UiPress (formerly WP Admin 2020) v2.4.2 NULLED – Modern WordPress Dashboard Theme

2

WP Admin 2020 tăng sức mạnh cho WordPress Dashboard của bạn. Hơn 18.228 trang web đã được tính phí với Admin 2020

Một tiện ích mở rộng quản trị WordPress sạch sẽ và hiện đại với trang tổng quan được sắp xếp hợp lý, Tích hợp Google AnalyticsWooCommerce, thư viện nội dung mạnh mẽ, chế độ tối dark mode, white label và hơn thế nữa.

Demo: https://admintwentytwenty.com/

WP Admin 2020 - Modern WordPress Dashboard Theme

Chào mừng bạn đến với một cách mới để quản lý tài sản kỹ thuật số của bạn trong WordPress

WP Admin 2020 đi kèm với một thư viện nội dung hoàn toàn mới, nhanh hơn tới 50% so với Classic WordPress Library. Tập hợp tất cả các bài đăng, trang và các loại bài đăng tùy chỉnh của bạn vào một màn hình với các bộ lọc, thư mục nâng cao, xem trước và chỉnh sửa nhanh chóng.

WP Admin 2020 - Modern WordPress Dashboard Theme 1

Mô-đun hoàn toàn

WP Admin 2020 v2 được thiết kế theo cách hoàn toàn theo mô-đun. Có nghĩa là bất kỳ bộ tính năng nào của nó đều có thể được bật hoặc tắt cho một số người dùng nhất định và mỗi mô-đun được xây dựng để hoạt động độc lập với nhau.

WP Admin 2020 - Modern WordPress Dashboard Theme 2Thư mục nội dung

Với WP Admin 2020, bạn sẽ có một hệ thống thư mục mạnh mẽ để bạn có thể sắp xếp phương tiện, bài đăng, trang hoặc đoạn mã của mình.

WP Admin 2020 - Modern WordPress Dashboard Theme 3

Trung tâm thông báo

Thông báo plugin WP Admin 2020 là cần thiết trong một số trường hợp, trong một số trường hợp khác, chúng rất khó chịu. Vì vậy, thay vì che giấu tất cả chúng một cách mù quáng, chúng tôi đã chuyển tất cả chúng đi.

Các thông báo, cập nhật, thông báo về WP Admin 2020 và những thứ khác giờ đây đều nằm trong một khu vực ngoài canvas, có thể dễ dàng truy cập từ biểu tượng chuông trên cùng trong thanh quản trị.

WP Admin 2020 - Modern WordPress Dashboard Theme 5

Changelog: UiPress (formerly WP Admin 2020) – Modern WordPress Dashboard Theme (NULLED)

Download WP Admin 2020 v2.4.2 - Modern WordPress Dashboard Theme Nulled Free

v2.4.2 - 29/09/2022
Added Added new experimental feature for dynamic page loading in the admin
Added Admin menus made with menu creator now have an option to automatically update when plugins are deleted or added
Fix Fixed toolbar layout on frontend with theme x / Jupiter X theme
Fix Fixed minor layout issues with toolbar icon positioning
Fix Fixed layout issue with wp media folders plugin
Fix Fixed issue that could cause a warning for headers already set
Change When deleting a user through the user management page that users content is now automatically assigned to yourself instead of being deleted

v2.3.1.7 - 25/03/2022
Fix Fixed issue where ad blockers / brave browser could break the overview page

v2.3.1.5 – 15/03/2022
Fix Fixed issue with rank math not displaying on admin menu
Fix Fixed issue with admin pages not displaying on multisite subsites
Change Extended the period between which uipress checks licence keys
v2.3.1.4 – 12/03/2022
Fix Fixed a bug in multisite where network override settings were not applying

v2.3.1.3 – 11/03/2022
Fix Fixed issue with conversion rate card that could crash overview page
Fix Fixed various issues with woo commerce cards on the overview page
Fix Added better error handling on the overview page so one broken card doesn’t crash whole page
Fix Fixed issue causing admin bar not to load on admin pages unless load front admin bar was enabled
Fix Fixed issue that could cause corrupted uipress settings on multisite network when using reset settings
Fix Fixed some small bugs with using custom menus on multisite and php 8

v2.3.1.2 – 10/03/2022
Fix Fixed several style issues with ACF in dark mode
Fix Fixed potential issue on country visits cards when traffic is from an unknown source
Fix Fixed issue stopping updated scripts from loading without cache clear
Fix Fixed issues with Czech translations

v2.3.0.2 – 01/02/2022​
Added Added option to stop admin pages being automatically added to the admin menu
Added Added option to allow custom slugs for admin pages
Added Added conditional role / user select for loading admin menu on frontend
Added Added option to change uipress icon
Added Added option to add admin favicon
Change Further refinement of settings page
Change Reworked the user / role selector and post type selector on the uipress settings page / menu creator etc
Fix Fixed layout of front end admin menu when used with default wp toolbar
Fix Fixed issue with menu front on mobile / smaller screens
Fix Added a fix for overview page where it could fail to load the default template
Fix Fixed issue that could cause blank admin menus
Fix Fixed issue with menu creator on multisite not showing all network users and incorrectly applying menu
Fix Fixed login redirect on multisite for directing to the overview page
Fix Fixed issue that could cause admin pages not to load on some setups
Fix Fixed checkbox issue on SEOpress meta boxes on posts / pages
v2.3 – 28/01/2022
Added Added option to rename uipress plugin
Added Added option to hide uipress from the plugin table
Added Added admin pages feature – tested and working with block editor, elementor, divi, beaver builder, oxygen and bricks
Added Added option to allow admin menu to load on front end
Added Added routing for the uipress settings page so you load on the same tab on refresh
Added Added option to disable language selector introduced in wp 5.9
Added Added a fix for & symbols being incorrectly rendered and breaking some custom menu URLs
Added Added option to disable dark mode
Change Refined settings page ui
Change Further Improved loading speeds on subsites on WordPress multisite when using wp ultimo
Change Various performance enhancements and tweaks
Fix Various fixes to the media page layout when used with folders on mobile
Fix Fixed display issue with login page language selector introduced in wp 5.9
Fix Fixed issue causing no icons to be shown on shrunk menu when icons are hidden
Fix Fixed issue stopping the danger button from inheriting custom border radius
v2.2.9.1 – 10/01/2022
Change Various performance enhancements and tweaks
Change Added an overflow for the toolbar off canvas (notifications / updates etc)
Added Added a preview option to uipress styles to show items that are being changed
Added Added danger button (red button) style options to uipress styles
Added Added a swatch to the uipress styles options to show the color when a custom one isn’t set
Fix Fixed issue causing slow subsides on WordPress multisite when using wp ultimo
Fix Fixed bug causing all logins to redirect to admin url despite custom rules set
Fix Fixed login layout when using white label CMS plugin
Fix Fixed toolbar overlay issue on mainwp page
Fix Fixed issue stopping button styling applying to login page primary button
Fix Fixed vue.js conflict on overview and menu creator when using theme myListing
Fix Added layout fix for task scheduler in jetpack CRM plugin
Fix Fixed issue that could break the overview page if foreign characters were in usernames
Fix Added styling fix for wicked folders
v2.2.9 – 06/12/2021​
Added Added option to styles page to change the logo height
Change Further refinements to the admin menu loader, should be quicker and more stable
Fix Added toolbar layout fix for autonami
Fix Fixed issue with ultimo version 2> that could cause slow subsites
Fix Fixed quick view display issue in content page on mobile
Fix Fixed positioning of toolbar on classic editor when in text mode
Fix Fixed bug causing all roles to be locked out of content page / overview page when conditional disable for roles were added
Fix Fixed overflow issue on the content page that could hide item dropdowns
Fix Fixed issue stopping custom menu item classes being loaded up on admin menu
Fix Fixed issue with large icons on autnami pages
Fix Fixed checkbox on b2b king dynamic rules page
v2.2.8 – 29/11/2021
Change Allowed predefined date ranges on overview page to be translated
Change Added updated arabic translations
Fix Fixed issue with admin cache that could sometimes load up default menu before showing custom menu
Fix Fixed issue on multisite when subsite has domain mapped and certain scripts won’t load because of cross domain policy
Fix Fixed issue stopping custom icons from admin menu editor plugin from displaying
Fix Fixed issue that broke menu creator when wp ultimo v2> was installed
Fix Fixed issue that stopped you from actually viewing post when clicking view post button in search results
v2.2.6 – 22/11/2021
Added Emphasised the headers on the styles page and allowed for sections to be collapsed
Added Added option to allow view website links to open in new tab (default remains same window)
Added Added some style and layout fixes for lifter LMS
Added Added fix for page action buttons being oversized on code-snippets plugin
Added Added toolbar link hover colour to styles page
Added Added a dropdown for left toolbar links / options on mobile
Change Changed positioning of background image on login page
Change Smoothed out admin menu loader
Fix Fixed issue with menu creator showing unavailable icons and causing display issues
Fix Cleaned up some css around custom button colours / text colours
Fix Fixed issue with custom css converting symbols to html entities
Fix Fixed menu creator no items available when admin menu module is disabled
Fix Fixed issue that breaks layout on mobile when custom menu width is set
Fix Fixed custom text colours on toolbar dropdown for links on left
Fix Fixed licence activation count for multisite networks
Fix Fixed issue with page action buttons on rank math 404 page
Fix Fixed menu options dropdown location on mobile
Fix Fixed layout issue with groundhog
Fix Added fix for wordfence page actions
v2.2.5 – 18/11/2021​
Added Added style options for various buttons to the styles page
Added Added updated Portuguese translation files
Added Added pagination to icon selector in menu creator and added a few other improvements
Added Added custom scrollbars to help blend in when in dark mode
Added Added a more detailed color picker for the styles page
Change Stopped custom menus loading on network admin level
Change Allowed custom admin menus to still be applied on a subsite level
Fix Fixed issue on mobile menu when submenu hover was enabled
Fix Fixed a mobile layout error on default dashboard
Fix Fixed a couple display issues on mobile for analytics cards on the overview page
Fix Fixed the dreaded issue that could cause uipress settings to load blank
Fix Fixed issues with ‘&’ symbols being converted incorrectly in custom URLs
Fix Fixed issue causing menu items to become active on click in sub menu hover mode
Fix Fixed issue with conditionally displaying updates / notifications for certain users / roles
Fix Fixed RTL layout issues on login page
Fix Fixed custom menu name separators when menu is collapsed
v2.2.4 – 16/11/2021
Fix Fixed an issue causing items with no submenu to sometimes show empty dropdown
Fix Fixed issue stopping custom menu items opening in new tab
Fix Fixed issue that could cause blank pages for WooCommerce status / home pages
Change Smoothed page load of content and menu creator pages
Added Added primary wash colour to the styles page
Added Added overflow to menu creator preview so long menus don’t require page scroll

2.1.6.1 – 13/09/2021
Added: Added Arabic translations
Fix: Fixed issue with uipressdocs global search not searching custom post types properly
Fix: Fixed issue with notifications and updates not hiding correctly for specific users

2.1.6 – 06/09/2021
Added: Added the option to add custom classes to menu items in the menu creator
Added: Added the option to add link targets (open in new tab) to menu items in the menu creator
Added: Added Cezch translation
Added: Allowed iframes and embeds in the custom html blocks of the overview page
Change: Improved light mode contrast between white and light grey
Change: Custom fonts now load in the front end admin bar
Change: The overview page is now available on the network admin page so you can set the dash of all subsites
Change: Rebuilt the admin bar module to handle notifications and updates better and huge performance improvements
Fix: Fixed view dashboard button on the front end admin bar, the link now respects login redirection
Fix: Fixed bug with recent orders card showing incorrect order name
Fix: Fixed layout issue with SEOpress on multisite
Fix: Fixed issue with woo commerce orders page on mobile where the search bar was incorrectly placed
Fix: Fixed theme install button style issue
Fix: Fixed issue with certain licences causing duplicate activations
Fix: Fixed issue causing date range on overview not to show when clicking date icon or chevron
Fix: Fixed a couple of woo commerce and analytics bugs on the overview page that could throw php warnings

2.1.5 – 20/08/2021
Fix: Fixed dark mode issue on the login page create account section and reset password section
Fix: Fixed name of overview page name displayed in browser tabs
Fix: Fixed several issues in the menu creator in dark mode
Fix: Fixed issues with theme option descriptions in the uipress settings
Fix: Fixed issue with overview cards where when translated, adding them back to the overview could break the layout
Fix: Fixd layout of ws forms editor
Added: Added Persian translation
Added: Added fix for happy files plugin overfleow on sidebar in media modals
Added: Added compatibility for slider revolution

2.1.4.1 – 11/08/2021
Fix: Fixed bug on some setups where UIP can’t read the default overview json template file and resulted in blank screen
Fix: Fixed issue with redirect to overview page directing to old overview page

2.1.4 – 11/08/2021
Added: Added new Overview page
Added: Added the ability to hide notifications centre by user / role as well as updates
Added: Added the ability to hide notifications centre by user / role as well as updates
Added: Added an option to hide the edit profile button
Added: Added the option to enqueue scripts to the admin pages
Added: Added option to allow adding custom html to the admin head
Change: Increased contrast of checkbox in dark mode
Fix: Fixed activation notices in dark mode
Fix: Fixed menu favourites buttons in dark mode
Fix: Fixed issue causing custom fonts not to effect left admin bar links
Fix: Fixed submenu border colours in dark mode on left admin bar links
Fix: Fixed styles of select2 dropdowns (woocomerce settings pages) in dark mode
Fix: Fixed dark mode woo commerce get started list
Fix: Various other woo commerce dark mode fixes
Fix: Fixed elemenor header on admin pages
Fix: Fixed issue causing custom admin menu to show in the main menu
Fix: Fixed an issue with menu creator when adding top level items as sub items it would add extra margin at the bottom of the item
Fix: Fixed issue with learn dash course builder
Fix: Added fix for older version of safari that would not display icons properly and would break layouts
Fix: Fixed issue stopping certain notifications from being hidden
Fix: Fixed issue causing modules not to save on multisite environments
Fix: Fixed mail poet icons size in the editor
Fix: Fixed issue with woocommerce items being hidden from menu (only happening when jetpack was activated)
Fix: Commerce currencies on the overview page now respect currency icon placements

2.1.3.1 – 22/07/2021
Fix: Fixed issue with menu creator custom post type showing in admin menu

2.1.3 – 21/07/2021
Fix: Fixed issue with admin bar and menu custom colours
Fix: Fixed issue with settings panel of the admin menu was translucent
Fix: Fixed styling issue with cart flows, fluent crm
Fix: Fixed an issue causing some backslashes to be added to quotations in the custom css
Added: Added the menu creator
Fix: Fixed issues that could cause the admin bar to fail / be blank

2.1.2 – 15/07/2021
Fix: Fixed login modal styles when session expires
Fix: Fixed asset cleanup plugin overflow issue
Fix: Fixed issue with schedule press
Fix: Fixed issue with wp optimise header display
Fix: Fixed an issue causing some analytics charts not to show
Fix: Fixed font colours on menu when custom dark color is chosen for light mode
Added: Added custom welcome message option for Overview Page

2.0.9.3 – 21/05/2021
Fix: Fixed overflow issue on folder panel when large amounts of folders are present
Fix: Fixed issue with wp sheet editor setup page
Fix: Fixed issue with admin menu editor plugin and admin menu editor pro plugin
Fix: Fixed issue with mail poet layouts where it was disabling google icons
Added: Added data attribute with folder ID back to the folders on content page and media modals
Added: Added google icons to the install files to avoid issues with strict cross domain policies.
Change: Updated SEOpress dark mode styles and improved the setup wizard UX

2.0.9.2 – 12/05/2021
Fix: Fixed a very large conflict with plugins like ultimo, fluent forms, fluent CRM – Basically any other plugin using vue.js
Change: Tidied up menu colours in light and dark mode
Fix: Fixed issue where top level menu item links were wrong leading to failed page loads

2.0.9.1 – 11/05/2021
Fix: Fixed a bug in the admin menu where some links were incorrect causing problems accessing certain admin pages
Fix: Fixed an issue where the LearnDash menu item was being hidden
Fix: Fixed an issue where the menu editor options were not being applied
Fix: Fixed an issue with custom menu colours not applying to menu dropdown / hovers
Change: Added updated Portuguese / Brazilian translation

2.0.9 – 10/05/2021
Change: Rewritten Admin Bar Module
Change: Overhauled global search
Change: Overhauled notification Center
Added: Added ability to hide notifications
Change: Overhauled Admin Menu
Added: Added menu preferences to allow menu customisation
Added: Added menu favourites feature
Change: Rewritten content module
Change: Rewritten folder module
Added: Added more powerful image editing library
Added: Added more powerful image editing library
Added: Added ‘views’ feature to content page
Fix: Videos on the overview page are not muted by default
Fix: Fixed issue on WooCommerce email settings page in dark mode
Fix: Fixed issue with no JS warnings showing in Notification Center
Fix: Many other various tweaks and fixes including mobile styles and dark mode issues.

2.0.8 – 23/02/2021
Fix: Fixed bug where pending comment count doesn’t show correctly in the main menu
Fix: Fixed issue causing plugins to be temporarily hidden after update
Fix: Fixed issue with smart slider plugin that stopped you from saving slides
Change: Several optimisations and performance enhancements, especially on sites with a lot of users.
Added: Added the ability to search for WooCommerce orders and all other private post types from the global search
Added: You can now search for a WC product by sku, search orders with customer email / order name
Change: Several enhancements to the global search, both visual and performance
Change: Allowed private post types to be added to the new button in the top right admin bar as well as the search.

2.0.7 – 02/02/2021
Added: Added support for support board plugin
Fix: Fixed issue with css hero menu item in admin bar
Fix: Fixed issue with wide logos on login page
Fix: Fixed issue with flyout user menu on mobile
Added: Added support for ithemes security in dark mode
Added: Added support for bordlabs cookie plugin in dark mode
Fix: Fixed issue with rank math icon
Change: Improved support for rank math plugin in dark mode
Fix: Fixed issue with word fence toolbar
Fix: Fixed word fence notification icon in menu
Fix: Fixed rank math icon in the menu
Fix: Fixed overflow issue on user off canvas bar
Fix: Fixed issue causing svg logos to not display in the admin bar
Fix: Fixed site health screen in dark mode

2.0.6 – 23/12/2020
Fix: Fixed issue with updraft plus
Fix: Fixed issue with admin bar on front end and dark mode
Fix: Fixed admin bar custom colors on front and back end
Fix: Stopped some notifications from showing briefly before being hidden
Fix: Several fixes to analytics charts and added catch for division by zero flags
Fix: Corrected menu search to work with capitals
Fix: Fixed redirect issue after logging in

2.0.5 – 11/12/2020
Fix: Fixed issue with body cutoff on the front end when logged in users have no admin bar
Fix: Fixed issue for hiding and disabling some items for certain roles
Change: Stopped the menu editor from changing network admin menu
Fix: Fixed issue with dark mode as default not converting all text colours
Fix: Fixed issue with dark mode as default not reflecting in user preferences
Fix: Fixed issue with dark mode as default not reflecting dark mode primary color

2.0.4
Added: Added two new woocommerce cards to the overview page, recent orders and popular products
Added: Added filter to change login image link to home url
Fix Fixed z-index issue on expanding menu
Change: Improved compatibility of admin bar on front end
Added: If redirect to overview page is enabled, clicking your logo in the top admin bar will also direct to the overview page
Added: You can now set cards on the overview page as primary cards, giving them a standout background as well hide them straight from the individual card dropdown
Added: You can now alter what shows in the ’new’ button on the admin bar
Change: Changed name of overview tab for WooCommerce to ‘Store’
Added: Added a Super admin option for disabling modules and menu items. You can disable for admins but keep for super admin or vice versa for example.
Added: Added import / export of menu editor settings
Fix: Fixed an issue with some notifications not moving into the Notification Center
Added: Added several new translations including, German, dutch, Portuguese / Brazilian and Spanish and it’s variants.
  • Download UiPress (formerly WP Admin 2020) v2.4.2 – Modern WordPress Dashboard Theme Nulled Free: admin-2020-2.4.2.zip
2 bình luận
  1. Fuad Hasan đã bình luận

    Update 2.1.5

    1. HoTroWordpress đã bình luận

      update soon

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.