Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

wpDataTables v4.5 (+addons) – Tables and Charts Manager for WordPress

18

wpDataTables là một trình quản lý mạnh mẽ của các bảng và biểu đồ linh hoạt dưới dạng plugin WordPress. Chỉnh sửa và quản lý đơn giản. Bộ dữ liệu lớn rất nhanh (hơn 10.000 hàng). Bảng tính đáp ứng với vài cú nhấp chuột.

Nhập Excel hoặc CSV vào các bảng có thể chỉnh sửa. Thực hiện các phép toán. Chỉnh sửa bảng tính trong WordPress cũng dễ như chỉnh sửa trong Excel. Lấy dữ liệu bảng từ bất kỳ nguồn nào – Excel trong MySQL. Bạn không biết SQL? Sử dụng trình tạo truy vấn.

Demo: https://codecanyon.net/search/3958969

Các tính năng của plugin wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress

Tính năng wpDataTables plugin

 • Khả năng thích ứng: Bạn có thể sử dụng cho các bảng wpDataTables linh hoạt trong WordPress, có thể được sử dụng trên mọi thiết bị.
 • Các bảng rất lớn: wpDataTables hoạt động rất nhanh với các bảng lớn, lên tới một triệu hàng. Tất cả các hoạt động sẽ được xử lý bởi máy chủ MySQL.
 • Editable: Bàn wpDataTables có thể được làm sẵn để chỉnh sửa – và người sử dụng WordPress có thể chỉnh sửa nội dung của các bảng WordPress trong một hàng hoặc theo hình thức tạo ra.
 • Bộ lọc và tìm kiếm nâng cao wpDataTables: cho phép bạn tạo các bộ lọc riêng cho bộ dữ liệu của mình, điều này khá thuận tiện để nhanh chóng thu hẹp kết quả của bảng WordPress của bạn.
 • Sử dụng plugin WordPress này, bạn có thể chọn các ô, hàng, cột tùy thuộc vào nội dung của chúng – trong Excel chức năng này được gọi là Định dạng có điều kiện.
 • Các lược đồ và sơ đồ: Mỗi bảng WordPress có thể được sử dụng làm nguồn dữ liệu để tạo sơ đồ WordPress. Biểu đồ được hiển thị bởi 3 máy phát mạnh mẽ và có thể thay đổi trong thời gian thực.
 • Người tạo báo cáo: Mệt mỏi vì phải điền cùng một tài liệu nhiều lần? Trình tạo báo cáo plugin tự động hóa việc tạo tài liệu trên trang web WordPress của bạn – tất cả những gì bạn cần làm là chuẩn bị các mẫu. Cung cấp bất kỳ mẫu DOCX hoặc XLSX nào – ví dụ: sử dụng biểu mẫu công ty mà bạn đã có với logo và thông tin doanh nghiệp.
wpDataTables - Tables and Charts Manager for WordPress v4.5 Nulled Free Changelog

v4.5 (Released 20.07.2022.)
New update with amazing feature, some improvements and bug fixes:
Feature: Added single cell shortcode.
Improvement: Improved separate connections performance.
Improvement: Added Highcharts accessibility module.
Improvement: Changed type of mysql_table_name column to TEXT.
Improvement: Added a new hooks for PDO dsn and for MySQLi link connection: wpdatatables_filter_pdo_connection_dsn and wpdatatables_filter_mysqli_connection_link
BugFix: Fixed issue with Gutenberg and editable tables for media upload.
BugFix: Fixed issue with date format m/Y and Google sheet.
BugFix: Fixed issue with fatal error with old versions of Avada theme.
BugFix: Fixed issue with conditional formatting if cell contains HTML.
BugFix: Fixed issue with sanitized SQL queries.
Other small bug fixes

v4.2.1 (Released 06.04.2022.)
New update with bug fixes:
BugFix: Fixed issue with conditional formatting for int or float column when responsive is turned on for first column in table.
BugFix: Fixed issue with loading tables with SQL queries.
BugFix: Fixed issue with inserting spaces for column prefix and suffix.
BugFix: Fixed issue with title in filter in widget shown as HTML.
Other small bug fixes
Version 4.2 (Released 31.03.2022)
New update with new feature, improvements, and bug fixes:
Feature:Added new shortcode parameter for calculation functions to show only value.
Improvement:Improved sanitizing user data.
BugFix:Fixed issue with merge cells from context menu.
BugFix:Fixed issue with showing filters for large tables when Display length is All.
BugFix:Fixed issue with conditional formatting for int/float columns.
Other small bug fixes
v4.1 (Released 16.03.2022)
New update with new feature, improvements, and bug fixes:
Feature:Added duplicate edit button
Improvement:Removed “Apply and add new” button in the edit modal when “New entry” button is disabled.
Improvement:Added new filters for each chart engine render data: wpdatatables_filter_apexcharts_render_data, wpdatatables_filter_google_charts_render_data, wpdatatables_filter_highcharts_render_data and wpdatatables_filter_chartjs_render_data.
BugFix:Fixed issue with grid options in Apexcharts.
BugFix:Fixed issue with Jet plugins in Elementor widgets.
BugFix:Fixed issue with Gutenberg blocks when Avada’s post/page types are disabled.
BugFix:Fixed conflict with Amelia widgets in Divi Builder.
BugFix:Fixed issue with number of rows in HTML source for server-side tables.
BugFix:Fixed issue with conditional formatting for int/float columns when is used “Set cell content”.
Compatibility with WordPress 5.9.2 approved.
Other small bug fixes

v4.0.1 (Released 11.02.2022)A minor update with a bugfix:
Bugfix: Resolved the conflict with Elementor plugin.

v4.0 (Released 10.02.2022)
Major update with one large feature, couple of new ones, several bug fixes and stability improvements:
Feature: Added new chart engine – ApexCharts with 20 new chart types and more new options.
Feature: Added features to create Synchronized charts with ApexCharts engine.
Feature: Added integration with Avada Website builder.
Feature: Added integration with DIVI Website builder.
Improvement: Added export file name parameter in module for WPBakery page builder
Improvement: Replaced deprecated methods for Elementor integration
Improvement: Increased table, columns, and charts id’s in database structure from int(11) to bigint(20)
Bugfix: Fixed enqueue minify version wpdatatables-bootstrap.min.css
Bugfix: Fixed issue with foreign keys and non-serverside table
Bugfix: Fixed conditional formatting for int and float columns with empty values
Bugfix: Fixed issue with conditional formatting and “Add column class” option
Bugfix: Fixed notice when WP CLI is used
Bugfix: Fixed issue with multiple radial pie highcharts on the page
Bugfix: Fixed issue with a large number of predefined values
Compatibility with WordPress 5.9 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.7.1 (Released 16.12.2021)A minor update with bug fixes.
Bugfix: Fixed issue with showing tables from Google spreadsheet.

Version 3.7 (Released 15.12.2021)
Major update with couple of new feature, several bug fixes and stability improvements:
Feature: Added new options for link columns in datatables (noreferrer and sponsored attributes)
Feature: Added new options for link editor in simple table (noreferrer and sponsored attributes)
Feature: Added clear button in color-picker in simple table.
Improvement: Added pagination above the table on browse page for tables and charts.
Improvement: Updating table from Google spreadsheet with standard method (no more cache issues)
Improvement: Add new pre-formatted hooks for all column types in datatables: wpdatatables_filter_date_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_time_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_datetime_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_link_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_email_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_string_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_int_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_float_cell_before_formatting and wpdatatables_filter_image_cell_before_formatting.
Improvement: Add new hooks for filtering and editing definition: wpdatatables_filter_js_editing_definition, wpdatatables_filter_js_editing_definition_values, wpdatatables_filter_js_filtering_definition and wpdatatables_filter_js_filtering_definition_values
Bugfix: Fixed notice for deprecated hook in Gutenberg.
Bugfix: Fixed issue with browsing tables and charts with search term.
Bugfix: Fixed resetting CSS rule for background and text color in simple table editor.
Bugfix: Fixed double notification for time and datetime columns after inline editing
Bugfix: Fixed datepicker position for inline editing.
Bugfix: Fixed issue with new hooks in wpDataCharts.
Bugfix: Fixed issue bubble chart and follow table filtering.
Bugfix: Fixed issue with separate MySQL connection.
Bugfix: Fixed issue with datepicker on Excel like table.
Bugfix: Fixed issue with line and area chart in Chartjs engine on same page.
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.6 (Released 15.09.2021.)
Major update with couple of feature, bug fixes and stability improvements:
Feature: Added new option to show/hide search field in select-box/multiselect-box filters.
Feature: Added new option to show/hide search field in Single-value select-box/Multi-value select-box in edit modal.
Feature: Added new options for the simple table: “Remove borders”, “Border collapse” and “Border spacing”.
Feature: Added new option “Page Orientation” for PDF export reports.
Feature: Added new option “Paper Size” for PDF export reports.
Improvement: Improved checking for existing PHP extension – zlib on the server.
BugFix: Fixed issue with double loading for multiselect filter.
Compatibility with WordPress 5.8.1 approved.
Other small bug fixes and stability improvements

v3.5 (20.07.2021.)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:
Feature: Exporting the chart data to CSV, XLS or HTML table formats in Highcharts.
Feature: Added Font and Font size options in simple table.
Feature: Added new option for showing HTML code in exported files like Print, Copy, CSV and Excel.
Improvement: Removed view of purchase code on Activation page.
Improvement: Updated moment.js library.
BugFix: Fixed layout of select-box field in edit modal.
BugFix: Fixed issue with vertical min value in Chartjs.
BugFix: Fixed issue with attachment field in edit modal.
BugFix: Fixed issue with rendering charts for lower versions of jQuery.
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.4.4 (Released 15.06.2021.)
A minor update with a introducing of NEW FREE add-on, couple of bug fixes and stability improvements:
New FREE addon: “wpDataTables integration for Forminator Forms” available. A tool that adds “Forminator Form” as a new table type and allows you to create wpDataTables from Forminator Forms submissions. More on this link.
Improvement: Added new hooks wpdatatables_excel_before_frontend_edit_row, wpdatatables_filter_int_cell_data_in_charts, wpdatatables_filter_float_cell_data_in_charts and wpdatatables_filter_total_length_query.
BugFix: Fixed layout of date, datetime and timepicker for different skins.
BugFix: Fixed layout of copy to clipboard element.
BugFix: Fixed layout of edit popover in Material skin.
BugFix: Fixed issue with Number range slider filter when min and max values are the same.
BugFix: Fixed issue with translate “nothingSelected” string in select-boxes(in filters and edit modal).
BugFix: Fixed layout of date, datetime and time picker in filters in header and footer when option Scrollable is used.
BugFix: Fixed layout of table when Number range slider filter is in footer of the table and Scrollable option is used.
BugFix: Fixed issue with select-box, multi select-box and date/time picker overlapping in edit modal when HTML editor is used.
BugFix: Fixed CSS issue in simple tables on mobile devices.
BugFix: Fixed issue with changing colors in charts.
BugFix: Fixed conflict on back-end with Gravity forms tooltips if Gravity integration add-on is not installed.
BugFix: Fixed issue with rendering link column in Highcharts.
BugFix: Removed deprecated function from style_block.inc.php file.
Compatibility with WordPress 5.7.2 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

= v3.4.3 (Released 22.04.2021) =
A minor update with a couple of bug fixes, and stability improvements:
Improvement: Added warning message on system info when LibXML version is lower than 2.7.7.
Bugfix: Fixed issue with showing simple editor on Safari browser.
BugFix: Fixed issue with welcome page on bulk plugin activation.
BugFix: Fixed issue with button strings in edit modal for different skins.
BugFix: Fixed issue with strings in loops (conflict with other plugins).
BugFix: Fixed issue with color-picker visibility in column color option on small screens.
BugFix: Fixed error message on welcome page.
BugFix: Fixed issue with showing quotes in charts.
BugFix: Fixed issue with showing all data in table when placeholders are empty and set as predefined filter value.
BugFix: Fixed issue with conditional formatting for URL columns.
BugFix: Fixed issue with saving data in Excel-like table with separate connection.
BugFix: Fixed issue with translating strings in add-ons.
BugFix:Fixed issue with showing charts when Follow table filtering option is used.
Compatibility with WordPress 5.7.1 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

= v3.4.2 (Released 10.03.2021) =
A minor update with a couple of new features, improvements, and bug fixes:
Feature: Added code option in TinyMCE editor for editing.
Feature: Added new date format.
Improvement: Added auto-save functionality after inserting media in the Simple tables.
Improvement: Added translate functions on several strings.
Improvement: Added new hooks for enqueuing scripts in the admin area, filters for elementor widgets, table init data and disable_limit parameter.
Improvement: Improved error handlers.
Added German translation
Bugfix: Fixed issue with vulnerability for server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with vulnerability when option “Users can see and edit own data” is used for tables.
Bugfix: Fixed issue with the font in material skin and background in graphite skin
Bugfix: Fixed issue with saving NULL values in the database for empty string columns after save/edit.
Bugfix: Fixed issue with class name in Global font color settings.
Bugfix: Fixed issue with charts when option “Follow table filtering” is used.
Bugfix: Fixed issue with wpDataCharts callbacks.
Bugfix: Fixed issue with setCellContent in Conditional formatting and Responsive collapse button.
Bugfix: Fixed notice for Highcharts.
Bugfix: Fixed issue with duplicating server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with CSS in Columns visibility option for all new skins.
Bugfix: Fixed issue with rendering some date formats for non-server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with English translation files in Loco translate.
Bugfix: Fixed issue when users turn off server-side option when table has a large number of rows.
Bugfix: Fixed issue with Fatal errors if allow_url_fopen is turned off on server.
Bugfix: Fixed issue with loading simple table preview after clicking on back button in browser from some pages.
Bugfix: Fixed issue with inserting “px” in column width option.
Bugfix: Fixed issue with showing CSS code in one line after save on Custom CSS filed in table settings
Compatibility with WordPress 5.7 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

= Version 3.4.1 (Released 02.02.2021) =
A minor update with a couple of bug fixes and stability improvements:
Bugfix: Fixed issue with Edit buttons disappearing
Bugfix: Fixed vulnerability issue with order direction for server-side tables
Bugfix: Fixed issue with position of preloader icon on graphite skin
Other small bug fixes and stability improvements.

= Version 3.4 (Released 01.02.2021) =
A major update with a couple of new features, bug fixes and stability improvements:
Feature: Customize options for each table like language, skin, font, colors, and much more.
Feature: New option to choose which Edit buttons will be visible on the front-end table (New, Edit, Delete).
Feature: New option “Make NOFOLLOW link” in the link editor in a simple table and in link columns for data tables
Feature: New option to set column data to be enabled/disabled in global Search results
Improvement: Added link for Google Sheet API
Improvement: Added code highlighter for fields where is used custom code(Custom JS, Custom CSS, SQL editor)
Improvement: Allowed subqueries inside bracket expressions in PHP SQL parser
Improvement: Allowed pre tags in HTML editor
Bugfix: Fixed issue with errors when the table is created over Google Sheet API
Bugfix: Fixed issue with not rendering charts under the table when Follow table filtering is enabled
Bugfix: Fixed issue with Fatal error on Dashboard page when PHP DOM and PHP XML are not installed on the server
Bugfix: Fixed issue with pre-defined values when “Apply and Add New” button is used in edit modal.
Bugfix: Fixed issue with switching tabs in the backend
Bugfix: Fixed issue with tooltip when is loaded jQuery UI in the backend
Bugfix: Fixed issue with not rendering table data with serverside tables
Bugfix: Fixed issue with searching when Foreign keys are used
Bugfix: Fixed issue with not showing Show entries selectbox
Bugfix: Fixed issue with the position of popover edit modals on Mozilla Firefox browser
Bugfix: Fixed issue with saving page in Divi builder with the simple table shortcode
Bugfix: Fixed issue with showing search in the selectbox filter when the number of possible values is set to ALL
Bugfix: Fixed issue with not showing icons in popover edit buttons for Graphite and Lite skin with Avada theme
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.3 (Released 22.12.2020)
A major update with a couple of features and bug fixes:
Feature: Added option to connect Google Spreadsheets tables with Google Spreadsheet API
Feature: Implemented instant synchronization in wpDataTables after changes in Google sheets.
Feature: Added option for creating tables from Private Google Spreadsheets.
Feature: New option to set tables sorting order on browse pages.
Compatibility with WordPress 5.6 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.

v3.2
- Feature: Elementor integration – Added Elementor Blocks for tables and charts.
- Feature: A new option to hide the pagination for each table.
- Feature: A new option to set the pagination position for each table (right, center and left).
- Feature: A new option to set the pagination layout for each table (Six different layouts).
- Improvement: Reduced the number of AJAX calls triggered for the ‘input’ filter.
- BugFix: Fixed the issue with options resetting for the ‘remove borders’ option.
- BugFix: Fixed the issue with showing the tables in the Internet Explorer browser..
- BugFix: Removed the wpdt-c class from the admin area on the admin pages not related to wpDataTables.
- BugFix: Corrected the folder name for Slovenian language.
- BugFix: Fixed the cards height in the manual constructor after the import, in case there are date columns.
- BugFix: Fixed the notice in the column settings for the Conditional formatting with the color setter.
- BugFix: Fixed the issue with hiding the plugins’ message modals in admin area.
- BugFix: Fixed the issue with the predefined filters and the pre-filter URL for the input filter.
- BugFix: Fixed the issue for Simple tables on the servers that use MyISAM engine.
- Other small bug fixes and stability improvements.

Addons wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress:

 • Master-Detail Tables for wpDataTables v1.3.2 (update 05-09)
 • Report Builder add-on for wpDataTables v1.3.4 (update 29-07)
 • Gravity Forms integration for wpDataTables v1.5.1 (update 20-06)
 • Powerful Filters for wpDataTables v1.2.1 (update 07-06)

password: Xem hướng dẫn bên dưới bài viết

Decryption key: tcurdH6ywBgBe7GH1lG4uQ

18 bình luận
 1. Tuấn đã bình luận

  Thiếu mất addon này bác ơi Formidable Forms integration for wpDataTables. có cho em xin ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hiện vẫn chưa có sẵn nhé

 2. Vũ Đức Trọng đã bình luận

  ad ơi cái add-on Gravity Forms bị lỗi như vậy ạ “Gravity Forms integration for wpDataTables is an add-on – please install and activate wpDataTables and Gravity Forms to be able to use it!” mặc dù em cài đặt lại là activate hết r ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài hết 2 plugin wpDatatable và gravity form chưa

 3. Vũ Đức Trọng đã bình luận

  ad ơi, ad có master detail chưa ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc bài viết đi trời nó ghi rõ ra thế rồi còn hỏi gì nữa

   1. Vũ Đức Trọng đã bình luận

    Dạ do em thấy link download addons em nhập key mà không được ạ phiền ad nhiều

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     đọc kĩ bài viết giúp ad đi, nằm trong bài đó kp lúc nào cũng là cái key đó đâu

     1. Vũ Đức Trọng đã bình luận

      dạ em làm theo hướng dẫn trong ảnh là tìm từ khóa trên, truy cập vào và kéo xuống dưới đợi 30s. Sau đó mã hiện lên em copy mã đó dán vào không được, em đánh lại từng chữ cũng báo sai mật khẩu ạ. Nên em báo ad ạ

     2. Vũ Đức Trọng đã bình luận

      mà mấy cái khác em tải bình thường với key bình thường ạ. Chỉ riêng cái này là em không vô được

     3. Vũ Đức Trọng đã bình luận

      mà em tìm thấy rồi ạ! Cám ơn ad nhiều

 4. Nguyen Bao đã bình luận

  Link download plugin chính chết rồi admin ơi, link addon vẫn ok, cho mình xin link mới của plugin chính nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cố gắng đợi 2 – 3 ngày nữa nhé. Mình đang fix tất cả link, cloud download bị die rồi

 5. MP đã bình luận

  Mình download link của bạn đó. Mình ko thấy addon Master Detail

 6. MP đã bình luận

  Chào bạn.
  Mình không có addon Master Detail Table hả bạn ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   gửi link demo mình check nhe

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     we are verifying this resource and will be coming to the blogs soon

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.