Gravity Perks v2.1.11 NULLED – Addons Gravity Forms WordPress

0

Gravity Perks – một tập hợp các plugin bổ sung các tính năng mới (đặc quyền) cho Gravity Forms.

Một bộ gồm hơn 30 tiện ích bổ sung Gravity Forms cần thiết. Tích hợp liền mạch – đừng lãng phí thời gian để khám phá một hệ thống mới. Gravity Perks tích hợp hoàn hảo với các giao diện Gravity Forms hiện có.

Demo: https://gravitywiz.com/

  • Danh sách Addons Gravity Perks

GP Better User Activation 1.1.9
GP Disable Entry Creation 1.0.8
GP eCommerce Fields 1.0.27
GP Live Preview 1.4.2
GP Limit Dates 1.0.20
GP Limit Submissions 1.0-beta-1.11
GP Live Preview 1.4.1
GP Multi-page Navigation 1.0.6
GP Nested Forms 1.0-beta-8.2
GP Preview Submission 1.2.15
GP Unique ID 1.3.14
GP Media Library 1.0.14
GP Post Content Merge Tags 1.1.8
GP Conditional Pricing 1.2.37
GP PayPal One-time Fee 2.0.beta1.1
GP Placeholder 1.3.7
GP Price Range 1.1
GP Auto Login 1.3.5
GP Blacklist 1.2.6
GP Conditional Logic Dates 1.0.9
GP Copy Cat 1.4.24
GP Email Users 1.3.9
GP Expand Editor Textareas 1.0.4
GP Limit Checkboxes 1.2.8
GP Limit Choices 1.6.31
GP Pay Per Word 1.1.3
GP Read Only 1.3.9
GP Reload Form 1.1.17
GP Terms of Service 1.3.13
GP Word Count 1.4.5
GP Populate Anything 1.0-beta-3.19

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.