Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Asset CleanUp Pro: Page Speed Booster v1.2.1.4 – Performance WordPress Plugin

8

Asset CleanUp Pro (page speed booster) – Plugin tối ưu hiệu năng Website.

Quản lý các tệp CSS & jаvascript trên Trang chủ, Bài đăng, Trang & Loại bài đăng tùy chỉnh (ví dụ: trang sản phẩm WooCommerce, các mục tải xuống Tải xuống kỹ thuật số dễ dàng)

Demo: https://gabelivan.com/items/wp-asset-cleanup-pro/

Tính năng nổi bật Asset CleanUp Pro: Performance WordPress Plugin

Asset CleanUp ProAsset CleanUp Pro (page speed booster) cho phép bạn hủy tải các kiểu CSS & tập lệnh JS không sử dụng trên các trang bổ sung, chẳng hạn như:

 • Các trang phân loại như danh mục mặc định của WordPress, thẻ và các trang được tạo tùy chỉnh như danh mục sản phẩm từ WooCommerce.
 • Trang tác giả (ví dụ: trang hiển thị tất cả các bài đăng được xuất bản bởi một tác giả cụ thể, được phát hiện qua is_author()chức năng)
 • Trang tìm kiếm WordPress mặc định
 • Trang tìm kiếm WooCommmerce (có cùng cài đặt với trang cửa hàng thực tế được phát hiện qua is_shop()chức năng)
 • Trang 404 (Không tìm thấy): trang này càng nhẹ càng tốt và ít có khả năng nhiều tệp CSS và JavaScript cần thiết ở đây (được phát hiện qua is_404()chức năng)
 • Trang Lưu trữ Ngày: đây là bất kỳ trang nào truy xuất các bài viết được lọc theo ngày, được phát hiện qua is_date()chức năng

Asset CleanUp Pro: Page Speed Booster v1.2.1.4 - Performance WordPress PluginĐối với các tệp JavaScript được tải, các thuộc tính như defer và async có thể được áp dụng

 • Có rất nhiều kỹ thuật thường được sử dụng để trì hoãn phân tích cú pháp; tuy nhiên, kỹ thuật đơn giản và được ưa thích là chỉ đơn giản là Trì hoãn tải JavaScript cho đến khi cần.
 • Nếu kỹ thuật này không phù hợp để sử dụng trên trang của bạn, tiếp theo bạn nên sử dụng thuộc tính <script async> khi thích hợp, điều này ngăn phân tích cú pháp chặn tải trang ban đầu bằng cách trì hoãn cho đến khi luồng UI của trình duyệt không bận thứ gì khác. Tất cả các cài đặt này có thể được áp dụng với Asset CleanUp Pro (page speed booster) mà không cần viết bất kỳ mã nào.

tính năng Asset CleanUp Pro Performance WordPress Plugin

Asset CleanUp Pro: Page Speed Booster v1.2.1.4 - Performance WordPress PluginThay đổi vị trí của các tệp CSS / JS (có thể được chuyển từ HEAD sang BODY để ngăn chặn chặn kết xuất hoặc ngược lại nếu bạn cần kích hoạt sớm các tệp cụ thể)

⚙️ “Test Mode” Chức năng → Lo lắng về những sai lầm tối ưu? Đừng như vậy nữa!

 • Điều này cho phép bạn tối ưu hóa trang web (hủy tải các tệp vô dụng, đặt async, trì hoãn thành các tệp JavaScript đã tải, dọn sạch mã HTML) mà không áp dụng các thay đổi mà sống trực tiếp (đối với khách truy cập thường xuyên) trong trường hợp bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về việc thay đổi có thể phá vỡ chức năng của trang / trang web.
 • Mọi thay đổi bạn đã thực hiện sẽ chỉ được áp dụng cho bạn (quản trị viên đã đăng nhập). Khi bạn hài lòng với giao diện của trang và hoạt động, bạn có thể vô hiệu hóa Chế độ kiểm tra của chế độ trực tuyến để đẩy các thay đổi trực tiếp để mọi người khác có thể tận hưởng tải trang nhanh hơn
Asset CleanUp Pro Plugin: Page Speed Booster Nulled Free Changelog

v1.2.1.4 - 18 June 2022
* "Plugins Manager": Ability to unload plugins (and load them as an exception from any unload rule) on all taxonomy pages
* "Bricks – Visual Site Builder for WordPress": Do not trigger Asset CleanUp Pro whenever the page builder is used
* Fix: Better RegEx for detecting "@import" within CSS comments when optimizing the CSS, thus avoiding useless attempts to fetch the information from the @import locations, since they are commented and not needed in the final CSS version
= v1.2.0.9 - 17 March 2022
* Added "wpacu_print_info_comments_in_cached_assets" filter hook for the option to avoid printing by default of plugin's comments in the CSS/JS files (e.g. the relative path to the file)
* Fix: Make sure that jQuery Chosen (the nice looking drop-down) is loaded and applied to elements (e.g. taxonomies list) within the CSS/JS manager if loaded from the Dashboard via "WP Remote Post"
* Fix: Preloading (basic/async) stopped working in the previous version
* Fix: Premium unload/load exceptions rules were not always applying if there were no basic ("Lite" version related) rules applied (which is irrelevant as the user can only apply premium rules if he/she prefers)
* UI fix: Async/Defer on this page was not taken into consideration as an applied rule when using the following layout: "Grouped by having at least one rule & no rules"
= v1.2.0.8 - 24 February 2022
* Fix: When a static page is set as a homepage in "Settings" - "Reading", any load exceptions set as "On this page" would not take effect for the homepage
= v1.2.0.6 - 1 February 2022
* Fix: Make sure all load exceptions for any unload rule are included in "Tools" -> "Import & Export"
* Fix: PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /classes/Main.php on line 931
* Fix: Whenever unloading on all [taxonomy type] pages was enabled the following type of message wasn't showing in the CSS/JS manager: "This stylesheet is unloaded on all category taxonomy pages."
* Avoid notice errors regarding taxonomies that do not exist anymore when having WP_DEBUG turned on by using term_exists()

= v1.2.0.4 - 11 January 2022
* Improvement: Load jQuery UI files locally, thus removing any unnecessary dependency on another site (e.g. not from "ajax.googleapis.com")
* Improvement: Escape as late as possible all variables when echoed
* Improvement: Replaced json_encode() with wp_json_encode() for better security
* Fix: When a word containing "calc" (e.g. calculation) was included in CSS comments, sometimes, the code following the comment was stripped
v1.2.0.3 - 30 November 2021
* PHP 8 Fix: 'PHP Warning: Undefined array key "critical_css_disabled"' in /templates/admin-page-overview.php
* Fix: 'Error: The security check has failed.0' when loading the CSS/JS list via the 'Direct' method within the Dashboard

= v1.2.0.2- 23 November 2021
* Added the "wpacu_settings" filter - add_filter() - so the plugin's "Settings" can be altered via code (e.g. adding if clauses programmatically to alter the value of a certain textarea or have an option disabled on specific pages) when necessary
* Prevent the following option from being accidentally disabled: 'Ignore dependency rule and keep the "children" loaded' (e.g. in rare cases, some CSS/JS have dependencies on certain pages only)
* Fix: Added nonce checks for every WordPress AJAX call to improve security

= 1.2.0.1 - 14 September 2021
* Automatically preload any combined JS files within the BODY tag (that do not have any "defer" or "async" attribute) to improve the Google PageSpeed Insights score for the following: "Preload key requests"
* Reorganised the layout for "Manage in the Dashboard" from "Settings" -> "Plugin Usage Preferences"
* Fix: When minifying CSS content, do not strip the extra calc() when something like the following is used: "calc( 50% - 22px ) calc( 50% - 22px )"
* Fix: When Gutenberg editor is used and the post is updated, sometimes the CSS/JS manager is reloaded BEFORE the changes are saved showing the same state as it used to be confusing the admin that the changes weren't applied

v1.1.9.9 - 31 July 2021
* Compatibility with FlyWheel hosting accounts (and other hosting accounts using the same pattern): The WordPress root directory is different than the ABSPATH one in relation to the "wp-content" directory where all or most of the CSS/JS files are located (e.g. the file size wasn't calculated for the static files before this change, which is needed for certain plugin functionality such as calculating small files for inlining)
* Compatibility fix: Whenever the 'active_plugins' option is updated incorrectly by another plugin, it might contain the filtered list done via "option_active_plugins" and not the original list; Put back the missing plugins to avoid ending up with site-wide deactivated plugins (the ones with unloading rules in "Plugins Manager")
* Avoid the same database query to be called more than once within the assetCleanUpHasNoLoadMatches() function
* Limit the number of fields that are submitted whenever CSS/JS manager is used by re-organizing the fields' structure; Disable certain inputs that are at the time irrelevant for submitting (it helps if max_input_vars from php.ini is set to the default 1000 which is a low number for large forms)
* "Overview" page change: Highlight posts that are not "publish" or "private" within the "Page Options" area
* Do not add any CSS/JS manager link to the post's actions if the post is not "publish" or "private" (within "All Posts" page - /wp-admin/edit.php)
* Order in alphabetical order the unloaded plugins from the top admin bar "Asset CleanUp Pro" menu

= v1.1.9.7 - 15 July 2021
* "Plugins Manager" Multisite compatibility: Make sure network-activated plugins are fully manageable (e.g. only plugins activated per site were showing)
* If "Contract All Groups" & "Expand All Groups" buttons are used, make sure the state (contracted or expanded) whenever the admin manages the assets again (the following option is updated in the background: "Settings" -> "Plugin Usage Preferences" -> "On Assets List Layout Load, keep the groups:")
* Fix: "Uncaught ReferenceError: wpacuLoadCSS is not defined" was sometimes showing. It's been fixed by updating the fallback script needed for CSS async preloading (e.g. for browsers that do not support it by default)
* Fix: "Warning: Constant WPACU_PREVENT_ANY_FRONTEND_OPTIMIZATION already defined"

= 1.1.9.6 - 3 July 2021
* The meta box "Asset CleanUp Pro: Page Options" has had its contents moved to the "Page Options" area from the CSS/JS manager in any location the assets are managed
* Added "Page Options" for the homepage as well (e.g. latest posts) besides posts, pages, and any public custom post types (e.g. WooCommerce product pages)
* Prevent the plugin from triggering when WooCommerce API calls are made
* Make no PHP errors are logged due to $allEnabledLocations not being initially declared as an empty array
* When checking if critical CSS is enabled for any custom taxonomy/post type, make sure to ignore the inactive ones (e.g. a taxonomy that is not used anymore)
* Make sure the following option works well when non-Latin characters are in the URI: "Do not load the plugin on certain page"
* Fix: When hovering over the post's title in the Dashboard's posts list (either post, page, or custom post type), make sure "Manage CSS & JS" is only shown to the right admins to avoid any confusion
* Fix: When assets' list is fetched, WP Rocket was disabled which made some plugins/themes that are directly calling WP Rocket functions to generate fatal errors
* Fix: Make sure the handles with the following option always get unloaded: 'Ignore dependency rule and keep the "children" loaded'
* Fix: Fatal error: Cannot redeclare assetCleanUpClearAutoptimizeCache() - if both plugins (Lite & Pro) are activated

= v1.1.9.5 - 26 May 2021
Make sure the plugin can be updated via WP CLI (so far, the update was visible within the Dashboard in /wp-admin/)
Option to skip Autoptimize cache clearing via using the "WPACU_DO_NOT_ALSO_CLEAR_AUTOPTIMIZE_CACHE" constant (e.g. set to 'true' in wp-config.php)
Fix: Make sure that applying to unload on all pages of a certain post type works from "CSS & JS MANAGER" (which is the new place for managing CSS/JS files within the Dashboard, outside the edit post/page area)
Fix: Manage assets didn't work on "CSS & JS MANAGER" -> "Homepage" tab if the actual page was a static one set in "Settings" -> "Reading"

= v1.1.9.4 - 16 May 2021
* New Option: Manage assets loading for posts, pages and custom post types within "CSS & JS MANAGER" -> "MANAGE CSS/JS" without the need to go to edit post/page area which is often bulky and could have too many fields from the theme & other plugins leading to a higher number then tha one set in php.ini for "max_input_vars"
* Higher accuracy in preventing the plugin from triggering when there are REST requests
* Fix: Make sure RegEx rules for unloading plugins/assets are working well when non-latin characters are in the URI
* Fix: Make sure the plugin works well (e.g. without any PHP errors) if the plugins' directory is changed (e.g. from "plugins" to "plugins-custom-name")
* Fix: Critical CSS was not showing in the front-end view for all page type
* Debugging purposes: Prevent CSS/JS from loading based on the media query via /?wpacu_no_media_query_load_for_css & /?wpacu_no_media_query_load_for_js

= v1.1.9.3 - 25 April 2021
* Option to manage critical CSS (in "CSS & JS Manager" &#187; "Manage Critical CSS") from the Dashboard (add/update/delete), while keeping the option to use the "wpacu_critical_css" hook for custom/singular pages
* Improvement: Make sure "&display=" is added (if enabled) to Google Fonts links if their URL is changed to fit in JSON formats or JavaScript variables
* Fix: Make sure managing CSS/JS for taxonomies from the Dashboard (e.g. when editing a category) works 100%
* Fix: Clearing load exceptions from "Overview" didn't work for all pages of a certain post type

= v1.1.9.2 - 16 April 2021 =
* Divi builder edit mode: Allow Asset CleanUp Pro to trigger plugin & CSS/JS unload rules when the page editor is on to make the editor load faster via define('WPACU_LOAD_ON_DIVI_BUILDER_EDIT', true); that can be set in wp-config.php / read more: https://www.assetcleanup.com/docs/?p=1260
* Cache Enabler (compatibility with older versions): Make sure deprecated "cache_enabler_before_store" hook is in use
* Unload "photoswipe" fix: If WooCommerce's PhotoSwipe was unloaded, empty dots were printed at the bottom of the page from unused/unneeded HTML (hide it by marking the DIV with the "pswp" class as hidden)
* Improvement: Only use 'type="text/css"' when it's needed (e.g. an older theme is used that doesn't support HTML5)
* Improvement: Make SweetAlert2 independent (styling, functionality) from other SweetAlert scripts that might be loaded from other plugins/themes (e.g. "WooCommerce Quickbooks Connector" export in an edit product page was not working)
* Fix: Better detection for the homepage (e.g. the latest posts page was mistaken with the homepage in the front-end view of the CSS/JS manager)
* Fix: Better detection for the singular page; Make sure the latest posts page such as the "Blog" one is also checked)
* Fix: Make sure the license deactivation works even if the license is not valid so that it could be replaced with a valid one (e.g. a null version was initially used)

= v1.1.9.1 - 1 April 2021 =
Minify CSS/JS improvement: From now on, the minification can be either applied to files, inline JS code, or both (before, the files minification had to be enabled to files first and then to inline JS code; sometimes, users just wanted to minify inline code and leave the files untouched)
Fix: On some WordPress installations, the plugin's menu icon from the Dashboard's sidebar was not showing properly (the height was too large)
Fix: If there are too many assets/plugins unloaded, when showing up in the top admin bar menu, the list was not scrollable (e.g. only 20 out of 40 assets were shown because the height of the browser's window wasn't large enough which can not be expanded on smaller devices)
Fix: If the current theme supports HTML5, the 'type="text/javascript"' attribute is not added any more to altered SCRIPT tags by Asset CleanUp, thus avoiding any errors from W3C validators
Fix: When "Move All

= v1.1.8.9 - 6 March 2021 =
* Fix: Make sure WP Rocket is fully triggered when the assets are fetched via Asset CleanUp, as the "Uncode" theme is calling get_rocket_option() without checking if the function exists
* Fix: Added nonce checks to AJAX calls made by Asset CleanUp for extra security

= v1.1.8.8 - 4 February 2021 =
* Improved the caching mechanism: The most recently created files are never deleted in case HTML pages that weren't cleared for weeks or more would still load them successfully; Once "ver" is updated, then the now old file will be cleared in a couple of days (e.g. at least one day + the number of days set in "Settings" -> "Plugin Usage Preferences" -> "Clear previously cached CSS/JS files older than (x) days")
* Set a higher priority of the order in which the plugin's menu shows up in the top admin bar to make room for the notice related to the unloaded assets; Changed the notification icon from the menu (from exclamation to filter sign)
* Make sure the textarea for RegEx rules within CSS/JS Manager is adaptive based on its content (for easier reading of all the rules)
* Cleanup the value (strip any empty extra lines) from the RegEx textarea when it's updated for any unload/load exception rule to avoid invalid RegEx rules & make sure the delimiters are automatically added to the rules in case they were missed
* CSS Minifier Update: Better detection and minification for CSS related to math functions such as min(), max(), calc() and clamp(); Fix broken CSS (rare situations) that uses nested calc()
* Combine JS Update: Make sure the inline "translations" associated with a JS file is appended to the combined JS files, as this would also avoid possible errors such as "Uncaught ReferenceError: wp is not defined"
* Make sure preg_qoute() is used in CleanUp.php when clearing LINK/SCRIPT tags to avoid any errors such as unknown modifier
* Make sure jQuery Chosen is not beautifying the SELECT drop-down if "Input Fields Style" is set to "Standard" in the plugin's settings, so that anyone using a screen reader software (e.g. people with disabilities) will not have any problems using the drop-down
* Fallback: Added Internet Explorer compatibility (11 and below) for the deferred CSS that is loaded from the BODY
* Improved the way the file paths from "Inline CSS" and "Inline JS" areas are matched to make sure regular expressions can also be used for a match, not just the relative path to the file
* Fix: Make sure the unloading feature works for the WooCommerce Shop Page and it's not taken as a product archive page since it's connected to a page ID
* Fix: PHP Warning - array_merge() - Expected parameter 1 to be an array, null given - within the method alterWpStylesScriptsObj()
* Fix: Sometimes, due to the fact there were no line breaks on specific code shown in the hardcoded list, the left-side meta box had its width increased so much that it was hiding or partially showing the right-side meta boxes area that was only visible by using "View" -> "Zoom Out" in Google Chrome
* Fix: Hide the following area from the edit taxonomy page if the user is not an admin to avoid any confusion: "Asset CleanUp Pro: CSS & JavaScript Manager"

= v1.1.8.7 - 16 January 2021
* Improvement: Make it more clear where the admin is applying the plugin unload rules (frontend or /wp-admin/) in "Plugins Manager" by renaming the text related to the rules as well as the submit button
* Improvement: Alert the admin in case he/she might be in the wrong tab for plugin unload in "Plugins Manager" when the "wp-admin" string is added to the RegEx rules and the admin is within the "IN FRONTEND VIEW (your visitors)" tab
* Make sure only Asset CleanUp Pro plugin is loading when its own AJAX calls are made to /wp-admin/admin-ajax.php for faster processing (no point of loading other plugins) except the request when the caching is cleared (e.g. due to WP hooks that are used by other performance plugins)
* For easier debugging, the top admin bar menu now has the list of all the unloaded plugins and CSS/JS files within the current viewed page
* Prevent Asset CleanUp Pro from triggering when REST /wp-json/ calls are made due to conflicts with other plugins (e.g. Thrive Ovation for testimonials)
* Added a note below the textarea where the RegEx rule can be added (for unloading & load exceptions) that multiple RegExes are allowed one per line to make the admin aware of this option
* If an unload exception is chosen (after an existing unload rule has already been chosen), mark it with green font to easily distinguish it when going through the CSS/JS manager
* Cache Enabler: Clear plugin's caching right after Asset CleanUp Pro's caching is cleared to avoid references in the old cached HTML pages to files from Asset CleanUp Pro that might be missing or not relevant anymore
* Cache Enabler: Fix - PHP Deprecated: "cache_enabler_before_store" (the new filter is "cache_enabler_page_contents_before_store")
* Fix: Sometimes, admins are mistakenly moving the CSS/JS manager to the right side of the edit post/page area; It gets moved back where it belongs within the edit post/page area
* Fix: Update for 'Compatibility with "Wordpress Admin Theme - WPShapere" plugin' - make sure it applies to any admin page, not just the options page from WPShapere

= v1.1.8.6 - 4 January 2021 =
* New Feature: Unload plugins within the Dashboard /wp-admin/ (useful for pages that are too slow and, in rare cases, to fix any conflicts between two plugins loaded on the same admin page)
* Fix: Inline CSS for specified files was not working anymore if the CSS file was cached
* Added option to prevent CSS/JS from being optimized on page load by Asset CleanUp Pro via query string for debugging purposes: (/?wpacu_no_optimize_css /?wpacu_no_inline_css /?wpacu_no_optimize_js)

= v1.1.8.5 - 18 December 2020
* Replaced jQuery deprecated code with a new one (e.g. reported by "Enable jQuery Migrate Helper" plugin)
* Download file based on the browser's screen size feature addition: Show the option also for CSS files that are "parents" and have "children" under them, alerting the admin to be careful when a rule is set for the file as it could affect the way its "children" are loaded
* Debugging option: If the admin uses /?wpacu_only_load_plugins=[list_here_comma_separated] while he/she's logged-in, then Asset CleanUp's MU plugin file will only load the mentioned plugins (all the other active plugins will not load at all on the targeted page)

= v1.1.8.4 - 1 December 2020
* New Setting: Restrict access for administrators on the "CSS & JS Manager" area, thus decluttering the posts/pages whenever they edit them; Very useful if there are admins (e.g. store managers that don't have to mix with Asset CleanUp's assets list for various reasons) that should not view the the meta boxes from edit post/page, the CSS/JS list from the front-end view (if enabled), etc.
* Improvement: Extra checks are made to detect if the page is an AMP one and if it is, no changes would be made to the HTML source (e.g. no SCRIPT tags in the HEAD section of the page)

= v1.1.8.3 - 22 November 2020
* Changed the "Plugins Manager" area to have the same feeling as the "CSS & JS Manager"; Removed the "Always load it (default)" option as it's redundant, since all the plugins are loaded by default unless there are unload rules set there; The load exceptions are now showing in green font to stand out in case they overwrite any unload rule.
* Added extra alters to notify the admin in case something is not right with some of the rules set. These include: adding the full URl to the RegEx input areas when only the URI (relative path) is needed; Enabling both "Unload it if the user is logged in" and "Always load it if the user is logged in" which ends up in the cancellation of each other
* Added "Unload it if the user is logged in" option to "Plugins Manager" (e.g. sometimes, you have a plugins that has Google Analytics and you want to trigger it only for your guests, not for yourself)
* Added debugging option to load all plugins (no filtered list in case there are any rules in "Plugins Manager"): /?wpacu_no_plugin_unload
* Make sure all the "if kept loaded" areas are blurred if any unload rule is chosen as those areas become irrelevant
* New option in "Settings" -> "Combine loaded JS (JavaScript) into fewer files" -> "Wrap each JavaScript file included in the combined group in its own try {} catch(e) {} statement in case it has an error and it would affect the execution of the other included files"
* Clear caching once a day via WP cron in case over 24 hours have passed since last clearance (e.g. in case the admin hasn't cleared the caching in a long time or hasn't touched the Dashboard for days)
* Deactivate the appending of the inline CSS/JS code (extra, before or after) to the combined CSS/JS files if all the files' size is over 700 MB as this often suggest the inline code is not unique (e.g. having WordPress nonces that often change)
* Check if a directory is empty before using rmdir() to avoid certain debugging plugins to report errors (even though they are harmless)
* Make sure the following work fine if the plugin is marked as unloaded site-wide with exceptions: upload file within the front-end, download attachments from the Dashboard
* Fix: Basic preloading was not taking place anymore
* Fix: "PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given" is generating if the current media query load list is empty
* Fix: Make sure /wp-content/cache/asset-cleanup/(css|js) directories are re-created if necessary, in case they were removed (e.g. for being empty or by mistake)
* Fix: The list of the hardcoded assets wasn't wrapped correctly and not contracted properly on request
* Fix: The AJAX call meant for fetching the hardcoded list in the front-end view was also triggering within the Dashboard outside the plugin's pages and used extra resources that were not necessary
* Fix: Prevent the meta boxes from showing up in the edit post/page area (thus, decluttering the edit area) if the user's role is not "administrator" (e.g. it was showing it to editors without any CSS/JS to manage which was often confusing)

= v1.1.8.2 =
* New Feature: Instruct the browser to download a CSS/JS file only when a certain media query matches (e.g. you might have a certain CSS file that is needed only in the desktop view, but not on mobile view)
* Prevent the plugin from triggering when Lumise plugin is used in edit mode
* Improvement: In the front-end view (when "Manage in the front-end" is enabled), the hardcoded assets are retrieved via an AJAX call for higher accuracy especially when certain plugins are using various techniques to list their assets (e.g. "Smart Slider 3")
* Oxygen Builder Fix: Make sure the file /wp-content/uploads/css/universal.css is taken into consideration for minification as it's among the files that aren't minified by default
* Combine Google Fonts: The plugin checks if the option is enabled before using specific functions related to it, thus reducing the usage of more resources (on some shared hosting packages, the page returned 503 error)
* Combine JS: Skip adding inline JS with WordPress Nonces as they are not unique and add up to the disk space (better accuracy in detecting them)
* Added notification to the plugin's top right area if "Test Mode" is enabled (for extra awareness)
* Fix: In some environments, the plugin's custom functions to detect if the user is logged-in were triggering errors
* Fix: Do not alter the "ver" value to the default WordPress version (as it used to be) as some scripts should be loaded without query strings especially if "ver" was set to null on purpose
 • Plugin Asset CleanUp Pro sẽ đạt hiệu suất cao nhất khi kết hợp với plugin WP Rocket

password: Xem hướng dẫn bên dưới

8 bình luận
 1. SPT đã bình luận

  Theo bạn nên dùng Wp Rocket + Assets cleanup hay Wp Rocket + Perfmatter thì hiệu quả tốt hơn vậy bạn ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   wp rocket vs asset nhé. mà phiên bản mới bạn cẩn thận compress css ko nó lỗi sticky sidebar vỡ giao diện đó.

 2. Kien Mai đã bình luận

  Ban cho Minh xin key cua plugin nay the

  Tks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Null ko co key nhe

 3. Le đã bình luận

  Ad có bản mới nhất không ad?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad cập nhật lên bản mới nhất r nha, bạn tải và update lên nhé

 4. Ri đã bình luận

  Pass là gì vậy ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.