wpDataTables v3.5.0 (+addons) – Tables and Charts Manager for WordPress

16

wpDataTables là một trình quản lý mạnh mẽ của các bảng và biểu đồ linh hoạt dưới dạng plugin WordPress. Chỉnh sửa và quản lý đơn giản. Bộ dữ liệu lớn rất nhanh (hơn 10.000 hàng). Bảng tính đáp ứng với vài cú nhấp chuột.

Nhập Excel hoặc CSV vào các bảng có thể chỉnh sửa. Thực hiện các phép toán. Chỉnh sửa bảng tính trong WordPress cũng dễ như chỉnh sửa trong Excel. Lấy dữ liệu bảng từ bất kỳ nguồn nào – Excel trong MySQL. Bạn không biết SQL? Sử dụng trình tạo truy vấn.

Demo: https://codecanyon.net/search/3958969

Các tính năng của plugin wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress

Tính năng wpDataTables plugin

 • Khả năng thích ứng: Bạn có thể sử dụng cho các bảng wpDataTables linh hoạt trong WordPress, có thể được sử dụng trên mọi thiết bị.
 • Các bảng rất lớn: wpDataTables hoạt động rất nhanh với các bảng lớn, lên tới một triệu hàng. Tất cả các hoạt động sẽ được xử lý bởi máy chủ MySQL.
 • Editable: Bàn wpDataTables có thể được làm sẵn để chỉnh sửa – và người sử dụng WordPress có thể chỉnh sửa nội dung của các bảng WordPress trong một hàng hoặc theo hình thức tạo ra.
 • Bộ lọc và tìm kiếm nâng cao wpDataTables: cho phép bạn tạo các bộ lọc riêng cho bộ dữ liệu của mình, điều này khá thuận tiện để nhanh chóng thu hẹp kết quả của bảng WordPress của bạn.
 • Sử dụng plugin WordPress này, bạn có thể chọn các ô, hàng, cột tùy thuộc vào nội dung của chúng – trong Excel chức năng này được gọi là Định dạng có điều kiện.
 • Các lược đồ và sơ đồ: Mỗi bảng WordPress có thể được sử dụng làm nguồn dữ liệu để tạo sơ đồ WordPress. Biểu đồ được hiển thị bởi 3 máy phát mạnh mẽ và có thể thay đổi trong thời gian thực.
 • Người tạo báo cáo: Mệt mỏi vì phải điền cùng một tài liệu nhiều lần? Trình tạo báo cáo plugin tự động hóa việc tạo tài liệu trên trang web WordPress của bạn – tất cả những gì bạn cần làm là chuẩn bị các mẫu. Cung cấp bất kỳ mẫu DOCX hoặc XLSX nào – ví dụ: sử dụng biểu mẫu công ty mà bạn đã có với logo và thông tin doanh nghiệp.
wpDataTables - Tables and Charts Manager for WordPress v3.5.0 Nulled Free Changelog

v3.5 (20.07.2021.)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:
Feature: Exporting the chart data to CSV, XLS or HTML table formats in Highcharts.
Feature: Added Font and Font size options in simple table.
Feature: Added new option for showing HTML code in exported files like Print, Copy, CSV and Excel.
Improvement: Removed view of purchase code on Activation page.
Improvement: Updated moment.js library.
BugFix: Fixed layout of select-box field in edit modal.
BugFix: Fixed issue with vertical min value in Chartjs.
BugFix: Fixed issue with attachment field in edit modal.
BugFix: Fixed issue with rendering charts for lower versions of jQuery.
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.4.4 (Released 15.06.2021.)
A minor update with a introducing of NEW FREE add-on, couple of bug fixes and stability improvements:
New FREE addon: “wpDataTables integration for Forminator Forms” available. A tool that adds “Forminator Form” as a new table type and allows you to create wpDataTables from Forminator Forms submissions. More on this link.
Improvement: Added new hooks wpdatatables_excel_before_frontend_edit_row, wpdatatables_filter_int_cell_data_in_charts, wpdatatables_filter_float_cell_data_in_charts and wpdatatables_filter_total_length_query.
BugFix: Fixed layout of date, datetime and timepicker for different skins.
BugFix: Fixed layout of copy to clipboard element.
BugFix: Fixed layout of edit popover in Material skin.
BugFix: Fixed issue with Number range slider filter when min and max values are the same.
BugFix: Fixed issue with translate “nothingSelected” string in select-boxes(in filters and edit modal).
BugFix: Fixed layout of date, datetime and time picker in filters in header and footer when option Scrollable is used.
BugFix: Fixed layout of table when Number range slider filter is in footer of the table and Scrollable option is used.
BugFix: Fixed issue with select-box, multi select-box and date/time picker overlapping in edit modal when HTML editor is used.
BugFix: Fixed CSS issue in simple tables on mobile devices.
BugFix: Fixed issue with changing colors in charts.
BugFix: Fixed conflict on back-end with Gravity forms tooltips if Gravity integration add-on is not installed.
BugFix: Fixed issue with rendering link column in Highcharts.
BugFix: Removed deprecated function from style_block.inc.php file.
Compatibility with WordPress 5.7.2 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

= v3.4.3 (Released 22.04.2021) =
A minor update with a couple of bug fixes, and stability improvements:
Improvement: Added warning message on system info when LibXML version is lower than 2.7.7.
Bugfix: Fixed issue with showing simple editor on Safari browser.
BugFix: Fixed issue with welcome page on bulk plugin activation.
BugFix: Fixed issue with button strings in edit modal for different skins.
BugFix: Fixed issue with strings in loops (conflict with other plugins).
BugFix: Fixed issue with color-picker visibility in column color option on small screens.
BugFix: Fixed error message on welcome page.
BugFix: Fixed issue with showing quotes in charts.
BugFix: Fixed issue with showing all data in table when placeholders are empty and set as predefined filter value.
BugFix: Fixed issue with conditional formatting for URL columns.
BugFix: Fixed issue with saving data in Excel-like table with separate connection.
BugFix: Fixed issue with translating strings in add-ons.
BugFix:Fixed issue with showing charts when Follow table filtering option is used.
Compatibility with WordPress 5.7.1 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

= v3.4.2 (Released 10.03.2021) =
A minor update with a couple of new features, improvements, and bug fixes:
Feature: Added code option in TinyMCE editor for editing.
Feature: Added new date format.
Improvement: Added auto-save functionality after inserting media in the Simple tables.
Improvement: Added translate functions on several strings.
Improvement: Added new hooks for enqueuing scripts in the admin area, filters for elementor widgets, table init data and disable_limit parameter.
Improvement: Improved error handlers.
Added German translation
Bugfix: Fixed issue with vulnerability for server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with vulnerability when option “Users can see and edit own data” is used for tables.
Bugfix: Fixed issue with the font in material skin and background in graphite skin
Bugfix: Fixed issue with saving NULL values in the database for empty string columns after save/edit.
Bugfix: Fixed issue with class name in Global font color settings.
Bugfix: Fixed issue with charts when option “Follow table filtering” is used.
Bugfix: Fixed issue with wpDataCharts callbacks.
Bugfix: Fixed issue with setCellContent in Conditional formatting and Responsive collapse button.
Bugfix: Fixed notice for Highcharts.
Bugfix: Fixed issue with duplicating server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with CSS in Columns visibility option for all new skins.
Bugfix: Fixed issue with rendering some date formats for non-server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with English translation files in Loco translate.
Bugfix: Fixed issue when users turn off server-side option when table has a large number of rows.
Bugfix: Fixed issue with Fatal errors if allow_url_fopen is turned off on server.
Bugfix: Fixed issue with loading simple table preview after clicking on back button in browser from some pages.
Bugfix: Fixed issue with inserting “px” in column width option.
Bugfix: Fixed issue with showing CSS code in one line after save on Custom CSS filed in table settings
Compatibility with WordPress 5.7 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

= Version 3.4.1 (Released 02.02.2021) =
A minor update with a couple of bug fixes and stability improvements:
Bugfix: Fixed issue with Edit buttons disappearing
Bugfix: Fixed vulnerability issue with order direction for server-side tables
Bugfix: Fixed issue with position of preloader icon on graphite skin
Other small bug fixes and stability improvements.

= Version 3.4 (Released 01.02.2021) =
A major update with a couple of new features, bug fixes and stability improvements:
Feature: Customize options for each table like language, skin, font, colors, and much more.
Feature: New option to choose which Edit buttons will be visible on the front-end table (New, Edit, Delete).
Feature: New option “Make NOFOLLOW link” in the link editor in a simple table and in link columns for data tables
Feature: New option to set column data to be enabled/disabled in global Search results
Improvement: Added link for Google Sheet API
Improvement: Added code highlighter for fields where is used custom code(Custom JS, Custom CSS, SQL editor)
Improvement: Allowed subqueries inside bracket expressions in PHP SQL parser
Improvement: Allowed pre tags in HTML editor
Bugfix: Fixed issue with errors when the table is created over Google Sheet API
Bugfix: Fixed issue with not rendering charts under the table when Follow table filtering is enabled
Bugfix: Fixed issue with Fatal error on Dashboard page when PHP DOM and PHP XML are not installed on the server
Bugfix: Fixed issue with pre-defined values when “Apply and Add New” button is used in edit modal.
Bugfix: Fixed issue with switching tabs in the backend
Bugfix: Fixed issue with tooltip when is loaded jQuery UI in the backend
Bugfix: Fixed issue with not rendering table data with serverside tables
Bugfix: Fixed issue with searching when Foreign keys are used
Bugfix: Fixed issue with not showing Show entries selectbox
Bugfix: Fixed issue with the position of popover edit modals on Mozilla Firefox browser
Bugfix: Fixed issue with saving page in Divi builder with the simple table shortcode
Bugfix: Fixed issue with showing search in the selectbox filter when the number of possible values is set to ALL
Bugfix: Fixed issue with not showing icons in popover edit buttons for Graphite and Lite skin with Avada theme
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.3 (Released 22.12.2020)
A major update with a couple of features and bug fixes:
Feature: Added option to connect Google Spreadsheets tables with Google Spreadsheet API
Feature: Implemented instant synchronization in wpDataTables after changes in Google sheets.
Feature: Added option for creating tables from Private Google Spreadsheets.
Feature: New option to set tables sorting order on browse pages.
Compatibility with WordPress 5.6 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.2
- Feature: Elementor integration – Added Elementor Blocks for tables and charts.
- Feature: A new option to hide the pagination for each table.
- Feature: A new option to set the pagination position for each table (right, center and left).
- Feature: A new option to set the pagination layout for each table (Six different layouts).
- Improvement: Reduced the number of AJAX calls triggered for the ‘input’ filter.
- BugFix: Fixed the issue with options resetting for the ‘remove borders’ option.
- BugFix: Fixed the issue with showing the tables in the Internet Explorer browser..
- BugFix: Removed the wpdt-c class from the admin area on the admin pages not related to wpDataTables.
- BugFix: Corrected the folder name for Slovenian language.
- BugFix: Fixed the cards height in the manual constructor after the import, in case there are date columns.
- BugFix: Fixed the notice in the column settings for the Conditional formatting with the color setter.
- BugFix: Fixed the issue with hiding the plugins’ message modals in admin area.
- BugFix: Fixed the issue with the predefined filters and the pre-filter URL for the input filter.
- BugFix: Fixed the issue for Simple tables on the servers that use MyISAM engine.
- Other small bug fixes and stability improvements.

Addons wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress:

 • Master-Detail Tables for wpDataTables v1.3.1 (update 17-06)

 • Report Builder add-on for wpDataTables v1.3.3 (update 10-06)
 • Gravity Forms integration for wpDataTables v1.5.1 (update 20-06)
 • Powerful Filters for wpDataTables v1.2.1 (update 07-06)

password: Xem hướng dẫn bên dưới bài viết

Decryption key: tcurdH6ywBgBe7GH1lG4uQ

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .site như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .site suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

16 bình luận
 1. Vũ Đức Trọng đã bình luận

  ad ơi cái add-on Gravity Forms bị lỗi như vậy ạ “Gravity Forms integration for wpDataTables is an add-on – please install and activate wpDataTables and Gravity Forms to be able to use it!” mặc dù em cài đặt lại là activate hết r ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài hết 2 plugin wpDatatable và gravity form chưa

 2. Vũ Đức Trọng đã bình luận

  ad ơi, ad có master detail chưa ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc bài viết đi trời nó ghi rõ ra thế rồi còn hỏi gì nữa

   1. Vũ Đức Trọng đã bình luận

    Dạ do em thấy link download addons em nhập key mà không được ạ phiền ad nhiều

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     đọc kĩ bài viết giúp ad đi, nằm trong bài đó kp lúc nào cũng là cái key đó đâu

     1. Vũ Đức Trọng đã bình luận

      dạ em làm theo hướng dẫn trong ảnh là tìm từ khóa trên, truy cập vào và kéo xuống dưới đợi 30s. Sau đó mã hiện lên em copy mã đó dán vào không được, em đánh lại từng chữ cũng báo sai mật khẩu ạ. Nên em báo ad ạ

     2. Vũ Đức Trọng đã bình luận

      mà mấy cái khác em tải bình thường với key bình thường ạ. Chỉ riêng cái này là em không vô được

     3. Vũ Đức Trọng đã bình luận

      mà em tìm thấy rồi ạ! Cám ơn ad nhiều

 3. Nguyen Bao đã bình luận

  Link download plugin chính chết rồi admin ơi, link addon vẫn ok, cho mình xin link mới của plugin chính nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cố gắng đợi 2 – 3 ngày nữa nhé. Mình đang fix tất cả link, cloud download bị die rồi

 4. MP đã bình luận

  Mình download link của bạn đó. Mình ko thấy addon Master Detail

 5. MP đã bình luận

  Chào bạn.
  Mình không có addon Master Detail Table hả bạn ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   gửi link demo mình check nhe

   1. James Cobar đã bình luận
    1. HoTroWordpress đã bình luận

     we are verifying this resource and will be coming to the blogs soon

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.