allow-users-to-select-watupro-user-group-on-ultimate-members-registration-form/
Added taking ID on the View Results page.
Added support for “percent of max points” calculation for category-based grades.
If you create custom CSS themes for the quizzes you can now place them in your WP theme directory, under folders watupro/themes/ to avoid losing the files when WatuPRO is updated.
A new experimental feature added: compact likert survey table display for likert surveys. More info at https://blog.calendarscripts.info/likert-scale-survey-maker-for-watupro/#likert-table
Added option to enable a required checkbox on the “Ask user for contact details” section. The checkbox can be used to request agreement to TOS, GDPR compliance, etc.
Most of the category-specific performance variables can now be used directly in certificates. See the section “Manually craft the output” at https://blog.calendarscripts.info/using-category-grades-in-watu-pro/ for more information.
Added option to sum up subcategory question performance into the main categories. In this case subcategories will not be calculated and shown individually on category-grade related variables.
Option to include the subcategories in category-grade related variables even when “Sum up subcategory points into their parent categories” is checked.
Added option to save achieved category grade titles and descriptions along with each quiz attempt so they can be referenced individually from certificates. Note that this option can take a lot of DB space if your grade descriptions are large. Use it only if required.
Added option to not randomize answers on any individual question (when answers are randomized on the test level).
The “Feedback on questions” page now has a version that shows feedback from all quizzes on one page.
Added Performance per category tab in the View details pop-up.
Added design configurations for the “Display like survey table” feature.
When “sum up subcategory performance into parent categories” is selected for grading, the main categories will be included in the grade loop and grade selections even if they don’t contain questions.
From the WatuPRO Settings page you can enable GDPR compliance options which allow users to export and delete their data.
GDPR features now also mask IP addresses.
Using question hints now allows deducting points from the question for each hint used. The setting is on the Add/Edit Question page under the hints box.
Added column “Don’t randomize answers” to import/export formats.
Made session_start() calls conditional to avoid conflicts with the WP Plugin and Theme editor.
Added option to change the default view of the “View details” pop-up (and download) from table view to snapshot.
[Intelligence module] The option to Reuse questions from other tests now has filters for category, title & admin comments to make searching easier when you have a lot of tests.
[Intelligence module] Test bundles can now support multiple categories in a bundle.
[Intelligence module] Added option to enable My Quiz Bundle page for users who purchased bundles. They’ll have a table with all their bundles and expiration dates for these who expire.
[Intelligence module] When teacher edits user results num correct answers, num wrong and num empty information is also updated.
Fixed problem with orphan subcategories not showing in the Advanced Randomization.
[Fixed bug] Correct / incorrect points on Fill the gaps questions were not accepting decimals.
[Fixed bug] Backslashes were not added on importing questions which was causing problems with Math formulas.
[Fixed bug] survey questions were counted in %%WRONG%% and %%EMPTY%% variables.
[Fixed bug] When “Sum up subcategory points into their parent categories” is selected the % from maximum points was not correctly calculated on parent categories.
[Fixed bug] Calculating category-dependent global grade did not properly ignore the global 0 to 0 setting.
[Fixed bug] The property “allow checkbox groups” was not transferred when copying questions.
[Fixed bug, Reporting module] When user category chart was limited by taking ID via shortcode, the filter was not applied.
[Fixed bug, Intelligence module] Display as horizontal sortable was not saving properly.
[Fixed bug, Intelligence module] Sortable questions ignored new lines in the question contents.
[Fixed bug, Intelligence module] When loading user’s stored progress on a test the values in drop-down gap questions were not pre-selected.
Changes in Version 5.8
Added flashcards question type (a sub-type of multiple-choice questions). Learn more how they work at https://blog.calendarscripts.info/flashcards/
Added color & text size settings for flashcard questions.
Added variable %%QUIZ_CAT%% to display the test category in certificates.
Added optional URL parameters for each of the “Ask user for contact details” fields. They allow you to pass data from a different page in the link to the quiz and pre-fill contact fields.
New shortcode watupro-retake lets you display a “Try again” link or button at the final screen of the quiz.
New option lets you automatically add a toggle button on answer feedback so the feedback is hidden by default. Will be useful on large quizzes and quizzes with a lot of feedback on questions.
You can now restrict a test to selected user accounts by entering user logins or email addresses.
[Namaste! LMS Integration] you can restrict access to tests if they are required by lessons until the assigned lessons have been read.
Question paginator improvements for mobile devices: a button show / hide will appear accordingly to the screen resolution and the paginator state (for tests with more than 10 questions).
Added option to limit how many days after the first attempt the user can re-attempt the quiz. This works for logged in users together with the other re-attempting limits.
A new option lets you force RTL display on individual quizzes. This is sometimes needed when the whole site is not RTL or when the default theme cannot properly handle the quiz RTL display.
You can now specify which quiz results (grades) will trigger the email to admin similar to how you could do it for emails to quiz taker.
Added stats for quizzes taken yesterday, last month, this year and last year to the WatuPRO dashboard widget.
Added parameter “placeholder” for the watupro-result shortcode: this is text to display if the result is empty.
[Play plugin integration] Loaded modal dialog scripts. You’ll need this if you want to use the new Play feature that opens a modal pop-up if the user earns a badge or level when taking a quiz.
[Namaste! LMS Integration] You can now filter quiz results based on course enrollment in Namaste! LMS.
As planned, the legacy import/export of questions is removed leaving only the new formats.
Added filters for the email contents of email sent when quiz is completed (to allow custom plugins alter the contents).
[Intelligence module] New feature for paid test: you can define an increase or decrease of the price for each subsequent quiz attempt (for tests that charge on each attempt) untill a min or max threshold is met.
[Intelligence module] The Runtime logic feature has been deprecated. Please use the free Chained Logic addon instead. The feature will not be removed for backward compatibility.
[Fixed bug] Stripe options were not saved correctly for paid quizzes.
[Fixed bug] Analytics event tracker was causing error on non-Ajax quizzes.
[Fixed bug] watupro-result shortcode was not handling properly cases when quiz_id was passed as argument but latest attempt was on a different quiz.
[Fixed bug] “Calculate chekbox question as a whole” option did not work if Intelligence module was not present.
[Fixed bug] When changing the word for quiz / quizzes on the Settings page the change was not reflected on the page and caused confusion.
[Fixed bug] Personality quizzes should not show correct or incorrect checkmarks on questions.
[Fixed bug] Certificate approval emails did not add entry in the email log.
[Fixed bug] When a page has required question going back to the previous page should still be allowed.
Changes in Version 5.7
Fully reworked the design themes. The quiz will be setting a default one if you don’t choose any to ensure it will be good looking on initial installation.
A new shortcode lets you perform basic math on user’s answers. Learn more: https://blog.calendarscripts.info/basic-math-based-on-user-answers-in-watupro/
Added “Percent of max. Points” column in View results page and exports. Note that this information was not stored until recent versions so older quiz results will show 0 in this column.
Added option to mass-delete selected quiz results on the View Results page.
On the “View details” pop-up called from “View results” page, when in table format, added links to show All, Unanswered, Wrong or Correct answers only.
Added %%EXPIRATION-DATE%% variable for certificates that have expiration date.
Added correct/wrong text on answered questions for screen readers (the text will be sent to them only when appropriate accordingly to your quiz & questions settings).
Important fix to the way Javascript functions are initialized will solve various problems on some installations.
A new shortcode lets you display the number of users who completed a quiz. You can pass several filters based on grade, points and percent correct answers – see the internal Help page for more details.
Important fix for the timer preventing users getting stuck with a quiz they can’t submit (when time expired when they were not on the quiz page).
Added option to allow public access to all certificates.
Added option to select post title and post type when automatically publishing a test.
You can now order tests by category and number of questions on the Manage Quizzes page.
The optional question paginator will be hidden on small screens (phones) when there are more than 10 questions. Instead a button to show paginator will be displayed.
New option lets you set a fixed date for certificate expiration.
[Intelligence module] In fine-tune role access settings you can now also restrict access to the Help page.
[Intelligence module] Added role access configuration for bundles, coupons and All Quiz Submissions page.
[Intelligence module] The width of drop-down fill the gaps questions will default to dynamic based on the options width (unless you override it).
[Reporting module] Moved chart legends on the Overview page under the charts for better view on small screens.
[Reporting module] You can pass argument chart_orientation to the WATUPROR SKILLS shortcode.
Fixed problem with automatically storing progress of non-logged users [5.6.3.1].
Fixed bug: When “Include the optional answer feedback in the %%UNRESOLVED%% variable.” is selected, the feedback from correctly answered questions was also appended.
Fixed bug: when question enumerator and previous button were both enabled, hitting the previous button did not properly color the number of the answered question.
Fixed bug: when “Show the test description (if available) even to non-logged in users and users with no rights to access the test.” was selected using the {{{button}}} tag in the test description did not work.
Fixed bug: when watupro-myexams shortcode was used the links “Correct | Wrong | Unanswered “ in the details pop-up did not work.
Applied patch for the Jetpack bug causing the rich text editor in other plugins to freeze.
Fixed bug with “Export with details” link.
Fixed bug: when importing questions “elaborate answer explanation” selection was omitted.
Fixed bug [Reporting Module]: on the History page Session start / end time was showing only date.
Fixed bug [Reporting Module]: The Skills page was not showing any reports for a question category if the questions answered were only in subcategories.
Fixed bug [Intelligence module]: when “don’t show correct/incorrect checkmarks” was selected, the match/matrix question type was still showing them.
Fixed bug: when All quiz submissions page was visited by user with “only view results” rights it was not showing any results.
Fixed bug: when custom fields 1 and 2 were used they were replaced in the final screen only if also Company or Phone field were also filled.
Fixed bug: multiple quiz certificate calculations did not work correctly.
Changes in Version 5.6
The final test grading can now depend on the specific performance in different topics (question categories). Learn more here.
When exporting quiz results any fields requested from “Ask for user contact details” area will be added as columns in the exported file.
Variable {{{ID}}} can now be used in the question feedback too.
Admin pages are now all responsive and will let you manage quizzes from mobile phone. This includes the tables and the modal dialog windows.
Export to CSV is now available also on the All Quiz Submissions page.
“View results” page and export files include information about number of correct answers, number of wrong answers, and number of unanswered questions.
Added Email log (in the Help page) to show log of all emails sent for submitted tests along with the mailing server response.
When test results are held for a future date, the My Quizzes page will not show earned points, % and grade until the date arrives.
Added shortcode to display “All test submissions” page on the front-end. Role-based restrictions will apply as usual.
A new setting lets you configure what part of the quiz result to show when test takings are limited and the user has no more attempts left: just grade title, title & description, or the whole “final screen” part.
Added the number of columns to the Advanced Import files.
A new option lets you include the optional answer feedback into the %%UNRESOLVED%% variable.
Added final-screen variable %%ATTEMPTED%% to show the number of attempted (non-empty) questions.
Added check all / uncheck all option for questions on “Copy quiz” page.
The basic bar chart (the one you output with watupro-basic-chart shortcode) now also supports a chart showing your points vs. maximum possible points on the quiz.
[Intelligence module] Dependencies will be checked first for tests that require payment and depend on another test results. This is to avoid asking user for payment before they know that they must have completed other quiz(zes) before the current one.
Improved Namaste! LMS integration: tests can be made accessible only to student that are enrolled in selected courses.
[Intelligence module] When quiz results are shown on the front-end with the watupro-takings shortcode the Edit link was not working.
[Intelligence module] You can now set custom graphic URL for PayPal button.
[Intelligence module] You can set quiz-specific payment instructions that will be shown before the payment buttons for that quiz and override the default “There is a fee of X to access this test” message.
[Intelligence module] Quiz bundles can have name which will be shown in Paypal etc. button descriptions instead of the default text.
[Intelligence module] Added menu items for quiz bundles and coupon codes.
[Reporting module] Added Google Analytics event tracking for quiz start button and quiz completion.
[Reporting module] Added new shortcode watupror-taken-tests that will display the number of tests taken by the user vs. number of total tests. See the internal Help page for example and parameters description.
[Reporting module] The Skills page will no longer display question categories which have questions only in tests that are not accessible to the given user (because of quiz category / user group restrictions).
Fixed potential SQL injection.
Fixed bugs on the “View results” page: search by name did not return non logged in users and order by name did not work properly when a quiz had a mix of logged in and not logged in names.
Fixed problems with “fill the gaps” questions when gap and answers contain dollar signs.
Fixed bug [Reporting module]: the Overview page was counting unfinished quiz attempts.
Fixed bug: when answers are arranged in multiple columns emailing results did not include correct / incorrect checkmarks.
Fixed bug [Reporting module]: Skills report page was showing Uncategorized by default instead of All categories.
Fixed bug: the “View details” popup was showing “wrong answer” for unanswered questions in the table.
1 bình luận
 1. Liem Phan đã bình luận

  Thanks ad, dùng tốt lắm ạ!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.