Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Stachethemes Event Calendar v3.2.6 NULLED – WordPress Events Calendar Plugin

0

Stachethemes Event Calendar là một cách tiếp cận độc đáo đối với khái niệm Event Calendar cổ điển. Hoàn toàn đáp ứng với thiết kế hiện đại và cảm thấy Plugin Stachethemes Event Calendar này sẽ hiển thị các sự kiện của bạn theo cách dễ đọc và điều hướng. Plugin được đóng gói với kho tính năng và tùy chọn phong phú để giúp bạn tạo các sự kiện đầy đủ thông tin và chi tiết một cách nhanh chóng và dễ dàng!

Demo: https://codecanyon.net/item/stachethemes-event-calendar-wordpress-events-calendar-plugin/16168229

Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 3Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 4Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 5Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 6Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 7Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 8Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 9Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 10Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 11Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 12Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 14Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 15Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 16

Tính năng Stachethemes Event Calendar – WordPress Events Calendar Plugin

Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 18Buddypress SupportStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 19
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 20Sidebar WidgetStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 21
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 22Elementor Builder IntegrationStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 23
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 24Ticket QR code scanStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 25
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 26Allow users to create paid events from the front-end.Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 27
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 28Collect RSVPStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 29Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 30
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 31New sharing options: Messenger, WhatsApp and Viber Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 32
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 33CSV Import & Export Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 34
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 35Open Event in Modal WindowStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 36Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 37
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 38Create Custom Event Submission Forms Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 39
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 40Edit Events from the Front-EndStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 41
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 42Add Custom Icon with PNG Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 43
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 44Add Date Instead of Icon Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 45
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 46Add Image Instead of Icon Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 47
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 48Add New Icons from Font Awesome Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 49
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 50New Icon Interface
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 51Color Themes Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 52
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 53Organizer Information Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 54
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 55Event Coming Soon Page Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 56
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 57Event Categories Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 58
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 59Show/Hide Category Tags Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 60
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 61E-Mail Event Sharing
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 62WPML Support
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 63Booking System Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 64
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 65Month View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 66Week View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 67Day View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 68Grid View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 69Box Grid View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 70Map View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 71Agenda View
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 72Create Event Single Pages
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 73Create Single Day EventsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 74
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 75Create Multiple Day EventsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 76
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 77Create All Day EventsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 78
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 79Create Events that hold more than one day
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 80Create Never ending events
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 81Open Events in the Calendar or in Single PageStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 82
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 83Set Featured EventStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 84
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 85Show Only Featured Events
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 86Duplicate Event
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 87Allow users to submit events from the front-endStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 88
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 89Review and Approve the Submitted EventsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 90
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 91Set a certain date for event to end
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 92Repeating EventsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 93
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 94iCalendar RRULE SupportStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 95
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 96Finish an event after certain repeats
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 97Unlimited number of events per day
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 98Unlimited number of event calendars
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 99Add Multiple Images to the eventStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 100
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 101Re-Arrange the images in event descriptionStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 102
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 103Filter Events
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 104Filter Events by Location
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 105Filter Events by Category
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 106Filter Events by Organizer
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 107Option to enter keywords to event to show on calendar search resultStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 108
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 109Search Events by date, name or keywords
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 110Add Location Map Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 111
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 112Advanced Event Locations system
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 113OpenStreetMap Location Direction
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 114Google Maps Location Direction
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 115Multiple map styles for Google Maps
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 116Add Event Countdown TimerStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 117
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 118Export to Google Calendar
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 119iCalendar support
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 120Import, Export and Sync .ical files
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 121Export all events from the WordPress Back-end
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 122Enable/Disable the Event TooltipStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 123
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 124Attach files to your users to download from the eventStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 125
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 126Ability to hide past events in shortcodes
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 127Change the number of the columns in grid viewStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 128
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 129Create Detailed ScheduleStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 130
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 131Create Detailed Event Guests listStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 132
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 133Add Weather Forecast sectionStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 134
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 135Facebook Comments Section
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 136Disqus Comments Section
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 137Create Embed EventsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 138
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 139Auto Updater
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 140API (Beta)
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 141Create Merchandise sectionStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 142Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 143
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 144Set E-Mail Reminder
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 145Customize Reminder e-mail content
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 146Customize Invitation e-mail content
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 147Multi-site Ready
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 148Translation Ready
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 149Responsive Design
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 150Show/Hide Search ButtonStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 151
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 152Show/Hide Social Icons and Export optionsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 153
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 154Show/Hide Filter ButtonStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 155
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 156Show/Hide View ButtonsStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 157
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 158Show/Hide Time ZoneStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 159
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 160Enable/Disable Remind featureStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 161
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 162Show/Hide Top NavigationStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 163
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 164Change Date Format: YY-MM-DD, DD-MM-YY or MM-DD-YYStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 165
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 166Change First day of the week: Monday, Saturday or SundayStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 167
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 168Change Time Format: 12 or 24 hoursStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 169
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 170Change the Default view: Agenda, Month, Week, Day, Grid, Box Grid or MapStachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 171
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 172Change Events visibility from Public to Private
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 173Change Weather degrees from Celsius to Fahrenheit
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 174Change Weather wind from Mph to Kph
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 175WPBakery Page Builder support (Formerly Visual Composer)
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 176Share Events on Social Networks
Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 177Google Recaptcha

SỰ KIỆN LẶP LẠI – Stachethemes Event Calendar

Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 178Tạo sự kiện hàng ngày Tạo sự kiện
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 179hàng tuần Tạo sự kiện
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 180hàng tháng Tạo sự kiện
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 181hàng năm Sự kiện
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 182lặp lại vào các ngày trong tuần và cuối tuần
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 183Đặt khoảng thời gian tùy chỉnh cho sự kiện
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 184Tùy chọn để tạo khoảng cách giữa các lần lặp lại

NHỮNG TẦM NHÌN KHÁC NHAU

Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 185Xem theo tháng Xem theo
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 186tuần Xem theo
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 187ngày Xem theo lịch Chế độ
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 188xem
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 189lưới Chế độ xem
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 190lưới Chế độ xem
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 191bản đồ
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 192Chế độ phương thức
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 193Sắp ra mắt Chế độ
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 194một mặt cắt

Customization

Stachethemes Event Calendar - WordPress Events Calendar Plugin - 195

Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 196Chọn màu tùy chỉnh
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 197Chọn phông chữ tùy chỉnh
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 198Thay đổi màu bố cục
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 199Biểu tượng phông chữ-tuyệt vời
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 200Thêm mã CSS tùy chỉnh

Xem trước – Stachethemes Event Calendar – WordPress Events Calendar Plugin

Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 201Được hỗ trợ bởi WooCommerce
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 202Bật và tắt tính năng đặt vé
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 203Tạo loại vé khác nhau
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 205Tạo phí nhất định cho mỗi vé
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 206Đặt giới hạn cho một số vé nhất định
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 207Đặt giới hạn cho tổng số lượt đặt
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 208Thêm các trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đặt vé
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 209Phiếu giảm giá và Hệ thống
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 210thông báo giảm giá cho khách hàng
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 211Thông báo cho quản trị viên
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 212Xác minh cho khách hàng
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 213Xác nhận của quản trị viên với khách hàng
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 214Tùy chọn xuất CSV Tùy chọn
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 215tiền tệ
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 216Hệ thống thuế / phí toàn cầu
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 217Được hỗ trợ bởi WooCommerce
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 218Thanh toán với: PayPal, Stripe, Amazon Pay, PayFast, Square, Séc, Chuyển khoản ngân hàng hoặc
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 219Vé khi giao hàng Quét mã QR

Tương thích với các plugin khác

Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 220Hỗ trợ WPML
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 221Phông chữ Biểu tượng tuyệt vời
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 222WooCommerce
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 223Elementor Builder
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 224Google Phông chữ
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 225Google Maps
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 226OpenStreetMap
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 227OpenWeatherMap

CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 228Chức năng tùy chỉnh Sử dụng
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 229tùy chọn plugin bộ lọc API hành động của WordPress Sử dụng hệ thống lọc WordPress
Lịch sự kiện Stachethemes - Plugin lịch sự kiện WordPress - 230Tạo tab tùy chỉnh

Changelog: Stachethemes Event Calendar – WordPress Events Calendar Plugin

Download Stachethemes Event Calendar v3.2.6 - WordPress Events Calendar Plugin Nulled Free

13.12.2021 v3.2.6
- Fixed ticket price increment from 0.1 to 0.01
- Added wpautop filter to Organizer Details
- Bug fix where Event Tooltip (Month Layout) month label was missing translation
- Bug fix where Events List Widget date was missing translation
- Bug fix where ticket quantity input was not working correctly on mobile devices
- "Add Photo" button for Organizers in Event Submission Form is only available for logged-in users.
- Bug fix where ICS export generates invalid rrule string
- Bug fix where ICS import/export may crash on PHP 8.0 and above

= 21.01.2021 v3.2.4 =
- Added privacy agreement checkboxes for RSVP and Reminder functions
- Added OG Twitter data
- New widget option: Click Link (Permalink, External Link)
- GDPR option renamed to "Double Opt-In"
- Bug fix where [stec_submit_form] shortcode is not subitting event
- Other minor bug fixes

= 11.01.2021 Version 3.2.3 =
- Bug fix where the calendar returns fatal error if WooCommerce is not installed.

= 11.12.2020 Version 3.2.1 =
- Added WordPress 5.6 Support (jQuery 3.5.1)
- Bug fix where BoxGrid View sometimes displays 1 column instead of 2

= v3.1.8 =
- Bug fix where events may not display correctly past November
- Added option to disable the Map View events' list by adding map_list=0 attribute to the shortcode 
- Added Location Coordinates field to the CSV import/export function 
- Bug fix where location filter was not working properly 
- New map view 
- Added option to display events from given timeline in the map view via shortcode attributes map_date_start and map_date_end 
  Example: [stachethemes_ec map_date_start=2020-01-01 map_date_end=2020-12-31]
- Added option to place custom date format via shortcode attribute date_format
  Example: [stachethemes_ec date_format="ddd DD MM YYYY HH:mm"]
- Bug fix where sometimes not all events are pulled from the database
- Added option to open events in new or same window (General settings)
- Added option to enable/disable js and css defering (General settings -> Misc)

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.