Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

ACF Theme Code Pro v2.5.3 NULLED

0

ACF Theme Code Pro tăng tốc độ phát triển chủ đề WordPress dựa trên ACF bằng cách sử dụng. Tiết kiệm thời gian & tự động tạo mã cần thiết để hiển thị Trường tùy chỉnh nâng cao trong các chủ đề WordPress của bạn!

Demo: https://hookturn.io/downloads/acf-theme-code-pro/

Tăng tốc độ phát triển với các đoạn mã được tạo để hiển thị dữ liệu trường ACF của bạn.

Với Mã chủ đề ACF, mã cần thiết để triển khai các trường tùy chỉnh của bạn được hiển thị thuận tiện trong phần Mã chủ đề ngay bên dưới cài đặt Nhóm trường.

ACF Theme Code Pro 1

Đặc trưng

 • Biểu tượng bảng tạm để dễ dàng sao chép các khối mã vào chủ đề của bạn.
 • Tên trường và các biến được cập nhật tự động.
 • Mã được tạo dựa trên tài liệu ACF chính thức và bao gồm thoát.
 • Hỗ trợ các loại trả về trường và các tùy chọn đơn / nhiều giá trị.
 • Tuyệt vời cho tài liệu ACF ngoại tuyến.

Lợi ích

 • Suy nghĩ ít hơn, phát triển nhanh hơn và tiết kiệm thời gian!
 • Duy trì tính nhất quán trong mã triển khai ACF của bạn.

ACF Free Fields

 • Text
 • Text Area
 • Number
 • Range
 • Email
 • URL
 • Password
 • Image
 • File
 • WYSIWYG
 • oEmbed
 • Select
 • Checkbox
 • Radio Button
 • Button Group
 • True / False
 • Link
 • Post Object
 • Page Link
 • Relationship
 • Taxonomy
 • User
 • Google Map
 • Date Picker
 • Date Time Picker
 • Color Picker
 • Group

ACF Pro Fields

 • Repeater
 • Flexible content
 • Gallery
 • Clone

3rd Party Fields

 • Font Awesome
 • Gravityforms
 • Ninjaforms
 • Contact Form 7
 • RGBA Colour
 • Color Palette
 • Table
 • TablePress
 • Sidebar Selector
 • Nav Menu
 • Image Aspect Ratio Crop
 • Audio/Video Player
 • SVG Icon
 • Icon Selector
 • Code
 • Address
 • Number Slider
 • Star Rating
 • YouTube Picker
 • Post Type Select
 • Smart Button

Hỗ trợ nâng cao cho các quy tắc vị trí ACF

advanced-acf-location-rule-support

ACF Theme Code Pro có thể tạo mã cho nhiều quy tắc vị trí. Điều này bao gồm các vị trí phức tạp như Chặn, Trang Tùy chọn, Tiện ích con, Phân loại, Nhận xét, Tệp đính kèm, Người dùng Hiện tại và Biểu mẫu Người dùng.

Tạo các khối ACF & các trang tùy chọn

create-acf-blocks-and-options-pages

ACF Theme Code Pro cũng bao gồm Công cụ đăng ký vị trí tiện dụng tạo tất cả mã bạn cần để tạo Khối ACF và Trang tùy chọn ACF của riêng bạn.

Hoạt động tốt nhất với:

 • Advanced Custom Fields Pro v5.8 +
 • Advanced Custom Fields Free v5.8+
 • WordPress 5.4+ & PHP 7+

ACF Theme Code Pro 1ACF Theme Code Pro 2

Changelog: ACF Theme Code Pro

Download ACF Theme Code Pro v2.5.3 Nulled Free
2.5.3

Add full support for localization (i18n)
Please let us know if you're interested in helping translate ACF Theme Code Pro into your language (https://hookturn.io/contact/)
Improve enqueuing of CSS and JS
Fix notice that occurs when Location is set to an unregistered block type
2.5.2

Add support for the following third party fields:
ACF Field For Contact Form 7
Advanced Custom Field: Audio/Video Player
Improve code rendered for the following third party fields:
Advanced Custom Fields: Gravityforms Add-on (including displaying forms, support for Object and ID return types and Single and Multiple values)
Advanced Custom Fields: Ninjaforms Add-on (including displaying forms, support for Object and ID return types and Single and Multiple values)
TablePress (including support for ID and HTML return types)
Table (including caption support and escaping)
ACF Icon Selector Field (including escaping)
ACF Smart Button (including escaping)
Advanced Custom Fields: RGBA Color Field (including escaping)
Update support for the following third party fields:
Advanced Custom Fields: Font Awesome Field
Custom Fields: Nav Menu Field
ACF Code Field
Advanced Custom Fields: SVG Icon
ACF YouTube Picker Field
ACF Address Field
Post Type Select Field for Advanced Custom Fields
Advanced Custom Fields: Number Slider
ACF Color Palette Field
ACF Color Swatches
Remove support for the following third party fields that no longer support the latest version of WordPress or ACF:
ACF qTranslate
Advanced Custom Fields: Image Crop
Advanced Custom Fields: Markdown Field
Advanced Custom Fields: Link Picker Field
ACF: Google Font Selector
ACF: Focal Point
Ignore `page` field used by Advanced Forms Pro for ACF for multi step forms
2.5.1

Improve support for WordPress 5.6
Fix CSS and JS enqueue bugs
Fix code formatting bug in "Register ACF Blocks and Options Pages" Tool
Add link to Settings page in plugin description on core Plugins page
Improve plugin update message on core Plugins page
Add instructions to "Download Failed" error message on core Plugins page
Updated licensing framework
Improve plugin Settings page:
Improve instructions and validation messages
Improve design and responsive styles
Convert license key field from text input to password input to protect customer license keys
2.5.0

Improve support for WordPress 5.4.
Improve support for all field types included in ACF PRO 5.8.9 (including all their various settings).
Improve codebase by syncing both free and pro foundations to facilitate faster development cycles and future features.
Add escaping to code rendered to bring it in line with recent updates to ACF field documentation. See https://twitter.com/wp_acf/status/1181344882775875584.
Improve code rendered for Taxonomy location.
Add support for Current User, Current User Role, User Role locations.
Add various enhancements to code rendered for the following fields and field settings:
Gallery field (return types Array, URL and ID)
Image (return types Array, URL and ID)
File (return types Array, URL and ID)
Select (values Single and Multiple, return types Value, Label and Array)
Checkbox (return types Value, Label and Array)
Radio Button (return type Array)
Button Group (return type Array)
True / False
Link (return types Array and URL)
Post Object (values Single and Multiple, return types Post Object and Post ID)
Page Link (values Single and Multiple)
Relationship (return types Post Object and Post ID)
Taxonomy (appearances Checkbox, Multi Select, Radio Buttons and Select, return types Term Object and Term ID)
User (values Single and Multiple, return types User Array, User Object and User ID)
Google Map
Fixed issue with 'Copy All' fields functionality.
2.4.0

Core: Theme Code Pro generates code to register for ACF Blocks and Options!
Core: Theme Code Pro generates code for use within for ACF Blocks!
Core: Radio Button field (core): Add support for all return types
Core: Refactoring that will allow for the more options for the code generated in the future
New Field Supported: ACF Icon Field
New Field Supported: ACF Star Rating Field
New Field Supported: ACF Color Palette Field
New Field Supported: ACF Image Aspect Ratio Crop
New Field Supported: ACF Color Swatches
New Field Supported: ACF SVG Icon
2.3.0

New Field Supported: ACF Ninja Forms add on
New Field Supported: ACF Gravity Forms add on
New Field Supported: ACF RGBA Colour picker
New Field(s) Supported: ACF qTranslate
Core: Resolved EDD Conflicts
Core: Improved Widget Location Variables
Fix: EDD naming conflict
Fix: Location error if visual editor is disabled
Fix: Select Conflict with Seamless Field Group Option
2.2.0

New Field Supported: Button Field found in ACF Pro v5.6.3
New Field Supported: Range Field found in ACF Pro v5.6.2
Core: Copy All Feature Added
2.1.0

New Field Supported: Group Field found in ACF Pro v5.6
New Field Supported: Link Field found in ACF Pro v5.6
New Field Supported: Range Field (Third Party)
New Field Supported: Focal Point Field (Third Party)
Field: Code field improved to escape output by default
Field: Google Map field improved to return lat, lng & address
Core: resolved an issue with legacy PHP versions
Fix: Bug in File field PHP when returned as a URL
2.0.0

Core : Theme Code Pro now generates code based on your location rules!
Core : Theme Code Pro now supports all official ACF Add ons!
Core : Theme Code Pro now works when ACF Pro is included in a theme!
Location Supported : Options Page
Location Supported : Widget
Location Supported : Comment
Location Supported : Taxonomy Term
Location Supported : User
Location Supported : Attachment
Add-on supported : Options Page
Add on supported : Repeater Field
Add on supported : Gallery Field
Add on supported : Flexible Content Field
Fix : Minor bug in file field example link markup
Fix : Support for Quicklinks feature within locations
1.2.0

Field : Clone - major improvements to the clone field code output
New Field Supported : Address Field
New Field Supported : Number Slider Field
New Field Supported : Post Type Select Field
New Field Supported : Code Field
New Field Supported : Link Field
New Field Supported : Link Picker Field
New Field Supported : YouTube Picker Field
Core : Special characters now removed from variable names
Fix : Compatibility with CPTUI Pro Plugin
1.1.0

Core: Quicklinks feature with anchor links to the relevant theme code block
Core: Notice updates & various bug fixes
Core: Plugin options screen moved under Settings
1.0.3

Fix: Use the_sub_field method for nested File fields with return format URL
1.0.2

Field: Fix for Post Object when using ACF 4
Core: Various internal code improvements
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.