Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

LearnDash v4.3.0 NULLED (+Addons) – LMS WordPress Plugin

40

LearnDash – plugin LMS (Hệ thống quản lý học tập) phổ biến nhất cho WordPress: các khóa học đa cấp, Bán các khóa học, Giấy chứng nhận và điểm, Khảo sát nâng cao, Quản lý công việc, Diễn đàn năng động, Hẹn giờ học, Điều kiện tiên quyết, Hồ sơ người dùng

LearnDash đi kèm với nhiều cấp độ giúp bạn dễ dàng tạo các khóa học, chủ đề, câu đố và danh mục. Plugin LearnDash Academy có chức năng phát lại lũy tiến, vì vậy bạn có thể lập trình nội dung khóa học trong suốt thời gian của toàn bộ khóa học.

Bạn có thể chỉ định người dùng và sau đó phê duyệt hoặc nhận xét về họ. Nó cũng đi kèm với một công cụ quản lý bài kiểm tra và kiểm tra với một vài câu hỏi. Bạn có thể dễ dàng xác định các điều kiện tiên quyết để mỗi học sinh có thể chuyển sang lớp kế tiếp.

Có một số cổng thanh toán có sẵn để chấp nhận thanh toán bằng PayPal, 2Checkout, v.v. Nó cũng phù hợp độc đáo với bbPress.

 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://demo.learndash.com/

Tính năng nổi bật WordPress LMS Plugin by LearnDash

reporting - WordPress LMS Plugin by LearnDash

 • Bán khóa học của bạn
 • Tự động cung cấp nội dung theo một lịch trình được xác định trước.
 • Cung cấp chứng chỉ, điểm và huy hiệu để khuyến khích người học.
 • Tương tác với người học dựa trên hành động họ làm trong các khóa học của bạn.
 • Đặt giá khóa học, làm cho chúng miễn phí, riêng tư hoặc chỉ thành viên
 • Học viên nhóm và chỉ định một Trưởng nhóm để quản lý tiến trình của họ.
 • Đặt lộ trình học, đánh dấu các nhiệm vụ hoàn thành và xem lại bài nộp.
 • Gửi tin nhắn cụ thể khóa học và thông báo email tự động.
 • Bán hàng một lần, đăng ký, thành viên, gói, và nhiều hơn nữa.
 • PayPal, Stripe, 2Checkout và hơn 300 cổngkhác với WooCommerce.
 • Thông báo gia hạn tự động. Không đổi mới? Chọn để loại bỏ quyền truy cập.
 • Nội dung theo lịch trình để giảm tỷ lệ hoàn trả của bạn và tăng doanh thu.

Tính năng WordPress LMS Plugin by LearnDash

LearnDash LMS WordPress Plugin Nulled Free Changelog

Update: 4.3.0
Feature
Added import/export feature
Bugfix
Fixed date handling logic
Fixed exported data showing incorrect points
Fixed changelog data being stored in cache
Fixed question settings display logic
Fixed showing comments on open course in focus mode
Fixed author filter in submitted essays and assignments
Fixed data sanitization in quizzes
Fixed centering Take this Course button on mobile
Fixed course progression between topics in different lessons
Fixed course progression between sample lesson and topic
Fixed Expand All/Collapse functionality in Group overview page
Update: 4.0.3
Bugfix
Fixed certificate alert banner not displaying on certain themes using translations
Fixed exam single choice question not shown as "checked"
Fixed mark complete not showing on free form courses on steps other than the initial step
Fixed next step not showing when the topic type step is complete
Fixed [course_content] not showing all steps when used in the sidebar
Fixed course content pagination no longer respecting the global LD per page
Fixed certificate being issued for quiz with essay questions and failed assessment (manual grading)
Fixed Exam JS loading on all pages
Update: 4.0.2
Update
Updated removed border around links for course content and materials
Bugfix
Fixed focus mode sidebar on mobile displaying incorrectly on load
Fixed issue with viewing quiz statistics
Fixed error on purchase when admin hasn't defined a payment method
Fixed course infobar shortcode not working in the shortcode wizard
Fixed TypeError array_keys()
Fixed lesson timer not displaying when not using focus mode
Fixed [course_content] shortcode not outputting correctly
Fixed [student] shortcode not working
Fixed user profile block show header options not working
Fixed [usermeta] block not supporting a default field param
Fixed [quizinfo] not supporting a default field
Fixed [ldcourseresume] not showing course_id as required
Fixed Mark Complete button not showing
Fixed student and visitor blocks showing incorrect warning message
Fixed [ld_infobar] should not show bubble for visitor users
Update: v4.0.1
Bugfix
Fixed Uncaught Argument Count error
Fixed Focus Mode lesson content not displaying including mark complete buttons and next lesson buttons when using Yoast
Fixed lesson infobar showing the incorrect progress label and percentage
Fixed javascript error in the LearnDash overview page in the wp-admin
Update: 4.0.0
Feature
Added new getting started wizard
Added learning paths (challenge exams)
Added Stripe Connect integration
Added course infobar Gutenberg block
Added post status selectors to columns for post listing
Added pagination for quizzes for ld_profile block and shortcode
Added ability to use payment button shortcode for groups
Added sample label in course builder for sample lessons
Update
Updated compatibility for widget preview for blocks with full site editing in WP 5.9 (FSE)
Updated select2 library logic
Updated REST API V2 Route v2/user/courses/ to include all course fields and certificates
Bugfix
Fixed emails not sending as plain text
Fixed error when switching to legacy theme
Fixed new user email HTML content being received as an attachment
Fixed purchasing access to a group sends the course purchase success email
Fixed conflict with all in one SEO (AISEO)
Fixed PHP notices
Fixed placeholder text on Select2 instances

Update: 3.6.0.3
Updated licensing logic to change the request from POST to GET
Updated license checks to improve performance including checking license validation every hour
Update: 3.6.0.2
Update
Updated include admins when using the course filters in the WP admin users screen
Bugfix
Fixed how the fill in the blank question type calculates spaces
Fixed when continuing the quiz the first question shows at the top of the page
Fixed questions marked for "review" are not saved on quiz saving
Fixed registration success not working with free access mode courses
Fixed some quizzes being incorrectly marked as complete even if the quiz hasn't been accessed
Fixed quiz repeat logic is different between a quiz starting and a quiz processing
Fixed quiz click to continue redirecting to the parent lesson rather than the correct course step
Fixed group leader custom label empty on add user selector
Update: 3.6.0.1
Bugfix
Fixed error with enrollment with PayPal and LearnDash groups
Fixed login modal redirecting to the wp-login.php page if the credentials were entered incorrectly
Fixed expired courses not listing in course info list by default
Fixed order overview showing $ sign when purchase was free
Fixed PayPal not creating the user account when being used from the LearnDash registration pages
Fixed LearnDash permalink changes not saving
Update: 3.6.0
Feature
Added trial period and billing period options to subscriptions
Added registration page and new registration flow/logic
Added per course redirects post purchase for buy now and recurring access type courses
Added advanced tab that new houses data upgrades, custom labels and the REST API
Added payments tab that houses PayPal and Stripe payment gateways
Added customizable post purchase and registration emails
Added from email settings to change sender name and address rather than using the default of WordPress
Bugfix
Fixed REST API using 12 hours instead of 24 hours in some places
Fixed quiz filter not showing on some associated quizzes
Fixed leaderboard showing results as 0
Update: 3.5.1.3
Bugfix
Fixed issue with section headings being removed after the previous update resulting in display issues
Update: 3.5.1.1
Feature
Added LD version and unique key to quiz attemp user meta data
Bugfix
Fixed matrix sorting validation not working since version 3.5.1
Fixed fill in the blank type questions only awarding 1 point even when the points to be awarded is set to a higher value
Fixed logged out users cannot access a quiz in a course that is set to the open access mode
Fixed mark complete button not showing on sample lessons for logged-in users
Fixed being unable to remove the first section heading
Fixed not being able to progress through a course when the last question in a quiz is an essay
Fixed an error with "browser cookie answer protection" setting
Update: 3.5.1
Bugfix
Fixed support tab showing upgrade notice
Fixed Assessment questions not grading correctly
Fixed warnings/notices
Fixed umlauts not working in section headings
Fixed quiz score delete
Fixed error when accessing a deleted step of a course
Fixed quiz Assessment question radio input can select multiple

Update: 3.4.2.1
Bugfix
Fixed ldcourselist not linking to courses when groups aren't set to public

Update: 3.4.2
Feature
Added display alert when group CPT is not public
Added [user_groups] shortcode section to shortcode inserter
Added compatibility for WordPress 5.8
Bugfix
Fixed PHP warning illegal string "offset" warning
Fixed private lessons not displaying in the lesson selector
Fixed quiz statistics not loading when user search for a course a LD30 profile
Fixed focus mode sub-steps list being collapsed by default on active step
Fixed PHP notice in CSV reports
Fixed question display setting not displaying questions in pagination format when selected

Update: 3.4.1.1
Bugfix
Fixed learndashprocessmark_complete() function

Update: 3.4.1
Feature
Added show step post_status in course builder
Added loader icon when course grid pagination is used
Update
Updated deprecate getlearndashpaynow_courses()
Updated restricted allowed URL parameters for certificates
Updated deprecate learndashgetopen_courses()
Updated course builder to handle scheduled steps
Updated creating a quiz with REST API V2
Updated multiple plural form support for translations
Updated reporting speed improvement with large number of users
Bugfix
Fixed video embedding in question hints not working
Fixed header display overlapping Gutenberg toolbar
Fixed V2 REST API missing steps when retrieving course steps
Fixed rearranging and adding new quizzes to topics in the course builder
Fixed REST API essay unknown functions
Fixed manual mark complete logic from WP profile
Fixed quiz icon not showing in the assocation sidebar
Fixed learndashgetpaynow being called in users > all users list
Fixed course step ordering note that if you have a incorrectly ordered course you will need to reorder and save it
Fixed PHP warnings and notices
Fixed steps_completed not being updated in report
Fixed parse error in REST API v2
Fixed quiz results message not displaying
Fixed inaccurate data reported in ProPanel reporting widget
Fixed lesson filter not working for quizzes
Fixed group leader can't edit comments of assignments

= Update: 3.4.0.8 =
Bugfix
Fixed course steps not showing in the course builder
Fixed activity table records not getting updated when manually marking content as completed

= Update: 3.4.0.7 =
Bugfix
Fixed recurring payment duration resetting to 1 day
Fixed quizzes not showing on course builder
Fixed sprint() too few arguments warnings
Fixed warning illegal offset percentage

= Update: 3.4.0.6 =
Bugfix
Fixed Course Grid pagination resetting after going to the next page on a filtered grid
Fixed issue with course progression where some users were unable to progress to the next step when taking a quiz multiple times
Fixed learndashgetglobalquizlist() causing infinite loop in Legacy Mode templates

= Update: 3.4.0.5 =
Bugfix
Fixed lesson progress bar showing in focus mode
Fixed issue where course grid was still showing in progress even when it should show completed
Fixed lesson/topic content not showing if the course builder is disabled
Fixed Error Call to undefined function learndashgetcustomlowerlabel()

= Update: 3.4.0.4 =
Update
Updated use php timestamp for quiz completion times rather than a JS based value
Bugfix
Fixed modifying course progress from the backend user profile in the wp-admin resets all incomplete courses
Fixed sprintf warning too few arguments

= Update: v3.4.0.2 =
Feature
Added associated lesson/topic/quiz course selectors

Bugfix
Fixed span html tag never closes
Fixed lesson list not visible to those without a user role
Fixed users list inaccessible if the admin user also has the group leader role
Fixed group leader can't edit assignments

= Update: v3.4.0.1 =
Bugfix
Fixed problem where videos weren't showing
Fixed the label missing from drip lessons

= Update: Version 3.3.0.3 =
Bugfix
Fixed WordPress 5.5 compatibility issue

= Update: Version 3.3.0.1 =
### Bugfix
Fixed E_PARSE error causing Error message: syntax error, unexpected "?"" In REST API v2 for PHP versions below 7.3
Fixed an issue where when loading the REST API endpoints metaboxinitfilter caused problems with third-party plugins and groups
Fixed users can’t upload assignments
Fixed custom course label not applying to LD user status widget
Fixed unsupported operand types
Fixed deprecation warnings when using PHP 8

= Update: Version 3.3.0 =
### Feature
- Added LearnDash REST API v2 (beta)
- Added course export performance improvements
- Added quiz messages for the question answered state
### Update
- Updated quiz retry logic
- Updated packages used in the builder
- Updated coding standards
### Bugfix
- Fixed quiz answer spacing
- Fixed translations not updating
- Fixed header distorted in focus mode
- Fixed marking a course complete via the profile page in the wp-admin
- Fixed course list in ld_profile shortcode not showing
- Fixed missing latest quiz statistic
- Fixed mark complete button cut off in focus mode
- Fixed lesson title not changing when using the_title filter
- Fixed group leaders not being able to filter assingments/essays
- Fixed LearnDash blocks throwing a warning
- Fixed RTL breadcrumbs being the wrong direction
- Fixed PayPal recurring payments not enrolling users

= v3.2.3.6 =
### Bugfix
- Fixed LD Menu Items on new install
- Fixed Fatal Error when group leader tries filtering in the WordPress admin
- Fixed Matrix sorting not respecting order in the builder
- Fixed Final quizzes always being associated with the first lesson in a course
- Fixed Quiz with prerequisites not able to be started by non-admins
- Fixed Translations causing URL redirects
- Fixed Button spacing on quiz legacy templates
- Fixed Syntax error on quiz cookie code

LearnDash Addons – WordPress LMS Plugin

 • Elementor for LearnDash v1.0.3 (new)
 • Learndash Dashboard v4.0 (update 25-12)
 • Learndash Essentials Add-Ons Pack various (new update 02-12)
  • Instructor Role v3.5.7 (update 02-12)
  • LearnDash Content Cloner v1.2.9.3 (update 02-12)
  • LearnDash Group Registration v4.2.1 (update 02-12)
  • Quiz Reporting Extension for LearnDash v3.0.1 (update 02-12)
  • LearnDash Ratings, Reviews, and Feedback v2.1.0 (update 02-12)
  • LearnDash LMS – WooCommerce Integration v1.9.2 (update 02-12)
 • LearnPress – myCRED Integration v3.0.3 (new)
 • LearnPress – Instructor Commission v3.0.5 (new)
 • LearnDash LMS – Elementor v1.0.3 (update 28-01)
 • Instructor Role v3.2.1
 • 2Checkout for LearnDash v1.0.4
 • LearnDash & bbPress Integration v2.1.1
 • LearnDash Course Access Manager v1.0
 • LearnDash ConvertKit v1.1.1 (update 30-10)
 • LearnDash Course Grid v1.6.0 (update)
 • LearnDash Content Cloner v1.2.8
 • LearnDash EDD Integration Plugin v1.2.0
 • LearnDash LMS – Event Espresso v1.0.2
 • LearnDash LMS – iThemes Exchange v1.1
 • LearnDash GrassBlade – xAPI Companion v0.1.0
 • LearnDash Gradebook v2.0.1 (update 28-01)
 • LearnDash GravityForms Addon v2.0.1
 • LearnDash JigoShop Integration v1.1
 • LearnDash MemberPress v2.1.1 (update)
 • LearnDash MailChimp v1.1.3 (update 28-01)
 • LearnDash Notes v1.6.5.2 (update 28-01)
 • LearnDash LMS – Notifications v1.4.1 (update 24-09)
 • LearnDash Paid Memberships Pro v1.2.0 (update)
 • LearnDash Private Sessions v1.3.8.1 (update 20-05)
 • LearnDash ProPanel v2.1.4.1 (update 20-05)
 • LearnDash Slack v1.2.6 (update)
 • LearnDash LMS – Samcart Integration v1.0
 • LearnDash LMS – Stripe Integration v1.7.0 (update 30-10)
 • LearnDash Visual Customizer v2.3.6.1 (update 30-10)
 • LearnDash LMS – Restrict Content Pro v1.0
 • LearnDash WooCommerce Integration v1.9.2 (update 01-06)
 • LearnDash Zapier v2.2.0 (update 28-01)
 • Quiz Customizer for LearnDash 1.4 (new)
 • WPPluginsForYou – Excel to LearnDash v4.0
 • Uncanny LearnDash Toolkit Pro v3.7.10 (update 08-09)
 • Uncanny Continuing Education Credits v3.3 (update 25-04)
 • Uncanny LearnDash Groups v4.2 (update 26-12)
 • Uncanny LearnDash Enrollment Codes v4.0.2 (update 30-08)
 • Uncanny Automator Pro v3.8.0.1 (update 12-03-2022)
 • Tin Canny LearnDash Reporting v4.1 (update 03-04-2022)
 • Design Upgrade Pro for LearnDash v2.17.3 (update 24-01-2022)
 • LearnDash Quiz Import/Export v3.7.2 (update 12-12)
 • Gợi ý: Tổng hợp Plugin LMS giúp quản lý học tập đơn giản cho WordPress

password: Xem hướng dẫn bên dưới bài viết

Password: 4xMZzTfxv-bOJpkf6MX3Pg

Update 08-06: Fix link Addons (Thanks Mike)

Decryption key: Xem hướng dẫn bên dưới bài viết

***Đối với pack Learndash Essentials Add-Ons Pack various thực hiện các bước sau:

 • Vui lòng cài đặt LearnDash Group Registration trước và đăng ký bằng bc8e2b24-3f8c-4b21-8b4b-90d57a38e3c7
 • Sau đó TẤT CẢ các plugin sẽ được đăng ký!
40 bình luận
 1. Jackie đã bình luận

  Add on bị report trên mega rồi Admin ơi. 🙁 Vui lòng cập nhật với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc kĩ bài viết giúp mình. plz

 2. Thuongthai đã bình luận

  Mình vào đúng trang để lấy password nhưng vẫn bị sai bạn và chưa unlock được bạn bạn giúp mình thử mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc kĩ bài viết giúp mình nhé

 3. Thuongthai đã bình luận

  Mình vào trang để lấy password nhưng vẫn bị sai bạn. Cảm ơn

 4. Nam đã bình luận

  Mình vào đúng trang rồi mà không có mật khẩu. 🙁

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass và hd lấy pass đã thay đổi, Ctrl + F5 hoặc truy cập ẩn danh vào hotrowordpress để xem hướng dẫn mới nhé

 5. Yupi đã bình luận

  Xin chào, khóa giải mã không hoạt động

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix rồi nhé

 6. Thanh Xuan đã bình luận

  Ad cho mình hỏi với, mình các addon trên thì còn 2 cái đòi license:
  1. Please enter a valid license key and for LearnDash Quiz Import/Export to recieve latest updates
  2.License of your plugin LearnDash ProPanel is invalid or incomplete.
  Xin vui lòng giúp đỡ nhé!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   LearnDash Quiz Import/Export đã update bản fix hôm 21/2 rồi. Bạn tải cài lại nhé
   LearnDash ProPanel hoạt động mà không cần license hoặc là bạn nhập thử bất kỳ ký tự nào thử nhé

 7. Hiep Pham đã bình luận

  Mình đã active addon Quiz Reporting Extension for LearnDash v2.1.1 theo hướng dẫn (trạng thái đã actived).
  Khi thực hiện export Quiz ra CSV thì báo lỗi này:

  supplied for foreach() in wp-content/plugins/quiz-reporting-extension/licensing/class-wdm-get-license-data.php on line 100.
  Admin check giúp nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   để tối mình update lại learndash bạn cài lại thử dc ko nhé

 8. Alireza Yaghouti đã bình luận

  i need this addons –> Front-End Course Creation
  pls help meee … how to download this addons 🙁

 9. HONG đã bình luận

  Mình cài LearnDash Group Registration nhưng nó cứ nhận là active rồi k nhập key của bạn được là do gì bạn nhỉ.
  cảm ơn bạn nhiều
  https://prnt.sc/x53prq

 10. AhoVN đã bình luận

  Mật khẩu tải LearnDash Addons (update 12-12) đang bị sai, ad cho xin lại mật khẩu giúp ạ.
  Xin cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad check vẫn ok nha. bạn đọc kĩ bài viết nhé. Sẽ có link là password, link là key giải mã tùy vào loại tk nhé

 11. Leo đã bình luận

  Friend the plugin “learndash-woocommerce-1.8.0.zip” cannot be activated. thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   install Learndash propanel

 12. ahmed đã bình luận

  canno’t install excel-to-lms
  don’t know why
  help me please

 13. HDTV đã bình luận

  Addons báo license:
  LearnDash ProPanel
  LearnDash Quiz Import Export
  Tin Canny Reporting for LearnDash
  Uncanny Toolkit for LearnDash
  Uncanny Continuing Education Credits
  Uncanny LearnDash Codes

  Không cài được:
  excel-to-learndash-v4.0

  Không active được
  LearnDash LMS – bbPress Integration
  do
  Please activate BBPress & Learndash plugins before activation LearnDash – BBPress integration.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này để tối mình có tgian check cho nhé, nếu cần gấp thì gửi 1 y/c qua mail admin. Mình sẽ cho quyền truy cập folder fix

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check mail nhé, mình gửi bản fix rồi đấy

 14. HDTV đã bình luận

  Mình đã làm theo hướng dẫn rồi mà vẫn không được bạn à
  thêm LearnDash ProPanel cũng vậy
  Hình như đã có phiên bản mới thì phải

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn gửi tên các addons đang cài trong bộ learndash, addons nào báo license

 15. HDTV đã bình luận

  Chào bạn,
  Cho mình hỏi sao một số plugins báo là invalid license vậy bạn ơi,
  vd như là: LearnDash Quiz Import Export v3.2 (new)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc hd trong bài viết nhé

 16. son đã bình luận

  anh ơi e tải về cài lên nó báo Cài đặt plugin không thành công thì giờ làm sao để cài được vậy anh?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tai về giải nén ra. Này 1 package mà

 17. Hoàng Cường đã bình luận

  Khi tải về thì Tin Canny LearnDash Reporting là bản 3.3.7 chứ k phải bản v3.4.2 ad ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   à này để mình update lại, nhầm bản cũ á

 18. Tân đã bình luận

  Bạn ơi, mình tải về thì yêu cầu nhập pass:…
  Mình xin pass tải với ạ, cảm ơn bạn nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn sd bản v3.1.6 nhé, bản mới chưa null dc. Nhưng vẫn sử dụng dc bth chỉ là nó báo activate khó chịu tí thôi, nếu cần thì phản hồi nhé

 19. Roger the YouTuber đã bình luận

  Ya’ll need to buy BTC!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Plugin nulled you do not need to buy it

   1. dương Dinh đã bình luận

    Hi! Bạn có thể cho tôi xin Key để download được không bạn. Thank!

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Ok rồi nhé

     1. nguyenloc đã bình luận

      hi! Bạn cho mình xin key với. cám ơn bạn nhiều

    2. tu đã bình luận

     Bạn cho mình xin key tải được chứ

     1. HoTroWordpress đã bình luận

      Folder này ad publish rồi nha, bạn refresh trang lại, nếu tải mà bị 99% thì bạn vui lòng thử lại lúc khác

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.