Trọn bộ ALL In One 211+ Woocommerce Extensions (+Updates) – WooCommerce

129

Tùy chỉnh cửa hàng Thương mại Điện tử của bạn với các tiện ích mở rộng chính thức cho WooCommerce

Woocommerce Extensions cho phép bạn mở rộng cửa hàng của mình để bao gồm chức năng cụ thể hoặc tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba.

Thanh toán với nhà cung cấp phù hợp với bạn – chọn từ hơn 100 cổng thanh toán cho WooCommerce.

Tăng cường và tùy chỉnh các tính năng Thương mại điện tử của trang web của bạn – bao gồm các trang sản phẩm, thanh toán và tìm kiếm. Cửa hàng của bạn, cách thức hoạt động.

Bán bất cứ thứ gì: đăng ký, thành viên, các cuộc hẹn và nhiều hơn nữa. Thêm các loại sản phẩm độc đáo vào cửa hàng của bạn với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Tối ưu hóa cửa hàng của bạn để bán hàng bằng cách cung cấp cho mình nhiều tùy chọn giảm giá và phiếu giảm giá, thêm email và tích hợp xã hội hoặc tăng cường báo cáo của bạn.

Làm cho việc bán các sản phẩm vật lý dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các tùy chọn giao hàng, hiển thị mức giá trực tiếp từ các hãng vận chuyển hoặc thêm các giải pháp kiểm kê và thực hiện.

Quản lý các loại hình của một cửa hàng, bao gồm kế toán, thuế và điểm bán hàng, với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Source: https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/

Gói bổ trợ 211+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

 • WooCommerce Additional Variation Images v1.8.1
 • WooCommerce 360 Image v1.1.19
 • WooCommerce Products Compare v1.0.23
 • WooCommerce Subscriptions v3.0.12
 • WooCommerce Bookings v1.15.33
 • MailChimp for WooCommerce Memberships v1.4.0
 • WooCommerce Bulk Variation Forms v1.6.7
 • Free Gifts for WooCommerce v6.0
 • WooCommerce Account Funds v2.3.8
 • Gift Wrapper for WooCommerce v2.9
 • WooCommerce Store Credit v3.4.4
 • WooCommece Payment Gateway Based Fees v3.2.1
 • WooCommerce Instagram v3.4.2
 • Bulk Table Editor for WooCommerce v2.1.14
 • WooCommece Email Attachments v3.1.0
 • WooCommerce Sage Pay Gateway v4.8.2 (update 13-01)
 • WooCommerce RedSys Gateway v13.0.0
 • Role Based Pricing for WooCommerce v1.5.0
 • WooCommerce API Manager v2.3.9 Nulled
 • WooCommerce Product Search v3.4.0
 • WooCommerce Stripe Gateway v4.7.0
 • WooCommerce Group Coupons v1.17.1
 • WooCommerce CyberSource Payment Gateway v2.4.0
 • WooCommerce Buy One Get One Free v2.1.4
 • WooCommerce Anti-Fraud v3.4
 • WooCommerce Groups v1.21.0
 • WooCommerce Lightspeed POS Integration v1.9.5 (update 13-01)
 • WooCommerce Conditional Shipping and Payments v1.8.11
 • WooCommerce Memberships v1.20.0
 • WooCommerce Chase Paymentech v1.16.0
 • WooCommerce Brands v1.6.23
 • WooCommerce UPS Shipping Method v3.2.30
 • OneClick WCFM Connector: An Add-On for OneClick Chat to Order v1.0.0
 • All Products for WooCommerce Subscriptions v3.1.21
 • WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation v1.4.27
 • Teams for WooCommerce Memberships v1.5.1
 • WooCommerce Print Invoices & Packing lists v3.10.0
 • WooCommerce Follow Ups Emails v4.9.10
 • WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons v3.3.17
 • WooCommerce Paid Courses v3.6.1.2.2.0
 • WooCommerce Advanced Notifications v1.2.29
 • WooCommerce Shipping Multiple Addresses v3.6.25
 • WooCommerce Smart Coupons v4.14.0 (update 13-01)
 • WooCommerce PDF Product Vouchers v3.8.2
 • WooCommerce Zapier v2.0.7
 • WooCommerce Order Status Manager v1.13.1 (update 13-01)
 • WooCommerce Local Pickup Plus v2.9.3
 • WooCommerce Google Analytics Pro v1.10.0
 • WooCommerce Quick View v1.3.1
 • WooCommerce Order Status Control v1.14.0
 • WooCommerce Product Vendors v2.1.45
 • WooCommerce Kissmetrics v1.16.0
 • WooCommerce Postcode/Address Validation v2.8.0
 • WooCommerce Checkout Add-Ons v2.5.0
 • Woocommerce Elavon Converge Payment Gateway v2.9.0
 • WooCommerce Admin Custom Order Fields v1.15.0
 • WooCommerce Mix and Match Products v1.10.6
 • WooCommmerce Nested Category Layout v1.16.0
 • WooCommerce Authorize.Net Reporting v1.12.0
 • WooCommerce Product Add-Ons v3.3.0
 • WooCommerce Product Documents v1.13.0
 • WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite v3.10.0
 • WooCommerce Sequential Order Numbers Pro v1.17.0
 • reCaptcha for WooCommerce 2.4
 • WooCommerce Cost of Goods v2.10.0
 • WooCommerce Give Products v1.1.12
 • WooCommerce Customer / Order CSV Export v5.2.0
 • WooCommerce Product Bundles v6.7.1 (update 13-01)
 • WooCommerce Google Product Feed v9.4.0
 • WooCommerce Social Login v2.11.0
 • WooCommerce Measurement Price Calculator v3.19.0
 • WooCommerce Product Retailers v1.15.0
 • WooCommerce PDF Invoices v4.10.0
 • WooCommerce Product Reviews Pro v1.17.1
 • WooCommerce MSRP Pricing v3.1.2
 • WooCommerce Composite Products v7.1.6
 • WooCommerce Tab Manager v1.14.0
 • WooCommerce Cart Notices v1.13.0
 • WooCommerce URL Coupons v2.12.0
 • Custom User Registration Fields for WooCommerce v1.6.3
 • WooCommerce Free Gift Coupons v3.0.5
 • WooCommerce Dropshipping v2.11
 • WooCommerce Product Enquiry Form v1.2.17
 • WooCommerce Sales Report Email v1.1.18
 • WooCommerce Points and Rewards v1.6.41
 • WooCommerce Review for Discount v1.6.20
 • WooCommerce Coupon Campaigns v1.1.16
 • WooCommerce Product Finder v1.2.17
 • Product Filters for WooCommerce v1.2.4
 • WooCommerce Drip v1.2.24
 • WooCommerce Smart Refunder v1.5.3
 • WooCommerce PayPal Pro v4.5.1
 • WooCommerce Subscription Downloads v1.1.31
 • WooCommerce Recommendation Engine v3.2.5
 • WooCommerce Conditional Content v2.1.5
 • WooCommerce Wishlists v2.2.3
 • WooCommerce Returns and Warranty Requests v1.9.20
 • WooCommerce Australia Post Shipping Method v2.4.28
 • WooCommerce Chained Products v2.9.9
 • WooCommerce Deposits v1.5.6
 • WooCoomerce Aweber Newsletter Subscription v3.3.2
 • WooCommerce Moneris Gateway v2.15.1
 • WooCommerce Intuit Payments Gateway v2.8.3
 • Gifting for WooCommerce Subscriptions v2.1.2
 • WooCommerce Accommodation Bookings v1.1.22
 • WooCommerce Order Delivery v1.8.4
 • WooCommerce Cart Add-ons v1.15.34
 • WooCommerce Bulk Stock Management v2.2.31
 • WooCommerce Royal Mail v2.5.33 (update 13-01)
 • WooCommerce USPS Shipping Method v4.4.49
 • WooCommerce Square v2.2.5
 • WooCommerce Branding v1.0.29
 • WooCommerce Newsletter Subscription v2.9.2
 • WooCommerce Checkout Field Editor v1.5.38
 • WooCommerce Amazon Fulfillment v3.3.5
 • Pinterest for WooCommerce v2.3.1
 • WooCommerce Name Your Price v3.1.7
 • WooCommerce One Page Checkout v1.7.10
 • WooCommerce Xero v1.7.34
 • Woocommerce Custom Product Addons v3.9.8 Nulled
 • WooCommerce WorldPay Gateway v4.1.6
 • WooCommerce Box Office v1.1.30
 • WooCommerce Product CSV Import Suite v1.10.38
 • WooCommerce Help Scout v2.6
 • WooCommerce Waitlist v2.2.2
 • WooCommerce Hide Price & Add to Cart Button v1.2.1
 • WooCommerce Table Rate Shipping v3.0.30
 • WooCommerce Product Recommendations v1.4.7
 • WooCommerce Dynamic Pricing v3.1.22
 • WooCommerce Catalog Visibility Options v3.2.12
 • WooCommerce Min/Max Quantities v2.4.20
 • WooCommerce Shipment Tracking v1.6.26
 • WooCommerce Force Sells v1.1.27
 • WooCommerce Slack v1.2.6
 • WooCommerce Freshdesk v1.1.27
 • WooCommerce Amazon S3 Storage v2.1.22
 • WooCommerce Store Catalog PDF Download v1.10.27
 • WooCommerce Per Product Shipping v2.3.12
 • WooCommerce Stamps.com API v1.3.21
 • WooCommerce Purchase Order Gateway v1.2.12
 • WooCommece Sale Flash Pro v1.2.19
 • WooCommerce Photography v1.0.27
 • WooCommerce Splash Popup v1.2.19
 • WooCommece WooSlider Products Slideshow v1.0.22
 • Request a Quote for WooCommerce v1.5.4
 • WooCommerce Twilio SMS Notifications v1.15.1
 • Pie Register WooCommerce Add on v1.2 Not Nulled
 • WooCommerce Bookings Availability v1.1.16
 • WooCommerce Pre-Orders v1.5.29
 • WooCommerce Paytrail Payment Gateway v2.7.1
 • WooCommerce FirstData Gateway v4.8.1
 • WooCommerce Bambora Gateway v2.3.1
 • WooCommerce FedEx Shipping Method v3.4.33
 • WooCommerce Canada Post Shipping Method v2.5.19
 • WooCommerce Order Barcodes v1.3.23
 • WooCommerce Distance Rate Shipping v1.0.26
 • WooCommerce Email Customizer v1.1.18
 • WooCommerce Custom Thank You Pages v1.0.3
 • WooCommerce B2B Sales Agents v1.0.5
 • WooCommerce New Zealand Post v2.1
 • WooCommerce PsiGate Gateway v1.7.0
 • WooCommerce SnapScan Gateway v1.1.10
 • WooCommerce Mixpanel v1.16.0
 • WooCommerce Shipwire v2.6.0
 • WooCommerce EU VAT Number v2.3.23
 • WooCommerce Flat Rate Box Shipping v2.0.15
 • WooCommerce Attribute Stock – Share Stock Between Products v1.4.3
 • WooCommerce Variation Swatches And Photos v3.1.2
 • WooCommmece Software Add-on v1.7.16
 • WooCommerce Currency Converter Widget v1.6.23
 • WooCommerce Pin Payments Gateway v1.8.4
 • WooCommerce GoCardless Payment Gateway v2.4.13
 • WooCommerce USA ePay v2.1.7
 • WooCommerce Cart Reports v1.2.9
 • WooCommerce Gateway Payment Express v4.1
 • Walmart Integration for WooCommerce v2.0.4
 • WooCommerce Lottery Pick Number v1.3.2
 • Woo Sell Services – WooCommerce Add-On Plugin – WBCOM Designs v2.9.0
 • WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on 2.8.15
 • WooCommerce WooSlider v2.4.2
 • WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods v2.4.2
 • WooCommerce Stamps.com XML File Export v2.10.3
 • WooCommerce PDF Watermark v1.2.0
 • Zoom Meetings for WooCommerce v2.1.5
 • WooCommerce Mollie Gateway v2.15.2
 • WooCommerce Coupon Referral Program v1.5.0
 • WooCommerce iPay88 Gateway v1.3.3
 • Spin Wheel For WooCommerce v1.4
 • WooCommerce US Export Compliance v1.0.7
 • WooCommerce Advanced Product Labels v1.1.7
 • WooCommerce FreshBooks v3.14.1
 • WooCommerce PayPal Advanced v1.24.10
 • WooCommerce Customer / Order XML Export Suite v2.6.3
 • WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway v3.2.2
 • WooCommece ConstantContact Integration v1.12.0
 • WooCommerce Sofort Payment Gateway v1.4.4
 • WooCommerce PagSeguro Payment Gateway v1.3.7
 • WooCommece PayPal Adaptive Payments v1.1.11
 • WooCommerce Bulk Download v1.2.13
 • WooCommece Authorize.Net DPM Plugin v1.8.1
 • WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page v1.0.5
 • WooCommerce Authorize.Net AIM v3.14.6
 • WoCommerce Payson Form v1.7.4
 • WooCommerce Storefront Powerpack v1.5.0
 • WooCommerce Aramex v1.0.10
 • WooCommerce 2Checkout Inline Checkout v1.1.15
 • WooCommerce BluePay Payment Gateway v1.1.8
 • WooCommerce Storefront Blog Customizer v1.3.0
 • WooCommerce PostNL Shipping Method v1.2.7
 • WooCommerce Storefront Mega Menus v1.6.2
 • WooCommerce Storefront Parallax Hero v1.5.7

Lưu ý: Pack này sẽ được cập nhật thường xuyên (có mã version) khi có bản mới, hãy follow bài viết này để nhận được bản update mới nhất

Tạm ngưng download full pack, để nhận mã download từng plugin riêng lẻ vui lòng comment bản WooCommerce Extensions vào phần bên dưới bài viết, admin sẽ gửi link trực tiếp tại đó.

129 bình luận
 1. vũ trần đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin Decryption key 🙂 thanks

 2. Benjamin đã bình luận

  Could you please me this one: WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.38

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.38
   pass: hotrowordpress

 3. Benjamin đã bình luận

  211+ Woocommerce-extensies (update 08-01) : what’s the password?

 4. osman tan đã bình luận

  if you want to make sharing why are u setting password?

  Thread title says woocommerce pack. you are giving one by one with passwords.

  Bythe way all plugins are old versions

 5. Natiella đã bình luận

  Cho mình xin key download plugin với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn đợi tối hoặc mai sẽ có link nhé, hiện tại do die tk download nên đang backup sang tk khác

 6. Phuc đã bình luận

  Bạn cho mình xin file này nhé WooCommmerce Nested Category Layout

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommmerce Nested Category Layout
   pass: hotrowordpress

 7. Thái Duy Khang đã bình luận

  Ad cho mình xin plugin này nhé

  WooCommerce Smart Coupons V4.7.7 (Update)

  Cám ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Smart Coupons
   pass: hotrowordpress

 8. Korkunc đã bình luận

  Cho mình xin
  WooCommerce Table Rate Shipping V3.0.28 (Update)
  WooCommerce Royal Mail V2.5.29 (Update)

  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 9. Hải đã bình luận

  Admin giúp mình Plugin này: WooCommerce Additional Variation Images
  https://woocommerce.com/products/woocommerce-additional-variation-images/

  Cám ơn Ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Additional Variation Images
   Pass: hotrowordpress

 10. Jerry đã bình luận

  Cho mình xin bộ này

  Cảm ơn,

 11. Le Anh Tuan đã bình luận

  Hi admin
  mình xin link WooCommerce Min/Max Quantities nhé
  Cảm ơn nhiều- comment cũ sao bị xoá mất

 12. Trường đã bình luận

  Cho mình xin Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4 ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4
   pass: hotrowordpress

 13. hung hung đã bình luận

  ADMIn cho mình xin: Admin Custom Order với nhé ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Admin Custom Order Fields V1.13.5
   Pass: hotrowordpress

 14. fyshlas đã bình luận

  WooCommerce Postcode / Address Validation V2.6.5 (Update)

  Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Postcode / Address Validation
   Pass: hotrowordpress

 15. ANH TUAN TRAN đã bình luận

  Cám ơn ad nhiều nha, cho mình xin plugin này nha: WooCommerce Price Based On Country Pro

 16. Phuc Nguyen đã bình luận

  mình xin plugin woocommerce Zapier

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: WooCommerce Zapier v2.0.6
   Pass: hotrowordpress

 17. Mike đã bình luận

  Very good, thank you

 18. charlie đã bình luận

  ad cho mình xin wc paid courses bản mới nhất nhé

 19. Vu đã bình luận

  Ad cho mình xin WooCommerce Order Status Manager v1.12.2. Tks Ad.

 20. Thành đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin WooCommerce Free Gift Coupons V2.5.0 vs WooCommerce Coupon Campaigns V1.1.13

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 21. Thu Nguyen đã bình luận

  WooCommerce Tab Manager V1.12.2

  [email protected]

  Admin cho em xin với ạ, em cảm ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Tab Manager V1.13.1
   pass: hotrowordpress

 22. minh đã bình luận

  WooCommerce Composite Products v7.0.5 cho em xin này với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bộ này mình ngừng cập nhật 3 tháng nay rồi. Bạn lấy bản mới nhất nhé WooCommerce Composite Products v7.1.2
   Pass: hotrowordpress

 23. minh ngô đã bình luận

  ad cho e xin cái này với ạ

 24. Phuong đã bình luận

  WooCommerce Extensions
  [email protected]
  Anh gửi cho em xin link với ạ. Em cảm ơn ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bộ này cũ rồi. Cuối tuần admin update all rồi publish lên nha

 25. Ninh Bùi đã bình luận

  Cho mình xin key với

 26. quang đã bình luận

  bạn admin ơi, cho mình xin lại key này với
  [email protected]
  mình cảm ơn bạn

 27. Hong đã bình luận

  Gửi giúp mình plugin WooCommerce Infinite Scroll and Ajax Pagination nhé bạn.
  Thanks!!!

 28. Nguyễn Minh Trọng đã bình luận

  Cho mình xin Decryption key được không bạn 🙂

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này bạn đợi admin update all rồi publish lên nha. Do ở cloud cũ bị supended toàn bộ vì chính sách rồi

 29. Fred đã bình luận

  Please i really need these plugins, thank you in advance
  WooCommerce Recommendation Engine V3.2.3
  Pinterest For WooCommerce V2.1.5 (Update)
  WooCommerce Twilio SMS Notifications V1.14.2
  Walmart Integration For WooCommerce V2.0.4 (New)
  WooCommerce Min / Max Quantities V2.4.18 (Update)
  WooCommerce Order Barcodes
  WooCommerce Points And Rewards V1.6.34 (Update)
  WooCommerce Pre-Orders
  WooCommerce Sales Report Email
  WooCommerce Shipment Tracking
  WooCommerce Email Customizer
  WooCommerce Deposits
  WooCommerce Cart Add-Ons
  WooCommerce Cart Reports
  WooCommerce Print Invoices & Packing Lists V3.8.6 (Update)
  WooCommerce Advanced Notifications

 30. Fred đã bình luận

  Please i really need these plugins, thank you in advance

 31. nheo đã bình luận

  Decryption key please

 32. Kibs đã bình luận

  Please send me the description keys too

 33. Kibbyboi đã bình luận

  I am asking for the description keys

 34. Kibs đã bình luận

  I am asking for the description keys

 35. bertdaen đã bình luận

  Cho mình xin key download template với ạ
  cảm ơn bạn

 36. Kalyanji Devraj đã bình luận

  Please give me the code, thank admin

 37. mayun đã bình luận

  Cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bộ này sẽ sớm publish vào cuối tuần và update lên ver mới nhất nhé. Hiện tại đang khá cũ ko cập nhật trong 2 tháng nay r

 38. Manoj Dhanani đã bình luận

  please give me a Decryption key , Thanks

 39. son đã bình luận

  WooCommerce Social Login
  WooCommerce Product Reviews Pro
  WooCommerce Sale Flash Pro
  WooCommerce Tab Manager

  cho xin mấy plugins này ad ơi

 40. son đã bình luận

  WooCommerce FAQ Plugin
  WooCommerce Swatches
  cho xin 2 cái này ad ơi

 41. TUAN DINH đã bình luận

  Ad cho minh xin WooCommerce Local Pickup Plus V2.8.2 nhe, cảm ơn ad nhiều

 42. TUAN DINH đã bình luận

  Cho minh xin plugin WooCommerce Local Pickup Plus

 43. TUAN DINH đã bình luận

  cho minh xin nhe ban WooCommerce Email Customizer V1.1.16

 44. Kane Andy đã bình luận

  WooCommerce Checkout Field Editor , thanks ad

 45. huy đã bình luận

  WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods V2.4.2 (Update)
  WooCommerce Bulk Stock Management V2.2.28 (Update)
  WooCommerce Product Retailers V1.13.3 (New)
  WooCommerce Product Documents V1.11.3 (New)
  WooCommerce Free Gift Coupons V2.5.0 (Update)
  ReCaptcha For WooCommerce V1.0.12 (Update)
  WooCommerce Smart Coupons V4.7.7 (Update)
  WooCommerce Product Enquiry Form V1.2.14 (Update)
  WooCommerce Cart Add-Ons V1.5.30 (Update)
  WooCommerce Give Products V1.1.9 (Update)
  WooCommerce Shipment Tracking V1.6.23 (Update)
  Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4 (Update)
  WooCommerce Box Office V1.1.26 (Update)
  WooCommerce Catalog Visibility Options V3.2.10 (Update)
  WooCommerce Admin Custom Order Fields V1.13.3
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.3.0 (Update)
  WooCommerce Order Status Control V1.12.3
  WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
  WooCommerce Quick View V1.2.8
  WooCommerce Product Search V2.21.0
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
  WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
  WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
  WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)

  Cảm ơn ad nhiều lắm ạ. Rất ít người như ad

 46. Khoa đã bình luận

  WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods V2.4.2 (Update)
  WooCommerce Bulk Stock Management V2.2.28 (Update)
  WooCommerce Product Retailers V1.13.3 (New)
  WooCommerce Product Documents V1.11.3 (New)
  WooCommerce Free Gift Coupons V2.5.0 (Update)
  ReCaptcha For WooCommerce V1.0.12 (Update)
  WooCommerce Smart Coupons V4.7.7 (Update)
  WooCommerce Product Enquiry Form V1.2.14 (Update)
  WooCommerce Cart Add-Ons V1.5.30 (Update)
  WooCommerce Give Products V1.1.9 (Update)
  WooCommerce Shipment Tracking V1.6.23 (Update)
  Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4 (Update)
  WooCommerce Box Office V1.1.26 (Update)
  WooCommerce Catalog Visibility Options V3.2.10 (Update)
  WooCommerce Admin Custom Order Fields V1.13.3
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.3.0 (Update)
  WooCommerce Order Status Control V1.12.3

  cho mình xin các plugin này nhé, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này đợi nào có thời gian mình publish hết bộ nhé

 47. đã bình luận

  cho mih xin file WooCommerce Email Customizer

 48. team đã bình luận

  Please give me the download code

 49. Phan Viết Đô đã bình luận

  Ad cho em xin key với nhé

 50. Tony Phạm đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với nhé: Custom User Registration Fields For WooCommerce 1.5.5

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 51. Rehmat đã bình luận

  1:WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
  2:WooCommerce Google Product Feed V8.1.2 (Update)
  3:WooCommerce Product Vendors V2.1.34 (Update)
  4:WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On V2.8.14 (Update)
  5:WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
  6:WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
  7:WooCommerce Instagram V3.2.0 (Update))
  8:WooCommerce Quick View V1.2.8
  9:WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.1 (Update)
  10:WooCommerce Product Search V2.21.0
  11:WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
  12:WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)
  13:WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.2 (Update)
  14:WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1.0.20 (Update)
  15:WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
  16:WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
  17: WooCommerce Follow Ups Emails V4.9.2 (Update)
  18: WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.21 (Update)

  All these are important for me Sir. If you can send me Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Requesting too many Woo Extensions at once is a violation of our operating principles. But you’ve asked so many times and this full pack will be available soon, so there will be exceptions
   Here is the download link: Rehmat WooCommerce Extensions
   Good luck!

 52. Rehmat đã bình luận

  Cho mình xin key Decryption. Tks
  Decryption Key Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên Extension bạn cần nhé

   1. Rehmat đã bình luận

    Gói bổ trợ 196+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     hotrowordpress không cung cấp trọn bộ ở thời điểm hiện tại, chỉ để lại tên bạn thật sự cần nhé

     1. Rehmat đã bình luận

      1:WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
      2:WooCommerce Google Product Feed V8.1.2 (Update)
      3:WooCommerce Product Vendors V2.1.34 (Update)
      4:WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On V2.8.14 (Update)
      5:WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
      6:WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
      7:WooCommerce Instagram V3.2.0 (Update))
      8:WooCommerce Quick View V1.2.8
      9:WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.1 (Update)
      10:WooCommerce Product Search V2.21.0
      11:WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
      12:WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)
      13:WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.2 (Update)
      14:WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1.0.20 (Update)
      15:WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
      16:WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
      17: WooCommerce Follow Ups Emails V4.9.2 (Update)
      18: WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.21 (Update)

      All these are important for me Sir. If you can send me Please

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      hotrowordpress đang cập nhật WooCommerce Extensions chúng tôi sẽ sớm gửi thông tin download cho bạn

 53. Tùng đã bình luận

  cho mình xin key download

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

 54. Nguyễn Đỗ Nguyên đã bình luận

  ad cho mình xin WooCommerce Cart Add-Ons !!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok bạn, mình sẽ gửi nhưng có thể sẽ mất vài tiếng nữa nhé. Hotrowordpress đang di chuyển cloud lưu trữ nên mất khá nhiều thời gian ạ

 55. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho mình sinh key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần Plugin nào thì để lại tên nhé, bộ này khóa lại ko download full nữa

 56. Kiên Nguyễn đã bình luận

  admin ơi, cho mình xin decryption key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

   1. Kiên Nguyễn đã bình luận

    Admin cho mình xin những plugin này với đc ko ạ

    WooCommerce Wishlists V2.2.0
    WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
    WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
    WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.34 (Update)
    WooCommerce Quick View V1.2.8
    WooCommerce WorldPay Gateway V4.1.3
    WooCommerce Product Search V2.21.0
    WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
    WooCommerce 360 Image V1.1.14 (Update)
    WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
    WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway V3.2.2
    WooCommerce Bulk Download V1.2.13
    WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Có thể ad sẽ gửi lại sau 1 khoảng thời gian nữa nhé hiện tại cloud đang full nên ad đang backup sang cloud khác, mai mà chưa có mail phản hồi bạn comment lại or ChatLine or form hỗ trợ cập nhật lần nữa nhé

 57. SieuVan đã bình luận

  Xin decryption key ad ơi. Cảm ơn !!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Nhận qua linechat giúp admin nha

 58. hamouz0dz đã bình luận

  WooCommerce Checkout Field Editor

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check gmail~

 59. Alessio đã bình luận

  Decryption key please, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail

 60. Rohit đã bình luận

  Hi, please give me a description key.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hi, I have sent an email containing the necessary information for you

 61. Ninh Bùi đã bình luận

  Cho mình xin key với nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tạm thời hotrowordpress không hỗ trợ download full nữa nha, bạn cần WooCommerce Extensions nào thì gửi mình tên qua LineChat dưới bài viết or email nha

 62. Hoa đã bình luận

  Key ad ơi,
  thank you

 63. hamouz0dz đã bình luận

  cho em xin key với ạ <3

 64. Cuong đã bình luận

  HI bạn, cho mình xin description key nhé.

  Thanks

 65. quang đã bình luận

  cho mình xin pass với ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key download ad gui r nha

 66. Đinh Hoài Phương đã bình luận

  Cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key download ad gui r nha

 67. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho minh xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key ad gửi r nha

  2. Nguyễn Công Trình đã bình luận

   chua nhận được ad

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Tạm thời hotrowordpress không hỗ trợ download full nữa nha, bạn cần WooCommerce Extensions nào thì gửi mình tên qua LineChat dưới bài viết or email nha

 68. Le Hung đã bình luận

  Cho mình xin key tải ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad nha

 69. luis đã bình luận

  the key pleas

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, key has been sent to your mail!

  2. La Thị Nhân đã bình luận

   Cho minh xin key voi

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Bạn check mail nha

 70. đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check mail nha

 71. Dương Lê đã bình luận

  Cho mình xin key Decryption. Tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key ad đã gửi r, bạn check mail nha

 72. Justy đã bình luận

  Cho mình xin mã với, thank admin nhé ^_^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key download đã gửi

 73. Henry Tran đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin mã với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key download ad gửi r á

 74. Nguyen Thanh Tung đã bình luận

  Bạn cho mình mã với nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r á

 75. kuuyby9duoi đã bình luận

  cho em xin key với ạ <3

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 76. Phongtran đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin Decryption key 🙂 thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 77. Sutayub đã bình luận

  Decryption key please 😉

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.