Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Paid Memberships Pro v2.9 (Full Addons) – Plugin WordPress thành viên trả phí

18

Plugin Paid Memberships Pro được thiết kế cho các trang web WordPress với nội dung cao cấp, câu lạc bộ / hiệp hội với các sản phẩm đăng ký trả phí và nhiều hơn nữa! Plugin bổ sung một nguồn thu nhập mới cho trang web của bạn và đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của hầu hết các công ty trực tuyến và ngoại tuyến.

Demo: https://www.paidmembershipspro.com/

Plugin WordPress Paid Memberships Pro, được tích hợp với Stripe, Authorize.net và PayPal®, để thanh toán định kỳ, quản lý nội dung linh hoạt, thanh toán và nhiều hơn nữa.

Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress cao cấp cập nhật hàng ngày

Tính năng nổi bật WordPress Paid Memberships Pro

 • Quản lý các tổ chức chuyên nghiệp với hàng ngàn thành viên.
 • Được trả tiền cho học tập điện tử và chương trình học kỹ thuật số .
 • Chấp nhận thanh toán định kỳ cho nội dung, podcast, video và hơn thế nữa .
 • Tạo cộng đồng xã hội tư nhân cho các nhóm lợi ích độc đáo.
 • Phát triển thư mục mạnh mẽ hoặc danh sách các trang web theo chủ đề hoặc khu vực.
 • Cung cấp đăng ký sản phẩm hoặc giảm giá sản phẩm chỉ dành cho thành viên.

tính năng WordPress Paid Memberships Pro

Addons Paid Memberships Pro

 • Paid Member Subscriptions – Email Reminders v1.1.2 (new)
 • Paid Memberships Pro – Multiple Memberships per User v0.8 (new)
 • AWeber Add On v1.3.1
 • Add Member From Admin v5.0
 • Add Name to Checkout Add On v3.1
 • Addon Packages v7.8
 • Add PayPal Express Add On v5.3
 • Address For Free Levels Add On v4.0
 • Advanced Levels Page Shortcode Add On v2.4
 • Paid Memberships Pro – Affiliates Add On v0.4.1 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – Approvals Add On v1.4 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – Auto-Renewal Checkbox v2.9 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – bbPress Add On v1.7.1 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – BuddyPress Add On v1.2.6 (update 07-06)
 • Better Logins Report Add On v2.3.2
 • Constant Contact Add On v1.0.3
 • ConvertKit PMP Integration v1.0.2
 • Check Levels Add On v3.0
 • Custom Post Type Add On v2.1
 • Levels as DIV Layout Add On v2.0
 • Paid Memberships Pro – Donations v1.1.1 (update 07-06)
 • Developer’s Toolkit v5.1
 • Download Monitor Integration Add On v2.1
 • Email Templates Add On v0.7.2
 • Paid Memberships Pro – Email Confirmation Add On v0.6 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – Extra Expiration Warning 0.4 (update 07-06)
 • Failed Payment Limit Add On v2.0
 • GetResponse Add On v4.2
 • Gift Aid v1.2
 • Gift Levels Add On v3.0
 • Group Discount Codes Add On v3.2
 • Hide Admin Bar From Non-admins v1.0
 • Holler Box Integration v1.1
 • Infusionsoft Add On v1.3.2
 • Import Users from CSV Add On v3.3
 • Invite Only Add On v3.4
 • Custom Level Cost Text Add On v3.2
 • Kissmetrics Add On v3.1
 • Limit Post Views Add On v5.0
 • Lock Membership Level v2.0
 • Paid Memberships Pro – Mailchimp Add On v2.3.2 (update 07-06)
 • MailPoet PMP Integration Add-on v1.0.0
 • Member Badges Add On v3.1
 • Paid Memberships Pro – Member Directory Add On v0.8 (update 07-06)
 • Member History Add On v3.0
 • Member Homepages Add On v1.0
 • Member RSS Add On v2.0
 • Paid Memberships Pro – Membership Card Add On v1.0 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – Membership Manager Role Add On v0.3.2
 • Nav Menus Add On v3.3
 • Member Network Sites Add On v5.1
 • Paid Memberships Pro – Multisite Membership Add On v0.4.4 (update 07-06)
 • Pay by Check Add On v8.0
 • Payflow Recurring Orders v2.0
 • PayFast Gateway v8.0
 • Post Affiliate Pro Integration Add On v2.1.1
 • Proration Add On v3.1
 • Table Layout Plugin Pages v1.0
 • Recurring Emails Add On v5.1
 • WP Affiliate Platform Integration v3.1.1
 • Reports Dashboard Add On v3.0
 • Reason For Cancelling v1.2
 • Paid Memberships Pro – Register Helper Add On v1.7 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – Roles Add On v1.3.1 (update 07-06)
 • Paid Memberships Pro – Series v4.0
 • Paid Memberships Pro – Set Expiration Dates Add On v0.6.1
 • Shipping Add On v6.0
 • Paid Memberships Pro – Signup Shortcode Add On v0.3 (update 07-06)
 • Social Locker v1.1
 • Paid Memberships Pro – Require Strong Passwords v0.4 (update 07-06)
 • Subscription Check Add On v2.0
 • Subscription Delays Addon v5.2
 • Sponsored Members Add On v7.0
 • Paid Memberships Pro – VAT Tax v0.7.1
 • Paid Memberships Pro – State Dropdowns Add On v0.3 (update 07-06)
 • WordPress Social Login Add On v2.0
 • Levels as UL Layout v1.0
 • User Pages Add On v6.0
 • Variable Prices v4.2
 • WooCommerce Add On v1.6.1
 • WP Bouncer v1.4
 • Zapier Add On v1.0

Changelog: Paid Memberships Pro By Stranger Studios

Download Paid Memberships Pro All Addons 07-06-2021 Nulled Free

2.9 – 2022-07-18
FEATURE: Added a “User Fields” tab to the settings page. You can now add “Register Helper” style fields through the WP admin dashboard without code. (@ideadude, @kimcoleman, @dparker1005)
FEATURE: The “Add Ons” tab has a new look, with better browsing and searching. (@kimcoleman)
FEATURE: Added support for level templates to more easily allow admins to create popular types of levels. (@kimcoleman)
FEATURE: Added a CSV export option to the built-in reports. (@andrewlimaza, @JarryLong)
ENHANCEMENT: Redesigned the Add/Edit Membership Level screen to focus on the applicable settings for the type of level. (@kimcoleman)
ENHANCEMENT: Testing PHP sessions in site health now. (@JarrydLong)
ENHANCEMENT: Fixed doc block for the pmpro_getLevel() function. (@eighty20results)
ENHANCEMENT: Showing a notice on the PMPro settings pages if the next update for PMPro has an “update notice” section in the readme for that version. (@dparker1005)
ENHANCEMENT: Removed the odd line break from the “Powered by Paid Memberships Pro” HTML comment. (@mircobabini)
ENHANCEMENT: Added filter pmpro_membershiplevels_page_action_links to add/modify buttons on the Settings > Membership Levels admin page. (@kimcoleman)
ENHANCEMENT: Added pmpro_unhandled_webhook action that is thrown when a webhook or IPN handler encounters a webhook that isn’t processed by PMPro. You can use this hook to log these cases for debugging purposes. (@mircobabini)
ENHANCEMENT: Disabled the credit card options for the Stripe gateway. Instead, it now says “We accept all major credit cards”. (@mircobabini)
ENHANCEMENT: Added a pmpro_order_status_{status} hook that is fired whenever an order’s status changes. Passes the $status, $order, and $original_status as params. (@JarryLong)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Added the pmpro_calculate_profile_start_date() function, which is used in all built-in gateways now. This fixes some issues with inconsistencies for subscriptions with multiple month billing periods. (@dparker1005, @messica)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now handling the subscr_failed IPN message for PayPal. This message is now sent sometimes instead of the “recurring_payment_skipped” one. (@andrewlimaza)
BUG FIX/ENHANCEMENT: The PayPal IPN handler is now treating “Voided”, “Denied”, and “Expired” payment statuses similar to “Failed”. (@JarrydLong)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now requiring a name when adding/editing a level. (@JarrydLong)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Updates to the level save logic to avoid some edge case issues. (@ideadude)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Removed some trailing commas in arrays that were breaking PHP 5.6 users. (@mircobabini)
BUG FIX: Fixed “No such product” bug that happened sometimes when checking out with Stripe. We catch this now and create the products when they are missing. (@dparker1005)
REFACTOR: Removed update notice RE Better Login Reports being merged into core PMPro (which happened a few years ago). Now using the general deprecation notices RE old add ons. (@JarrydLong)
REFACTOR: Refactored the MemberOrder class a bit to avoid PHP 8+ warnings. (@JarrydLong)

2.5.9.1 – 2021-05-12
BUG FIX/ENHANCEMENT: Updated pmpro_changeMembershipLevel() to return null if the user’s level is not changed. For the past 2 vesions, we’ve been returning true in these cases, which caused PMPro to send emails to the admin when the edit use page was saved, even if there was no level change. This change has been backported to versions 2.5.8 and 2.5.9.
2.5.9 – 2021-05-05
ENHANCEMENT: Adjusting style for prices and price parts shown on the frontend.
ENHANCEMENT: Adjusting HTML for links in the Orders table in the dashboard.
BUG FIX: Reverted the change to the pmpro_is_checkout() function. Since we default to the first available level, calling pmpro_getLevelForCheckout() was causing pmpro_is_checkout to return true on ALL pages. This disrupted a lot of functionality.
BUG FIX: Fixed warnings in the pmpro_getLevelAtCheckout() function.
BUG FIX: Fixed issue where “All Time Sales” was showing up as 0, even when there were sales.
2.5.8 – 2021-04-30
ENHANCEMENT: Added pmpro_membership_content_filter filter to let other plugins change how PMPro filters member content.
ENHANCEMENT: Improved de_DE email template translation. (Thanks, biker238 on GitHub)
ENHANCEMENT: Added pmpro_change_level filter.
ENHANCEMENT: Improved display of prices on invoices and added pmpro_display_price_parts function and filters so plugins like the upcoming AvaTax add on can add subtotals to the price displays.
ENHANCEMENT: Added a pmpro_after_all_membesrhip_level_changes hook that fires at the end of the page load and can be used to process all membership changes in bulk.
ENHANCEMENT: The “User” column on the orders page now shows the username and email.
ENHANCEMENT: Added a pmpro_stripe_create_subscription_array filter. (Thanks, ermGit on GitHub)
BUG FIX/ENHANCEMENT: pmpro_change_level returns true now if the function is called to change a user’s level to one they already have.
BUG FIX/ENHANCEMENT: No longer calling $order->updateTimestamp() on orders adminpage.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Updated conditional to check ‘street’ instead of ‘name’ when displaying billing address on Invoice/Confirmation.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Improved localization and added missing strings to translation.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Updated to use `get_user_locale1 to load localization.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now Preserving existing values for post__not_in and category__not_in when filtering search and archive queries.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed sorting of the Membership Level column on the Users List table in the WP admin dashboard.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Added a pmpro_sort_levels_by_order function and using it in various places to make sure levels are listed in the order they are in on the PMPro settings page.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Added an extra check in the pmpro_is_checkout function that helps with issues that were coming up in some add ons.
BUG FIX/ENHANCEMENT: The level cache now takes into account the $include_active parameter.
BUG FIX/ENHANCEMENT: The CSS class is now properly added to the body tag when a PMPro page block is used on a page.
BUG FIX/EHNANCEMENT: Better timezone handling in sales reports.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed a few places where we might think a free order was paid if using a currency with more or less than 2 decimal places.
BUG FIX: Fixed deprecated jQuery functions in pmpro-admin.js.
BUG FIX: Fixed warning for a missing/deleted level in the pmpro_post_classes function.
BUG FIX: Default pmpro_longform_address to true on Billing Information page.
BUG FIX: Fixed pmpro_twocheckout_validate filter.
BUG FIX: Fixed variables passed to the pmpro_discount_code_used filter.
BUG FIX: CZK currency should have 2 decimals.
BUG FIX: Avoiding a redirect loop if the login page is deleted. (Thanks, George Stephanis)
BUG FIX: Fixed the password reset link in new user notification email when not using pretty permalinks.
BUG FIX: Fixed issues with password reset URLs on multisite networks.
BUG FIX: Fixed the issue where sales weren’t showing up on report charts sometimes on the 31st of the month.
2.5.7 – 2021-03-10
ENHANCEMENT: Added a pmpro_checkout_message filter that can be used to filter error messages shown at checkout.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now making sure some billing address fields are available for the billing failure emails sent during the PayPal IPN handler.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed issues where HTML entities were shown in level prices in some places when using certain currencies. All prices are sent through a special pmpro_escape_price function that allows div, span, and sup tags with id and class attributes. Also removed from unneeded small tags and grey coloring of prices in certain spots.
BUG FIX: Now cancelling membership when a SUBSCRIPTION_CANCELED message is sent to the Braintree webhook handler. In the past, we incorrectly sent the payment failed email instead.
BUG FIX: Fixed display issues with the Require Membership block. The level select field has been swapped with a list of checkboxes.
BUG FIX: Fixed warnings that occurred when processing failed payments in webhook and IPN handlers.
BUG FIX: Fixed our Braintree class so we will only attempt to update a user’s credit card and address when the getCustomer method is called at checkout or during a billing update.
BUG FIX: Fixed issue where refreshing the checkout review page when using PayPal Express caused the associated order to be updated again. Now the order status is updated to review and only updates again when the user confirms.
BUG FIX: Avoiding warnings when the pmpro_url function is used if the PMPro pages haven’t been set up yet. (Thanks, Thomas Sjolshagen)
REFACTOR: Updated the pmpro_getSpecificMembershipLevelForUser( $user_id, $level_id ) function so both fields are required. Will still default to the current user if null is passed for the $user_id.
2.5.6 – 2021-03-05
SECURITY: Now sanitizing and escaping the order parameter when filtering the users table in the dashboard. (Thanks, Gen Sato)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now hiding the ApplePay/GooglePay “Payment Request” buttons when the main checkout form is submitted. This helps to prevent double checkouts.
BUG FIX: Fixed missing membership data in the billing failed email.
2.5.5 – 2021-02-22
SECURITY: Better sanitization of parameters on some REST API endpoints.
SECURITY: Now showing reCAPTCHA field at checkout even for logged in users.
ENHANCEMENT: Added find_billing_address() method to the MemberOrder class. This will look for the address on the last order with the same sub id or in user meta.
ENHANCEMENT: Better styling for invoices shown on the frontend.
ENHANCEMENT: No longer forcing column width % in the members list table.
ENHANCEMENT: Added a pmpro_doing_webhook action that is fired at the beginning of our webhook/IPN handlers.
ENHANCEMENT: Added a pmpro_membership_level_after_billing_details_settings hook to the edit membership level page. This hook should now be used to add billing related settings.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Allowing order total to be set to 0, even if there is a subtotal and tax amount.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Stripe checkout fields will now use the language set in the Stripe settings.
BUG FIX/ENHANCEMENT: The URL check in our notifications code now accepts arrays (e.g. to see if a URL has one of a group of top level domains). This fixes a warning some may have seen in error logs.
BUG FIX: Fixed issues where totals on PayPal recurring payments were sometimes incorrect if both an mt_gross and amount field were passed via IPN.
2.5.4 – 2021-01-28
ENHANCEMENT: Bump license year 2021 – 10 years.
ENHANCEMENT: Now passing billing street in pmpro_tax filter.
ENHANCEMENT: Prefixed our pmpro_stripeResponseHandler function to avoid conflicts.
ENHANCEMENT: Added getRealPaymentTransactionId method to PayPal Express gateway class to recover a missing transaction ID.
ENHANCEMENT: Added pmpro_checkout_before_form action to hook anything before the membership checkout form.
ENHANCEMENT: Added avatar as a valid field type for the [pmpro_member] shortcode.
ENHANCEMENT: Changed license key field to text type and unmasked. Masking implied the key was hashed before saving which is not true.
ENHANCEMENT: Addedpmpro_discount_code_used action hook for when a discount code is used.
ENHANCEMENT: Stripe will now pull billing address info for recurring orders from webhooks.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Improved user interface, error handling, and messages in the frontend password reset process.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Added a space between state and zip code in billing info.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now rounding amount sent with Stripe payment request button.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Improved pmpro_check_plugin_version function to also check a specific value of the get_plugin_data array.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Added pmpro_membership_levelmeta and pmpro_membership_ordermeta tables to uninstall process.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Escaped things in SQL queries in 2Checkout INS service handler.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Cleaned up levels page template and added MMPU compatibility.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed pagination and export issues with a discount code filter on the Orders admin page.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Prefixed our pmpro_stripeResponseHandler function to avoid conflicts with other Stripe code that may not be prefixed.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Cleaned up conditionals and escaping improvements in the pmpro_redirect_to_logged_in function.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed deprecation notices for sites running PHP 8.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Improved SQL query format in the applydiscountcode service.
BUG FIX: Fixed issues with ReCAPTCHA v2 and certain gateways.
BUG FIX: Fixed bug where blog name was not showing in Admin Activity email.
BUG FIX: Improved incorrect PHP doc blocks.
BUG FIX: Fixed an issue on some sites where password reset link in email was incorrect.
BUG FIX: Fixed level change issues during 2Checkout checkout.
BUG FIX: Fixed issue where checkout_levels REST API endpoint could return the wrong initial payment
BUG FIX: Fixed undefined notice for timestamp variable in the Stripe gateway class.
BUG FIX: Avoiding warnings when user ids are in the memberships_users table, but a user doesn’t exist.
BUG FIX: Now setting the correct value for membership_id in the admin change emails.
2.5.3 – 2021-01-26
SECURITY: Fixed indirect object reference vulnerability where order information, including customer names, email addresses, and order numbers could be accessed by non-admin WordPress users. (Thanks, WP Plugins Team)
SECURITY: Now checking ReCAPTCHA validation before enabling the submit button on the checkout form when using ReCAPTCHA v2. This helps to keep bad actors from testing credit cards on your checkout page. We were already doing a similar check when using ReCAPTCHA v3. Further updates to rate limit credit card failures are planned.
2.5.2 – 2020-10-23
BUG FIX: Fixed issue where the RECAPTCHA library wasn’t being loaded early enough to validate at checkout.
BUG FIX: Fixed issue where code in the Stripe class was unsetting some required fields, even if Stripe was not being used at checkout.
2.5.1 – 2020-10-16
SECURITY: Fixed XSS vulnerability on the Members List page of the dashboard. (Thanks, Ron Masas from Checkmarx.com)
ENHANCEMENT: Add Ukrainian Hryvnia currency. (Thanks, Mirco Babini)
ENHANCEMENT: Added a “non-members” option to the Beaver Build module.
BUG FIX: Fixed issue where only USD and US were allowed with Stripe’s GooglePay/ApplePay buttons.
BUG FIX: Fixed issue where some profile fields, e.g. those added with Register Helper, were accidentally updated or removed when accessing the frontend profile page.
BUG FIX: Fixed issue with tracking discount code uses when using the 2Checkout gateway. (Thanks, karambk on GitHub)
BUG FIX: No longer running excerpts through wpautop when a more tag is used.
2.5 – 2020-10-02
FEATURE: When using the Stripe Gateway, you may now allow users to pay using Apple Pay, Google Pay, or Microsoft Pay depending on their browser. Enable this feature from the payment settings page.
FEATURE: Added Divi Builder compatibility.
FEATURE: Updated the Braintree Gateway class to be able to use the Braintree API for the pmpro_next_payment() function. Note, for performance reasons, you must call this method directly or enable it by hooking it up with code like add_filter('pmpro_next_payment', array('PMProGateway_braintree', 'pmpro_next_payment'), 10, 3);
FEATURE: Added ordermeta tables and functions. We will wait about a year for all users to upgrade before using these widespread. (Thanks, Mirco Babini)
ENHANCEMENT: The “short” version of the level cost text for a free level is now “Free” instead of “0.00 now”.
ENHANCEMENT: Added a get_original_subscription_order method to the MemberOrder class. This will return the first order in a subscription when called from a recurring order.
ENHANCEMENT: Removed the old style license nags.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Using microtime and a static counter int to make sure our order and discount codes are unique. In the past very high traffic sites could run into duplicates if two checkouts happened at the exact same second.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Adjust order delete prompt to support other locales.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Better handling of tax amounts in recurring payments, e.g. when using the PMPro VAT Tax add on.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Optimized how often we hit the Stripe API when events on the checkout page could potentially update the price of checkout.
BUG FIX/ENHANCEMENT: The checkout_levels api call now takes level as param.
BUG FIX/ENHANCEMENT: No longer running sanitize_text_field on password fields. This would break passwords that had strings of characters resembling html tags.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now warning admins if the Stripe billing period is longer than 1 year. Billing periods greater than 1 year are not allowed by Stripe.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now detecting when a Stripe webhook is set up for an older version of the Stripe API and showing a notice with a link to update.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Adding MAXFAILEDPAYMENTS=1 to PayPal add subscription requests. This tells PayPal to cancel a subscription after the first failed payment. In our experience, the automatic retries rarely worked well. This change fixes issues with subscriptions going out of sync or users retaining access to your site when their payment has failed. Members still receive the payment failed email, which prompts users to return to the site to renew.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixing some issues where we are adding extra break tags into the password reset email. There are still some issues like this when using certain plugins. We are working on a general fix.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Removed the “coupon amount” field from the edit order page. These were hold outs from the 2007! ecommerce plugin PMPro was forked from. You can set the pmpro_orders_show_coupon_amounts filter to __return_true to show these fields again if you were using them for tracking things in your custom code.
BUG FIX: Fixed MMPU compatibility when using discount codes.
BUG FIX: No longer filtering the wp login url when on wp-login.php. This fixes issues with iThemes Security 2FA.
BUG FIX: Fixed issues where the Stripe webhook was not being updated sometimes when clicking the button to update.
BUG FIX: Fixed some notices and warnings when using Braintree.
BUG FIX: Now resetting memberslist page number when changing shown level.
BUG FIX: Now ensuring that the discount code field updates, update the Request Button price.
BUG FIX: Fixed issue where non-pretty permalinks may break frontend password resets.
BUG FIX: Fixed invoice links on the account page. (Thanks, Mateusz Hołtyn)
BUG FIX: Fixed incorrect label “for” attribute for uninstall setting.
BUG FIX: Fixed issue where some free plugins distributed by PMPro would show warnings about requiring a Plus license.
2.4.4 – 2020-09-02
BUG FIX: Fixed fatal error that sometimes occurred on the payment settings page when using PHP 5.6 or earlier.
BUG FIX: Fixed fatal errors that showed up on the frontend invoice page.
BUG FIX: Fixed issue where the confirmation message was not showing up in the confirmation email if that option was checked.
ENHANCEMENT: Added a pmpro_stripe_charge_params filter that can be used to edit or add params sent to the Stripe create charge method. (Thanks, Michael Bester)
ENHANCEMENT: Tweaked the markup of the invoice page so the payment type information looks a little better.
= 2.4.3 – 2020-08-25
* SECURITY: Fixed a cross-site scripting vulnerability in the code that updates the Required Membership settings on a post. This vulnerability could have been used in conjunction with other security vulnerabilities to trick an admin into editing the membership settings for a page, potentially exposing members only content to non-members. It is unlikely that there was any active exploitation of this vulnerability. This issue may also have shown up as a bug on some sites using page builders, where the membership settings for a post would be cleared out when editing a post. (Thanks to the wp.org plugin review team for catching this issue.)
* SECURITY: Better escaping of variables shown in the Require Membership meta box and related SQL queries.
* BUG FIX/ENHANCEMENT: Renamed the Vietnamese language files to match what is expected.

= 2.4.2 – 2020-08-24
* SECURITY: Updated the PMPro REST API endpoints accessed via the GET method to also require appropriate capabilities to access. The membership confirmation text will be hidden from non-members and non-admins. The endpoints to check a user’s level or access to a post require the pmpro_edit_memberships capability now. You should make sure your API users have the appropriate capabilities to use the API. You can use the pmpro_rest_api_route_capabilities filter and/or pmpro_rest_api_permissions filter to change this behavior.
* BUG FIX: Fixed issues with the PMPro REST API endpoints, including the discount code and checkout level endpoints.
* BUG FIX: Fixed issue with backslashes in the display name when editing form the PMPro frontend profile page.
* BUG FIX: Fixed issue where timestamps were showing up incorrectly for recent orders shown on the dashboard page.
BUG FIX: Fixed issue where PMPro would always try to add capabilities to the administrator role, even if you removed that role for some reason.
* ENHANCEMENT: Added a pmpro_get_no_access_message() function, which can be used to show the no access messages.
* ENHANCEMENT: Added a “show_noaccess” property to the membership shortcode. When set, it will show the noaccess message to users who don’t have the levels specified.
* ENHANCEMENT: Added a pmpro_user_profile_update_errors hook, which can be used to show errors on the PMPro frontend profile page.
* ENHANCEMENT: The pmpro_set_capabilities_for_role() function now returns true or false if the caps were added in case others want to use this function and tell if it worked.
* ENHANCEMENT: You can now include links in the description of the fields you add to the PMPro advanced settings page via the pmpro_custom_advanced_settings filter.
* ENHANCEMENT: Updated the PayPal gateways to use the latest versions of the PayPal buttons.
* ENHANCEMENT: Fixed styling of the PMPro update script notice.
* ENHANCEMENT: Added the pmpro_account_membership_expiration_text filter to the expiration dates shown on the cancel page when using MMPU.

2.4.1 – 2020-08-10
BUG FIX: Fixed issues with password resets on WP Engine hosting due to security features added by their mu-plugin.
BUG FIX: Fixed issue where end dates were showing up incorrectly in the confirmation email sometimes.
BUG FIX: Fixed issue where renewing memberships were extended one day less than they should have been in some cases.
BUG FIX: Fixed issue where users without a PMPro Plus license were sometimes not getting an error when trying to update a Plus Add On.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Added compatibility for core auto-updates for our Add Ons which aren’t hosted in the .org repository.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed issue where PHP sessions were set up to track ReCAPTCHA even if you weren’t using ReCAPTCHA. ReCAPTCHA is now only loaded on the checkout page. Loading sessions unecessarily would break some Varnish cache setups.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Updated the single invoice/order page. No longer showing the end date, which isn’t really related to the order. Showing a better status related to the order now.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed some links to the PMPro site in the plugin admin area.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now saving a hash of the Stripe secretkey when saving webhook ids. This allows us to keep track of webhook ids if you switch between gateway environments or swap your Stripe keys for some reason.
BUG FIX/ENHANCEMENT: No longer running the Terms of Service text through wpautop. This usually just added extra spacing to your TOS. Shortcodes are rendered now though. Added a filter pmpro_tos_content so you can change the TOS content or how it is shown.
ENHANCEMENT: Added a checkout_levels API endpoint. This will allow us to build features that adjust the price on the frontend at checkout.
ENHANCEMENT: Added a pmpro_member_profile_edit_form_tag action to the form tag on the frontend member profile page. This is useful to set the form enctype for file uploads.
ENHANCEMENT: Added Romanian Leu as a currency option.
ENHANCEMENT: Added the pmpro_stripe_payment_intent_params filter. Useful if you would like to set a specific statement descriptor for the site. See https://gist.github.com/ideadude/16983fdfa0da12fc40ef36d870f4cbd0
REFACTOR: Removed some unused methods from the Stripe class.
REFACTOR: Removed the help pointer about the menu location change.
2.4 – 2020-07-24
FEATURE: Now detecting if the Stripe webhook is set up correctly. You can now create or disable the webhook from the payment settings page in the WP admin dashboard.
FEATURE: Added a link to use and set up SendWP for more reliable email sending from WP.
BUG FIX: Fixed further issues with dates and timezones.
BUG FIX: Fixed issue where reports would cause white screens on some server set ups. We had some report start dates set to 1960, which caused issues. (Thanks, Sam “gausam” on GitHub)
BUG FIX: Fixed issue with the query to find expiring memberships that happened on certain MySQL setups.
BUG FIX: Fixed issue that was caused if other code called wp_login_url() too early.
BUG FIX: Fixed an error in the is_login_page() function.
BUG FIX: Fixed a fatal error that was happening in PHP 5.2 or earlier due to code syntax that was not supported then. We noticed a few other cases as well, but decided we won’t support PHP 5.2 consistent with WP and other plugins.
BUG FIX: Fixed the URL used when using 2Checkout in sandbox mode.
BUG FIX: Fixed JavaScript errors that would occur sometimes on the Billing Update page when using the Stripe gateway.
BUG FIX: Fixed issue where the dummy $0 orders created when using the “Stripe Updates” feature weren’t saving with the updated subscription_transaction_id. This would prevent future payments from being linked to that user and could prevent subscriptions cancellations from being synchronized. When updating to PMPro 2.4, an update script will run to try to restore these subscription_transaction_id values. However, any recurring orders that occured when the id was missing will not be added to PMPro. You will have to update them manually.
BUG FIX: Fixed JavaScript error on the edit discount code page.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Showing expiration date as text when it is set as a readonly field. (Thanks, Rodmar “rodmarzavala” on GitHub)
BUG FIX/ENHANCEMENT: Now checking if headers were already sent before trying to start the PHP session. If headers are sent before PMPro tries to start the session, there is usually another error somewhere on the WP site that needs to be fixed. But at least we aren’t adding to the confusion by trying to start the session late causing another error in the log.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Updated misleading hint for the PayPal Express IPN URL on the payment settings page.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed invalid key description in the SQL in includes/setup.sql. The actually query used to set up table in PMPro was correct though. The setup.sql file is included for reference and developers who want to create the tables “manually” in MySQL.
BUG FIX/ENHANCEMENT: The post type search filter now supports cases where post type set in WPQuery is an array.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixed warning that showed when a user with no levels visited the frontend account page.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Fixing warnings that would be logged at checkout in certain cases.
BUG FIX/ENHANCEMENT: Better handling of cases where users who checked out using a gateway different from the current setting are shown a message that they cannot update their billing information. They should instead checkout again to renew their membership.
ENHANCEMENT: Updated to use the latest version of the Stripe API and SDK.
ENHANCEMENT: More detailed logging for Braintree webhook debug emails.
ENHANCEMENT: Added a getTransactionStatus method to the PayPal and PayPal Express payment gateway classes. (Thanks, Mirco Babini)
ENHANCEMENT: Added a checkout_level API call. This will be used in the future to update the price total at checking using JS and is also needed to implement support for Google Pay and Apple Pay through Stripe.
ENHANCEMENT: Cleaned up the email settings page.
ENHANCEMENT: Better handling of some login and password reset errors.
ENHANCEMENT: Added links to the PMPro YouTube and Facebook profiles.
REFACTOR: Cleaned up some code in incldues/content.php, especially around the pmpro_search_filter() function.
REFACTOR: Removed the package-lock.json file from the repository.
18 bình luận
 1. Lộc đã bình luận

  ad ơi, cập nhập đi ad, mình hóng update lâu lắm r

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chịu rồi, nguồn đứt rồi. Tầm này còn lâu nữa mới update

 2. Hòa đã bình luận

  Ad ơi, up dùm mình Pay by Check với

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hòa đã bình luận

    Chưa có 0.9 à

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     koo nha

 3. Hòa đã bình luận

  Chào admin, có update addon chưa?

 4. Hòa đã bình luận

  Chào Admin
  Bạn update bản mới các Addon nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cập nhật addons của Paid Memberships Pro hiện tại được xem là ưu tiên thấp nhé. Admin sẽ cập nhật sau những thằng khác

   1. Hòa đã bình luận

    Cám ơn bạn, có cập nhật là OK rồi.

   2. Hòa đã bình luận

    Mình đang cần Addon Pay by Check.
    Bạn cập nhật dumg mình nhé

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Pay by Check Add On v8.0 chỉ có bản này thôi

     1. Hòa đã bình luận

      PMP báo là có bảng 0.9 kêu update

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      này đợi đợt update sau nhé, Paid Memberships Pro không nằm trong mục ưu tiên update đâu

 5. chung đã bình luận

  có được hỗ trợ không bạn ở [][][]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   không chèn link website vào comment nhé. có chèn thì ngắt domain ra giúp mình ko là vào spam hết đó~~
   Bạn cần hỗ trợ vđề gì

 6. HDTV đã bình luận

  Chào bạn,

  Cho mình xin phiên bản mới 2.4.4 được không ạ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Paid Memberships Pro là miễn phí và cập nhật trực tiếp từ wordpress.org nhé. chỉ addons là phải mua thôi. bạn cập nhật như plugin bth nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.