Rey v2.3.3 NULLED – Fashion & Clothing, Furniture WordPress Theme

30

Chủ đề Rey – Fashion & Clothing, Furniture WordPress Theme có lẽ là một trong những sản phẩm độc đáo nhất trên WooCommerce market, phù hợp với các cửa hàng Nội thất, cửa hàng Thời trang / Quần áo & Trang phục, cửa hàng Nghệ sĩ hoặc Họa sĩ và nhiều cửa hàng khác. Một Jack của tất cả các ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử.

Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 3Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 4Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 6Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 7Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 8Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 9Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 10Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 11Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 12Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 13Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 14Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 15Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 16Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 17Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 18Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 19Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 20Rey - Thời trang & Quần áo, Nội thất - 21

Rey – Multipurpose WooCommerce Theme

Rey là một chủ đề WordPress được chế tạo tốt, với nhiều tính năng, thiết kế tuyệt đẹp và cơ sở hạ tầng vững chắc để cung cấp nền tảng cho các dự án sắp tới của bạn. Mặc dù nó chủ yếu được coi là một chủ đề dành riêng cho thương mại điện tử, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của nó. Vì vậy, bạn có thể yên tâm sử dụng nó cho khá nhiều loại trang web.

ThemeFuzz dành riêng cho chủ đề này và tác giả muốn liên tục cập nhật nó với các tính năng, cải tiến, bản sửa lỗi và thiết kế mới đáng kinh ngạc.

Vui lòng liên hệ với ThemeFuzz nếu bạn có yêu cầu về tính năng. Tôi có một danh sách rất lớn các tính năng cần làm và các yêu cầu của bạn sẽ giúp tác giả ưu tiên chúng tốt hơn.

So sánh chủ đề Rey – Fashion & Clothing, Furniture so với các chủ đề khác

Tóm lại, ThemeFuzz muốn nói – Một chủ đề hiện đại, linh hoạt và nhẹ với nhiều tính năng.

Thông thường, các tính năng & tính linh hoạt đối lập với trọng lượng nhẹ và về cơ bản nó sẽ làm nổi bật chủ đề, nhưng đó không phải là trường hợp của Rey Theme. Vì tính mô đun của nó, mọi thứ được tải theo yêu cầu, nguyên tắc chung là – chỉ tải những gì đang sử dụng.

Đối với tác phẩm của người khác, nhiều tác phẩm là những chủ đề cổ hủ và chúng trở nên không thể nhầm lẫn được do nền tảng tổng hợp của chúng. Một lần nữa, không phải trường hợp của chủ đề Rey. Cơ sở hạ tầng của nó sẽ luôn ưu tiên tính mô-đun, làm nền tảng ổn định cho các dự án hiện tại và tương lai.

Demo: https://themeforest.net/item/rey-multipurpose-woocommerce-theme/24689383

Download Rey v2.3.3 - Fashion & Clothing, Furniture WordPress Theme Nulled Free Changelog

V2.3.3 REY THEME REY CORE
20 Mar. 2022
Improvement: Updated Google Fonts lists;
Improvement: Product grid element, added free drag mode option;
Improvement: Header Account, mobile support for the Wishlist product list;
Improvement: Change Quickview and Wishlist buttons tags to button;
Fix: Product Grid, Sale query, fixes duplicated items;
Fix: Upsells in product page, acts as a paginated archive;
Fix: Php warnings;
Fix: Related products title styling not showing correctly;
Fix: Checkout form labels, missing required star;
Fix: Results count text staying outside of the loop header block;
Fix: Elementor Gallery, column styling issues on mobiles;
Fix: Blog teasers not showing anymore;
Fix: Ajax login, throws error when using incorrect account details;
Fix: Header Nav, mobile logo width not applying;
Fix: Elementor 3.6 compatibility improvements;
Fix: Elementor Pro, product page’s gallery element not rendering properly in edit mode;
Fix: Text widget, underline links for bolded links;
Fix: Variation swatches, use variation image items, not working sometimes;
Fix: Ajax variables popup, tweaks when selecting an external swatch;
Fix: Product category grid inheriting parameters from a grid placed in Cover;
Fix: Product page navigation, activating under its button;
Fix: Cover Split, compatibility on tablets;
Fix: Custom templates product page gallery not applying styles;
Fix: Section padding, sometimes getting the page stuck;
Fix: Swatches in catalog not changing images when showing all attributes;
Fix: Side filter panel width on tablets;
Fix: Search form options in Customizer, not showing controls for Inline form;
Fix: Product page mobile gallery showing broken images (when having variations with extra images);
Fix: Catalog swatches sometimes is not updating the thumb url;
Fix: Default basic header, mobile issues with height;
Fix: Posts element, manual selection for pages too.
v2.3.2 REY THEME REY CORE
27 Feb. 2022
Fix: Catalog items, thumbnails as slideshow, not showing images on mobile;
Fix: Buy now button shows regardless if disabled;
Fix: Columns width sometimes cannot be adjusted properly;
Fix: Product items with slideshow, sometimes showing incorrect;
Fix: Brand image missing and compatibility with WooCommerce attributes element;
Fix: Gallery refresh when using extra variations images;
Fix: Product gallery with custom templates better compatibility;
Fix: Titles before/after categories not showing in categories;
Fix: Gap when dismissing top store notice;
Fix: Some Customizer controls not generating proper responsive values;
Fix: Related products still showing up regardless if they’re disabled;
Fix: Contact form 7 compatibility;
Fix: Lazy loaded assets, in some cases are not loaded;
Fix: Up-sells and lazy loaded product grid;
v2.3.0 REY THEME REY CORE
21 Feb. 2022
Improvement: Module manager. Added the ability to disable modules and features that are not used, avoiding any trace of their code;
Improvement: Refactored larges parts of code within the Core plugin;
Improvement: Added Starter demo, a useful tool for those who want to start cleaner with a simpler pre-made site;
Improvement: Added Slider widget for Elementor, a basic slider instead of complex cover sliders;
Improvement: Reorganized Customizer options, to be more descriptive and relevant;
Improvement: Trigger element, added “Toggle content visibility” functionality to show/hide any element, section or column in the page;
Improvement: Trigger element, added “Open popover” functionality to display any content (including global sections) through a dropdown;
Improvement: Added Wishlist sharing icons;
Improvement: Recent products in cart loading through Ajax;
Improvement: Filters Top bar, when in sticky mode, ability to attach to bottom;
Improvement: Product grid, query by custom min/max price;
Improvement: Heading partial highlight, support for long lines;
Fix: Compare products, ability to show the custom attributes;
Fix: Extra variation images compatibility with Single variations plugin;
Fix: Conflict with WooCommerce Variation Swatches and Photos;
Fix: Products per page showing in related products;
Fix: Cross-sells bubble on RTL layouts;
Fix: Mega menu overlay issue while editing in Elementor;
Fix: Compare and Wishlist display problems after add to cart button in product page;
Fix: Carousel element, button styles not applying;
Fix: Cards product item skin compatibility with mobile list view;
Fix: Compatibility with WC Vendors plugin;
Fix: Image Carousel with links;
Fix: WooCommerce single variations plugin compatibility with Rey’s filters;
Fix: Custom product page, video link not working;
Fix: Carousel Section skin in product grid, added back support for thumbs;
Fix: compatibility with Woo Variation Swatches Pro not showing swatches on first product item;
Fix: Catalog teasers with WPML;
Fix: Swatches in filters, compatibility with WPML;
Fix: Compatibility with filters, Iconic Swatches and WPML;
Fix: WPML better compatibility with Rey’s custom templates;
Fix: Section modal prevent reopening “forever” wasn’t working properly;
Fix: Variation attributes label cell background color;
Fix: Wishlist not working properly sometimes in multilanguage context;
Fix: Active filters with “Apply filters” button, not working;
Fix: Wishlist button not showing in Quickview;
Fix: Mini-cart quantity not limiting on available stock;
Fix: Product page’s mobile gallery sometimes sets images of related product variations;
Fix: Sometimes reviews don’t load when using ajax load;
Fix: Product page’s variations, update gallery on single variation click;
Fix: Wishlist panel position on mobiles;
Fix: Section padding with custom breakpoints;
Fix: Menu items ids avoid being duplicated;
v2.2.2 REY THEME REY CORE
14 Dec. 2021
Improvement: Quickview, added navigation arrow buttons inside;
Improvement: Variation Swatches’ Clear button, replaced with an improved markup;
Improvement: Updated ACF Pro to 5.11.4;
Improvement: Added products per page switcher;
Improvement: Better compatibility with Advanced Woo Search;
Improvement: Compare, added option to be aware of the attribute visibility;
Fix: Custom checkout login button still showing up regardless if disabled in WooCommerce’ account settings;
Fix: Compare button, padding issues on product page;
Fix: Size charts plugin compatibility;
Fix: Filters accessibility issue;
Fix: Tags filter widget hiding sibling items regardless if multiple tags are selected;
Fix: Cookies dependency script from WooCommerce is sometimes not loaded;
Fix: WPML currency not working with lazy product grids;
Fix: SkewSection prevent clicking on video;
Fix: Deselecting active parent categories in filters;
Fix: Compatibility with Jetpack’s lazy loading;
Fix: Automatically hide modal containing a newsletter form on successful submission;
Fix: PHP error with YITH Gift Cards enabled;
Fix: Variation swatches and filtering auto-select attribute (ex: color);
Fix: Variation swatches RTL improvements;
Fix: Price instalments sometimes showing a huge number for “from-to” prices;
Fix: Estimated delivery dates utf8 encode by default;
Fix: Compatibility with Slider Revolution, not adding custom fonts and causing its crash;

v2.2.1.1 REY THEME REY CORE
26 Nov 2021
Improvement: Scheduled sales, added new Countdown style – Inline and options to stretch or align to center;
Fix: Customizer’s fonts sometimes are not loaded;
Fix: Size charts plugin compatibilities;
Fix: Scrollbar fixes;
Fix: PHP error happening sometimes when Core is disabled;
Fix: Fatal error when Woo disabled;
Fix: Icons in menu not showing properly with svg’s;
Fix: When Customizer dynamic cache is disabled, the styles still remain cached;
Fix: Product page’s free shipping text not showing up anymore;
Fix: Remade compatibility with Iconic Attribute Swatches plugin;
Fix: Product item slideshows sometimes not showing fine with custom thumbnail container height;
Fix: Sometimes in-stock filters inherit a wrong comparison operator;
Fix: Swatches module, better compatibility with other plugins;
v2.2.0 REY THEME REY CORE
18 Nov 2021
Improvement: Added Variation Swatches internal module with various styles eg: https://d.pr/i/fyxKAl . No need for external plugins to display the swatches, neither in product page or archive. More inside the KB article;
Improvement: Added Scheduled Sales badges or countdowns in products eg: https://d.pr/i/tFaXDH or https://d.pr/i/XtFl8e ;
Improvement: Added Carousel element supporting various card templates and multiple source types;
Improvement: New product catalog item skin – Rigo eg: https://d.pr/i/5K2WgW ;
Improvement: Added Grid element with multiple source types, regular or list grid and various card layouts;
Improvement: Posts element, support for pages too;
Improvement: Cart element, added option to replace empty cart template with generic global section;
Improvement: Added control to replace empty product catalog pages (and search) with generic global section;
Improvement: Wishlist page, added option to replace empty template with generic global section;
Improvement: Button element, support for Triggers (such as opening an off-canvas panel);
Improvement: Trigger element, option to stretch button;
Improvement: Ability to link everywhere to trigger any offcanvas panel;
Improvement: Menu element, Product categories skin, added option to disable Uncategorized item;
Improvement: Menu element, Product cat. skin, compatibility with Vertical/Horizontal sliding menus;
Improvement: Product grid, option to hide the no-results notice;
Improvement: Request quote, will show variation attributes in popup and mail;
Improvement: Newsletter form, more customisation options;
Improvement: Product grid’s arrows, extra style customisations;
Improvement: Slider element, new bullets style (bars);
Improvement: Posts element, inner skin option to have gradient overlay;
Improvement: Inline Search form (element), added option to disable results overlay;
Improvement: Cover SideSlide added support for videos on mobile;
Improvement: Menu element, added ability to link the custom title;
Improvement: Cover Skew, added option to disable entry animation;
Improvement: Updated ACF to 5.11;
Fix: Advanced Size Charts plugin, options not showing up in Customizer + compatibilities;
Fix: Global sections date visibility & timezone;
Fix: Product catalog teasers positions, not working;
Fix: Posts element in carousel mode, sometimes not loading in the frontend;
Fix: Cover Split, workaround for Chromium browsers when showing blurry images;
Fix: Grid gallery zoom expanding image boundaries;
Fix: Safari 15 issues with Distortion Cover;
Fix: Text widget’s links not applying the link effects;
Fix: WPRocket when Delay JS is enabled, force disable product page gallery loading state;
Fix: Bottom description controls show up for non-public product attributes;
Fix: Cart panel remove buttons conflicts with Flying Pages scripts;
Fix: Php error with Badges showing sometimes;
Fix: Sidebar popup close button on hover appearing invisible;
Fix: PHP error with Autoptimize plugin;
Fix: video embed in product page’s short description;
Fix: Product item slideshows, not working properly when disabled on mobiles;
Fix: Chevron icon not showing properly;
Fix: Tag pages not being able to hide title;
Fix: PHP fatal error happening sometimes in backend mode;
Fix: Product page gallery bullets improper count when using video;
Fix: Removed Product grid’s container offset option. Better to use the parent column’s utility expand to edge classes;
Fix: Product page video not working with timestamp in link;
Fix: Category filters switch to siblings when multiple is not possible;
Fix: Checkout custom layout, when billing first and different address checked, force shipping validation;
Fix: Summary tabs, not opening first by default;
Fix: Product grid element, excerpt display settings not being able to show on mobiles;
Fix: Compatibility with Iconic Single variations;
Fix: Wrapped product item skin’s height not properly covering the image;
Fix: Cart page, missing quantity controls;
Fix: Posts element on a single column having large gaps;
Fix: Product page’s mobile accordion, added scroll in position, smooth animation and arrows;
Fix: Quickview with Accordion items, duplicated Specifications block;
Fix: Compatibility with WPRocket, in some cases Delay JS is not running even though it’s enabled which causes invalidation checks in Rey;
Fix: Sticky Add to cart bar prices missing dash;
Fix: Modal section resizing in edit mode not working;
v2.1.3 REY CORE - 6 Oct 2021
Improvement: Added option to disable Add To Cart button in product page, regardless of Catalog Mode;
Improvement: Support for toggle text on Dynamic text skin;
Improvement: Slider Nav. widget, added hover color control;
Improvement: Added support for inline video in Product page’s gallery;
Improvement: Added support for product brands to be shown in cart or checkout;
Fix: My account panel, bottom links missing href attribute;
Fix: Menu Element, sometimes All categories not showing;
Fix: Split slider, scroll hijack fix;
Fix: Product page social icons mobile alignment with multiple icons;
Fix: Rating stars alignment on RTL layouts;
Fix: Fatal error sometimes happening for Badges;
Fix: Missing short description element;
Fix: Compatibility with Autoptimize;
Fix: Request a quote button not showing when specific categories are selected;
Fix: Catalog Mode, added extra option how to handle variable products;
Fix: Compatibility improvements with WooCommerce Product Table plugin;
Fix: Attribute Filter widget’s Hide Empty not being able to uncheck;
Fix: Carousel Uno, tweak to allow link to wrap slide;
Fix: Fatal error in checkout showing sometimes;
Fix: On-sale filters on shop page, sometimes showing all categories, not just parent ones;
Fix: Sometimes Buy now button is not grabbing product attributes;
Fix: Ajax variation form in catalog, causing spacing at the bottom of the site;
Fix: Product catalog Add to cart quantity not counting properly;
Fix: After add to cart popup issue when Masonry is active;
Fix: Custom product tabs, forcing custom title on product save;
Fix: Posts widget, excerpt length limit not working with custom excerpts;
Fix: Custom add to cart button icon in After added to cart popup;
Fix: Wrapped product catalog skin with Metro grid visual issue;
Fix: Option to disable the internal critical css, which is sometimes causing conflicts with other caching plugins.

V2.1.2 REY THEME REY CORE
7 Sept 2021
Improvement: Added social sharing element;
Improvement: Updated ACF Pro to v5.10.2;
Improvement: Reviews (PDP) element, more customisation controls;
Improvement: Product grid component styles, added option to hide component on mobiles;
Improvement: Added separate Product page “Description” element for Custom templates;
Fix: Extra images gallery fix with Custom templates;
Fix: WPRocket compatibility with Delay JavaScript option;
Fix: Dropdown filters shown even though they’re empty;
Fix: Price features, sometimes are applying for related products grid;
Fix: Load more pagination with Product grid in Current query mode;
Fix: PHP notice when using filters;
Fix: Accessibility improvement;
Fix: Sometimes product gallery is not loading;
Fix: Some products in cart panel are shifted;
Fix: Compatibility with Elementor PRO for the grid items display;
Fix: Woo Discount Rules compatibility with discount badges;
Fix: Sometimes reviews block not staying closed (using Woo Photo Reviews plugin);
Fix: Elementor global button styles compatibility improvements;
Fix: Sometimes ajax search not working with WPML;
Fix: Compatibility improvements for YITH Product Addons;
Fix: Compatibility with Woo Perfect Brands plugin;
Fix: Bulk saving brands sometimes not working;
Fix: Wishlist page appearing unstyled;
Fix: Checkout custom layout, sometimes “Create account” shows twice;
Fix: Product page gallery’s mobile thumbs not showing up when clearing variation;
Fix: Stars icons in reviews and product page, sometimes appearing cut-off;
Fix: View Selector, compatibility fix with Elementor Pro;
Fix: Elements containing social icons, added rel noreferrer;
Fix: Mobile gallery in product page, not showing the video button;
Fix: Product video modal, close button on mobiles;
Fix: Related products element, not setting column properly;
Fix: Product grid not showing “no results” templates when empty;
Fix: Search form element, not applying post type setting;
Fix: Cart element in header sometimes having missing styles;
Fix: Search not returning items when a taxonomy was selected to be included, but is missing;
Fix: Load more posts in Blog;
Fix: Quantity select box in Quickview panel.

v2.1.1.1 REY THEME REY CORE
17 aug 2021
Improvement: Added Discord social icon;
Fix: Custom logo in fixed mode sometimes not working properly;
Fix: Product page gallery’s thumbnails navigation not showing sometimes;
Fix: PHP parse error;
Fix: Wishlist items in Cart sometimes showing reviews;
Fix: Product grid element on related, cross-sells and up-sells, returning products when empty lists;
Fix: Compatibility with WVS Pro with swatches limit option;
Fix: Related products carousel;
Fix: Elementor alignment icons in controls;
Fix: Highlighted heading mark with gradients in Safari not showing the text properly if on a new line;
Fix: Missing reviews choice in Tabs/Blocks element;
Fix: Reviews as classic layout not firing the ajax call;
Fix: Multiple filters with Apply button sometimes not working properly;
Fix: Sticky global sections per page, possibility to be disabled;
Fix: Slider Nav. with Product grid lazy;
Fix: Discount labels with grouped products;
Fix: better compatibility with Woo Discount Rules;
Fix: Drop-down filter visual tweaks;
Fix: Zoom icon in product gallery with text button.

V2.0.9 REY THEME REY CORE
22 July 2021
Fix: WordPress 5.8 compatibility with switchers in Customizer;
Fix: Custom text near product price sometimes returning an error;
Fix: Cart page element, sticky issues when opening shipping calculator;
Fix: Disabled calling a method from Product Size Charts for WooCommerce plugin, which has an invalidation issue;
Fix: Compatibility tweaks with YITH WooCommerce Product Add-Ons;
Fix: Load more button, last page counter not display proper count;
Fix: Checkout popup login layout not showing it when account already existing;
Fix: Buy now button in variable products;
Fix: Mobile product page gallery, video thumbnail opening the video modal;
Fix: Custom taxonomy filter widget, multiple filters not working;

v2.0.7 REY THEME REY CORE
18 June 2021
Improvement: Request a quote, added option for button to stay disabled when variations are not selected;
Improvement: Share links, changed from onclick attribute, to event listeners;
Fix: Header menu, issues on mobile landscape;
Fix: Updated “Having a coupon code” text to “Have a coupon?”;
Fix: 2nd image hover on products with center alignment;
Fix: Nest Cover style tweaks when just having a single slide;
Fix: Compatibility with Indeed Affiliate Pro plugin;
Fix: Off-canvas mobile menu compatibility with Header Nav element;
Fix: Bundled Products ajax popup compatibility;
Fix: TranslatePress compatibility;
Fix: Filters sometimes allowing multiple selections;
Fix: Price filter, compatibility with Multi-Currency plugin not passing valid values;
Fix: Hide status option in product page for variables, added exception for Backordered products;
Fix: ToggleBoxes activate with link fragments as well;
Fix: Sometimes product page gallery is not opening lightbox gallery on thumbnails;
Fix: Split slider, prevent scroll hijack if hash exists in url;
Fix: Fancy menu indicators showing undefined;
Fix: MyAccount panel showing empty when in off-canvas mode, on My Account page;
Fix: Price in Add to cart button, show total sum based on quantity
Fix: Shop teasers, count previous indexes;
Fix: Compatibility with Elementor Pro’s single post templates;
Fix: Product item slideshows, increased hover/clickable arrow areas;
Fix: Modal sections, sometimes not being properly rendered on mobile;
Fix: Compatibility with WooCommerce Germanized;
Fix: Product page gallery, load delay when product has a default variation set.

v2.0.6 REY THEME REY CORE
2 June 2021
Improvement: Added coupon code form in Cart panel;
Improvement: Added shortcode to support Rey’s “Request quote” on custom Elementor PRO built product pages;
Improvement: Marquee element, added link option;
Improvement: Updated ACF Pro to 5.9.6;
Improvement: Checkout custom layout thumbnail, pass through Cart item thumbnail filter;
Improvement: Cover SideSlide, added color controls for buttons;
Improvement: Quickview’s panel overridable through template file;
Improvement: Customizer, WooCommerce options, added shortcut for Cart panel;
Fix: Mega menu support for default header type;
Fix: Sometimes dropdown filters passing empty values causing empty product lists;
Fix: Sometimes Blurry slider doesn’t work when logged out, with EPRO’s carousel in page;
Fix: Text strings in coupon code, not always translated;
Fix: PHP notices;
Fix: Sometimes the product page gallery in Elementor Pro is not rendering properly;
Fix: Mobile, changing variations is scrolling to top even though setting is disabled;
Fix: Dropdown filters wrong top position;
Fix: Compatibility with Stripe For WooCommerce in checkout;
Fix: Attribute widget multi-cols option not working;
Fix: Some translations not working;
Fix: RTL fixes with stretched sections;
Fix: Using filters in Elementor page, sometimes returning empty results;
Fix: Product page gallery arrows not working when using Hover as trigger for thumbnails;
Fix: Column link to working with Elementor PRO’s dynamic tags;
Fix: Sometimes Ajax filtering links not working when the page has been filtered already;
Fix: Accessibility tweaks;
Fix: Mobile related products sometimes not having margins;
Fix: Mobile Filter button not staying on the same line with sorting select list;
Fix: Product page mobile gallery sometimes scrolling to top;
Fix: Using product grid carousel in archives;
Fix: Sometimes logo not sizing properly;
Fix: Discount labels compatibility with WooCommerce Single Variations plugin;
Fix: Compatibility with filters count and WooCommerce Single Variation plugin;
Fix: On-sale product filters not working properly sometimes in categories widget;
Fix: WooCommerce’s exclude categories from shop page not working with WPML;
Fix: Prevent Nest slider to start if there’s just a single slide inside;
Fix: Elementor Pro compatibilities;
Fix: Mini-cart markup adjustments for compatibility with more plugins;
Fix: After importing a template, the Update button is not greened out;
Fix: Mobile gallery not showing up if no image is set (with extra variation images);
Fix: Force showing Compare button on non-purchasable products;
Fix: Loop’s qty controls still showing for out of stock items;
Fix: Section column image tag, not inheriting tablet image on mobile;
Fix: Demo importing error;

v2.0.5.3 REY CORE - 17 May 2021
Improvement: Added option per product, to disable Specifications block entirely;
Fix: Hover underline buttons in Elementor not working properly;
Fix: WVS Pro compatibility with extra variations images;
Fix: Webfonts sometimes not getting correct saved values;
Fix: My Account panel, removed output transient;
Fix: Reverted method of getting the theme settings;

V2.0.5 REY THEME REY CORE
12 May 2021
Improvement: Various small performance improvements, by preventing specific parts of code to run in specific areas;
Improvement: Mobile improvements improvements supported only with WPRocket’s mobile caching. Read more here.
Improvement: Blurry slider, added control to disable Pause on hover;
Improvement: Elementor page with filters;
Improvement: Cart free shipping bar, added option to show bar & text over threshold;
Improvement: Added option to disable/hide out of stock variations (enabled by default);
Improvement: Added control in Customizer to easily transfer settings between parent and child theme;
Improvement: Add to cart button support for icons;
Improvement: Added new catalog product item skin – Iconized;
Improvement: Catalog’s basic product item skin, when setting “no gap”, support for bordered grid;
Improvement: Search form, added option to enable category list;
Improvement: Section, added option to transform background image to image tag (for the ability to lazy load them);
Improvement: Split cover, added option to prevent image cutting when disabling main slide;
Fix: related products still showing arrows if not a carousel;
Fix: Accordions and toggles inheriting a “read more” functionality;
Fix: Conflict between CSS Grid (Elementor PRO product archive) and product item slideshows;
Fix: Notices coming from Text element;
Fix: Side filter panel when aligned to the left;
Fix: Cart panel view cart button color options not applying;
Fix: Mega menus script optimisation when no panel actually printed;
Fix: Product page JS error happening sometimes;
Fix: Filter panel aligned on the left, sometimes not properly showing;
Fix: Cover Split with custom logo sometimes showing 2 logos;
Fix: Attributes filters sometimes showing empty results;
Fix: Elementor based filter pages sometimes resulting in infinite loop;
Fix: SideSlide cover, issue when hovering menu;
Fix: Sometimes paged pagination with ajax not working properly;
Fix: Cards product item skin with metro grid, not displaying images on mobiles;
Fix: Hover image animations since Elementor 3.2;
Fix: Some demos import without the header properly set;
Fix: Sticky section with shrinking on window resize;
Fix: Shipping bar, update in Cart page;
Fix: Product page’s gallery dots position when used with EPRO’s Gallery element;
Fix: Empty cart showing global section content if Hide empty cart is enabled;
Fix: YITH Gift cards compatibility tweaks;
Fix: YITH Product Addons compatibility;
Fix: SideSlide sometimes hiding captions when using YT videos;
Fix: Replaced occurrences of esc_attr_e() sometimes causing issues with translation plugins;

V2.0.4 REY THEME REY CORE
23 Apr 2021
Improvement: Added Cart panel “Free Shipping” bar option (eg: https://d.pr/i/zz8Nnf );
Improvement: Text element, added option to choose dynamic text;
Improvement: Text element added Read more/less toggle functionality;
Improvement: Product page’s accordions, added ability to add short description;
Improvement: Product grid element, added support to change the category and tags query operator;
Improvement: Ajax filters, added option to allow multiple filters to select any item, not just active siblings;
Fix: Mobile menu off-canvas panel, footer menu broken styling;
Fix: After Rey theme updates, removed button “Activate” ( which was activating the parent theme);
Fix: German Market plugin compatibility improvements;
Fix: Quantity field in Cart panel, accepting larger values than maximum;
Fix: Instalments price sometimes showing huge numbers;
Improvement: Section element, added control to hide for logged-in/out users;
Fix: GTranslate fixes;
Fix: Product page gallery with thumbnails sometimes showing wrong sized zoomed image;
Fix: Product page gallery not loading properly;
Fix: PHP notices when filtering products;
Fix: On-sale page, not showing categories;
Fix: Sale & Stock filters, don’t display if empty results;
Fix: Masonry grid layout in combination with product item slideshows;
Fix: PHP error happening sometimes;
Fix: Hotspots element, using SVG not getting coloured;
Fix: Sometimes filter panel doesn’t have a scrollbar;
Fix: Header Nav element, when having Off-canvas chosen;
Fix: Flying pages script causing issues in Cart page or anytime there’s a “Logout” link somewhere in the page;
Fix: Product page, fixed summary when opening cart jump;
Fix: Nest Cover doesn’t autoplay;
Fix: Tweak for sliders when in Elementor edit mode, to prevent a lag bottleneck;
Fix: Fixed summary, reverted a previous commit;
Fix: Fancy menu in Offcanvas panel overlapping content;
Fix: Checkout shipping methods not showing when having billing first and selling to a single country;
Fix: Sometimes mobile filter panel not being styled;
Fix: Force overlapping of the header over the Split slider;
Fix: Custom results count text not showing properly;
Fix: Loop variation swatches showing 2 images on click;
Fix: Dokan compatibility improvements;
Fix: Accordion tabs in Quickview panel not working;
Fix: Offcanvas lazy loaded through Ajax, added circle loader;
Fix: Quickview not starting thumbs carousel slider;
Fix: Wishlist not showing up when in Catalog mode;
Fix: Filters dropdowns on mobile sometimes not showing up;
Fix: Some cover elements not restarting properly in Elementor edit mode;
Fix: Rev slider element not working properly with deferring JS;
Fix: My Account drop-panel, showing empty sometimes;
Fix: Loop variations, update thumb url on select;
Fix: RTL improvements;
Fix: Ajax variations popup, not showing variations price anymore;
Fix: Product page’s upsells, added option to replicate same settings as Related products;
Fix: Product page gallery, sometimes not refreshing the zoomed image;
Fix: Quickview still running parts, even though it’s disabled;
Fix: Product page gallery with video, thumbnail not showing properly;
Fix: Points and rewards for WooCommerce plugin css tweaks;
Fix: Ajax attributes filters, not being able to select multiple items;
Fix: Elementor 3.2 deprecated notices;

= V2.0.3 REY THEME REY CORE =
31 Mar 2021
Fix: Related products, not displaying correct columns on mobiles;
Fix: Styling issues for widgets, when having an Elementor built archive;
Fix: WP-Util not loaded as dependency sometimes (eg: Cart/Checkout JS errors);
Fix: PHP error in Cart/Checkout;
Fix: Product page’s short description disable option, affecting archives descriptions;
Fix: Slow saving in Elementor;
Fix: Product page 360 image gallery;
Fix: Sometimes filters returning empty results;
Fix: Product page fixed summary when reversed;
Fix: Discount label not showing up for external products;
Fix: Sale x amount badge, added price formatting;
Fix: Section background slideshow, fix slide effect;
Fix: One Click Demo Import v3.0.x compatibility;
Fix: Prevent Product grid carousel from starting carousel if not enough slides;
Fix: Sometimes updating is not clearing dynamic cache;

= V2.0.0 REY THEME REY CORE =
Please test the update on a staging environment or make sure to backup your site first. You can also make use of the newly Rollback version feature from Rey’s dashboard.
22 Mar 2021
Improvement: General code rewrites and script replacements using much modern solutions;
Improvement: Added new CSS & JS assets management system. The assets have been split into multiple, much smaller pieces and loaded only on demand, when in use, combined and minified. This should cut assets sizes by over 50%. Also, Rey’s JavaScript is now deferred by default.
Improvement: Added new Customizer options panel called Performance settings, with a few options such as disabling Gutenberg editor styles and more. Most likely most pages don’t use those styles so it’s best to just keep them disabled. You can also enable them back individually per page.
Improvement: Added ability to exclude some of Rey’s built-in styling (such as buttons, forms etc), mainly when its needed to overwrite them through separate stylesheets;
Improvement: Added option to enable Flying Pages. This script will prefetch pages before the user click on links, making them load instantly. WPRocket already includes this so it will be disabled by default in Rey.
Improvement: Added ability to preload key assets (from the above the fold area) that should hint the browser to prioritise specific assets. Not to be abused as it could hurt your site if used improperly.
Improvement: Added Rollback Version feature in Rey’s Dashboard;
Improvement: Better WPRocket compatibility with Critical Path CSS;
Improvement: Category filter widget, rewritten some parts of it and created a new Structure option with several display modes;
Improvement: Header cart text, added support for {{count}} variable inside;
Improvement: Header’s Cart panel, added ability to show Recently viewed products. A preview can be seen in London demo.
Improvement: Section element, added ability to transform background image into an image tag, and to disable background image on mobiles;
Improvement: Section element, added option to stretch content inside and basically force a horizontal overflow on mobiles;
Improvement: Added option to lazy load column videos;
Improvement: Logo element, added height option and forced PX as default unit;
Improvement: Off-canvas global sections, will not load unless an element inside the page (such as Trigger) will call it;
Improvement: Ability to link product badges;
Improvement: Heading element, vertical added option to reverse the text;
Improvement: Added option for taxonomies, to add custom descriptions in the bottom (after the product grid);
Improvement: Product Grid element – Carousel mode, added options to disable carousel per breakpoint;
Improvement: Product Grid element – Carousel mode, added options to offset the slider (show parts of prev/next items);
Improvement: Product Grid element – Carousel mode, added option to select a responsive gap;
Improvement: Product Grid element – Carousel mode, added option to choose a custom arrow image;
Improvement: Posts element – Carousel mode, added options to disable carousel per breakpoint;
Improvement: Posts element – Carousel mode, added options to offset the slider (show parts of prev/next items);
Improvement: Load more button/ infinite loading, ability to store the page’s session while accessing a product and returning to the exact same location;
Improvement: Carousel Uno, adjustments to the layout
Improvement: Replaced all instances of Sticky content (Product page fixed summary, sticky section/column, etc);
Improvement: Product page’s fixed summary, added ability to turn gallery into sticky while scrolling;
Improvement: Cart/Checkout custom layouts, added option to display a small link to toggle the coupon form visibility;
Improvement: Checkout custom layout, added option to disable Rey’s fields rearrangements (causing conflicts with other plugins);
Improvement: Added option for product page’s short description toggle, to keep html tags inside;
Improvement: Added option for product page’s short description , to display after the Add to cart button;
Improvement: “Proto” loop skin, added control for links color;
Improvement: Language switcher element, added option to show element on mobiles;
Improvement: Extended option ‘”After” Content per Category’ to support Attributes too;
Improvement: Added custom width control for Inner Section elements (useful when working with alignments);
Improvement: Added option to enable Footer reveal on scroll;
Improvement: Cover split, added option to disable scrolling hijack and instead autoplay and use arrow navigation;
Improvement: Updated ACF Pro to 5.9.5;
Improvement: Support for quantity controls in catalog items (Simple products);
Improvement: Ability to show item subtotal in cart panel;
Improvement: Text element, added option to disable underline effect, but also added other styles too;
Improvement: Slider Nav. element, added option to be able to pick custom arrows;
Improvement: Estimated delivery, added fallback text controls for Out of stock & Backorders stock status. Also ability to disable Estimated delivery per page;
Improvement: Tag filter widget, added ability to manual add tags ids;
Improvement: Compatibility with Iconic WooCommerce Variation Swatches plugin;
Improvement: Request quote in products, include SKU;
Improvement: Product catalog’s Count text, ability to customize the text with custom variables;
Improvement: Text scroller added control to change the arrows distance
Fix: Product grid, not showing correct products sometimes when inside a category;
Fix: Mega menus shifting sometimes;
Fix: Some fonts from Adobe are not properly added in the typography lists;
Fix: Product page gallery on mobiles still show pagination if a single image available;
Fix: Issues with entrance animations happening when JS is deferred;
Fix: 360 Image gallery sometimes not working with Cascade layout;
Fix: Duplicated id’s of main menu when using Sticky global sections;
Fix: Various accessibility issues;
Fix: Off-canvas panel width on mobile, sometimes not working properly;
Fix: Categories nav. widget sometimes not linking properly;
Fix: Incompatibilities with YITH Product Bundles plugin;
Fix: Error sometimes happening in Menu element, Subcategories layout;
Fix: Blog, sometimes not working with Ajax load more button;
Fix: Hide on demand section option, fixed JS error;
Fix: Price features not working properly with Elementor product pages;
Fix: Product page’s Price features causing issues with the prices separator;
Fix: Discount label getting hidden when running WooCommerce MultiCurrency plugin;
Fix: Cart cross-sells product grid, issues when using the Masonry layout;
Fix: Buttons underline animation not working anymore;
Fix: Start with reviews block opened in product page;
Fix: Catalog Ajax popup for variable products, compatibility issues with WooCommerce Product Addons;
Fix: Custom related products, cannot empty the existing stored products;
Fix: Hotspot element, fix Add to cart url if site is in catalog mode;
Fix: Account popup form, added compatibility with password strength;
Fix: Sometimes product grid showing a component multiple times;
Fix: Product gallery, in mouseover mode, preventing click;
Fix: Sometimes product page’s main image not being able to zoom even though there’s a large image;
Fix: Specs in product page summary, sometimes showing too large and invisible;
Fix: Cover skew, fixes for an ultra wide mode;
Fix: Compatibility with WVS Pro’s Single variation click;
Fix: “Double-slider”, fixed on mobile where only 2 slides available;
Fix: Section – Skew, vertically aligned self-hosted video;
Fix: Mobile menu panel’s doubling social icons when having a Sticky top global section;
Lots of small tweaks not worth mentioning, but important nonetheless;

= V1.9.7 REY THEME REY CORE =
12 Feb 2021
Improvement: Header – Nav element, added support to choose using an Offcanvas global section (rather than the default menu);
Improvement: Toggle Boxes, added control to add a custom string to compare with current url for maintaining an active state;
Improvement: Product page’s gallery, added option to hover thumbnails and open image;
Improvement: Product page’s mobile gallery, disabled thumbnails if only a single image is published;
Improvement: Menu element, added new skin to display Product tags either normally or dynamically based on common shared posts (attributes, categories etc.).
Improvement: Section as modal, added max. height control;
Improvement: Added option to hide prices for logged out visitors;
Improvement: Header – Currency switcher element, added support for WCML;
Improvement: Language switcher element, added support for Gtranslate plugin;
Improvement: Added buttons into Checkout order confirmation page (Review orders and Continue shopping);
Fix: Menu element, Vertical sub-menu styles, fixed mobile swipe when going back;
Fix: Price slider filtering when having currency;
Fix: Loading issues with Javascript deferred;
Fix: Sometimes load-more products returns wrong results when having product grid in Cover;
Fix: Color pickers in Customizer;
Fix: Filters, on deepest category, show siblings;
Fix: Custom Checkout layout, not showing shipping cost when Billing form is set first;
Fix: Catalog teasers, issues when there are multiple items;
Fix: Sometimes menu items in mobile submenus now showing up;
Fix: Temporary fix to show “Terms and conditions” fields in Customizer > Checkout, until the bug is fixed in WooCommerce;

= v1.9.6 REY THEME REY CORE =
25 Jan 2021
Improvement: Added control to disable product count in catalog;
Improvement: Compatibility with Elementor Site Settings, added global fonts in Customizer lists, added option to disable Rey typography controls;
Improvement: Changed Customizer’s color pickers to support Elementor global colors;
Improvement: Infinite loading on mobile, patched to prevent automatic scroll to top;
Improvement: Header elements, added options for custom icons and positioning text under icon;
Improvement: WooCommerce Multilingual, mini-cart not showing correct currency;
Improvement: Added Patreon social icon;
Improvement: Menu icons, added option to show them above the text;
Improvement: Added default tab/bock content for Custom Tabs option in product pages;
Improvement: Elementor Pro compatibility, added option in product/archive templates to disable rey’s grid overrides;
Improvement: Clip in/out effect on sections, added option to animate on mobiles;
Improvement: Product page, vertical gallery, added container height option;
Improvement: Compare, hide rows that are empty;
Improvement: Header Nav element, added option for mobile menu to start with submenus opened;
Improvement: Price filter slider, added option to show currency;
Improvement: Added option to enable price to placed inside the product page’s add to cart button;
Improvement: Offcanvas global sections, added basic transition as new choice (css transition only);
Improvement: Product Grid, changed order by item, based on Query type setting;
Improvement: Cookie notice, added custom JS events;
Improvement: Added an option to disable header’s fade in animation on page load;
Improvement: Checkout custom layout, when selecting different shipping/billing details, start with empty fields;
Improvement: Updated ACF Pro to 5.9.4;
Fix: Nest cover issues with Firefox;
Fix: Mega menus reposition when scrolling the sticky header;
Fix: Stock filter count;
Fix: Menu element, subcategories skin, manual pick categories not showing items;
Fix: Price features, various fixes and improvements;
Fix: Overlap per page option, still considering it if inherit header position is selected;
Fix: PHP Errors if Elementor is missing;
Fix: Relevanssi plugin search not displaying thumbnails or titles;
Fix: WPRocket compatibility. Sometimes preloader is showing later;
Fix: Create account checkbox in Checkout missing when Shipping step is disabled;
Fix: Out of stock variations filter fix, conflicts with other plugins;
Fix: After add to cart popup, visual issue with Cross-sells popup from Cart panel;
Fix: Category filter widget, showing children categories when “Show children of current” option is enabled;
Fix: Sometimes filter panel overlay was not aligned properly;
Fix: Product thumbnail in cart panel when product is set to hidden from catalog;
Fix: Sticky top global section, not showing up when page is missing a header;
Fix: Ajax search sometimes not loading properly;
Fix: Product page fullscreen skin, issue with navigation and breadcrumbs position;
Fix: Cover Nest, header not animating smoothly;
Fix: Php 8 errors;
Fix: Disabled 2nd image for hovers on mobile;
Fix: Custom checkout layout, Phone number missing when Billing details are shown first;
Fix: Product badges issue in related products;
Fix: Toggable widgets, keep opened when filtering;
Fix: Compatibility with WOOCS (WooCommerce multi-currency plugin).

= V1.9.5 REY THEME REY CORE =

21 Dec 2020
New: Added filter by Meta (custom fields);
Improvement: On sale & In Stock filters, added counters;
Improvement: Product with no featured image, default to first variation’s image;
Improvement: added print url for product page, in the social icons list;
Improvement: Scroll to top button, added position option (to left);
Improvement: Cover split, added scroll sensitivity control;
Fix: Product carousels not loading sometimes;
Fix: Counters in Ajax filters sometimes not showing accurate counts;
Fix: Purchase code activation field, trim spaces;
Fix: Product page lightbox gallery, not showing controls on Safari;
Fix: Blog pagination inherits Products paginations settings;
Fix: Paged ajax pagination in EPRO archive templates;
Fix: Stripe fields not aligning labels properly;
Fix: Classic checkout with thumbs enabled, fixed alignment issues;
Fix: “Hide flat rate if free shipping” option to stop hiding Local pickup;
Fix: Teasers on shop, incompatibility with Elementor Pro;
Fix: Accessibility option not enabling focus ring;

= V1.9.4 REY THEME REY CORE =
Improvement: WooCommerce product size charts, added choice to place button inline with add to cart button;
Improvement: Added option for Account drop panel to prevent closing on scrolling outside the panel, in the page;
Improvement: Made ACF options menu, enabled by default;
Improvement: Attributes Filter widget, added “Range Points” display type;
Improvement: Added compatibility of Ajax variable popup with Cross-sells items in Cart panel;
Improvement: Added option to customize text of “Add to cart” button in Cross-sells products;
Improvement: Added option to display a dynamic Pay in instalments text eg: https://d.pr/i/VSXfla ;
Improvement: Scroll to top button, added control to hide per devices;
Improvement: Product grid element, added support for Cross-sells / Up-sells query type;
Improvement: Menu element, added support for Vertical menu submenus either vertical drop-downs or horizontal slides;
Improvement: Header Nav. element, added option to increase mobile panel close button size;
Fix: Hide out of stock cross-sells products (if specified in WooCommerce settings);
Fix: Typography fields appending NaN value;
Fix: Toggle boxes not activating the current url’s active item and tab;
Fix: Doubled thumbnail in Cart or Cart panel, when Checkout classic layout has thumbnails enabled;
Fix: Wishlist button not showing up sometimes in catalog;
Fix: Wishlist panel, scroll inside not working;
Fix: Quickview accordion items, not working in related products;
Fix: Elementor edit mode’s menu not showing up;
Fix: WP Store Locator css, tweaks for mobile;
Fix: Product page Fixed summary improvements and compatibilities;
Fix: Colorize scroll effect, exit animation not having a transition;
Fix: Up-sells display in product page;
Fix: SideHeader addon, various minor improvements;

= v1.9.2 =
Improvement: Product page, added option to insert a Total amount based on quantities;
Improvement: Product page, added option to disable variation price, and change the main price instead;
Improvement: Checkout custom layout, added option to hide shipping cost in information step;
Improvement: Product page badges, added option to stretch them as block;
Improvement: Cover split, switched from background based image to image tag;
Improvement: Scroll to top button, added control option to choose bottom distance;
Improvement: Section slideshow, more control over mobile aspect;
Improvement: Cover global section, added option in page settings, to limit content to container size;
Improvement: Fixed header layout shifts on load;
Improvement: Brands. added image support;
Improvement: Hide side social icons on Cart & Checkout pages;
Improvement: Menu element, added option to customize all margins;
Improvement: Customizer typography field, automatically add unit when missing;
Improvement: Added option to hide tags in product meta in single page;
Improvement: Added option to customize the Add to cart button text in product page and catalog;
Improvement: Quantity controls, disabled min/max buttons if unavailable;
Improvement: Mini-cart cross-sells added Quickview button;
Improvement: Currency switcher, added option to hide text completely;
Improvement: Compare, added option to choose exclusions from the list;
Improvement: Repositioned the Cross-sells popup bubble in the cart panel to refer to the last purchased item;
Improvement: Scroll to top button, added custom entrance position option;
Improvement: Wishlist & Compare, added options for tooltips and improved overall tooltips markup;
Improvement: Product Categories / Attributes widget, added option to display 2 columns;
Improvement: Quickview, added option to change gallery nav. style;
Improvement: Typography controls in customizer, added ability to close options panel when clicking outside;
Improvement: Cart/Checkout elements added options for sticky offsets;
Improvement: Checkout, classic layout added option to enable thumbs;
Improvement: Menu element, added controls to handle icons/image display;
Improvement: Added option to change click behaviour in Header Nav., to open submenus from indicator;
Fix: Clearing transients of product variation data for catalog;
Fix: Checkout custom layout, better field listeners for shipping cost;
Fix: PHP error in Compare module;
Fix: Fixed summary offset;
Fix: Sticky header going under admin bar;
Fix: Sticky Add to cart bar, properly close when clicking button;
Fix: Typography site styles not applying for mobiles;
Fix: Custom checkout layout, not refreshing shipping methods;
Fix: Menu indicators, sometimes not showing properly;
Fix: Product categories filters, fixed “Show parent and its siblings.” option when filtering in sub-terms;
Fix: Filters fix when using an attribute in Product grid element;
Fix: Checkout custom layout not updating shipping methods properly;
Fix: Product page, fixed summary, disappears when opening cart panel;
Fix: Variation images swatching in product catalog, also changing badge image;
Fix: Proto skin with stretched products;
Fix: Mega menus not setting up when importing demos;
Fix: Related products disable stretch si before/after products;
Fix: Mini-grid products, fix with second image display;
Fix: Quickview panel show video link when available;
Fix: Fancy menu depth issues;
Fix: Header Nav. element, horizontal alignment option;
Fix: Cross-sells carousel appearing smushed in the cart panel;
Fix: Sticky global sections, hide on breakpoints option;

= v1.9.1 REY THEME REY CORE =
23 Nov 2020
New: Added new demo Athens . Preview at https://demos.reytheme.com/athens/ .
Improvement: Added option to sticky columns, to sum offset with fixed header’s height;
Improvement: Added option to disable View Cart button from Cart panel, and move link onto the title;
Improvement: Cover SideSlide added controls to modify edge sizes;
Fix: Mobile menu panel cutoff when using Fixed header with Upwards scroll option enabled;
Fix: Discounts not refreshing when changing pricing;
Fix: Shipping cost display in Cart panel and Checkout;
Fix: Option “Hide shipping costs until an address is entered” was not considered for shipping;
Fix: Extra variation images, images reordering not working;
Fix: Header Nav. indicators not showing in Elementor edit mode;
Fix: Cart panel shipping price display with or without taxes;
Fix: Text Scroller sometimes throwing error;
Fix: Toggable sidebar widgets not refreshing after filtering;
Fix: Product page spacing issue when variation stock is enabled;
Fix: Empty “view cart” text in cart panel;
Fix: Product item, duplicate badges;
Fix: Footer incorrect styling when using Elementor Pro footer;
Fix: Php warning in Global sections admin when filtering for type;
Fix: Pagination – paged style, fixes when using product grid element in archives;
Fix: Menu hovers delays;


v1.9.0 REY THEME REY CORE
16 Nov 2020
New: Added Product list teasers. Add global sections into specific position of a catalog grid. Demo here , and here’s a quick video how to do it https://d.pr/v/WqC9Ow .
New: Added ability to stretch a product in catalog, and show it either with multiple images, or custom wide/contained image. Quick video here https://d.pr/v/LBVluj with demo and how to add it;
New: Added ability to publish another product item or Global section, before or after a product in product catalog. Quick videos here https://d.pr/v/JKtGCK (before, as global section) and https://d.pr/v/7wmP3t (after, product item). Here’s a quick video on how i made the global section https://d.pr/v/rzp4mr .
New: Cart panel added Cross-sells products bubble popup. Quick video here https://d.pr/v/xqeD6O .
New: Cart panel, added Cross-sells carousel inside the panel. Quick video here https://d.pr/v/C1doy8 .
New: Sticky social icons with various options. Quick video here https://d.pr/v/Y0kL9T and in action in Stockholm demo;
New: Heading element, added option for applying various styles per word individually (outline, highlight, marker, gradient etc.)
Improvement: Menu element, added option to enable css columns rather than flexbox (useful for hierarchical menu );
Improvement: Header Sticky, added option to show header only when scrolling upwards;
Improvement: Trigger element, hamburger icon, added multiple customisation options for the custom text layout;
Improvement: Discount label, added option to change to “Save $$” instead of percentage or sale;
Improvement: Checkout custom layout, added option to show Billing first;
Improvement: Checkout custom layout, added option to disable shipping step;
Improvement: Checkout custom, added hash urls for each step;
Improvement: Checkout custom layout compatibility with German Market;
Improvement: Checkout element, added option to display estimated delivery time;
Improvement: Toggle Boxes added option to wrap box in link;
Improvement: Menu element (and Header Nav.) added style to scale menu item on hover;
Improvement: Updated ACF to 5.9.3;
Improvement: Added support for back JS links, using “js-back-button” css class;
Improvement: Rey filter – Attribute, added “Range” display type;
Improvement: Category filter widget, added option to show children and also parent ancestor and siblings;
Improvement: Attribute filter widget, added color list display type;
Improvement: Filter sidebars handling for mobiles. Added option to choose which sidebar to open on mobile;
Improvement: Added filter panel position option;
Improvement: Added option to disable focus rings on buttons (enabled by default);
Improvement: Languages switcher element, added inline list style;
Improvement: Currency switcher element, added inline list style;
Improvement: Compatibility with PW Gift Card plugin;
Improvement: Disabled Hide title option for global sections as it was redundant;
Improvement: Cart page element, custom layout, added option to disable Cross-sells carousel (cart collaterals);
Improvement: Account panel in header, added option to display as Offcanvas panel;
Improvement: Added option to change star rating color;
Improvement: Edit with elementor items marked with global section type;
Improvement: Cover support for product tags archives;
Improvement: Cover options, added option to choose brand general cover
Improvement: Added option for disabling stock badge on product page;
Improvement: Product summary accordion/tabs, added option to make first opened on load;
Improvement: Compatibility with WooCommerce Custom Fields plugin;
Improvement: Cover skew added option to change overflow to hidden;
Improvement: Product item custom badges, added option to hide from catalog (not just product page itself);
Improvement: Added option in Header’s cart panel, to change “View Cart” button text, color and background;
Improvement: Fancy menu accessibility improvements;
Improvement: Added “Disable preview” button in Customizer. Sometimes it just runs much faster without previewing. The button is in the options eg: https://d.pr/i/WImwKd ;
Improvement: Extended cart panel closing triggers with a “Continue Shopping” button and ability to add a “Close” text next to X icon;
Improvement: Demo import, prevent WC. from re-creating pages;
Fix: Trigger element, broken hamburger icon styles;
Fix: Colorize section on scroll, fix on multiple instances;
Fix: Sticky column, sometimes looking broken when scrolling;
Fix: Cart panel not properly displaying styles. Make sure to check if you’re overriding template file in child theme;
Fix: Cart panel sometimes show unlinked images causing broken layout;
Fix: Estimated delivery not showing up in quickview panel;
Fix: Unloaded cart panel markup from Cart & Checkout pages;
Fix: Product summary accordion/tabs sometimes not registering Description;
Fix: Summary Tabs/Accordions not working properly in Quickview panels;
Fix: Marquee element, towards right not animating properly;
Fix: Toggle widgets tweaks and compatibility improvements;
Fix: Hide Brand attribute per product if specified in the attribute option;
Fix: Filters in elementor page not showing filtered items;
Fix: Inline search, FOUC issues;
Fix: Photoswipe, fixed preloader;
Fix: Reviews pagination styling;
Fix: PHP Notices;

pass: Xem hướng dẫn cuối bài viết

30 bình luận
 1. Vuong sầu đã bình luận

  Không cập nhật à ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đang overload quá nè. 2h sáng giờ mới bắt đầu update nha. Mai bạn dậy là ok á. Hy vọng ad còn đủ sức gồng cái blog này

   1. KIều Hoa đã bình luận

    Theme Này Cài Vào Giao Diện Thì Giống .
    Chức Năng Vẫn Không Giống Bản Quyền Ad Ơi
    Giúp Anh Em Hoàn Thiện Đi

 2. Nguyen Gió đã bình luận

  Cho mình xin bản gốc với ạ

 3. Trọng Lâm đã bình luận

  New Update Available: v2.0.7
  AD Ơi Up Date Lên Bản Mới Ạ
  Ad Quan Tâm Theme Này Giúp Anh Em Với
  Thấy Cứ Lỗi Hiển Thị Kiểu Gì

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chiều quay lại là update nhé

   1. Nguyễn Nam đã bình luận

    Chiều Rồi AD Ơi .

   2. Long đã bình luận

    Update v2.0.7 cho anh em dùng đi AD

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     chắc chắn tối khuya nay sẽ update nhé. thông cảm giúp ad

     1. Phát đã bình luận

      AD ơi Cập Nhật Fix Lỗi Đầy Đủ Cho Anh Em Luôn nhé Import Vẫn Còn Thiếu Mấy Cái Ảnh
      Nếu Được Có Hướng Dẫn Ad Cho Vào Cho AE Luôn Nhé

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      chịu đấy cái import là ở bên rey chứ kp ở cái bản null@@

 4. Nguyễn Nam đã bình luận

  Có bản cập nhật mới: v2.0.7
  AD Cập Nhật Với Ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chiều nhé

   1. Nguyễn Nam đã bình luận

    Chiều Rồi AD Cập Nhật Đi Ạ .

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     @@ bận quá tầm 6 7h nha

     1. Nguyễn Nam đã bình luận

      Ad ơi chưa được ạ

 5. Nguyễn Nam đã bình luận

  [ERROR] Failed to import “” (Đa phương tiện)
  [ERROR] Failed to import “img-2” (Đa phương tiện)
  [ERROR] Failed to import “img-3” (Đa phương tiện)
  [ERROR] Failed to import “img-3a” (Đa phương tiện)
  [ERROR] Failed to import “img-4” (Đa phương tiện)
  The Redux option name: -, was not found in this WP site, so it was not imported!
  Mình Đã Làm Theo Hướng Dẫn Của Ad Và Bị Một Trong Các Lỗi Sau Khi import thủ công
  Mong Ad Giúp Đỡ Ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vẫn vào ok đấy, thiếu vài ảnh thôi

   1. Nguyễn Nam đã bình luận

    The Redux option name: -, was not found in this WP site, so it was not imported!
    Còn Dòng Này Thì Xử Sao Ạ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     kệ đi bạn

 6. Nguyễn nam đã bình luận

  AD Cho Mình Hỏi Tải Tệp Về
  Giải Nén ra Có 2 File : Rey_nulled.zid và rey-child.zip
  Còn Mấy Cái File Kia Để Vào Đâu Ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc hd trong cmt trước nhé

 7. Nguyễn nam đã bình luận

  Lỗi trong hiển thị được danh sách import demo data
  AD ơi

 8. Hùng Nguyễn đã bình luận

  AD update theme này với ạ. Cảm ơn AD

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix rồi nha, tks b

   1. Nguyễn Nam đã bình luận

    AD Cho Mình Hỏi , Mình Giải Nén Tệp Trên
    rey-nulled.zip —-> cài vào giao diện
    rey-child.zip —–> cài vào giao diện
    Plugins ——> Cài Vào Plugins
    Demos ——-> Chọn Mẫu Rồi Cài Mẫu Thủ Công
    Licensing ——> file này có cần cài vào đâu không ạ
    readme.txt – ——>file này có cần cài vào đâu không ạ
    rất mong ad giúp đỡ ạ
    readme-nulled-version.txt —–> file này có cần cài vào đâu không ạ
    release-notes.htlm ———->file này có cần cài vào đâu không ạ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     bạn cài xong theme, ko activate
     Cài các plugin cần thiết và activate nó ví dụ như Elementor pro + free, Woocommerce, Contact Form 7, Redux, bộ rey core plugin (nằm trong package)…
     Cài xong plugin thì activate theme và chạy trình import thủ công gồm 4 file nằm sẵn trong package nhé
     —————————————
     Licensing, readme.txt, release-notes.htlm là các tài liệu liên quan nằm trong package kệ đi
     readme-nulled-version.txt là tệp hướng dẫn cài đặt cơ bản

     1. Nguyễn Nam đã bình luận

      Mình cảm ơn ad

     2. Long đã bình luận

      AD ơi Pugin Redux
      Mình Tải Ở Đâu Về ạ
      Cảm ơn AD đã Đọc Bình Luận ạ

     3. HoTroWordpress đã bình luận

      tải trên wordpress.org đó, search trong plugins -> add new. mà tùy vào demo nào cần nữa

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.