Gravity Forms v2.5.0.1 (+Addons) – WordPress Forms Plugin

21

Gravity Forms là một sản phẩm từ RocketGenius, đây là một giải pháp hoàn hảo để tạo các biểu mẫu trên WordPress.

Bất kỳ nhà phát triển nào cũng sẽ nói với bạn rằng việc tạo một biểu mẫu mới trên trang web đôi khi tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn cần cung cấp một tập hợp các hành động phức tạp hơn là chỉ hiển thị một thông báo.

 • Xem thêm: Plugin Gravity Perks – Addons Gravity Forms WordPress

Nếu bạn cần một mẫu đăng ký người dùng dựa trên một tiêu chí lựa chọn cụ thể thì sao? Hoặc bạn cần một biểu mẫu để người dùng của bạn xuất bản nội dung của họ trên trang web của bạn trực tiếp thông qua giao diện chính mà không có quyền truy cập vào quản trị viên. tấm nào?

Sử dụng Gravity Forms, bạn có thể giải quyết tất cả các vấn đề được đề cập, trong khi ngoài các giải pháp vượt trội, bạn có thể tạo các giải pháp của riêng mình dựa trên mã và bộ lọc tùy chỉnh.

Demo: https://www.gravityforms.com/demo/

Gravity Forms

Danh sách Addons Gravity Forms

Gravity Forms RocketGenius Add-Ons:

 • Gravity Forms 2Checkout Add-On v2.0 (update 25-12)
 • Gravity Forms Active Campaign Add-On v1.8.0 (update 09-09)
 • Gravity Forms Advanced Post Creation Add-On v1.0-beta-7 (update 31-10)
 • Gravity Forms Agile CRM Add-On v1.3.1 (update)
 • Gravity Forms Authorize.Net Add-On v2.11 (update 27-03)
 • Gravity Forms AWeber Add-On v2.8
 • Gravity Forms Batchbook Add-On v1.3
 • Gravity Forms Breeze Add-On v1.5 (update 26-09)
 • Gravity Forms Campaign Monitor Add-On v3.9.0 (update 25-09)
 • Gravity Forms Campfire Add-On v1.2.2
 • Gravity Forms Capsule CRM Add-On v1.5.1 (update 25-02)
 • Gravity Forms Chained Selects Add-On v1.5 (update 26-09)
 • Gravity Forms Clever Reach Add-On v1.7 (update 12-09)
 • Gravity Forms Constant Contact Add-On v1.0
 • Gravity Forms Coupons Add-On v3.0 (update 02-05)
 • Gravity Forms Debug Add-On v1.0.beta11
 • Gravity Forms Dropbox Add-On v2.8.1 (update 25-02)
 • Gravity Forms Emma Add-On v1.2.5
 • Gravity Forms FreshBooks Classic Add-On v2.5.2
 • Gravity Forms GetResponse Add-On v1.5 (update 06-09)
 • Gravity Forms Gutenberg Add-On v1.0-rc-1.2
 • Gravity Forms Help Scout Add-On v1.15.1 (update 25-02)
 • Gravity Forms Highrise Add-On v1.3
 • Gravity Forms HipChat Add-On v1.2
 • Gravity Forms iContact Add-On v1.5 (update 12-09)
 • Gravity Forms Mad Mimi Add-On v1.4 (update 12-09)
 • Gravity Forms MailChimp Add-On v4.9 (update 29-04)
 • Gravity Forms Mailgun Add-On v1.3 (update 07-10)
 • Gravity Forms Partial Entries Add-On v1.5 (update 26-09)
 • Gravity Forms PayPal Payments Standard Add-On v3.5 (update 02-05)
 • Gravity Forms PayPal Payments Pro Add-On v2.6.1 (update 25-02)
 • Gravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On v2.0.1 (update 05-05)
 • Gravity Forms Pipe Add-On v1.1.1
 • Gravity Forms Polls Add-On v3.8 (update 02-05)
 • Gravity Forms Postmark Add-On v1.2 (update 26-09)
 • Gravity Forms Quiz Add-On v3.7 (update 02-05)
 • Gravity Forms SendGrid Add-On v1.5 (update 02-05)
 • Gravity Forms Signature Add-On v4.0.2 (update 25-12)
 • Gravity Forms Slack Add-On v1.12 (update 07-10)
 • Gravity Forms Stripe Add-On v3.9.2 (update 10-02)
 • Gravity Forms Survey Add-On v3.7 (update 02-05)
 • Gravity Forms Trello Add-On v1.4.0 (update 12-09)
 • Gravity Forms Twilio SMS Add-On v2.8 (update 19-09)
 • Gravity Forms User Registration Add-On v4.8 (update 02-05)
 • Gravity Forms Webhooks Add-On v1.4.1 (update 25-02)
 • Gravity Forms Zapier Add-on v3.3 (update)
 • Gravity Forms Zoho CRM Add-On v1.12.3 (update 25-02)

Gravity Forms ForGravity Add-Ons:

 • Easy Passthrough for Gravity Forms v1.4.1
 • Entry Automation for Gravity Forms v1.4.4
 • Entry Automation Dropbox Extension v1.0.1
 • Entry Automation FTP Extension v1.0
 • Entry Automation Amazon S3 Extension v1.0.1
 • Live Population for Gravity Forms v1.4.5

Gravity Forms CodeCanyon Add-Ons:

 • Gravity Forms Styles Pro Add-on v2.7.1 (update 04-05)
 • Gravity Forms Range Slider v1.1
 • Gravity Forms – List & Edit v2.3.0
 • Gravity Forms SMS Pro v1.0.7
 • Gravity Forms Invitation Codes v3.0
 • Double Opt in for Gravity Forms (GDPR & DSGVO compliant) – E-Mail Address
 • Verification v1.8.1
 • Rcwd Upload for Gravity Forms v1.1.7.0
 • Gravity Forms – WPDB / MySQL Connect v3.6.0
 • Lastform v2.1.1.6 – Affordable Typeform alternative for WordPress
 • Form Generating PDF v3.5.8 – Contact Form 7
 • Gravity Forms Formidable Forms to PDF – WordPress plugin

Gravity Forms JetSloth Add-Ons:

 • Gravity Forms Bulk Actions Add-On v1.3.1 (update 26-11)
 • Gravity Forms Bulk Add Fields Add-On v1.1.1 (update 19-10)
 • Gravity Forms Collapsible Sections Add-On v1.1.21 (update 04-05)
 • Gravity Forms Image Choices Add-On v1.3.29 (update 04-05)
 • Gravity Forms Color Picker Add-On v1.1.15 (update 05-05)

Gravity Forms Other Add-Ons:

 • WPSyncSheets For Gravity Forms – Gravity Forms Google Spreadsheet Addon v3.2 (new)
 • Gravity Forms Emma Add-On v1.4.1 (new)
 • Gravity Forms Geolocation Add-on v2.7.0 (new)
 • WooCommerce – Gravity Forms Product Add-Ons v3.3.17 (update 17-12)
 • Gravity Forms Multilingual v1.5.0
 • Gravity Forms Encrypted Fields v5.7.5 (update 08-04)
 • Gravitizer – Gravity Forms Material UI Styler v1.0.7 (update 19-02)
 • Gravity Forms Google Spreadsheet Addon v3.7 ( update 10-04 )
 • Slim Image Cropper for Gravity Forms, Photo Uploading and Cropping Plugin v1.10.1 (new)
 • Gravity Forms integration for wpDataTables v1.4 (update 25-12)
 • Gravity Forms HubSpot Add-On v1.5.2 (update 14-02)
 • Gravity Forms Timed Entries v2.6 (update 21-02)
 • Gravity Forms Import Entries v1.3.1 (update 12-11)
 • Gravity Forms Square v1.0.5 (update)
 • Gravity Forms Constant Contact Add-On v1.4 (update)
 • Gravity Forms Tooltips Add-On v1.1.13 (update 05-05)
 • WordPress Gravity Forms PDF, Excel & CSV v1.6.1 (update 09-02 -> Fix License key)
Gravity Forms - The Best WordPress Form Plugin v2.5.0.1 Nulled Free Changelog

= v2.5.0.1 =
- Fixed an issue that causes certain fields to not trigger the settings tab to open in the form editor.
- Fixed an issue that causes the page break end settings to not be visible in the form editor.

= v2.4.24 | 2021-04-14 =
- Added security enhancements.
- Updated the captcha field so that it does not show autocomplete options.
- Updated the system report to include the REST API base URL and to indicate if REST API v2 is enabled.
- Updated the wording on the import forms page to clarify the expected file format for importing forms.
- Updated the plugin header to include the "Requires at least" and "Requires PHP" properties.
- Updated the minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.6.
- Fixed an issue where filters are not applied consistently to repeater field entries. Credit: Paul V. Biron/Sparrow Hawk Computing.
- Fixed PHP 8 issues where optional parameters are listed before required ones.
- Fixed the text on the edit entry screen for post title so that it is translatable.
- Fixed an issue where making a checkbox field the primary key on the entries list page throws a PHP notice.
- Fixed an issue where sometimes users are granted `gform_full_access` permission when they shouldn't be.
- Fixed an issue where re-running the database upgrade from the System Status page doesn't create the missing gf_rest_api_keys table.
- Fixed the deprecation notice in the Gravity Forms Gutenberg block.
- Fixed an issue with API V2 key generation where it's possible for the keys to generate with just a prefix and no hash.
- AF: Updated the meets_minimum_requirements method to include an error if the installed version of Gravity Forms is older than an add-on requires.
- API: Added GFField::filter_input_value() to apply the [gform_get_input_value](https://docs.gravityforms.com/gform_get_input_value/) filter.
- API: Added GFAPI::get_feed() for getting a specific feed.
- API: Updated the REST API v2 /feeds/[feed id] endpoint to support the PATCH method for updating the specified feed.
- API: Fixed an issue with GFAPI::get_feeds() where the requested feed is not returned when inactive.
- API: Fixed an issue with GFAPI::get_feeds() where the returned feeds do not include the feed_order property.
- API: Fixed an issue where the REST API v2 PUT /feeds/[feed id] endpoint only updates the feed meta.
- API: Fixed an issue where the JWT Authentication for WP REST API plugin blocks requests to REST API v2 with a 403 error.
- API: Added GFAPI::update_feed_property() to update the specified feed with the given property value.
- API: Added GFAPI::feed_exists() to check if a feed exists with the supplied ID.
- API: Added the PUT /feeds/[feed id]/properties endpoint to REST API v2 to update one or more properties of the specified feed.
- API: Added the [gform_webapi_key_user_capabilities](https://docs.gravityforms.com/gform_webapi_key_user_capabilities/) filter to override which capabilities are used to determine if a user is included in the User drop down menu on the REST API settings page.
- API: Fixed an issue where users without the appropriate permissions appear in the User drop down menu when creating a new REST API Key.
- API: Updated the `rand_hash()` method with a fallback to generate a hash even if `openssl_random_pseudo_bytes()` returns empty.

= v2.4.23.3 =
- Updated the plugin header to include the "Requires at least" and "Requires PHP" properties.
- Updated the minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.6.
- Fixed PHP 8 issues where optional parameters were listed before required ones.
- API: Fixed an issue where the JWT Authentication for WP REST API plugin blocked requests to REST API v2 with a 403 error.
= v2.4.23 | 2021-03-03 =
- Added the [gform_shortcode_builder_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_shortcode_builder_forms/) and [gform_block_form_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_block_form_forms/) filters enabling the forms available for embedding to be overridden.
- Updated the REST API settings page to require the settings to be updated before adding new API keys.
- Updated the submission process to allow some payment add-ons to fix errors raised when a form includes an invisible Recaptcha.
- Fixed an issue with jQuery 3.0 breaking multiselect conditional logic.
- Fixed an issue with the file upload field where validation fails for certain file types.
- Fixed an issue where the form editor block generates notices in the JavaScript console.
- Fixed an issue that makes multi-page forms with AJAX enabled use the wrong tabindex.
- Fixed an issue with sorting forms in PHP 8.
- Fixed an issue with auto-updates and PHP 8.
- Fixed an issue with the sales page when using MySQL 8+.
- Fixed fatal error in PHP 8 on some Gravity Forms pages.
- Fixed checkbox and radio style issues for Twenty Twenty-One Theme.
- Fixed an issue where dates/times on the system report and entries list page can output nothing but "at" when the date/time formats on the WordPress general settings page are empty.
- AF: Fixed an issue where an uninformative error is displayed if the add-on feed table does not exist.
- AF: Added a new method that allows add-ons to fix authentication issues.
- API: Made the $args argument optional in `GF_Results_Cache::calculate()`;
- API: Updated the [gform_file_upload_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_file_upload_markup/) JS filter to include response as the sixth parameter.
- API: Added a new JavaScript function "gformIsRecaptchaPending" to help resolve submission errors raised by some payment add-ons when a form includes an invisible Recaptcha.

= v2.4.22.5 =
- Added the [gform_shortcode_builder_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_shortcode_builder_forms/) and [gform_block_form_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_block_form_forms/) filters enabling the forms available for embedding to be overridden.

= v2.4.22.4 =
- Fixed an issue where the form editor block was generating notices in the JavaScript console.
- Fixed an issue with sorting forms in PHP 8.
- Fixed issue with auto-updates and PHP 8.
- AF: Added a new method that allows add-ons to fix authentication issues.
- API: Made the $args argument optional in `GF_Results_Cache::calculate()`;

= v2.4.22.3 =
- Updated the [gform_file_upload_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_file_upload_markup/) JS filter to include response as the sixth parameter.
- Fixed an issue where dates/times on the system report and entries list page can output nothing but "at" when the date/time formats on the WordPress general settings page are empty.

= v2.4.22.2 =
- Fixed checkbox and radio style issues for Twenty Twenty-One Theme.
- Updated how file type checks work to avoid false positives.
- Fixed issue with SQL statements containing "lead" in MySQL 8+

= v2.4.22.1 =
- Fixed issue with jQuery 3.0 breaking multiselect conditional logic.

= v2.4.22 | 2020-12-22 =- Added security enhancements.
- Added the [gform_rule_pre_evaluation](https://docs.gravityforms.com/gform_rule_pre_evaluation/) JS and PHP filters enabling conditional logic rules to be overridden just before they are evaluated. Credit: Gravity Wiz.
- Updated minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.5.
- Fixed an issue with the Email Field class names in the form editor.
- Fixed an issue where a currency formatted number field can save the wrong calculation result to the entry if the rounding setting was previously configured.
- API: Added the /forms/{$form_id}/field-filters endpoint to REST API v2. Credit: Gravity Flow.
- API: Fixed an issue where a database error can occur when using the GFAPI methods for managing feeds when a feed add-on has not been installed to create the required table.
- API: Removed the truncated hashed key from the v2 API Keys list table and edit page.
- API: Updated an authentication error logging statement for REST API v2.
- API: Updated REST API v2 to support authentication using WordPress 5.6 application passwords.
- AF: Removed animation from input toggles on Feed Settings page.
- AF: Removed Setup Fee setting when trial is enabled for Payment Add-Ons.

= v2.4.21.6 =
- API: Removed the truncated hashed key from the v2 API Keys list table and edit page.

= v2.4.21.5 =
- API: Updated an authentication error logging statement for REST API v2.
- API: Updated REST API v2 to support authentication using WordPress 5.6 application passwords.
- API: Fixed an issue where a database error can occur when using the GFAPI methods for managing feeds when a feed add-on has not been installed to create the required table.
- Fixed an issue where a currency formatted number field can save the wrong calculation result to the entry if the rounding setting was previously configured.
- Added security enhancements.
- Updated background updates to work more seamlessly with WordPress's automatic updates.
- Fixed an issue with date formats when retrieving notes by date.
- Fixed an issue where the honeypot field description can be assigned the same id attribute as other forms on the page.
- Fixed an issue with WordPress 5.5 where the select all checkbox on the export entries page can stop functioning.
- API: Updated REST API for WordPress 5.5.
- AF: Fixed a fatal error which occurs when the add-on is not active during background feed processing.
- AF: Added the [gform_pre_delete_feed](https://docs.gravityforms.com/gform_pre_delete_feed) action hook.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Decryption key: RNyM4eGY63_3jfamGbCXzw

Nếu các phiên bản Addons đã cũ hoặc không giống version được note trong bài viết vui lòng liên hệ hotrowordpress để update

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

21 bình luận
 1. Kevin đã bình luận

  Hi there ************

  You are doing amazing job, awesome.
  Can you please post one more addon for gravity forms. It is “”ForGravity – Fillable PDFs””

  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hello, please do not provide any information regarding our partner. Hotrowordpress will update the add-on soon in a few days. We are currently upgrading our servers to combat DDos. Please wait for more

 2. tiago đã bình luận

  I have version 1.5, I put the key you sent me but it doesn’t work. What do I have to do to get the plugin up and running?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Update fix license v1.5

 3. Teresa đã bình luận

  Hi. the license you provided does not work. Can you help me?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update v1.5, oldversion to v1.4.3

 4. teresa đã bình luận

  hello i downloaded the gravity forms pdf excel csv add ons from your link, but now to use ask for the purchase code, can you send it to me or tell me where i can find it?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Update WordPress Gravity Forms PDF, Excel & CSV v1.5.0
   License key: hotrowordpressdotcom

 5. desporto đã bình luận

  Hi there, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that’s truly
  excellent, keep up writing.

 6. Ahmed đã bình luận

  Pleasee the key is not working. Thank you so much!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   RNyM4eGY63_3jfamGbCXzw

 7. Tintin đã bình luận

  Hello

  Can I please have decrypt key too?

  Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   F5 reload post

   1. Tintin đã bình luận

    Hello! thank you for your reply. I did f5 but it still asks for the decrypt key? Can you please let me know how to proceed? thank you

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Khóa giải mã nằm trong bài viết: sRPEWNpfb7_QpbbGg1wD6CzKeoP9ohZfZgWbxHTy4jU

     1. Tintin đã bình luận

      Thank you very much!

 8. Someone đã bình luận

  Link add on thiếu key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần addons nào để lại tên nhé, bộ này đang update nên trong thời gian tới sẽ chưa mở download lại dc

 9. mailalaki đã bình luận

  hi, please give me decrypt key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please reload Posts, Fix link update

   1. mailalaki đã bình luận

    thnx

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.