Woocommerce Easy Checkout Field Editor v2.2.2 NULLED

0

Woocommerce Easy Checkout Field Editor Plugin cho phép bạn Thêm / Chỉnh sửa / Xóa các trường trong biểu mẫu thanh toán. Bạn có thể sắp xếp lại chúng bằng cách sử dụng Giao diện người dùng quản trị kéo và thả của WooMatrix.

Plugin Hỗ trợ 15 loại trường tùy chỉnh được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể chọn gửi dữ liệu trường tùy chỉnh với email đặt hàng và cũng có thể hiển thị nó trên trang đặt hàng của quản trị viên.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-easy-checkout-field-editor/9799777

Các tính năng của Woocommerce Easy Checkout Field Editor

 • Trường thanh toán có điều kiện – hiển thị / ẩn các trường dựa trên giá trị của các trường thanh toán khác.
 • Hiển thị các trường Trong Tài khoản của Tôi / Trang Chỉnh sửa Địa chỉ.
 • Chỉnh sửa / Quản lý các trường thanh toán cho Woocommerce mặc định
 • Xóa các trường Kiểm tra woocommerce mặc định
 • Hỗ trợ cho các trường bổ sung
 • Thêm các trường tùy chỉnh mới vào biểu mẫu địa chỉ giao hàng và thanh toán hiện tại
 • Sắp xếp lại các trường tùy chỉnh với giao diện người dùng kéo và thả
 • Xem trước trường trong bảng điều khiển quản trị
 • Hiển thị chi tiết trường đã gửi trong trang ấn bản đơn đặt hàng.
 • Hiển thị chi tiết trường đã gửi trong email đặt hàng.
 • Hiển thị chi tiết lĩnh vực đã gửi trong cấu hình đơn hàng và xem trang đặt hàng.
 • Hiển thị chi tiết trường đã gửi trong WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips
 • Khôi phục về các trường Mặc định
 • Khả năng chỉ hiển thị các trường nếu giỏ hàng chứa các sản phẩm được chỉ định hoặc các sản phẩm từ danh mục nhất định

Các trường tùy chỉnh được hỗ trợ bởi Woocommerce Easy Checkout Field Editor

 • Text
 • Textarea
 • Password
 • Paragraph text field
 • Heading
 • Dropdown Select
 • Multi Select with select2 jquery
 • Datepicker
 • Checkbox
 • Radio
 • Email
 • Telephone Number
 • Number
 • Date Time picker
 • Time picker
 • Date Range picker
 • Date Time Range picker.

Các trường có điều kiện

Hiển thị / ẩn các trường thanh toán dựa trên giá trị của các trường thanh toán khác.

Woocommerce Easy Checkout Field Editor - 3

Sản phẩm có điều kiện hiển thị cụ thể

Chỉ hiển thị các trường nếu giỏ hàng chứa các sản phẩm được chỉ định.

Woocommerce Easy Checkout Field Editor - 4

Danh mục cụ thể có điều kiện hiển thị

Chỉ hiển thị các trường nếu giỏ hàng chứa các sản phẩm từ các danh mục cụ thể.

Woocommerce Easy Checkout Field Editor - 5

Changelog Woocommerce Easy Checkout Field Editor

Download Woocommerce Easy Checkout Field Editor v2.2.2 Nulled Free

### v2.2.2 (20 november 2020)
– Enhancement – added option to exclude days in datepicker.
### v2.2.1 (20 november 2020)
– Enhancement – added more datepicker formats.
– Enahncement – fix- added guest visibility to role specific when roles are empty.
– Enhancement – added timepicker interval option.
– Enhancement – added timepicker allowed times.

### Version 2.2.0 – 11 November 2020
Enahncement – fix- added guest visibility to role specific when roles are empty.
Enhancement – added timepicker interval option.
Enhancement – added timepicker allowed times.

### Version 2.1.3 – 21 september 2020
Version 2.1.3 (21 september 2020) – Fix – core address field order not changing.
Version 2.1.2 (02 september 2020) – Fix – core address field order not changing.
Version 2.1.1 (02 september 2020) – Fix – core address field label not changing.
Enhancement – Show fields conditionally based on total cart quantity.
Enhancement – Show fields conditionally based on cart quantity of specific product or variation.
Enhancement – Option to choose datepicker format.

### Version 2.0.8 – 23 august 2020
Version 2.0.8 (23 august 2020) – Fix – Debug error on checkout page.
Version 2.0.7 (22 august 2020) – Fix – Removed label field for billing_address_2 and shipping_address_2.
Version 2.0.6 (22 august 2020) – Fix – Required attribute not working for core address fields.
Version 2.0.5 (21 august 2020) – Fix – Display full month text on datepicker output.
Fix – Debug error related to datepicker.
Version 2.0.4 (19 august 2020) – Fix – jquery conflict issue in backend arised after WP 5.5 update.
Version 2.0.3 (18 august 2020) – Fix – jquery conflict issue in backend arised after WP 5.5 update.
Version 2.0.2 (18 august 2020) – Added – Format option for datepicker field.
Version 2.0.1 (18 july 2020) – Fix for shipping field order issue.
Fix – Use of space for conditional fields
Fix – Improvement in frontend JS

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.