Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Support Board v3.4.8 NULLED – Chat And Help Desk | Support & Chat

18

Support Board là một plugin WordPress giúp bạn tự động hóa giao tiếp với khách hàng của mình bằng các bot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống trò chuyện được tích hợp với các nền tảng được sử dụng nhiều nhất.

Tiết kiệm thời gian và sử dụng phần mềm bạn đã biết và yêu thích. Giao tiếp trực tiếp với khách hàng của bạn trong Slack. Kết nối Dialogflow và sử dụng các tin nhắn phong phú một cách nhanh chóng.

Demo: https://codecanyon.net/item/support-board-help-desk-and-chat/20359943

Support Board - WordPress Chat Plugin - 1

Support Board - WordPress Chat Plugin - 2

Support Board - WordPress Chat Plugin - 3

Support Board - WordPress Chat Plugin - 4

Support Board - WordPress Chat Plugin - 5

Support Board - WordPress Chat Plugin - 6

Tính năng đầy đủ Chat – Support Board – WordPress Chat Plugin

Trò chuyện thông minh được hỗ trợ bởi Dialogflow và Slack

Tự động hóa giao tiếp của khách hàng với các bot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống trò chuyện được tích hợp với các nền tảng được sử dụng nhiều nhất. Tiết kiệm thời gian và sử dụng phần mềm bạn đã biết và yêu thích.

Tích hợp Slack

Giao tiếp trực tiếp với khách hàng của bạn trong Slack. Slack là một nền tảng nhắn tin tức thì dành cho các doanh nghiệp. Được xây dựng để giúp các nhóm giao tiếp tốt hơn, miễn phí và khả dụng trên Windows, Mac, Android và iOS.

Trò chuyện tuyệt vời

Tận hưởng cuộc trò chuyện được thiết kế đẹp mắt của chúng tôi để có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nhẹ và nhanh, Support Board là giải pháp trò chuyện hiệu suất cao cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Thử ngay bây giờ!

Khu vực quản trị hiện đại

Giao diện quản trị sạch sẽ và hiện đại mang lại sự đơn giản và năng suất. Quản lý các cuộc trò chuyện, người dùng và cài đặt từ một nơi – và cài đặt khu vực quản trị trên máy tính để bàn và thiết bị di động của bạn với tính năng PWA.

Tích hợp trò chuyện WordPress

Sử dụng Bảng hỗ trợ với WordPress. Tự động đồng bộ hóa người dùng và dữ liệu có cấu trúc của bạn. Chỉ trong vài phút, không cần một dòng mã nào, WordPress Chat sẽ sẵn sàng để sử dụng.

Changelog Chat – Support Board – WordPress Chat Plugin

Download Support Board v3.4.8 - Chat And Help Desk Nulled Free changelog

28/03/2022 | Support Board | v3.4.8
BugFixed bug related to red counter notifications.
BugFixed bug related to duplicated automation messages.
BugFixed bug related to error notifications and required fields when creating or updating a user or admin.
OptimizationPush notifications now support image previews.
InfoThe setting saved replies has been moved to Settings > Admin.
09/03/2022 | Support Board | v3.4.7
BugFixed bug related to sounds and notifications on mobile.
BugFixed bug related to WordPress custom user roles.
BugFixed bug related to email piping and UTF-8 chars.
BugFixed bug related to user notifications when queue is active.
BugFixed bug related to design automations.
BugFixed bug related to the close chat button on mobile devices.
New featureAdded the following newsletter integrations: HubSpot, Moosend, GetResponse, ConvertKit, ActiveCampaign.
New featureNew automation types to set default department and agent for new conversations.
New featureOption to run email piping via URL.
OptimizationAdded queue compatibility for conversation generated by messaging apps.
OptimizationOptimization of the yellow banner that alert when another agent is replying.
OptimizationDirect and mass messages are now compatible with messaging apps, the message will be sent to the messaging apps as well.
ApiNew PHP API function 'sb_messaging_platforms_send_message()'.

28/02/2022 | Support Board | v3.4.6
SecurityFixed a security bug that allowed anyone to read the secret token of users and admins and take control of the Support Board admin area if Pusher was active. Check your admin and agents account and settings area and make sure everything is as expected. This bug only affects Support Board installations that use the Miscellaneous > Pusher setting.
BugFixed bug related to the admin area translation option.
BugFixed bug related to rich messages inside the welcome message.
BugFixed bug related to email notifications for conversations generated by external sources.
New featureOption to mark a conversation as unread.

16/02/2022 | Support Board | v3.4.5
BugFixed bug related to the rich message submit and message updates.
BugFixed bug related to the red counter notifications.
BugFixed bug related to text message and email notifications for conversations from messaging apps.
New featureOption to close the chat for both users and agents.

14/02/2022 | Support Board | v3.4.4
BugFixed bug related to fixed phone number country code.
BugFixed bugs related to the chat design.
BugFixed bug related to registration error messages.
BugFixed bug related to messages not visible in chat if sent at the same time of other messages.
OptimizationFile attachments are not deleted on message delete, conversation delete, or user delete.
ApiDialogflow send message function parameters are now optional.
ApiThe datetime attribute of the following PHP functions now accept also an ID: sb_get_new_users(), sb_get_new_conversations(), sb_get_new_messages(), sb_get_new_user_conversations().
ApiThe datetime attribute of the following WEB and JS AJAX functions now accept also an ID: get-new-users, get-new-conversations, get-new-messages, get-new-user-conversations.

31/01/2022 | Support Board | v3.4.3
New featureOn Support Board login, the user is automatically logged in WordPress as well if the users system is set to WordPress.
New featureOption to create and login a WordPress user on Support Board user registration.
New featureOption to paste a screenshot from the clipboard and send it as message.
OptimizationImproved conversations search.
OptimizationText markup for rich message texts.
19/01/2022 | Support Board | v3.4.2
SecurityImproved MySQL injection attacks protection.
BugFixed bug related to time in 12h format.
New featureAdded agents dashboard menu.
OptimizationMobile app switch conversations and users by touch move right and left.
OptimizationMobile app back button optimization.
OptimizationMobile app message time design.
OptimizationAgents notifications are now sent when the user send the user details via rich messages.
OptimizationFallback profile picture if the generated one from the user name is broken.
ApiRemoved first paramenter 'recipient_id' and parameter 'department' from the PHP API function 'sb_send_agents_notifications()'.
27/12/2021 | Support Board | v3.4.1
BugFixed bug related to rich messages placeholders design.
BugFixed bug related to WordPress languages.
BugFixed bug related to conversations started by agents.
New featureAdded Grammarly support.
New featureOption to select what webhooks to activate.
New featureAdded Icelandic language.
New featureOption to set a link for articles button.
OptimizationSearch articles by pressing ENTER keyboard button.
OptimizationMinor chat design optimization.
ApiNew parameter 'agent' for the PHP API function 'sb_get_user_conversations()' and JS API AJAX function 'get-user-conversations'.
20/12/2021 | Support Board | v3.4.0
BugFixed bug related to reports date filter.
BugFixed bug related to rating.
BugFixed bug related to online status and email notifications when agent is online.
BugFixed bug related to email piping.
BugFixed bug related to WordPress loggout for admins.
BugFixed bug related to text formatting in shortcode's messages.
BugFixed bug related to agent notifications on conversation transfer to another agent.
BugFixed bug related to article rating for new users.
BugFixed bug related to queue.
BugFixed breakline bug on pop up message.
New featureOnline users notification and sound.
New featureOption to force a single phone country code.
New featureOption to disable manual email piping cron job.
New featureAdd new merge fields: {agent_name} and {agent_email}.
OptimizationMerge fields optimization.
OptimizationConversations and users opening by URL for unauthorized agents is now blocked.
OptimizationRemoved default mndatory email and phone follow-up message on conversations from messaging apps. New shortcode parameter 'required-messaging-apps' to force them.
OptimizationSupport Board WordPress version now have an option to logout Support Board agents if they are not logged in WordPress.
OptimizationImproved translations.
OptimizationMerge field {user_name} is now compatible with follow up and subscribe messages.
ApiNew PHP API function 'sb_get_last_message()'.
ApiNew parameter 'user_id' for the PHP API function 'sb_push_notification()' and JS API AJAX function 'push-notificaiton'.
15/11/2021 | Support Board | v3.3.9
SecurityFix bug that was allowing a user to grant admin privileges via API.
BugFixed bug related to human takeover on messaging apps.
OptimizationFollow-up success message do longer appends the user email, use {user_email} instead.
OptimizationWordPress multisite users of all websites are now synchronized with Support Board.

12/11/2021 | Support Board | v3.3.8
BugFixed bug related to conversation events and message breaklines.
BugFixed bug related to rich messages.
BugFixed bug related to scrolling on mobile devices.
BugFixed design bug related to the queue message.
New featureOption to open an article from an external link.
OptimizationOptimizations for mobile devices.

08/11/2021 | Support Board | v3.3.7
BugFixed bug related to offline message title.
BugFixed bug related to translations with HTML chars.
BugFixed bug related to Push notifications.
BugFixed bug related to office hours and offline message.
BugFixed bug that allow a user to use an agent or admin email to register if the option 'allow duplicated emails' is active.
New featureCloud version.
New featureSaaS version for resellers.
New featureOption to change PWA icon and name, browser favicon, and admin area top-left icon.
New featureOption to set default user details for a new user via JavaScript variable SB_DEFAULT_USER.
New featureOption to allow agents to delete conversations and empty the trash.
New featureOption to send the transcript via email.
New featureOption to send the transcript via email when the conversation is archived via close message.
New featureDouble-way text messages communication.
New featureSupport for text message attachments.
OptimizationImproved performance for translations.
OptimizationAllow duplicate emails option now allow alos duplicated phone numbers.
OptimizationAdmin area language now matches agents and admins language user detail.
OptimizationPush and desktop notifications optimization.
OptimizationOn mobile, if the chat is open and the user clicks the 'back' browser button, the chat close, and the current page remains active.
ApiNew PHP API function 'sb_get_admin_language()'.
ApiNew argument 'attachments' for the PHP API function 'sb_send_sms()' and the JS and API functions 'send-sms'.
10/10/2021 | Support Board | v3.3.6
BugFixed bug related to admin email and sms notifications confirmation message.
New featureArticles parent category. You need to assign again all categories to all articles.
New featureSingle article now supports up to 3 categories.
New featureOption to display Agents & Admins tab also for agents.
New featureOnline status indicator in the Agents & Admins list.
New featureOption to enable the agents and admin tab for agents.
OptimizationImproved performance.
OptimizationAutomatic collapse of the dashboard conversations list.

05/10/2021 | Support Board | v3.3.5
SecurityImproved security related to SQL Injection and XSS attacks.
BugFixed bug related to users pagination.
BugFixed bug related to online user status on the admin area when Pusher is active.
BugFixed bug related to message with attachments.
New featureOption to display additional columns in the user table.
New featureArticles page with WordPress shortcode.
New featureOption to open the links of card and slider rich messages in a new window.
New featureOption to disable reports.
OptimizationImproved 'Another agent is replying to this conversation' message.
OptimizationMinor UI optimizations.
OptimizationVarious minior optimizations.
OptimizationOnline/offline status switcher is now available in the mobile app.
OptimizationImproved flash notifications for the admin area.
ApiNew arguments 'extra' and 'user_ids' for the PHP API function 'sb_get_users()' and the AJAX and WEB API function 'get-users'.
ApiRemoved argument 'exclude_id' from the PHP API function 'sb_get_online_users()' and WEB and JS API functions 'get-online-users'.
ApiRemoved argument 'routing' from the PHP API function 'sb_new_conversation()' and WEB and JS API functions 'new-conversation'.
ApiNew argument 'category' for the JS API function 'SBChat.getArticles()'.
ApiNew PHP API function 'sb_execute_bot_message()'.
ApiThe default returned values of the PHP API function 'sb_get_online_users()' and WEB and JS API functions 'get-online-users' now exclude agents and admins.
ApiFixed bug related to the WEB API function 'email-piping'.
InfoA valid purchase code is now required to enter the admin area.

02/09/2021 | Support Board | v3.3.4
SecurityImproved security related to SQL Injection and XSS attacks.
SecurityFixed security bug that was allowing agents and admins to read data from the database.
BugFixed bug related to routing.
BugFixed bug related agent and department conversation assignment notifications.
OptimizationImproved RTL admin UI and WordPress UI.
OptimizationOn mobile, chat is never opened automatically on page load.
New featureOption to disable email field from the registration form.
ApiPHP API function 'sb_get_online_user_ids()' renamed to 'sb_get_online_user_ids()'.

04/08/2021 | Support Board | v3.3.3
BugFixed bug related to corrupted chars in email piping messages.
BugFixed bug related to routing when Pusher is active.
BugFixed bug related to admin login for WordPress.
New featureNew performance option: minify JS.
New featureNew options for routing and conversations assigned to a single agent.
New featureWordPress options to show the Support Board admin area to custom WordPress users roles.
ApiNew PHP API function 'sb_get_last_agent_in_conversation()'.

12/07/2021 | Support Board | v3.3.1
BugFixed bug related to admin translations.
BugFixed bug related attachments drag and drop.
BugFixed bug related to MailChimp subscription.
BugFixed bug related to SMS sender number, please check it on the settings area and make sure it works.
BugFixed bug related to WordPress conversations synchronization with the logged in user.
New featureAttachments support for email piping.
New featureZapier support.
New featureOption to show the offline message as header text or info message.
New featureManual agent assignment from the admin area when routing is active.
New featureOption to disable the checking of offline agents for the offline message and display it only when out-of-office hours.
OptimizationImprovements for Push notifications, SMS notifications and email notifications.
OptimizationConversation department assignement now alert validated agents also via SMS and Push Notifications.
OptimizationImprovements for the email piping feature.
OptimizationRemoved requirement for email and password when editing a user profile.
OptimizationCross-site function to simplify the cross-site implementation.
OptimizationMinor automations optimizations.
OptimizationNotifications permission request is now showed to users only when a message is sent.
ApiNew PHP API functions 'sb_send_agents_notifications()', 'get_user_by()'.
ApiNew WEB and JS AJAX API function 'update-conversation-agent'.
ApiNew JS API functions 'SBChat.offlineMessage()', 'SBConversation.getUserMessages()'.
ApiNew argument 'agent' for the JS API function 'SBConversation.getLastUserMessage()'.
ApiNew argument 'send_to_active_user' for the JS API function 'SBChat.sendEmail()'.

04/06/2021 | Support Board | V 3.3.0
BugFixed bug related to PNG fallback icons for cross-domain.
BugFixed bug related to HTML code into articles, custom rich messages and email contents.
BugFixed bug related to wrong text to emoji conversion for some world.

03/06/2021 | Support Board | v3.2.9
SecurityFixed security bug that was allowing a user to become a Support Board admin or agent. Please check Users > Admin & Agents to verify that there are no unauthorized agents or admins. This bug does not allow an attacker to insert any malicious software into your server or create any damage to your server.
BugFixed bug related to Dialogflow human takeover double email notification.
BugFixed bug related to conversations status when Dialogflow human takeover request is active.
BugFixed bug related to email piping encoding.
BugFixed bug related to articles deletion.
BugFixed bug related to WordPress users synchronization.
New featureOption to open the WordPress edit user page of an user from the right panel.
New featureAutomations option to send a message instead of the pop-up if the chat is open.
New featureSupport for WordPress user avatars.
New featureOption to adjust the chat button position.
OptimizationProfile edit box now includes custom user details.
OptimizationAdded close button in the chat conversation panel on mobile devices.
InfoRemoved red label for new messages in admin area.
ApiNew argument for the JS API function 'SBF.cookie()', .
ApiNew JS API function 'SBF.UTC()'.

24/05/2021 | Support Board | v3.2.8
BugFixed bug related to PNG fallback icons for cross-domain.
BugFixed bug related to users and conversations count in the admin area.
BugFixed bug related sound notifications.
BugFixed bug related to articles categories.
BugAdded missing translations.

= 21/05/2021 | Support Board | v3.2.7 =
BugFixed various compatibility issues related to email piping.
BugFixed multiple bugs related to SMS notifications.
BugFixed bug related to social share button.
BugFixed various bugs related to automation conditions.
BugFixed bug related to the browser history of the admin area when used within WordPress.
BugFixed bug related to busy conversation alert on admin area.
New featureAdded 20+ languages for both back-end and front-end.
New featureAdmin languages are now fully translated.
New featureOption to add new translations for the admin area.
OptimizationDeleted and archived conversations are now removed in real-time from the left conversations list of the admin area.
OptimizationImproved translations area.
OptimizationAgents email and text message notifications are not sent only to agents who are not online at the moment.
InfoUpdated website.
ApiNew arguments 'sorting', 'agents' for the PHP API function 'sb_get_online_users()' and WEB and JS API funtions 'get-online-users'.
ApiNew PHP API functions 'sb_get_online_users_ids()', 'sb_get_translation()', 'sb_get_active_user_ID()', 'sb_get_agents_in_conversation()', 'sb_conversation_security_error()', 'sb_set_agent_active_conversation()', 'sb_is_active_conversation_busy()'.
ApiNew JS AJAX and WEB API function 'get-agents-in-conversation'.

= 29/04/2021 | Support Board | V 3.2.6 =
SecurityFixed a minor security bug that was allowing a user or agent/admin to stay logged in after a password change.
BugFixed minor design bugs.
BugFixed bug related to shortcodes into welcome message.
New featureOption to subscribe users to the following newsletter services: Mailchimp, Sendinblue, SendGrid, Elastic Email, Campaign Monitor.
New featureOption to enable email piping for all emails.
OptimizationMajor updates and improvements in the design of the mobile app.
ApiNew PHP API function 'sb_newsletter()'.
ApiNew JS AJAX and WEB API function 'newsletter'.

= 22/04/2021 | Support Board | v3.2.5 =
BugFixed bug related to articles in the admin area.
BugFixed bug related to email notifications.
BugFixed bug related to Push notifications.
BugFixed a few design bugs.
New featureOption to enable email piping for all emails.
New featureReports for direct messages.
New featurePerformance optimization options in Settings > Miscellaneous.
New featureOption to download the conversation transcript as .txt file.
New featureOption to make the registration phone field mandatory.
OptimizationAdmin users table is now fully updated in real-time when Pusher is active.
OptimizationLeft arrow animation.
OptimizationImproved email validation.
OptimizationNew messages sent from the server are now recognized as new messages.
OptimizationCron job for email piping is now executed every minute.
OptimizationText message notifications for email piping.
ApiNew PHP API function 'sb_transcript()'.
ApiNew JS AJAX and WEB API function 'transcript'.
ApiDepreacted PHP API function 'sb_csv_conversations()'. Now replaced by 'sb_transcript()'.
ApiDepreacted JS AJAX and WEB API function 'csv-conversations'. Now replaced by 'transcript'.
InfoUpdated translations.

= 19/04/2021 | Support Board | v3.2.4 =
SecurityFixed a minor security bug that was allowing a user to see the first part of the last message of a conversation of another user if the two messages were sent exactly at the same time.

BugFixed bug related to the translations of the admin area.

BugFixed bug related to the translations of merge fields.

BugFixed bug related to the queue when the registration is active.

BugFixed minor bugs related to the mobile version.

BugFixed bug related to WordPress user update.

BugFixed bug related to the PWA installation.

BugFixed bug related to WordPress users.

BugFixed bug related to queue when Pusher is active.

BugFixed bug related to Push notifications when queue is active.

BugFixed bug related to Push notifications sent to agents when the departments are used.

New featureDirect messages: emails, text messages, chat messages.

New featureSms notifications and messages.

New featureRTL support for the admin area.

New featureNew admin URL parameters.

New featureAutomatic generation of avatars with initials from names for users without a profile image.

New featureOption to select 4 built-in chat button icons.

New featureOption to select 9 built-in chat background patterns.

New featureOption to load a custom js file, and a custom css file, in the admin area.

New featureInternal conversation attachments list.

New featureAdmin login by pressing ENTER key.

New featureBrowser history.

OptimizationMinor improvments related to the articles admin area.

OptimizationPop-ups and lightboxes in the admin area are now dismissible by clicking anywhere on the page.

OptimizationFlashing browser tab notification.

OptimizationSome registration form input fields are now with dedicated layouts and contents: birthday calendar, phone, country, language.

OptimizationSome input fields of the edit user window of the admin area are now with dedicated layouts and contents: birthday calendar, phone, country, language.

OptimizationStriped formatting chars from push and desktop notifications.

OptimizationWordPress automatic server details update on site migration.

OptimizationIf a conversation is assigned to a department, email notifications are now sent only to the agents of that department. If a conversation is assigned to an agent, email notifications are sent only to that agent.

ApiNew set of WEB, JS, PHP APIs for direct messages.

ApiNew set of WEB, JS, PHP APIs for automations.

ApiNew optional argument 'recipient_id' for the PHP API function 'sb_send_message()' and WEB and JS API AJAX funtions 'send-message'.

ApiNew PHP API functions 'sb_get_users_with_details()', 'sb_email_send()', 'sb_send_sms()', 'sb_get_notes()', 'sb_add_note()', 'sb_delete_note()', 'sb_css()', 'sb_download_file()', 'sb_get_avatar()', 'sb_get_agents_ids()', 'sb_text_formatting_to_html()', 'sb_clear_text_formatting()'.

ApiNew WEB API and JS API AJAX functions 'get-users-with-details', 'send-custom-email', 'send-sms', 'get-notes', 'add-note', 'delete-note', 'chat-css', 'get-avatar', 'get-agents-ids', 'text-formatting-to-html', 'clear-text-formatting'.

ApiNew WEB API functions 'text-formatting-to-html', 'clear-text-formatting'.

ApiNew webhook 'sms-sent' and JS API event 'SBSMSSent'.

ApiNew JS API function 'SBMessage.strip()'.

ApiNew JS API AJAX function 'chat-css'.

ApiNew API use case: 'Chat in WordPress admin area'.

= 11/03/2021 | Support Board | v3.2.3 =
New featureOption to disable success registrarion message and user details in success message.
BugFixed bug related to the online status and the PHP API function 'sb_is_user_online()'.
BugFixed bug related push notifications for users.
BugFixed bug related to repeater settings.
BugFixed bug related to new conversations.
InfoThe PHP API function 'sb_curl()' now returns the URL of the saved file when the function type is 'FILE'.
InfoNew returned value 'extra' for the PHP API function 'sb_get_conversation()' and WEB and JS API funtions 'get-conversation'.
InfoNew returned value 'source' for the PHP API functions 'sb_get_conversation()', 'sb_get_conversations()', 'sb_get_new_conversations()', 'sb_search_conversations()' and WEB and JS API funtions 'get-conversation', 'get-conversations', 'get-new-conversations', 'search-conversations'.
InfoNew arguments 'source' and 'extra' for the PHP API function 'sb_new_conversation()' and WEB and JS API funtions 'new-conversation'.

= 02/03/2021 | Support Board | v3.2.2 =
New featureOption to disable follow-up and welcome messages if outside of office hours.
BugFixed bug related settings and articles translations.
BugFixed bug related Pusher initialization after registration or privacy message.
BugFixed bug related to the installation process.

= 25/02/2021 | Support Board | v3.2.1 =
New featureMultilingual articles.
New featureMultilingual emails.
New featureNew JS AJAX and WEB API functions 'get-user-language', 'article-ratings', 'get-articles-categories', 'save-articles-categories'.
New featureNew PHP API functions 'sb_get_multilingual_setting()', 'sb_get_articles_categories()', 'sb_save_articles_categories()', 'sb_article_ratings()'.
New featureAdded Slovak language.
New featureAdded Persian language.
BugFixed bug related emoji and save replies insertion position.
InfoNew arguments for the PHP API functions 'sb_get_user_extra()', 'sb_get_user_language()', 'sb_get_articles()', 'sb_search_articles()'.
InfoNew arguments for the JS AJAX and WEB API functions 'get-user-extra', 'get-articles', 'search-articles'.

= 17/02/2021 | Support Board | v3.2.0 =
Bug Fixed bug related to Pusher and cross-domain installations.
Bug Fixed bug related to WordPress caching plugins.
Bug Fixed multiple bugs related to the reports area.
Bug Fixed bug related to WEB API array values.
New featureNew set of APIs for articles.
New featureArticle categories.
New featureArticle ratings with dedicated chart in reports area.
New featureNew keyboard shortcut, ESC key, to close any search field in the admin area.
New featureOption to ask for the user phone number in email rich message and follow-up message.
New featureInternal notes.
New featureFollow-up option to asks for phone number.
New featureAdded Bulgarian language.
OptimizationAgents now can not delete conversations or empty the trash.
OptimizationImproved mobile design of the admin area.
OptimizationText formatting for offline message.
OptimizationImproved design and new features for the rating rich message. Rating message is now deprecated and no more available.
InfoNew API use case: 'Force a specific conversation'.

= 09/02/2021 | Support Board | V3.1.9 =
New featureOption to force the language of the admin area.
BugFixed bug related to admin translations.
BugFixed multiple bugs related to Pusher.

= 08/02/2021 | Support Board | V3.1.8 =
New featureOption to use the chat via Web Sockets powered by Pusher.
New featurePush notifications for users.
New featureNew JS, PHP API for Pusher.
New featureNew option in Settings > Miscellaneous to get the Support Board path.
New featureNew option to disable, or enable the mandatory registration for the tickets area or chat via JS variable. Insert 'var SB_REGISTRATION_REQUIRED = true'.
New featureNew JS API functions 'SBF.loadResource()' and 'SBF.debounce()'.
New featureNew WEB API function and JS API AJAX function 'cron-jobs'.
New featureOption to share login and conversations between the main domain and sub domains.
BugFixed bug related to follow-up message.
OptimizationPush and desktop notifications are not sent to agents if the message is from the bot.
OptimizationPush notifications are now sent to agents also if a message is sent via API.
OptimizationNew conversations started by a subscribe message are now automatically archived.
OptimizationRemoved file init.js. You can now load the chat directly from the main.js file.
OptimizationImproved reports.
OptimizationAlert on chat migration.
InfoDepreacted JS API function 'SBChat.pushNotification()'. Now replaced by 'SBPusher.pushNotification()'.
InfoUpdated response for the WEB API function 'is-online'. Returned values are now true or false.

= 25/01/2021 | Support Board | V 3.1.7 =
BugFixed bug related to input rich message information sent to Dialogflow.
BugFixed bug related to the timetable dates.
BugFixed bug related to follow-up message.
OptimizationNew flags added.
OptimizationImproved UI for mobile version.
New featureReports area.
New featureNew PHP API function 'sb_is_user_online()'.
New featureNew PHP API function 'get_user_from_conversation()'.

= 12/01/2021 | Support Board | v3.1.6 =
New featureJavaScript variable SB_DEFAULT_AGENT to set the default agent assigned to new conversations.
New featureOption to prevent agents from viewing conversations assigned to other agents.
InfoNew default user details: address and postal code.
InfoNew optional parameter 'user_id' for the PHP API function 'sb_update_login()' and the JS API method 'update-login'.
InfoFunction name 'sb_get_external_settings()' changed in 'sb_get_external_setting()'.
InfoNew optional parameter 'default' for the PHP API function 'sb_get_external_setting()'.

= 31/12/2020 | Support Board | V 3.1.5 =
OptimizationImproved WordPress logged-in user synchronization.
InfoRemoved WordPress setting 'Logout'. The chat now always logout if the WordPress user is not logged-in.

= 19/12/2020 | Support Board | V 3.1.4 =
BugFixed bug related to the queue.
BugFixed bug related to routing and departments.
BugFixed bug related to the social share rich message.
BugFixed bug related to WordPress users and admins login and profile update.
BugFixed bug related to departments translations in the dashboard.
BugFixed bug related to the header minimal design.
New featureOption to open the user details box by URL with attribute 'user=USER-ID'.
New featureNew PHP API function 'sb_external_db()'.
InfoNew requirement verification: MySQL UTF8mb4 support.
InfoNew parameter 'hash_passoword' for the PHP API functions 'sb_add_user()', 'sb_update_user()', 'sb_update_user_and_login()' and JS API methods 'get-active-user'.
InfoNew value 'url' in the login array of the login cookie and in the returned array of the PHP API function 'sb_get_active_user() and JS API method 'get-active-user'.
InfoNew value 'FILE' for parameter 'type' of the PHP API function 'sb_curl()'.

26/11/2020 | Support Board | v3.1.3
BugFixed bug related to stripped commas in automatic messages.
New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_get_image()'.
New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_site_url()'.
New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_get_option()'.
InfoNew parameter 'future' for the JS API function 'SBF.beautifyTime()'.

19/11/2020 | Support Board | v3.1.2
BugFixed bug related to the setting 'Login initialization' and code SBApps.isLoggedWP in the main.js file.
BugFixed bug related to new conversations.
BugFixed bug related to the 'infinite re-loading' issue in the WordPress admin area.
New featureOption to logout the user from Support Board when the user logout from WordPress.
New featureNew WordPress users are now imported automatically and syncronized on update.
New featureOption to open the chat on click of button with ID or CLASS 'sb-open-chat'.
New featureOnline users of the admin area are now updated in real-time.
InfoReplaced italic style formatting char _ with char __.
InfoNew parameter 'user_id' for the JS API function 'SBChat.desktopNotification()'.

v3.1.1
- BugFixed bug related to the text editor of the admin area.
- BugFixed bug related to the follow-up message.
- BugFixed bug related to links with chars _ in the URL.
- BugFixed bug related to rich message translations.
- New featureOption to allow registration with a duplicate email.
- New featureNew WordPress PHP API function 'sb_wp_update_option()'.
- New featureCustom plugin folder name support.
- InfoJavaScript variable SB_INIT_URL must now contains the full URL.
- OptimizationNew requirements checks.
- OptimizationCustom admin title now replace also the default title of the admin login form.

password: xem hướng dẫn bên dưới

18 bình luận
 1. Miguel đã bình luận

  Español: Amigo pide codigo para activacion

 2. Hoàng Văn Nam đã bình luận

  không hiểu sao cài không hiện gì luôn, click vào plugin trắng tinh 😀

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tải file có đuôi v3 mới đúng nhé. Bật debug lên check lại nha a. bản này đang có feedback ko nulled nên ko dc thì về bản rollback

 3. fox đã bình luận

  Parse error: syntax error, unexpected ‘}’, expecting end of file /plugins/supportboard/supportboard/include/functions.php on line 4658

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   done. Ctrl+f5

   1. Fox đã bình luận

    How to activate it? it is asking for the code

    “Insert your Envato Purchase Code”

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Ctrl + f5 post, download new link update 21-10

     1. Fox đã bình luận

      the same thind

      it is asking for the code

      “Insert your Envato Purchase Code”

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      try entering any string and activate

     3. Fox đã bình luận

      Invalid envato purchase code

     4. HoTroWordpress đã bình luận

      Fix update 23-10, Ctrl+f5 post. Download file, enter any string of characters and activate. We last tested it and it works

     5. Fox đã bình luận

      please fix it

     6. HoTroWordpress đã bình luận

      Fix update 23-10, Ctrl+f5 post. Download file, enter any string of characters and activate. We last tested it and it works

     7. fox đã bình luận

      It Activated Successfully But It couldnot Logging In it

      Invalid email or password.

      i tried many users

 4. Hafiz Ali đã bình luận

  How to activate it? it is asking for the code

  “Insert your Envato Purchase Code”

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5, Fix nulled

 5. Nghèo đã bình luận

  Cài bị lỗi bác ạ 🙁 Cài n cứ load mãi k xong

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài thủ công nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.