Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

The Plus v5.0.10 NULLED – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin

10

ThePlus Addons for Elementor là Addon lớn nhất và sáng tạo nhất cho Trình tạo trang Elementor. Được trao giải là Addons Elementor tốt nhất bởi các chuyên gia trong lĩnh vực. Các tiện ích mở rộng hàng đầu: 60+ Elementor Widgets, 18+ Elementor Page Demos và hơn 300+ UI Blocks được tạo trong phần tử.

Addon này được tạo ra cho Elementor, bao gồm tất cả các elementor addons tốt nhất được tạo ra để đổi mới và sáng tạo.

ThePlus Addons for Elementor có các tùy chọn tùy biến tuyệt vời nhất có sẵn để làm cho addon này trở thành một ultimate elementor addon. POSIMYTH đã tạo ra mọi widget với sự chú ý tối đa đến từng chi tiết và đây là một bộ elementor addon đáp ứng đầy đủ.

ThePlus Addons for Elementor có các yếu tố mở rộng, một số trong số chúng là mailchimp, icon box, Customised Contact form 7 và các phần khác. POSIMYTH đã cố gắng biến addon này thành một elementor addon lớn nhất từng có trong từng điều khoản, tùy chỉnh, hiệu suất, tùy chọn và sáng tạo.

Demo: https://codecanyon.net/search/22831875

Tính năng nổi bật The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin

Tính năng The Plus - Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin

 • Info Box
 • Buttons
 • Pricing Tables
 • Stylist List
 • Video
 • Countdown
 • Heading Title
 • Advance Text Block
 • Social Icon
 • Gallery Grid
 • Gallery Masonry
 • Gallery Metro
 • Client Carousel
 • Client CSS Filters
 • Client Messy Columns
 • Client Load More
 • Columns
 • Client Center Mode
 • Before After
 • Animated Text
 • Smooth Scroll
 • Image Cascading
 • Creative Images
 • FlipBox
 • Dynamic Devices
 • Switcher
 • Accordions
 • Tabs/Tours
 • Row Background
 • Parallax Background
 • Segment Background
 • Canvas Background
 • Gallery Background
 • Client Grid
 • Client Masonry
 • Client Lazy Load
 • Blog Design Styles
 • Blog Grid
 • Blog Masonry
 • Blog Metro
 • Blog Carousel
 • Blog Filter
 • Blog Messy Columns
 • Blog Stagger Load
 • Blog Lazy Load
 • Blog Pagination
 • Blog Load More
 • Testimonials Style 1
 • Testimonials Style 2
 • Testimonials Style 3
 • Testimonials Style 4
 • Testimonials Center
 • Mode
 • Testimonials Messy
The Plus - Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin v5.0.10 Nulled Free Changelog

v5.0.10
Compatibility : Elementor 3.6 Compatibility Verified & Tag Update
Update : Scroll Navigation : SVG Icon styling option
Update : Scroll Navigation : Hide option
Version 5.0.9​
Revamp : Switcher: Icon Option Demo
Revamp : Switcher: Tooltip Option Demo
Revamp : Switcher: Label Width and Its Styling Demo
Revamp : Tabs & Tours : Description & Hint field Demo
Revamp : Tabs & Tours : Tab Mode (Slide & Swiper) Demo
Revamp : Tabs & Tours : Tab Active in Responsive Demo
Revamp : Tabs & Tours : Force All Close in Responsive Demo
Revamp : Tabs & Tours : Tab Columns Demo
Revamp : Tabs & Tours : Tab Autoplay with Play/Pause Control Demo
Revamp : Accordions : Expand/Collapse Button Demo
Revamp : Accordions : Horizontal Accordion Demo
Revamp : Accordions : Scroll Top Demo
Revamp : Accordions : Stagger Animation Demo
Revamp : Accordions : Search Demo
Revamp : Accordions : Slider/Pagination Demo
Revamp : Accordions : Autoplay with Play/Pause icon Demo
Revamp : Accordions : SEO Schema Markup (FAQ) Demo
Revamp : Countdown : 2 new styles In Normal Demo
Revamp : Countdown : Scarcity/Evergreen/Endless Countdown Demo
Revamp : Countdown : Fake Numbers Counter Demo
Revamp : Blockquote : Author Description Field Demo
Revamp : Blockquote : Icon Library & Media Demo
Revamp : Blockquote : Tweet Button Demo
Revamp : Blockquote : Drop Cap for First Letter Demo
Revamp : Blockquote : Border Layout option Demo
Revamp : Dark Mode : Elementor Global Color Connection
Added : Glassmorphism (Section/Column/Widget) Demo
Added : Neumorphism Demo
Added : Display Rules : HTML Rendering Option for Section
Added : WPML Compatibility : String Transition XML
Added : WP Seach Filter : Autocomplete Filter Type Added
Added : WP Seach Filter : PODS, Toolset and Metabox connection
Added : Social Embed : Google Map Added
Update : Google Map : Connection with WP Search Filter
Update : Image Cascading : CSS Background Filter
Update : Coupon Code : Redirect Link condition
Update : Google Map : Marker Clustering
Update : Infobox : Lottie Animations option
Update : WP Seach Filter : Reset Button Dynamic
Update : Dynamic Listing : Custom Query for Search List
Update : Social Review : CURL to WP REMOTE
Update : Social Sharing: Mobile Share Panel(In Mobile open application list)
Update : Smooth Scroll Allowed Browsers Improvements
Update : Improved Search Bar
Update : Improved Wp Search Filter
Update : Navigation Menu Accessibility for Mega Menu
Update : Row Background Canvas ID Dynamic
Update : Social Feed : Lazy/Load Button Improvement
Update : Social Feed Improvement
Update : Social Review Improvement
Update : Helpdesk and Feature Request URL Update
Update : Mobile Menu Icon Dynamic Styling Improved
Update : Navigation Menu : JUPITER Theme Compatibility
Update : Page Scroll : Multi Scroll : Right Template condition bug fix
Update : WP Search Bar : Backdrop Filter
Update : Backend Editor of elementor panel Spinner with Description
Fix : Process/Steps : Icon Link Layout Bug Fix
Fix : Seach Filter : Load More image size bug fix
Fix : Info Box : Tilt bug fix
Fix : Contact Form 7 : Ajax Response Styling
Fix : Mobile Menu : CSS Improvements
Fix : Button : CSS Improvements
Fix : Pricing List : CSS Improvements
Fix : Row Background : Canvas CSS Improvements
Fix : Search Filter : CSS Improvements

v5.0.8
Update : Product Listing: Out of Stock product price option
Update : Info Box: Carousel Layout Background Image option
Update : Coupon Code: Hide Link and Masking Text option in Standard Click Type
Update : Coupon Code: Tab Reverse link option in Standard Popup Type
Update : Coupon Code: Compatibility with custom loop in Dynamic Listing widget
Update : Search Bar: In Result Visibility Settings "Total Result" Text dynamic
Update : Search Bar: Result area link option Self or New Tab
Update : Social Review: Curl SSL Verify Peer option
Update : Video : Self Hosted video lazyload
Update : Woo Product Images: Link option in Feature Image
Update : Tabs & Tour : Arrow option
Update : Advertisement Banner: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Animated Service Boxes: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Button: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Header Meta Content: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Mobile Menu: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Navigation Menu: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Post Search: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Pricing Table: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Syntax Highlighter: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Table Of Content: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Timeline: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Woo Single Basic: Font-Awesome Inline compatibility
Update : WP Login & Register : Font-Awesome Inline compatibility
Update : Search FIlter: Font-Awesome Inline compatibility
Update : Coupon code : Backdrop Filter option in Modal Popup and Overlay
Update : Login & Signup : Backdrop Filter option
Update : Accordion: Backdrop Filter option in Title and Content
Update : Tabs & Tours: Backdrop Filter option in Title, Navigation Area and Content
Update : Process/Steps: Backdrop Filter option in Icons and Content
Update : Hotspot: Backdrop Filter option in Content
Fix : Row Background: Creative Background Image Attachment fixed bug fix
Fix : Page Scroll: Horizontal Scroll Slide/Anchor ID bug fix
Fix : Accordion content empty bug fix
Fix : Contact Form 7: Checkbox position bug fix
Version 5.0.6
Security Badge : Patchstack Security Audit Successfully Performed
Security Update : Few Security Updates
Fix : Tabs & Tours: Active tab minor bug fix
Fix : Search Filter improvements
Fix : Search Bar improvements
Fix : Mailchimp : First Name icon bug fix

Version 5.0.5
Update : Coupon Code : Scratch Coupon Type
Update : Coupon Code : Slide Out Coupon Type
Update : Listing Widgets : Pagination Next & Previous dynamic text
Update : Syntax Highlighter : Language text option in Toolbar
Update : Syntax Highlighter : Copy & Copied text and Icon option
Update : Syntax Highlighter : Download button and Icon option
Update : Mega Menu Post type exclude from search
Fix : Search Filter minor bug fix and improvements
Fix : Table : Row heading issue in mobile

v5.0.3 - 21 Aug 2021
Gallery Listing : Metro Layout CSS bug fix
FIX
Table : Animation issue
FIX
Bug fix and improvements
FIX

v5.0.2 - 18 Aug 2021
The Plus Settings -> Plus Widgets -> Unused Widget Scan and Disable OptionADDED
Elementor Free & Pro Widgets ManagerADDED
The Plus Settings -> Performance -> Elementor Free & Pro Widgets Manager -> Unused Widget Scan and Disable OptionADDED
Options to mange inbuilt caching from The Plus Settings -> Performance 1. Smart Advanced Caching 2. On Demand Assets LoadingADDED
Video Player : Schema Markup optionUPDATE
Page Scroll : Data attributeUPDATE
Mobile menu JSUPDATE
Navigation Menu : Dropdown Arrow optionUPDATE
Style Lists : Display Counter optionUPDATE
Hotspot : Link issue fixFIX
WordPress 5.8 compatibilityCOMPATIBILITY
Compatibility with Elementor v 3.4

v5.0.1 - 08 July 2021
WordPress Minimum version required set to 5.7
UPDATE
Social Embed : Bug Fix

Version 5.00 1 July 2021
We got audited and approved by Astra Security. View CertificateIMPORTANT
Mouse Cursor Check DemoADDED
Post Navigation Check DemoADDED
Pre Loader Check DemoADDED
Social Feed Check DemoADDED
Social Reviews Check DemoADDED
Social Sharing Check DemoADDED
Table Of Content Check DemoADDED
Woo Cart Check DemoADDED
Woo Checkout Check DemoADDED
Woo MyAccount Check DemoADDED
Woo Order Track Check DemoADDED
Woo Single Basic Check DemoADDED
Woo Single Image Check DemoADDED
Woo Single Pricing Check DemoADDED
Woo Single Tabs Check DemoADDED
Woo Thank You Check DemoADDED
Woo swatches Check DemoADDED
Pagination Next Button Bug FixUPDATE
Protected Content Cookie OptionUPDATE
CSP (Content Security Policy) implementation & UpdatesUPDATE
Product Listing : Hidden Product Visibility Bug FixFIX
Product Listing : Out of Stock Bug FixFIX
JS bug fix and improvements

v4.1.13 - 03 June 2021
Mega Menu : Vertical Side Menu Open DirectionUPDATE
Navigation Menu : Sticky Mobile Menu : Overflow OptionUPDATE
Security Improvements & Bug Fixes

v4.1.12 - 27 May 2021
Compatibility with Elementor v3.2.4UPDATE
Sticky Navigation : Backdrop filter optionUPDATE
Pricing Table : Tooltip on box and iconUPDATE
Table : Tooltip on box and iconUPDATE
Display Rules : Terms in SingleUPDATE
Social Icon : Tiktok icon addedUPDATE
Row Background : Image Segmentation box shadowFIX
Product Listing : YITH Quick ViewFIX
Infobox : SVG hover colorFIX
Bug Fixes & Security Updates

= v4.1.11 - 29 Apr 2021 =
Compatibility with Elementor v3.2
UPDATE
Bug Fixes & Security Enhancements

= Version 4.1.10 14 Apr 2021 =
Security Updates as per discussion with Wordfence TeamFIX
Login & Register : User Role selection from registerDEPRECIATION
Login & Register : New User Default Role fetch from WordPress settings PageUPDATE
Infobox SVG bug fixFIX
Animated SVG responsive bug fix

= Version 4.1.9 30 Mar 2021 =
Security error related to HTML tags validation (nearly identical to Elementor's Recent Patch)
Blog & Dynamic Listing : Load More and Lazy Load Undefined Variable
JS bug fix and improvements

= Version 4.1.8 - 19 Mar 2021 =
COMPATIBILITY - Elementor Free 3.1.4 & Pro 3.2.0
COMPATIBILITY - WordPress 5.7

= Version 4.1.7 - Important Update 09 Mar 2021 =
Important Update : Vulnerability fixed - Patch 2

= v4.1.6 March 8th =
Important Security Fix

= v4.1.5 05 Feb 2021 =
Demo Importer bug fix

= v4.1.4 =
Elementor Free & Pro 3.1.0COMPATIBILITY
Carousel Remote : Dots and Pagination optionsNEW
Chart : Smooth option in Line Chart FixUPDATE
Dynamic Listing : Include/Exclude Post Option Support in Lazy Load/Load More post FeatureUPDATE
Login & Register : Confirm Password Field Enable/Disable OptionUPDATE
Login & Register : Show/Hide Password Toggle OptionUPDATE
Login & Register : Password Hint in 5 Pattern with Hint Design OptionsUPDATE
Login & Register : Honeypot IntegrationUPDATE
Login & Register : Custom Email for Register UserUPDATE
Login & Register : Custom Email for Lost PasswordUPDATE
Offcanvas to Popup Builder name UpdateUPDATE
Popup Builder : Content Option Style new option of PopupUPDATE
Popup Builder : Show Content based on Page Load, On Scroll, Exit Inlet, After Inactivity, After X Page Views, Any Other Element's Click, and more optionsUPDATE
Mobile menu style 2 bug fix

= Version 4.1.3 26 Jan 2021 =
Pre-release basic compatibility with Elementor Version 3.1.0UPDATE
Button : Custom Attributes support in linkUPDATE
Column Responsive Group Control function conflict with Upcoming Version 3.1.0 bug fixFIX
Row Background : Custom canvas on load bug fixFIX
Advanced Button : CTA Button Style 14 responsive bug fixFIX
jQuery minor bug fix

= Version 4.1.2 - 15 Dec 2020 =
WordPress 5.6 Compatibility & jQuery UpdatesCOMPATIBILITY
Pricing List : Title Padding Responsive optionUPDATE
Hotspot : Common Styling optionsUPDATE
Support of Icon Library in Popular WidgetsUPDATE
All static icons moved from Font Awesome 4 to Font Awesome 5UPDATE
Blog Listing & Dynamic Listing : Preloader Option in Grid and Masonry LayoutUPDATE
Login/Register : Enable/Disable Login/Register to Reset Form optionUPDATE
Navigation Menu : Description Option in MenuUPDATE
Process Steps : Title tag optionUPDATE
Dynamic Category : SVG as a Thumbnail optionUPDATE
Carousel Anything & Tabs & Tour : Template shortcode optionUPDATE
Carousel Anything & Tabs & Tour : Template shortcode field for WPMLUPDATE
Tabs & Tour : Template shortcode optionUPDATE
Tabs & Tour : Template shortcode field for WPMLUPDATE
Vertical Swiping Bug Fix in slick.jsFIX
Stylish List : On Hover Inverse Effect Animation bug fixFIX
Horizontal Scroll bug fixFIX
Google Map : HTML Issue in ToolTip Resolved

= Version 4.1.1 =
- Elementor Pro fatal Error Fix
- Multisite Users : You need to enable both plugins for "Network Activated". Check Video Steps
- The Plus Addons for Elementor Free Version Dependency
- NEW: Mailchimp Widget : Group & Tag options
- UPDATE: Dynamic Listing : Boolean Condition for ACF repeater
- UPDATE: Team Member : 5 Column option for Desktop
- UPDATE: Team Member : Common option for Social Icon
- UPDATE: Product Listing : Out Of Stock Text Field
- UPDATE: Hover Card : Image as background option
- UPDATE: Login & Register : Password Strength Meter in Registration Form
- UPDATE: Login & Register : Validation in Registration Form
- UPDATE: Login & Register : Pattern variations for Password in Registration Form
- UPDATE: Navigation Menu : Sticky Mobile Menu Toggle Color styling
- UPDATE: Scale Issue in Center mode while use carousel with infinite mode
- UPDATE: Process Step and Testimonial connection
- UPDATE: Social Icon : Custom Icon Option
- UPDATE: Carousel Anything Template Section Manually by Shortcode Field
- UPDATE: Plus Extras : Sticky Column
- FIX: Page Scroll : Horizontal Scroll Anchor
- FIX: Navigation Menu : Metro Relayout
- FIX Audio Player : Trailing bug fix (#Arthur Morehead)
- FIX Page Scroll : Horizontal Scroll Image change
- FIX: Heading Title : Extra Title Position label reverse
- FIX: Mailchimp : Notification Message Update
- FIX: CMB2 JS Bug fix (cmb2-conditionals.js)

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Activation: bc8e2b24-3f8c-4b21-8b4b-90d57a38e3c7

10 bình luận
 1. Tinh Bui đã bình luận

  Lên phiên bản mới 5.0.9 bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   trong ngày a nhé, nếu có đk thì mua luôn license a nhé, e đang khuyến mãi mua elementor pro được tặng thêm 2 license addons trong đó có The Plus. Tổng chỉ $10, sau khỏi phải cập nhật thủ công hay chờ nulled

 2. đạt đã bình luận

  Mình chờ bản cập nhật này từng ngày á admin ơi T.T

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad đang có bản gốc chưa nulled, bạn có muốn thử thì ad up lên và chừa lại bản rollback muốn thử thì tự nhiên nhé@@. Còn lại thì đợi thêm nhé

   1. Thu Nguyen đã bình luận

    Hóng bản nulled ạ hehe

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     r nhé

 3. Thu Nguyen đã bình luận

  Có bản mới rồi admin ơi

  https://theplusaddons.com/changelog/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi mai or mốt nhé

 4. crishauser đã bình luận

  Version 5.0 vừa ra mắt rồi admin ơi, phiên bản cập nhật này xịn sò quá.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mai nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.