Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

FS Poster v5.3.0 NULLED – WordPress Auto Poster & Scheduler

49

Plugin FS Poster cung cấp cho bạn một cơ hội tuyệt vời để tự động xuất bản bài đăng WordPress trên các mạng xã hội phổ biến nhất.

Bằng cách sử dụng FS Poster, bạn cũng sẽ có thể lên lịch đăng bài, xuất bản lại các bài đăng đã tạo trước đó, v.v.

Bạn có thể xuất bản tin nhắn / trang / sản phẩm của mình lên 8 mạng xã hội cùng một lúc

 • Facebook (tài khoản, trang của tôi, trang thích, nhóm)
 • Twitter (tài khoản)
 • Instagram (tài khoản)
 • Linkedin (tài khoản, công ty)
 • Pinterest (tài khoản)
 • Reddit (tài khoản)
 • Tumblr (tài khoản)
 • VK.com (tài khoản, trang, nhóm, sự kiện)
 • Xem thêm: Social Auto Poster – Plugin Tự Động Đăng Lên Mạng Xã Hội WordPress

Tính năng FS Poster – WordPress Auto Poster & Scheduler

Tính năng nổi bật FS Poster - WordPress Auto Poster & Scheduler

 • 12 mạng xã hội được tích hợp
 • Định cấu hình tài khoản, cộng đồng không giới hạn trên mỗi phương tiện truyền thông xã hội
 • Tự động đăng bài viết Blog mới
 • Lịch trình bài viết
 • Bảng chia sẻ thủ công
 • Thông tin chi tiết lượt truy cập bài đăng, so sánh các mạng xã hội
 • Tùy chỉnh tin nhắn bài viết
 • Hỗ trợ tất cả các loại bài đăng tùy chỉnh
 • Lọc các ấn phẩm theo Danh mục Bài đăng
 • Kiểm soát tần suất đăng bài
 • Tùy chỉnh URL bài đăng của bạn
 • Hành động theo lịch trình hàng loạt
 • Chế độ xem các bài viết đã lên lịch
 • Theo dõi số lượt nhấp chuột vào liên kết
 • Hashtags
 • Dịch vụ rút ngắn URL (TinyURL hoặc Bitly)
 • Hỗ trợ proxy
 • Hỗ trợ Biểu tượng cảm xúc
FS Poster - WordPress auto poster & scheduler Nulled Free Changelog

v 5.3.0 – 11 Feb 22
+ Added the feature to share links on Instagram stories using the login&password method;
+ Added the feature to support Neue Posting Format using Tumblr API;
+ Hebrew letters are supported for Instagram/Fb stories;
+ Fixed the issue related to the Missing info error for Instagram posts;
+ Fixed the issue related to adding Facebook pages using the Cookie method;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.2.7 – 15 Jan 22
+ Added an option for Administrators to view all users' logs in the Logs tab;

+ Added an option to filter logs by Social Networks in the Logs tab;

+ Fixed the issue related to the appearance of the Instagram story link;

+ Fixed the issue related to the post types on the schedule module;

+ Fixed the issue related to Google Business and Blogger refresh token;

+ Made minor improvements and fixed some small bugs.
v 5.2.6 – 19 Dec 21
✓ Improvement for nulled users for old versions of woocommerce where products with variable gave error.
✓ V2 Fix New Installation Error

+ Added an option to make shared hashtags uppercase ;
+ Added a Standard App for Pinterest App method;
+ Fixed the issue related to posting type;
+ Fixed the issue related to Tumblr post preview;
+ Fixed the issue related to scheduling posts that are published at the same time;
+ Fixed the issue related to scheduling posts in the Direct share panel with account groups;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.
v 5.2.5 V2 – 17 Nov 21 | (Nulled Update)

* Fix Nulled Uninstall and Update/Reinstall Error 500

v 5.2.5 – 15 Nov 21

+ Added a cookie method for adding Twitter accounts;

+ Added an email&pass method for adding Tumblr accounts;

+ Added a feature to share custom taxonomies as social network hashtags;

+ Fixed the issue related to empty lines for Twitter and Telegram shares;

+ Fixed the issue related to custom URLs;

+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.2.4 – 22 Oct 21
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.
+ Nulled Notice (FIX Pinterest)

v 5.2.3 – 12 Oct 21
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.2.1 – 14 Sep 21
+ Added a custom font option for Instagram and Facebook stories;
+ Fixed the issue related to duplicate account group names;
+ Added a feature to add accounts directly from groups;
+ Added a method to add accounts with Medium Token;
+ Added the "webp" extension support to stories;
+ Fixed the issue related to deprecated VKontakte API;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.1.2 – 1 Sep 21
+ Optimized the Blogger tags sharing;
+ Fixed the issue related to Facebook access token;
+ Fixed the issue related to Tumblr App;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.1.1 – 28 August 21
+ Added a new Tumblr App to the plugin named FS Poster Standard app (new);

+ When the custom message is blank, transparent layer on the Instagram story will be removed;

+ #tags added to the FS Poster custom message section will be shared in the Medium and Tumblr tag section;

+ Fixed the issue related to Blogger settings issue;

+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.1.0 V2 – 15 August 21 (Nulled Update)
+ Fixed a nulled issue for new installations.

v 5.1.0 – 10 August 21
+ Integrated a new social network, Blogger;
+ Added a feature to group your accounts;
+ Added a feature to configure some custom settings for each account or community;
+ Added a feature to share posts on Facebook account stories via the cookie method;
+ Added an FS Poster column to the categories tab to schedule any category with a click;
+ Added an FS Poster news widget to the WordPress dashboard;
+ Added a new "Save & New" button to the Direct Share panel;
+ Changed the order of the schedule listing. Now, new schedules will be on the top;
+ Extended the LinkedIn accounts' token life;
+ Improved the account authorization not to lose account settings when you re-add your accounts;
+ Improved the account authorization to apply page/group name and profile image changes when you re-fetch accounts;
+ Fixed the bug related to posting interval between the same accounts option;
+ Fixed the bug related to sharing posts on groups on behalf of a page;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 5.0.0 – 07 August 21 (Beta)
+ Integrated a new social network, Blogger;
+ Added a feature to group your accounts;
+ Added a feature to configure some custom settings for each account or community;
+ Added a feature to share posts on Facebook account stories via the cookie method;
+ Added an FS Poster column to the categories tab to schedule any category with a click;
+ Added an FS Poster news widget to the WordPress dashboard;
+ Added a new "Save & New" button to the Direct Share panel;
+ Changed the order of the schedule listing. Now, new schedules will be on the top;
+ Extended the LinkedIn accounts' token life;
+ Improved the account authorization not to lose account settings when you re-add your accounts;
+ Improved the account authorization to apply page/group name and profile image changes when you re-fetch accounts;
+ Fixed the bug related to posting interval between the same accounts option;
+ Fixed the bug related to sharing posts on groups on behalf of a page;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 4.6.1 – 29 Jun 21
+ Added an option to delete the WordPress native schedules;

+ Made the Direct Share compatible with LinkedIn's new API changes;

+ The activate for all users option has been optimized to activate accounts for a high number of users;

+ Provided more accurate display of Perso - Arabic text in the Instagram story;

+ Categories of the activate condition modal are ordered with the hierarchical list;

+ Fixed the bug related to WordPress user categories that visible to other users in the activate condition modal;

+ Fixed the issue related to text invisibility in the search box of the activate condition modal;

+ Fixed the error related to the Instagram cookie method;

+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v4.6.0 – 8 Jun 21
+ Added an option to give a name to posts when saving them on the Direct Share panel;
+ Made the plugin compatible with LinkedIn's new API changes;
+ Fixed the bug occurring when shortening URLs via TinyURL and category names have spaces;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

= v4.5.2 – 1 May 21 =
+ Fixed the issue related to adding GMB account using the cookie method;
+ Fixed the issue related to sharing images on Telegram;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

= v4.5.1 – 23 April 21 =
+ Added a "PRODUCT_CURRENT_PRICE" keyword to custom messages. The keyword will share the sale price if it is on sale; otherwise, it will share the regular price;
+ Improved the error messages;
+ Improved the counting visits to posts;
+ Improved the loading speed and reduced system usage;
+ Fixed the issues related to the Schedule module;
+ Fixed the issue related to sleep time;
+ Fixed the issue related to FS Poster meta box;
+ Fixed the issue related to sharing images on Telegram;
+ Fixed the issue related to Calendar;

= v4.5.0 – 30 Mar 21 =
+ FIX NULLED INSTAGRAM ADD ACCOUNT (READ INSTRUCTION INSTALLATION)
+ Added a new social network - Plurk;
+ Added a search feature for communities to the Accounts tab;
+ Added RTL support;
+ Added the Arabic language;
+ Added an option to edit cookies of accounts without deleting and re-adding them;
+ Improved the hashtags feature by replacing the "-" dash with an underscore;
+ Improved the Schedule module;
+ Improved the post visitor counter;
+ Elaborated some error messages;
+ Fixed the issue related to resetting conditions after editing conditions;
+ Fixed the issue related to the block editor auto-posting by Popup;
+ Fixed the issue related to the incorrect Cron Job timing;
+ Fixed the issue related to the update process;
+ Fixed the issue related to sharing videos to the Instagram story;
+ Fixed the issue related to Europe-based Facebook accounts by the cookie method;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

= v4.4.0 – 06 Mar 21 =
+ Added options to set different custom messages per social network on the Direct Share tab;
+ Added an ability to support uppercase letters in hashtags;
+ Added the "no flair" option for all subreddits;
+ Updated the translatable language files;
+ Fixed the issue related to links in tooltips;
+ Fixed the issue related to Facebook error messages;
+ Fixed the issue related to fetching all images of posts on some cases;
+ Fixed some issues related to Divi page builder;
+ Fixed the issue related to fetching locations on Google My Business;
+ Fixed the issue related to opening multiple modals on some websites;
+ The custom date range option automatically fills in today`s date for more easy date selection on the Schedule tab.

v4.3.9 – 11 Feb 21
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v4.3.8 – 11 Feb 21
+ Added more pre-ready date range options to the Schedule module;
+ Optimised the updater;
+ Fixed the issue related to the Pinterest warnings;
+ Fixed the issue related to the "Accounts not selected" error while WordPress native scheduling.

v4.3.7 – 08 Feb 21
+ Optimised to process too many categories, tags, custom taxonomies;
+ Fixed the issue related to the date selector on the Schedule module;
+ Fixed the issue related to counting characters that contains emojis on Twitter. Note that there can be some incorrect calculations when emojis are used in post messages.

v4.3.6 – 26 Jan 21
+ Optimized the shared post insights;
+ Added an option to schedule Today's posts;
+ Replaced the date range calendar on the schedule module with a new one;
+ Fixed the issue related to bulk schedule;
+ Fixed the issue related to Tumblr communities.

v4.3.5 – 21 Jan 21
+ Replaced the limited post filter option by date with the custom date range on the schedule module;
+ Fixed the issue related to updating the plugin;
+ Fixed the issue related to Telegram image sharing;
+ Fixed the issue related to activating conditions for all users;
+ Removed all the useless design components.

v4.3.4 – 17 Jan 21
+ Added a functionality to auto remove spaces in custom URL settings;
+ Fixed the issue related to ignoring conditions while auto-posting;
+ Fixed the bug related to schedule calendar view in the Direct Share tab.

v4.3.3 – 15 Jan 21
+ Changed the behavior of schedule system; now you can use any accounts without any limit of its condition;
+ Changed the way of fetching Odnoklassniki groups by user's permission;
+ Added option to replace the multiple blank lines to a single blank line;
+ Added smooth animations and optimized the plugin design;
+ Fixed the issue related to fetching pages and their photos on Facebook by cookie method;
+ Fixed the issue related to pending status of posts shared on Facebook by cookie method;
+ Fixed the issue related to sharing an image on Facebook by cookie method;
+ Fixed the issue related to Google My Business post and product sharing;
+ Fixed the issue related to double posting on the schedule module;
+ Fixed the issue related to special characters in the hashtags;
+ Fixed the issue related to the option of VK communities limit;
+ Fixed the issue related to uploading images to Telegram;
+ Fixed the issue related to text limit on Telegram;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

= v4.3.2 – 16 Dec 20 =
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

= v4.3.1 – 16 Dec 20 =
+ Fixed the bugs related to schedule module.

= v4.3.0 – 14 Dec 20 =

+ Added an option to disable the virtual Cron Job;
+ Added an option to keep or ignore skipped post logs;
+ Improved the option to remove all useless shortcodes;
+ Improved the Google My Business API error messages;
+ Fixed the issue related to the Divi page builder;
+ Fixed the issue related to order of posts while scheduling;
+ Fixed the issues related to Cron Jobs;
+ Fixed the issue related posts that don't match conditions of account;
+ Fixed the duplicate sharing issue;
+ Fixed the warnings that appears while updating.
------------------------
* Regarding the nulled, the too many update queries were improved.

= v 4.2.5 – 30 Nov 20 =
+ Returned the Google My Business cookie method to share products;
+ Added a {post_name} keyword to custom URL;
+ Added Russian translation;
+ Added descriptive errors to Facebook cookie method;
+ Added an ability to share tags (links inside content) on Telegram;
+ Optimized sharing by WordPress block editor;
+ Fixed bug related to previews on Google My Business link card view;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.


v 4.2.4 – 25 Nov 20 | Nulled By hotrowordpress

+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 4.2.3 – 14 Nov 20

+ Added the Google My Business posting type;
+ Removed the Google My Business cookie method completely;
+ Fixed the bug related to active accounts badge;
+ Fixed the bug related to posting on Google My Business;
+ Fixed the bug related to editing WordPress native schedule;
+ Fixed the bug related to posting tags of the product.
v 4.2.2 – 14 Nov 20

+ Fixed the issue related to scheduling when adding too many accounts;
+ Fixed the issue related to websites using PHP 5.6+;
+ Fixed the issue related to LinkedIn profile images;
+ Fixed the issue related to sharing posts again when updating the post;
+ Fixed the issue related to spaces between keywords in the URL settings;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.
v 4.2.1 – 12 Nov 20

+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 4.2.0 – 08 Nov 20

+ Google My Business API is integrated into the plugin;
+ Public accounts from the other user will be deleted if that WordPress user is deleted from the website;
+ Fixed the issue related to fetching Facebook groups by the cookie method;
+ Fixed the issue related to getting Telegram chat IDs;
+ Fixed the issue appears when adding a new LinkedIn APP;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

v 4.1.0 – 27 Oct 20
+ Added a feature to re-fetching groups, pages, etc.;
+ Added a feature to share on groups on behalf of the page by Facebook API method;
+ Added a bulk action mode to the accounts tab;
+ Added a feature to hide/unhide accounts;
+ Added a feature to filter accounts by their status, visibility, etc.;
+ Added a feature to activate/deactivate accounts for all users (for administrators);
+ Added an "Only custom message" post type to Facebook, Twitter, Odnoklassniki, and Linkedin;
+ Added a feature to see who is the post author on remote WordPress website;
+ Added a feature to change a single post schedule to multiple posts and reverse;
+ Added an option to disable notifications;
+ Fixed the issue related to fetching Facebook groups;
+ Fixed the single post scheduling issue;
+ Fixed the non-translatable parts of the plugin;
+ Fixed the issue related to pending post types;
+ Fixed the account and communities count issues;
+ Fixed the issue related to the Calendar view;
+ Fixed the issue related to page builder shortcodes;
+ Fixed the issue related to the maximum schedulable post limit;
+ Fixed the issue related to sharing images through Direct Share;
+ Some design improvements;
+ Made minor improvements and fixed some small bugs.

Demo: https://codecanyon.net/search/22192139

 • Xem thêm: tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Gỡ bỏ và ngừng cập nhật theo thông báo DMCA Takedown/Copyright Infringement Notice , mọi chi tiết vui lòng gửi mail về [email protected]

Vì đây là plugin có trả phí để getfile, donate để giúp hotrowordpress duy trì cập nhật thường xuyên

Đã sửa lỗi khả năng tương thích vô hiệu cho các phiên bản mới nhất của wordpress

Truy vấn SQL khi ghi đè FS Poster đã cài đặt từ blog hotrowordpress (Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt plugin, bạn không cần phải làm điều này):

Code:
ALTER TABLE wp_fs_apps ADD `version` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL;

Lưu ý: Nếu tiền tố prefix của bạn không phải là wp_, hãy thay thế nó bằng prefix của bạn.

Hoặc bạn có thể xóa hoàn toàn phiên bản cũ từ bảng điều khiển wordpress plugin và install bình thường nhé

### Hướng dẫn sửa lỗi “We detect that you installed our plugin an unofficial method! Please download our plugin from the official site. You have to do that for your site security. Please use only the official version of the plugin! All of other unofficial versions are a potential danger for your site!
www[.]fs-poster[.]com”

Hướng dẫn cài đặt cho những bạn đang cài đặt phiên bản cũ.

 • Bước 1:

Fs Poster plugin - cách cài đặt bước 1

 • Bước 2:

Fs Poster plugin - cách cài đặt bước 2

  • Hủy kích hoạt plugin và sau đó xóa nó.
  • Một thông báo sẽ xuất hiện rằng họ muốn xóa phần bổ sung và tất cả dữ liệu của nó và đặt có.
 • Bước 3: Tải lên phiên bản plugin mới và kích hoạt nó.
 • Bước 4: Quay lại bước 1 nhưng lần này chúng ta nhập và tải lên tệp mà chúng ta đã xuất ở bước 1 và mọi chức năng hoạt động bình thường.
49 bình luận
 1. Minh Nguyễn đã bình luận

  Mình còn 6 tài khoản MXH khác ko login được. nó cứ báo lỗi link là sao hả bạn. Linkdin, blogger, Reddit, wordpress

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn sử dụng medthod cookie nhé, xóa cache và nạp lại mã cookie vào lại nhé

 2. han đã bình luận

  update lên 4.4.3 vs bro

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok b

 3. Erdal Atalay đã bình luận

  Cho mình xin key tải với Admin.

  Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc bài viết nhé, toàn bộ hd bên trong

 4. Tony đã bình luận

  pass giải nén là gì vậy bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc hướng dẫn cuối bài viết nhé

 5. Sơn Dương đã bình luận

  Gần đây mình không kết nối với Facebook được nứa. Bị báo lỗi “We detect that you installed our plugin an unofficial method! Please download our plugin from the official site. You have to do that for your site security. Please use only the official version of the plugin! All of other unofficial versions are a potential danger for your site!
  www[.]fs-poster[.]com

  Nhờ bạn support. Cám ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chào bạn,
   Tất cả các ứng dụng tiêu chuẩn FS Poster Applications chỉ dành cho người dùng trả phí (lưu ý mình không share license được nhé).
   Phiên bản này đã được can thiệp và nulled. Để giải quyết vấn đề này rất đơn giản, hãy tạo ứng dụng của riêng bạn.
   Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn từ biểu tượng trợ giúp “dấu chấm hỏi” khi thêm tài khoản tùy thuộc vào mạng xã hội mà bạn chọn. Hoặc tìm hiểu cách tạo ứng dụng cho từng mạng xã hội bạn cần trên google nhé

   Thân,

 6. Ngan đã bình luận

  Ad ơi, nếu có key cho bản 4.0.2 add cho minh xin vói. Mình cài vào rồi nhưng không thể add account được ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này có bản mới rồi mà minh chưa có tgian update nữa, đợi vài hom nhe

 7. Xuan đã bình luận

  Ad ơi sao mình cài vô mà phần account không bấm được vậy ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này để mai mốt add v4.2 cho là hét nhé

 8. Thắng Quang đã bình luận

  Bản 3.7.2 này lỗi khi share bài lên các trang mạng. Mình ép 6 mạng xã hội. chỉ chia sẽ lần 1: 3 mạng. lần 2 mình bấm thêm 3 mạng còn lại mới dc. Không thể chia sẻ 1 lần bạn nhé. thank

 9. son dinh đã bình luận

  Bản 3.7.2 này lỗi khi share bài lên các trang mạng nhé ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn nói rõ tình trạng nhé, v1 thì có lỗi permision, v2 fix rồi. Bản mới này có thêm phương thức Standard App method hãy thử xem nhé. Nếu trc đó đã từng cài đặt Fs poster phiên bản cũ từ blog này, bạn phải gỡ cài đặt sạch sẽ và cài đặt lại từ đầu mới thấy Standard App method nha.

 10. Cihat đã bình luận

  Could you please send me the activation code?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nulled not key. Click continute to complete

 11. hoàng xuân Đức đã bình luận

  Cảm ơn các bạn đã chia sẻ plugin này ! mong bạn có thể cho mình xin pass, mình cám ơn !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   à quên, để mình mở ra. Này test xong mà quên bật

 12. Kiên đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Plugin đang được kiểm tra nha, xong là ad mở download ngay á

 13. Viễn Đỗ đã bình luận

  Cho mình xin key tải với Admin.

  Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này đang được kiểm tra nha, xong thì mình thả ra

   1. Viễn Đỗ đã bình luận

    Thanks Admin!

 14. son dinh đã bình luận

  Bản v3.6.4 này admin mới update ạ, cảm ơn bạn, nhưng cho mình hỏi cách cài đặt như thế nào ko ạ, nghe bạn nói execute sql mình ko hiểu phải làm ntn ạ. Nếu bạn giúp đỡ mình rất biết ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đoạn mã truy vấn sql nha bạn, mã này để nulled plugin cho bản cũ v3.6.3. Bản mới nhất này không cần nữa nha

 15. Quoc Thai đã bình luận

  share cho mình với, cảm ơn ad^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bản này ko cần key nha, bạn execute sql giống trong bài viết là dc

 16. Bách đã bình luận

  Bác cho e xin hướng dẫn với ạ … e cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình gửi hd qua mail r nha

 17. Hung Tran đã bình luận

  Bạn hướng dẫ Active với nhé, nó yêu cầu Key.
  Cảm ơn bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key download ad gửi r nha

 18. sơn đã bình luận

  cho mình xin key plug in này với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad

 19. Nguyễn Minh Anh đã bình luận

  Cảm ơn đội ngũ hotrowordpress đã chia sẻ nhiều plugin, theme hữu ích.
  Plugin FS Poster v3.5.8 cần có key. bạn gửi giúp mình key hoặc hướng dẫn sử dụng qua email nhé
  Cảm ơn các bạn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 20. Bùi Quang Sơn đã bình luận

  Cho mình xin key nhé

 21. tran dai vi đã bình luận

  Cho mình xin key với ạ,

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hướng dẫn mình gửi qua mail r nha

 22. Tan Nguyen đã bình luận

  Cho em key với ạ

  1. Tan Nguyen đã bình luận

   Làm mãi mà không được

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Bạn check mail nha, tutorial mình gửi r á

 23. Tạ Bản đã bình luận

  Plugin này kích hoạt lên yêu cầu mã kích hoạt admin ơi !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check mail nha

   1. Tạ đã bình luận

    Được rồi nhé admin, cảm ơn nhiều

 24. anh tuấn đã bình luận

  toàn lừa đảo, có nulled đâu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   TRước khi nói ai đó lừa đảo thì hãy xem xét các khía cạnh của mình trc đã cài đặt đúng chưa
   Ad tính gửi bạn cái key nếu ko vẫn ko cài được mà thôi thấy bạn có vẻ đã thích xài null mà còn ra vẻ từ giờ cái ip này là auto ko hỗ trợ nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.