YOOtheme Pro v2.6.2 & WidgetKit v3.1.0 – The most powerful WordPress page builder

7

YooTheme Pro WordPress là một công cụ xây dựng trang web mới, sáng tạo sẽ cách mạng hóa cách WordPress phát triển các mẫu.

Trình thiết kế trang web cho phép bạn kiểm soát các cài đặt của mẫu, kiểu trang và bố cục trang, cũng như các mô-đun và menu. YooTheme Pro tích hợp bản xem trước sẽ tự động hiển thị tất cả các thay đổi mà bạn đã thực hiện trong mẫu mà không cần làm mới trang.

Tạo nội dung độc đáo đòi hỏi nhiều thời gian nếu bố cục tẻ nhạt sẽ làm cho trang không chuẩn. Tất cả điều này sẽ thay đổi với trình thiết kế trang mới, nó sẽ cho phép bạn ngay lập tức tạo bố cục mà không cần viết mã.

Bạn có thể chọn bố cục sẵn sàng hoặc tạo bố cục của riêng mình bằng giao diện kéo và thả đơn giản. Tính năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và cho phép bạn tạo một trang web chỉ trong vài giờ và quan trọng nhất là bạn sẽ có đánh dấu hoàn hảo tương thích với các mẫu mới.

Demo: https://yootheme.com/pro

Tính năng nổi bật YOOtheme Pro – The most powerful WordPress page builder

YooTheme Pro WordPress Theme

 • Thiết kế và xây dựng trang web của bạn một cách trực quan.
 • Hơn 35 elements để xây dựng nội dung của bạn
 • Hơn 250 bố cục layouts trình tạo trang
 • Tải nội dung động từ bất cứ nơi nào vào bố trí của bạn.
 • YOOtheme Pro với hơn 200 kiểu dáng style đẹp
 • Tùy biến kiểu cho phép bạn thay đổi giao diện trang web của mình. Sửa đổi phông chữ, màu sắc, khoảng cách – tất cả mà không cần phải viết bất kỳ CSS nào.
 • 17 bố cục tiêu đề cho mọi mục đích
 • 3 bố cục tiêu đề di động
 • Thư viện bố cục và làm cho footer của bạn nổi bật trên mỗi trang
 • YOOtheme Pro cũng có nhiều tùy chọn cho bố cục blog và bài đăng
 • YOOtheme Pro hỗ trợ đầy đủ WooCommerce, plugin thương mại điện tử WordPress miễn phí và tự động tạo kiểu cho các trang
 • Responsive & Retina Ready
 • Tải nhanh, tối ưu SEO
 • Tùy chỉnh dễ dàng
 • Child Theme
 • Hơn 20 bản dịch, Polylang, WPML
YOOtheme Pro - Powerful theme and page builder for WordPress v2.6.2 Nulled Free Changelog

2.6.2 (September 13, 2021)
Fixed
Fix custom fields imagelist and usergrouplist as dynamic source (Joomla)
Fixed
Fix rendering of structured data on WooCommerce product builder page (WordPress)

2.6.0 (September 9, 2021)
Added
Add Joomla 4 support
Added
Add Subform field to content sources (Joomla)
Added
Add Bootstrap 5.1 Less UIkit adaptor (Joomla)
Added
Add option to prevent Bootstrap CSS from loading (Joomla)
Added
Render single product hooks in WooCommerce builder elements (WordPress)
Added
Render structured data on WooCommerce builder pages (WordPress)
Added
Render before and after main content hooks on WooCommerce builder pages (WordPress)
Changed
Scope WooCommerce button style to not break other CSS (WordPress)
Changed
Use default naming convention (_ instead of -) for widget ids and classes (WordPress)
Fixed
Fix frontend editing button no longer shows in customizer (Joomla)
Fixed
Fix hide title option for navbar menu items (Joomla)
Fixed
Fix search icon for smart search (Joomla)
Fixed
Fix markup position of menu item classes
Fixed
Fix module and menu items not being checked-in after edit in customizer (Joomla)
Fixed
Fix duplicated module ids for menus in navbar and header position (Joomla)
Fixed
Fix compiling CSS with active child theme on Windows (WordPress)

2.5.10 (August 16, 2021)
Fixed
Fix user link source (Joomla)
Fixed
Fix product sku source (WordPress)
Fixed
Fix fields without name are ignored in Advanced Custom Field source (WordPress)
Fixed
Fix dashes in taxonomy names cause invalid source warning (WordPress)
2.5.9 (August 6, 2021)
Added
Add option to show close icon for offcanvas and modal menu in mobile header
Changed
WooCommerce review meta displays '(verified owner)' as 'Verified Owner'
Fixed
Fix 404 error page button in YOOtheme Pro administration (Joomla)
Fixed
Fix PHP warning with related posts source (WordPress)
Fixed
Fix variable product page no longer updates all prices found (WordPress)
Fixed
Fix link styles in Social Item element
Fixed
Fix widget element does not render if widget does not exist (WordPress)
Fixed
Only match card heights of the same row in module position and widget areas
Fixed
Fix menu items scroll out of view in sticky navbar
Fixed
Fix text behind action icons in content items menu of multiple items elements
2.5.8 (July 21, 2021)
Fixed
Fix product description gets replaced with short description on WooCommerce variable product (WordPress)
Fixed
Disable block-based Widgets Editor (WordPress)
2.5.7 (July 15, 2021)
Fixed
Fix duplicating product short description (WordPress)
Fixed
Fix product short description source does not collapse (WordPress)
Fixed
Fix missing font files in YOOtheme Pro administration
2.5.6 (July 14, 2021)
Fixed
Fix missing LESS sources
2.5.5 (July 14, 2021)
Fixed
Fix Repeatable Field Groups source in Toolset (WordPress)
2.5.4 (July 8, 2021)
Fixed
Fix alphanumeric ordering in custom source (WordPress)
Fixed
Include subsets in customizer font files
2.5.3 (July 5, 2021)
Changed
Improved version check for style recompiling
Fixed
Fix missing font file in YOOtheme Pro administration
Fixed
Fix translations in style customizer
2.5.2 (July 2, 2021)
Added
Load Google Fonts locally in YOOtheme Pro administration
Added
Add custom fields support for com_contact (Joomla)
Fixed
Fix style tooltips in style customizer
Fixed
Fix marker size for SVG images in Google Maps
Fixed
Fix link in product rating source (WordPress)
Fixed
Fix misplaced product name table heading on cart page (WooCommerce)
2.5.1 (June 30, 2021)
Fixed
Fix regression in menu module/widget rendering
Fixed
Fix check for FieldsHelper class (Joomla)
2.5.0 (June 29, 2021)
Added
Add WooCommerce builder elements (WordPress)
Added
Add WooCommerce page and custom sources (WordPress)
Added
Add WooCommerce template support for the product archive and single product page (WordPress)
Added
Add WooCommerce template support for product category and tag taxonomy archives (WordPress)
Added
Add WooCommerce cart quantity and style options to cart page menu item (WordPress)
Added
Add WooCommerce style options to style customizer (WordPress)
Added
Add WooCommerce breadcrumbs support to Breadcrumbs element (WordPress)
Added
Variable products update the default price, stock and description automatically (WooCommerce)
Added
Add option to show lowest price instead of price range for variable products (WooCommerce)
Added
Add option to switch sale and regular prices (WooCommerce)
Added
Add option for product gallery thumbnail columns (WooCommerce)
Added
Add header and toolbar menu position to Menus panel (Joomla)
Added
Add header and toolbar menu locations (WordPress)
Added
Add navbar item options for menus using a module/widget instead of a menu position
Added
Add option to render menu module/widget as nav, iconnav or subnav in any position
Added
Add subnav divider option for menu modules/widgets
Added
Add image and hide title options to the navbar menu items panel (Joomla)
Added
Add logic operator options (OR, NOR, AND) to filter custom sources
Added
Add option to filter custom sources by user
Added
Add Related Articles field with logic operators to article source (Joomla)
Added
Add Related Posts field with logic operators to posts and custom post types sources (WordPress)
Added
Add option to limit the template assignment by language
Added
Add What's New Landing Screen
Added
Add alternative icon and image fields to Social Items element
Added
Add Discord, Tiktok and Twitch to social icons
Added
Add color mode option for toolbar and headerbar to style customizer
Changed
Refactor and optimize WooCommerce CSS (WordPress)
Changed
Removed requirement to set the REST API base slug for dynamic content (WordPress)
Changed
Improve badge, card badge, form range, navbar and search toggles, button link, form focus across all styles
Removed
Remove close icon for offcanvas and modal menu in mobile header
Removed
Remove Google Plus from social icons
Removed
Remove converting first letter to uppercase for filter navigation in Grid and Gallery elements
Fixed
Prevent uninstalling the YOOtheme installer plugin if used with Widgetkit or ZOO (Joomla)
Fixed
Fix relative urls if baseUrl is empty (WordPress)
Fixed
Fix prevent uploading elements to the layout library
Fixed
Fix prevent uploading layouts to the element library
Fixed
Fix syntax highlighting and bottom padding in Code element
Fixed
Fix missing show image option in Panel Slider element
Fixed
Fix link styles in Icon element
Fixed
Fix style of search modal toggle in header layouts
Fixed
Fix post type source no longer applies wpautop if the option 'Disable wpautop' is enabled
Fixed
Fix Leaflet Map marker popup not showing in Safari
Fixed
Fix error page loads custom.css and custom.js files from child theme (Joomla)
Fixed
Fix offcanvas header layout if backdrop-filter is used like in Devstack style
Fixed
Fix stacking context if backdrop-filter is used like in Devstack style
Fixed
Fix text color in headerbar top and bottom for Max and Trek styles
Fixed
Fix toolbar style in theme test in style customizer
Fixed
Fix missing translations for source types

2.4.4 (March 15, 2021)
Fixed
Fix copying view properties for 3rd party components (Joomla)
Fixed
Fix article event type source (Joomla)

2.4.1 (March 5, 2021)
Fixed
Fix setting default values for source prop filters and arguments
Fixed
Fix breadcrumbs element on builder page (Joomla)
Fixed
Fix boxshadow field preview
2.4.0 (March 04, 2021)
Added
Add user as custom source
Added
Add tags as custom source (Joomla)
Added
Add non-hierarchical taxonomies as custom sources (WordPress)
Added
Add the current logged in user as site source
Added
Add guest user field to site source
Added
Add concatenated source fields for list and checkboxes fields (Joomla)
Added
Add concatenated source fields for ACF select and checkbox fields and the Toolset checkboxes field (WordPress)
Added
Add template support for 404 error pages
Added
Add template support for Tagged Items, List All Tags, Search, Smart Search and Single Contact (Joomla)
Added
Add template support for author, date, search and non-hierarchical taxonomy archives (WordPress)
Added
Add filter to load tags from the selected parent tag only (Joomla)
Added
Add Show Taxonomy option to Meta field (Joomla)
Added
Add dynamic condition filters "Starts/Ends with"
Added
Add theme settings import and export buttons to advanced settings
Added
Add download all buttons to My Layouts, My Styles and My Element Presets libraries
Added
Add Panel Slider element to builder
Added
Add Search element to builder
Added
Add Nav element to builder
Added
Add viewport height option to Map element
Added
Add custom marker icon to Map element
Added
Add marker clustering to Map element
Added
Add custom cluster icons and text colors to Maps element
Added
Add meta, image and link fields and settings to Map element
Added
Add minimum zoom and maximum zoom to Maps element
Added
Add Location custom field (Joomla)
Added
Add filter animations to Grid and Gallery elements
Added
Add panel style option to Grid Item and Panel Slider Item elements
Added
Add background size options for 100% width and height to Section and Column elements
Added
Add visibility option for background videos to Section element
Added
Add selecting an image from Media Library in builder will select the alt text too (WordPress)
Added
Add help videos for the page builder, layout library, element library and sections
Added
Add support for resizing webp images
Added
Add multi-line border radius option to form in style customizer
Added
Add customizer shows error in dev tools if duplicate id attributes are found
Changed
Rename Slider element to Overlay Slider
Changed
Rename Map Marker element to Map Item
Changed
Google Maps has at most one info window open at any time in Maps element
Changed
Split settings of item elements into content and settings tabs
Changed
Search view no longer requires jQuery/Bootstrap (Joomla)
Changed
Date filter no longer shows current date for empty value
Removed
Remove order by Id in custom posts query, use date instead (WordPress)
Fixed
Fix text alignment not working for table headings in Table element
Fixed
Fix background color for blending mode in Overlay Slider element
Fixed
Fix tags with special characters cause filter to break
Fixed
Fix do not show empty popups in Maps element
Fixed
Fix setting active menu item for children (WordPress)
Fixed
Fix popup position in Maps element if Leaflet is used
Fixed
Fix editor no longer strips HTML markup
Fixed
Fix filter navigation in Grid and Gallery element if first tag is a number

2.3.32 (February 12, 2021)
Fixed
Fix generating routes (Joomla)

2.3.31 (February 05, 2021)
Changed
Remove on standard property zoom property from Bootstrap (Joomla)
Fixed
Fix JPEG image orentation based on embeded EXIF data
Fixed
Fix page builder button in frontend editing with sh404sef plugin enabled (Joomla)
Fixed
Fix missing hook wp_body_open in header.php (WordPress)

2.3.30 (February 02, 2021)
Changed
Update Leaflet version to 1.7.1
Fixed
Fix builder element with attribute selectors in custom CSS field
Fixed
Fix background image resizing with lazy loading disabled

2.3.29 (January 22, 2021)
Fixed
Fix gallery subnav

2.3.28 (January 22, 2021)
Changed
Change archive heading from h3 to h1 (WordPress)
Fixed
Fix generating routes (Joomla)
Fixed
Fix customizer if "Shared Sessions" setting is enabled (Joomla)
Fixed
Fix customizer overrides theme style params other than 'config' (Joomla)
Fixed
Fix some SVG images
Fixed
Fix filter in Grid and Gallery element

2.3.27 (January 14, 2021)
Fixed
Fix missing less styles

2.3.26 (January 14, 2021)
Fixed
Fix breadcrumbs not rendering article item (Joomla)
Fixed
Fix saving builder article for editors other than TinyMCE (Joomla)
Fixed
Fix admin.css is no longer loaded on edit module view (Joomla)

2.3.25 (December 10, 2020)
Fixed
Fix missing YOOtheme Builder button (WordPress)

2.3.24 (December 08, 2020)
Fixed
Fix sorting in builder
Fixed
Fix page builder button with multilanguage and sh404sef plugin enabled (Joomla)

2.3.23 (December 07, 2020)
Fixed
Fix scrollspy animations

2.3.22 (December 07, 2020)
Fixed
Fix mimetype for generated images
Fixed
Fix modal footer buttons in TinyMCE fullscreen mode (Joomla)
Fixed
Fix breadcrumbs not rendered when caching enabled (Joomla)
Fixed
Fix builder section scrolls to top unexpectedly
Fixed
Fix builder with no layout renders empty page

2.3.21 (December 03, 2020)
Fixed
Fix background images not loading with lazy loading disabled

2.3.20 (December 02, 2020)
Fixed
Fix image path handling with WPML enabled (WordPress)
Fixed
Fix page layout for article view with caching enabled (Joomla)

2.3.19 (November 26, 2020)
Fixed
Fix mapping of nested group/repeater ACF fields (WordPress)
Fixed
Fix page builder button not showing on article edit form without editor-xtd buttons (Joomla)
Fixed
Fix 'Limit By Tags' list shows categories (Joomla)

2.3.18 (November 20, 2020)
Fixed
Fix use unique source schema cache files
Fixed
Fix php warning with ArticleEventType (Joomla)
Fixed
Fix link picker modal height (Joomla)
Fixed
Fix imagelist field (Joomla)

2.3.17 (November 18, 2020)
Fixed
Fix breadcrumbs for date archive pages (WordPress)

2.3.16 (November 16, 2020)
Added
Add fullscreen button to visual editor (WordPress)
Fixed
Fix social icons not being rendered in mobile header
Fixed
Fix 'enter' closes customizer on search input in modals
Fixed
Fix module section causes error in customizer (Joomla)
Fixed
Fix 'Posts page' menu item active on custom post type post (WordPress)
Fixed
Fix images with capitalized file extension not resizing

2.3.15 (November 05, 2020)
Fixed
Fix templates without layout cause blank page (WordPress)
Fixed
Fix templates no longer match on WooCommerce pages (WordPress)
Fixed
Fix notice if tinymce plugin is not installed (Joomla)

2.3.14 (November 03, 2020)
Fixed
Fix featured image not collapsing in dynamic content source (WordPress)
Fixed
Fix filtering of custom posts query (WordPress)
Fixed
Fix error "Invalid page template." while saving page in builder (WordPress)

= v2.3.13 =
### Changed

- Files returned by Filesystem sources must be located in systems upload folder
### Fixed
- Fix widget rendering in widget element (WordPress)
- Fix site > page title source (Joomla)
- Fix missing limit filter for repeatable text fields (Joomla)

Password: xem hướng dẫn cuối bài viết

Banner Thienhabet
7 bình luận
 1. Mạnh Hùng đã bình luận

  pass em ko vào được

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad sẽ update bản mới và fix lại link nhé. Hãy quay lại sau nhé

 2. Dũng đã bình luận

  Bạn có kho theme của mytheme shop không? Cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có nhưng chưa share đc nhé

 3. Phạm Đức Tiến đã bình luận

  Bạn có rảnh thì update phiên bản mới nhất nhé. Cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok nè

   1. Phạm Đức Tiến đã bình luận

    Cảm ơn bạn!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.